Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
06/12/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 753-01-26 от 07.12.2017 г.

  по законопроекта за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерски съвет на 16.10.2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерски съвет на 16.10.2017 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 6 декември 2017 г., разгледа и обсъди законопроекта за платежните услуги и платежните системи.
  На заседанието присъстваха: от Българска народна банка - Нина Стоянова – подуправител на Българската народна банка, ръководещ управление „Банково“; Михаил Димов – директор на Дирекция „Платежен надзор“, Диана Ганчева – началник на отдел в Дирекция „Платежен надзор“, Пламен Ранджев – началник на отдел в Дирекция „Платежен надзор“; Росица Петкова – държавен експерт в Дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на финансите; от Асоциация на банките в България - Ирина Казанджиева – началник направление „банкова политика и анализи“ и Елеонора Христофорова – юрисконсулт.
  Законопроектът бе представен от г-жа Нина Стоянова.
  Отмяната на досега действащата Директива 2007/64/ЕО, относно платежните услуги във вътрешния пазар, и замяната и с нова Директива (ЕС) 2015/2366 налага приемането на изцяло нов закон, защото въвеждането на новата Директива би довело до значителен обем поправки в действащото законодателство.
  Основните промени, които са въведени с Директива (ЕС) 2015/2366 се отнасят до: допълване на правната рамка на изключените от обхвата на закона услуги; въвеждане на два нови вида платежни услуги и регулиране на дейността на доставчиците, които ги предлагат; въвеждане на допълнителни изисквания при лицензиране на платежните институции; въвеждане на допълнителни изисквания за контрол върху участието в капитала; сътрудничество между надзорните органи; изменения по отношение правата и задълженията на доставчиците на платежни услуги; по-подробна уредба на вътрешните процедури за разглеждане на жалби; въвеждане на нови мерки за повишаване сигурността на плащанията и др.
  Законопроектът въвежда в българското законодателство изискванията на редица други актове на Европейския парламент и на Съвета, които са пренесени от предходния закон. Отразен е и натрупаният 10-годишен опит в контрола на платежните услуги.
  Според вносителя законопроектът няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет на Република България. Но той ще има ефект с допълнителни разходи върху съществуващите доставчици на платежни услуги; върху доставчиците на нов вид платежни услуги; върху физическите и юридическите лица, които са ползватели на тези услуги.
  За Българската народна банка, като компетентен орган по прилагането на Закона за платежните услуги и платежните системи, ще е необходим допълнителен човешки и административен ресурс при упражняване на правомощията, свързани с новите изисквания.
  Ползите за ползвателите на платежните услуги са свързани с повишаване сигурността на плащанията и намаляване на отговорността и загубите при неразрешени платежни операции.
  В преходните и заключителните разпоредби са направени съответстващи промени в дванадесет закона.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.
  Народният представител Румен Гечев постави въпроса за отпадналата възможност на БНБ за утвърждаването на бюджета на Фонда за гарантиране на влоговете в банките и контрола върху него. Гечев предяви искане за изработване на предложения между първо и второ четене във връзка с лимитиране размера на възнагражденията на ръководството на Фонда.


  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 16 гласа, без гласове „Въздържали се” и „Против”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерски съвет на 16.10. 2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума