Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
14/02/2018 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-7 от 16.02.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 702-01-54, внесен от Министерски съвет на 11.12.2017 г., приет на първо гласуване на 24.01.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 702-01-54, внесен от Министерски съвет на 11.12.2017 г., приет на първо гласуване на 24.01.2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване
  З А К О Н

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 32 и 61 от 2015 г., бр. 85 и 96 от 2017 г.)

  Предложение на н.п. Петър Кънев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 2а, ал. 1 думите „наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 651/2014"се заменят с „и Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи (ОВ, L 156/1 от 20 юни 2017 г.), наричани по-нататък "Регламент (ЕС) № 651/2014.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 2а, ал. 1 думите „наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 651/2014" се заменят с „и Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи (ОВ, L 156/1 от 20 юни 2017 г.), наричани по-нататък "Регламент (ЕС) № 651/2014".

  § 1. В чл. 12, ал. 2 т. 3 се изменя така:
  „3. най-малко 80 на сто от приходите от изпълнявания инвестиционен проект да са от икономически дейности по т. 2 за срока по т. 8;“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2.

  § 2. В чл. 16, ал. 2 думите „във връзка със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.
  § 3. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 след думите „чл. 140, ал. 1“ се добавя „чл. 141, ал. 8, т. 2“;
  б) точка 3 се отменя.
  2. В ал. 3:
  а) в т. 1 думите „член 141, ал. 8, предложение първо“ се заменят с „член 141, ал. 8, т. 1“;
  б) точка 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.
  § 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 17:
  „17. „Елементи на техническата инфраструктура“ са елементи по смисъла на чл. 64, ал. 1 от Закона за устройство на територията.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
  § 5. Навсякъде в закона думите „Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.)“ и „Регламент (ЕС) № 651/2014“ се заменят съответно с „Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи (ОВ, L 156/1 от 20 юни 2017 г.)“ и „Регламент (ЕС) № 651/2014, изменен с Регламент (ЕС) № 2017/1084“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 1.
  § 6. Схемата за регионална инвестиционна помощ и схемата за помощ за обучение, освободени от задължението за уведомяване в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014, приложим към момента на влизането в сила на схемите, продължават да са в сила през шестмесечния период на приспособяване, считано от влизането в сила на Регламент (ЕС) № 2017/1084, съгласно чл. 58, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014, изменен с Регламент (ЕС) № 2017/1084.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 7.
  § 7. В срок два месеца от влизането в сила на този закон правилникът за прилагане на закона се привежда в съответствие с него и с Регламент (ЕС) № 651/2014.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6.
  Комисията предлага да се създаде нов § 7:
  § 7. Схемата за регионална инвестиционна помощ и схемата за помощ за обучение, освободени от задължението за уведомяване по Регламент (ЕС) № 651/2014, не се прилагат от 10 януари 2018 г. до привеждането на правилника за прилагане на закона в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014.
  § 8. Изменените схема за регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за обучение се прилагат за инвестиционните проекти и проектите за обучение, за които е издаден сертификат по реда на закона, преди влизането в сила на изменените схеми, ако проектите отговарят на всички условия, определени в тях.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
  § 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
  Форма за търсене
  Ключова дума