Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
01/11/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 753-01-20 от 06.11.2017 г.

  Относно: законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г., заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., представляваща мотиви към законопроекта, и становището на Министерския съвет по проекта на бюджет на съдебната власт за 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г., заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., представляваща мотиви към законопроекта, и становището на Министерския съвет по проекта на бюджет на съдебната власт за 2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 1 ноември 2017 г. съвместно с Комисията по енергетика и Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г., внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите; Емил Караниколов – министър на икономиката; Николина Ангелкова – министър на туризма; Теменужка Петкова – министър на енергетиката, представители на съответните министерства, Агенция „Митници“, Национална агенция по приходите, КНСБ и неправителствени организации.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Кирил Ананиев.
  Основните приоритети на държавния бюджет за 2018 г. са продължаване на реформите в сектор „Образование“; здравеопазване; отбрана и сигурност; социална политика и провеждане на председателството на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г.
  Ключова цел продължава да бъде запазването на фискалната устойчивост и провеждането на последователна, прозрачна и предвидима фискална политика. Очакванията за реалния растеж на БВП през 2018 г. са слабо да се забави до 3.9 % и да се запази на това ниво за периода 2019-2020 г.
  Очаква се средногодишната инфлация през 2018 г. да бъде 1.4%, а в периода 2019 г. – 2020 г. да се ускори до нива от 1.7% и 1.8%.
  Продължава низходящия тренд в нивото на безработицата и понижение до 6.2% през 2018 г.
  Предвидено е увеличение на минималната работна заплата от 460 лв. през 2017 г. на 510 лв. през 2018 г.
  Планираният дефицит по КФП за 2018 г. е 1.0% от БВП.
  Очаква се намаление на държавния дълг от 22.3 % от прогнозното ниво на БВП към края на 2018 г. до 20.0 % от прогнозното ниво на БВП към края на 2020 г.
  Приходната част на бюджета в средносрочен план показва тенденция на намаление от 36.2 % от БВП за 2018 г. Същата е тенденцията и в разходната част като прогнозата за 2018 г. е 37.2 % от БВП.

  По проектобюджета на Министерството на икономиката за 2018 г. министър Караниколов посочи, че са заложени приходи, които възлизат на 26 090 000 лв., което е с 1 090 300 лв. повече от планираните приходи за 2017 г.
  Предвиденият размер на разходите за 2018 г., с който ще се изпълняват политиките „Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност” и „Ефективното външноикономическо сътрудничество”, и програма „Администрация” е 80 364 800 лв., в т.ч. ведомствени разходи - 55 664 800 лв. и администрирани разходи - 24 700 000 лв.

  По проектобюджета на Министерството на туризма за 2018 г. министър Ангелкова посочи, че са заложени приходи в размер на 9 754.2 хил. лв.
  Предвидените разходи за 2018 г. са в размер на 19 098.0 хил. лв.
  През 2018 г. Министерството на туризма ще изпълнява Политика в областта на устойчивото развитие на туризма, която възлиза на 16 707.1 хил. лв. и се реализира с две програми: „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“ и „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“.
  По програма „Администрация“ са предвидени разходи в размер на 2 390.9 хил. лв.
  В хода на дискусията от ПГ „БСП за България“ зададоха следните въпроси към заместник-министър Кирил Ананиев: „Защо при добри макроикономически показатели за Европа за поредна година приходите в бюджета продължават да намаляват, въпреки добрата събираемост на приходните агенции и борбата със сивата икономика?“ и „Защо няма ангажимент за реформи по сектори и няма отчетен резултат от вложените средства в тях?“
  Народният представител Христо Проданов попита министър Ангелкова защо на фона на обявените приходи от концесии, глоби и санкции, заложените приходи в бюджета на министерството са толкова малко. В отговор министър Ангелкова посочи, че само 10% от тези приходи се превеждат по сметката на Министерство но туризма.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2: без „ За”, без „Против” и „Въздържали се” – 19 народни представители.
  2. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г. със становище на Министерския съвет по чл. 1 и 2: „За” – 10, „Против” – един и „Въздържали се” – 8 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г., заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., представляваща мотиви към законопроекта, и становището на Министерския съвет по проекта на бюджет на съдебната власт за 2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума