Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
07/06/2017 първо гласуване

  Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2016 г. и Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 31 декември 2016 г., № 704-00-5, внесени от Надзорния съвет от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол на 16 май 2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  Относно: Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2016 г. и Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 31 декември 2016 г., № 704-00-5, внесени от Надзорния съвет от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол на 16 май 2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 7 юни 2017 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа отчетите за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2016 г. и 1 януари – 31 декември 2016 г.
  Отчетите бяха представени от Михаил Владов – член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
  През първото шестмесечие на 2016 г. паричните постъпления от приватизационни продажби, платени неустойки, лихви и разсрочената част от цената по приватизационни сделки, подлежащи на контрол са на обща стойност 2 870 хил. лв. През отчетния период агенцията е извършила разходи в размер на 1 457,549 хил. лв. В процентно отношение спрямо уточнения план, изпълнението на разходите е 44,28%.
  Приети са приватизационните оценки за 29 обекта. Агенцията е предложила за продажба 46 обекта, представляващи имоти-частна държавна собственост, обособени части и пакети акции от търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала. Осъществени са сделки за 11 обекта.
  Постъпилите плащания от дейността по приватизация са в размер на 838 хил. лв.
  Към 30 юни 2016 г. агенцията е работила по ресурс от:
  - 9 дружества с над 50 на сто държавно участие;
  - 8 обекта, представляващи дялове/акции, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества;
  - 23 обособени части;
  - 63 миноритарни пакета от акции/дялове, собственост на държавата в капитала на търговски дружества;
  - 125 имота-частна държавна собственост и имоти с предоставени права на управление на ръководители на държавни ведомства.
  По отношение на 26 приватизационни договора е извършен следприватизационен контрол. Установено е неизпълнение на поети ангажименти по един договор и на купувача е начислена неустойка.
  Постъпилите плащания от дейността по следприватизационен контрол и свързаното с него процесуално представителство са в размер на 2 032 хил. лв.
  През отчетния период от страна на юрисконсултите и юристите от агенцията са изпълнени всички изискуеми и възможни процесуални действия. Постъпили са плащания по влезли в сила осъдителни решения по 15 изпълнителни дела.
  Към 30 юни 2016 г. подлежащи на контрол по отношение на изплащането на цената са 182 приватизационни договора. Общият брой на договорите, подлежащи на контрол по отношение на различни социални ангажименти и други задължения, включително и задължения за извършване на инвестиции е 91. Осъществено е процесуално представителство по 203 висящи дела.
  През 2016 г. постъпленията от приватизационни продажби, платени неустойки, лихви и разсрочената част от цената по приватизационни сделки, подлежащи на контрол са в размер на 19 560 хил. лв., в т. ч. 86,46 хил. лв. в непарични платежни средства (компенсаторни инструменти). През отчетния период агенцията е извършила разходи по бюджета си за 2016 г. в размер на 3 252 хил. лв.
  От предложените за продажба 67 обекта (акции/дялове, имоти-частна държавна собственост миноритарни пакети), сделки са осъществени за 24 обекта, с което се отчита 70,6 % изпълнение на целевата стойност на показателя. Постъпленията по приватизационните продажби са общо в размер на 15 806 хил. лв., от които 37,86 хил. лв. в непарични средства.
  Предложени за продажба са 67 обекта. Обявени са публични търгове с явно наддаване за продажбата на 45 обекта. Проведени са 37-ми, 38-ми и 39-ти ЦПТ, на които са предложени за продажба миноритарни пакети акции от капитала на 21 дружества. Осъществени са маркетингови мероприятия за 66 обекта.
  През отчетната година, от страна на агенцията, са изпълнени всички действия по контрола върху поети от купувачите по приватизационни договори ангажименти. По отношение на 65 дружества е извършен следприватизационен контрол, което представлява 163 % спрямо планираните. Изпълнени са приватизационните задължения при 64 договора, с което се отчита 213 % изпълнение на поставената цел. Постъпилите плащания от дейността по следприватизационен контрол и свързаното с него процесуално представителство са в размер на 3 581 хил. лв, от които 48,6 хил. лв. в непарични средства.
  Анализирани и приключени с констатации са общо 83 отчета по 65 приватизационни договора. Начислена е неустойка по 1 приватизационен договор. Приети са плащания по 30 приватизационни договора. Осъществени са проверки на място в приватизирани дружества и обособени части по 16 договора. Извършена е проверка на документация и са издадени 18 удостоверения за изпълнение на задължения и за липса на задължения. Представени пред ЧСИ/ДСИ или друг орган са общо 439 молби във връзка с хода на изпълнителни производства. По 48 изпълнителни дела са проведени публични продани на недвижими имоти. По 21 изпълнителни дела са насрочени и извършени описи на движимо или недвижимо имущество, собственост на съответните длъжници.
  Към 31 декември 2016 г. ресурсът от обекти на приватизация, по които се осъществяват дейности по подготовката или по осъществяване на същинските приватизационни процедури, се състои от 13 мажоритарни пакета акции/дялове; 3 пакета от дялове/акции, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества; 62 миноритарни пакета акции/дялове; 16 обособени части, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала; 130 обекта, представляващи имоти-частна държавна собственост и имоти с предоставени права на управление на ръководители на държавни ведомства, за които има предложения за приватизация.
  Към 31 декември 2016 г. подлежащи на контрол по отношение на изплащането на цената са 176 приватизационни договора. Общият брой на договорите, подлежащи на контрол по отношение на различни социални ангажименти и други задължения, включително и задължения за извършване на инвестиции е 88. Извършено е процесуално представителство по 209 висящи дела.
  След представяне на отчетите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2016 г.: “За” – 12, без “Против” и „Въздържали се” – 8 народни представители;
  2. по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 31 декември 2016 г.: “За” – 12, без “Против” и „Въздържали се” – 8 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме:

  Проект!


  РЕШЕНИЕ


  по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2016 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол


  РЕШИ:


  Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2016 г.
  Проект!


  РЕШЕНИЕ


  по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари–31 декември 2016г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол


  РЕШИ:


  Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 31 декември 2016 г.  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума