Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
06/12/2017 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  № 753-01-25 от 07.12.2017 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 702-01-16, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2017 г., приет на първо гласуване на 13 октомври 2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 702-01-16, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2017 г., приет на първо гласуване на 13 октомври 2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

  (Обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 56 и 93 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 2 и 8 се отменят.
  2. В ал. 2, т. 2 думите „т. 2, 4-11, 13 и 14“ се заменят с „т. 4-7, 9-11, 13 и 14“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 2 се отменя;
  б) в т. 5 думите „и свидетелство за съдимост“ се заличават;
  в) точки 6 и 8 се отменят.
  2. В ал. 2, т. 2 думите „т. 2, 4-11, 13 и 14“ се заменят с „т. 4-7, 9-11, 13 и 14“.

  § 2. В чл. 15, т. 2 думите „т. 2, 4-11, 13 и 14“ се заменят с „т. 4-7, 9-11, 13 и 14“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 16, ал. 1, т. 2 думите „т. 2-11, 13 и 14“ се заменят с „т. 4-7, 9-11, 13 и 14“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2 думите „т. 2, 4-11, 13 и 14“ се заменят с „т. 4-7, 9-11, 13 и 14“.
  2. В ал. 2 т. 6 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2 думите „т. 2, 4-11, 13 и 14“ се заменят с „т. 4-7, 9-11, 13 и 14“.
  2. В ал. 2:
  а) точка 5 се изменя така:
  „5. за чуждестранните граждани - еквивалентен на свидетелството за съдимост документ, издаден от държавата на постоянно пребиваване на лицето, а за българските граждани - обстоятелствата за съдимостта на лицата се установява служебно;”
  б) точка 6 се отменя.

  § 5. Създава се чл. 17а:
  „Чл. 17а. За издаване на лиценз, сертификат за получател и удостоверение за регистрация Междуведомственият съвет осигурява по служебен път информация от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липсата на ликвидни и изискуеми задължения на лицата по чл. 14, чл. 15, чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 и 2.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В глава втора, раздел II се създава чл. 17а:
  „Чл. 17а. (1) За издаване на лиценз, сертификат за получател и удостоверение за регистрация Междуведомственият съвет осигурява по служебен път информация от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липсата на ликвидни и изискуеми задължения на лицата по чл. 14, чл. 15, чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 и 2.
  (2) Обстоятелствата относно съдимостта на лицата по чл. 14, 15, 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, кандидатстващи за лиценз, сертификат за получател и удостоверение, се установяват служебно. За чуждестранните граждани се изисква да се предостави еквивалентен на свидетелство за съдимост документ, издаден от държавата на постоянно пребиваване на лицето.”

  § 6. В чл. 20, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „или лицето/заявителят не притежава качеството „икономическа стабилност“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 20, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „или лицето по чл. 5, т. 1 не отговаря на изискванията за надеждност и икономическа стабилност“.

  § 7. В чл. 38, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думите „т. 1, 2, 5-10, 13 и 14“ се заменят с „т. 1, 5-7, 9-10, 13 и 14“.
  2. Създава се изречение трето:
  „Лицата не трябва да имат ликвидни и изискуеми задължения, като информацията се осигурява по служебен път от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. В чл. 38, ал. 1, изречение първо думите „т. 1, 2, 5-10, 13 и 14“ се заменят с „т. 1, 5-7, 9-10, 13 и 14“ и се създава изречение трето, четвърто и пето: „Лицата не трябва да имат ликвидни и изискуеми задължения, като информацията се осигурява по служебен път от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Обстоятелствата относно съдимостта на лицата се удостоверяват служебно. За чуждестранните граждани се изисква да се предостави еквивалентен на свидетелство за съдимост документ, издаден от държавата на постоянно пребиваване на лицето.”

  § 8. В чл. 39 накрая се добавя „или лицето/заявителят не притежава качеството „икономическа стабилност“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. В чл. 39 накрая се добавя „лицето по чл. 37 не отговаря на изискването за икономическа стабилност или лицата по чл. 14, ал. 1, т. 5 са осъждани с влязъл в сила съдебен акт за престъпление от общ характер“.

  § 9. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „обстоятелствата“ се добавя „вписани в заявлението и в придружаващите го документи“ и се поставя запетая.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Регистрираното лице е длъжно да представи в Министерството на икономиката не по-късно от 60 дни от подаване на заявлението по ал. 1 изискуемите документи по чл. 14, свързани с настъпилата промяна, и документ за платена такса по чл. 71, ал. 1.”
  3. В ал. 4 се създава изречение второ: „Вписването на изменение в регистъра и издаване на актуално удостоверение за регистрация се извършва само в случаите на промяна на данните, вписани в регистъра съгласно чл. 44, ал. 2 или в издадено удостоверение за регистрация.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „регистрация“ се добавя „вписани в заявлението по чл. 14, ал. 1, т. 1 и в придружаващите го документи“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Регистрираното лице е длъжно да представи в Министерството на икономиката, не по-късно от 60 дни от подаване на заявлението по ал. 1, изискуемите документи по чл. 14, свързани с настъпилата промяна, и документ за платена такса по чл. 71, ал. 1.”
  3. В ал. 4 се създава изречение второ: „Вписването на изменение в регистъра и издаване на актуално удостоверение за регистрация се извършва само в случаите на промяна на данните, вписани в регистъра съгласно чл. 44, ал. 2 или в издадено удостоверение за регистрация.”

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 10. Неприключилите към датата на влизането в сила на този закон производства по издаване на лицензи, сертификати за получател и удостоверения за регистрация се разглеждат по реда на този закон.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  § 10. Неприключилите към датата на влизането в сила на този закон производства по издаване на лицензи, сертификати за получател и удостоверения за регистрация се довършват по новия ред.

  § 11. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума