Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
04/11/2020 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 053-01-36 от 05.11.2020 г.

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерски съвет на 27.10.2020 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерски съвет на 27.10.2020 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 04.11.2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57.
  На заседанието присъстваха: Росица Велкова – заместник-министър на финансите и Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите.
  Законопроектът бе представен от г-жа Велкова.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е да се въведат в националното данъчно законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с ДДС, приложими при доставките на стоки и услуги и дистанционните продажби на стоки и на Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета относно дистанционните продажби и някои вътрешни доставки на стоки.
  Измененията на чл. 118 целят облекчаване на бизнеса при прилагането на законовите и подзаконовите изисквания за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез намаляване на административната тежест, свързана с изпълнението на изискванията за работа на СУПТО.
  В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени в редица данъчни закони, които са свързани с удължаване срока на някои данъчни облекчения и изравняване на данъчното третиране на едни и същи видове доход, прецизиране на разпоредби с цел усъвършенстване на данъчното законодателство и редакционни промени, във връзка с възникналите затруднения при практическото прилагане на някои разпоредби.
  Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
  Необходимо е допълване на действащата правна уредба, като ясно се регламентира процедурата по издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител; прецизиране на правната норма за определяне на последния данъчен период при прекратяване на лиценз/регистрация; необходимост от намаляване на административната тежест и създаване възможност икономическите оператори да използват една банкова сметка за погасяване на задълженията си за акциз; необходимост от ясно определяне на лицето, което подлежи на регистрация, за целите на акцизното законодателство; създаване възможност за лицензираните складодържатели, които нямат задължения, да получат разрешение да превишават предоставеното обезпечение за данъчния склад; регламентиране реда за удостоверяване място на доставка и произхода на горивата.
  Закон за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО)
  Удължава се срока на действие на данъчното облекчение, представляващо минимална помощ по ЗКПО; променя се срока за деклариране на дължимите авансови вноски за корпоративен данък за съответната година; уеднаквява се данъчното третиране на едни и същи доходи от финансови инструменти, от които произлизат в зависимост от това дали се търгуват на регулиран пазар или пазар на растеж.
  Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
  Създават се прецизиране правила, касаещи задължението на физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или получават доходи от наем. Във връзка със създаване на пазар на растеж е необходимо да се постигне еднакво данъчно третиране на доходите от облигации и финансови инструменти, търгуване на регулиран пазар и на пазар за растеж. Синхронизират се разпоредбите на закона с тези на Закона за защита на личните данни.
  Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
  За целите на данъка върху недвижимите имоти, завършването на сграда или части от нея да се установява освен с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, и с представяне на удостоверение по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

  Предложените в законопроекта промени не предвиждат създаването на регулаторни режими и нови регистри.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.
  В последвалата дискусия н.п. Христо Проданов изрази становище, че продължава порочната практика през един данъчен закон да се променят и всички останали. По този начин промените, които са приемливи за народните представители от ПГ „БСП за България“, не могат да получат подкрепа.
  Народният представител Адлен Шевкед изрази становище за некоректност в приходната част на програмния бюджет за 2022 г., поради значително по-ниската база на реализиран данък върху печалбата през 2020 г. Тя постави и въпроси във връзка с данъчните облекчения при периферните устройства на СУПТО.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 12 гласа, „Въздържали се” –5 и „Против” - 2,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерски съвет на 27.10.2020 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума