Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
13/12/2017 проект второ гласуване

  ПРОЕКТ НА ДОКЛАД ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ

  Относно: законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 754-01-29, внесен от Кристиан Вигенин и група народни представители на 22.06.2017 г., приет на първо гласуване на 15.11.2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 754-01-29, внесен от Кристиан Вигенин и група народни представители на 22.06.2017 г., приет на първо гласуване на 15.11.2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

  (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г. и бр. 13, 58 и 96 от 2017 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Параграф единствен. В чл. 3, ал. 3 т. 1 се изменя така:
  „1. Народното събрание, по предложение на Министерския съвет - за включени в списъка по ал. 1 търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, включително за техните обособени части или за включени в списъка по ал.1 отделни обособени части от имуществото на търговски дружества, с изключение на обособени части от лечебни заведения, включени в списъка по ал. 1, за които се прилага чл. 28, ал. 10;".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф единствен.
  Форма за търсене
  Ключова дума