Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
28/10/2020 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ гласуване
  № 053-01-35 от 28.10.2020 г.

  Относно: Законопроект за изменение на Закона за публичните предприятия, № 054-01-94, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 9 октомври 2020 г., приет на първо гласуване на 23 октомври 2020 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение на Закона за публичните предприятия, № 054-01-94, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 9 октомври 2020 г., приет на първо гласуване на 23 октомври 2020 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  Закон
  за изменение на Закона за публичните предприятия

  (обн., ДВ, бр. 79 от 2019 г., изм., бр. 100 от 2019 г., бр. 85 от 2020 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Параграф единствен. § 3, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя така:
  (4) (Доп. – ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 2.10.2020 г.) В 16-месечен срок от влизането в сила на закона съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия се привеждат в съответствие с изискванията му."

  Предложение от н. п. Христо Проданов, Петър Кънев и Иво Христов:
  В параграф единствен в новото съдържание на ал. 4 думите "16-месечен" се заменят с "двугодишен".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен, който става § 1:
  § 1. В § 3 ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  "(4) В 16-месечен срок от влизането в сила на закона съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия се привеждат в съответствие с изискванията му."

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя по принцип текста вносителя и предлага наименованието да се измени така: "Заключителна разпоредба".

  § 1. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
  Комисията подкрепя текста вносителя за § 1, който става § 2.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума