Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
16/05/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-17 от 18.05.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 854-01-26, внесен от Емил Маринов Христов и група народни представители на 26 април 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 854-01-26, внесен от Емил Маринов Христов и група народни представители на 26 април 2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 16 май 2018 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите.
  На заседанието присъстваха Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, Петър Горновски – председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, представители на Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на околната среда и водите и Министерство на енергетиката.
  Законопроектът, представен от н. п. Емил Христов, е изготвен вследствие на необходимостта от преодоляване на потенциални рискове за населението, инфраструктурата и околната среда, които биха могли да настъпят при евентуално разрушаване на язовирни стени. Това налага да се предприемат действия по извършването на ремонт и възстановяване на потенциално опасни язовирните стени и съоръжения. Собствеността върху язовирите е уредена със Закона за водите. До момента те са 5700, от които 4523 са собственост на общините. Поради ограничения си финансов ресурс някои общини не могат да поддържат съоръженията в техническо състояние, което да гарантира безопасната им експлоатация. Ето защо със законопроекта се предвижда да бъде създадено Държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, което да осъществява комплексно управление на язовири – публична и частна собственост и на което да бъде прехвърлена безвъзмездно собствеността на тези язовирите. Предвижда се и възможност ремонтно-възстановителните дейности на язовири – държавна и общинска собственост, да се възлагат от търговско дружество със сто процента държавно участие, определено от Министерския съвет. Необходимият финансов ресурс за тази дейност също ще бъде осигурен с акт на Министерския съвет, като общините ще възстановяват разходите направени от дружеството, освен ако общинският съвет е приел решение за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху държавата. Подобен ще е и режимът за язовири, които се стопанисват и управляват от „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД, „Земинвест“ ЕАД, В и К оператори с държавно или с държавно и общинско участие в капитала, но само когато към момента същите не разполагат със средства за това. Ще бъде разработен списък за ремонтно – възстановителните дейности, въз основа на осъществената контролна дейност на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
  Писмени становища в подкрепа на законопроекта са постъпили от Министерство на икономиката, Министерство на земеделието, храните и горите и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.
  В постъпило писмено становище от Министерство на околната среда и водите изразяват принципната си подкрепа по законопроекта, но с цел избягване на несъответствие с целите и принципите на Закона за водите, предлагат редакция на някои от текстовете.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 15 народни представители, без „Против“ и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, № 854-01-26, внесен от Емил Маринов Христов и група народни представители на 26 април 2018 г.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума