Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
14/02/2018 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 853-01-8 от 22.02.2018 г.

  по актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесен от Министерски съвет на 11.12.2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  по актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесен от Министерски съвет на 11.12.2017 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 14.02.2018 г., разгледа и обсъди актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение.
  На заседанието присъстваха: Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурност към Министерски съвет и Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката.
  Актуализираната стратегия беше представена от Георги Кръстев.
  Повишеното ниво на несигурност в международните отношения след 2013-2014 година, промените в тази връзка в стратегическата концепция на НАТО и вижданията на Европейския съюз за състоянието на средата на сигурност, доведоха до необходимостта от актуализиране на приетата през 2011 г. Стратегия за национална сигурност на Република България.
  Идентифицираните рискове и заплахи във вътрешната среда на сигурност, свързани с икономиката на страната се отнасят до: стопанските престъпления, свързани с т.нар. „сива икономика”, усложняващи се начини на изпиране на пари; лошото управление. Бюрократизмът, злоупотребите и неефективността в управлението на държавната и общинската собственост представляват способи за ощетяване на държавния бюджет и подкопават благосъстоянието и интересите на гражданите. Това води до нарушаване принципите на свободната конкуренция и ограничаване правата на потребителите и влошаване на инвестиционния климат.
  Изтичането на подготвени специалисти към държави, осигуряващи по-високо възнаграждение, е предпоставка за нарастващ кадрови дефицит в различни икономически области.
  Високата зависимост от енергийни ресурси създава уязвимост в икономически и политически план.
  Политиките за финансова и икономическа сигурност предполагат: поддържане на финансовата система и мониторинг на съществуващите рискове; поддържане на макроикономическа и фискална стабилност; подготовка на страната за членство в Европейския паричен съюз; провеждане на ефективна политика по управление на приходната част на държавния бюджет, в сътрудничество на всички държавни органи и в партньорство с частните икономически субекти; защита на интересите на вложители, инвеститори, застрахователи и осигурени лица от органите за банков и финансов надзор; ефективна превенция и противодействие срещу опитите за измами и злоупотреби, включително срещу неефективното използване на средствата от ЕС; развиване на икономическия потенциал чрез провеждане на политика за повишаване производителността на труда, намаляване на потреблението на енергия и материали; повишаване на конкурентоспособността на предприятията и създаване на благоприятна среда за привличане на инвестиции и др.
  В последвалата дискусия народните представители от ПГ „БСП за България” Румен Гечев и Христо Проданов поставиха въпроси във връзка с мерки за преодоляване на демографската криза и за вида на партньорството с частните икономически субекти.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 9 гласа, „Въздържали се” – 2 и „Против” - 4,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесен от Министерски съвет на 11.12.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума