Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
16/05/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-18 от 18.05.2018 г.

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-01-44, внесен от Министерски съвет на 09.11.2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-01-44, внесен от Министерски съвет на 09.11.2017 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свои заседания, проведени на 14.02.2018 и 16.05.2018 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-01-44.
  На заседанията присъстваха: заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов; заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров; от Патентното ведомство на Република България: Офелия Цонкова – заместник-председател и Цветислава Лакова – директор на дирекция „Марки и географски означения“; от Националната асоциация на млекопреработвателите – Тодор Бозвелиев.
  Законопроектът бе представен от Лъчезар Борисов
  Според вносителя целта на предложения законопроект е привеждане на действащия закон в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. Съгласно разпоредбите на регламента държавите-членки нямат право да предоставят национална закрила на географски означения на земеделски продукти и храни. За да получат защита на териториите на държавите-членки, наименованията за произход и географските указания следва да бъдат регистрирани само на равнището на Съюза. От датата на заявяването за такава регистрация на равнището на Съюза държавите-членки следва да могат да предоставят временна закрила на национално равнище без да се засяга вътрешната търговия в Съюза или международната търговия. Закрилата, предоставена в регламента след регистрация, следва да бъде на разположение в еднаква степен за наименования за произход и географски указания на трети страни, които отговарят на съответните критерии и се ползват със закрила в своята страна по произход.
  Със законопроекта се създава нов член 51а, който изключва от национална регистрация географски означения на земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012.
  С новата редакция на чл. 56 се допълват основанията за прекратяване на правната закрила.
  Отменя се чл. 57а, който предвижда служебна регистрация на географско означение или храна от Патентно ведомство, когато географското означение на земеделския продукт или храната бъде вписано в Европейския регистър на земеделските продукти със защитени географски означения.
  Законопроектът предвижда незабавно прекратяване на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012, както и прекратяване на текущите производства, по които няма влязло в сила решение.
  Вносителят не идентифицира възможни рискове от приемането на законопроекта.
  Към законопроекта е приложена Частична предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.
  В свое писмо до министъра на външните работи г-жа Захариева от 25.01.2018 г. Европейската комисия констатира, че запазвайки националната закрила на географските указания и наименованията за произход, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012, България не е изпълнила задълженията си съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012, както е тълкуван от Съда.
  С писменото си становище Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта и уведомява Народното събрание, че е провело редица срещи, на които са информирани всички засегнати ползватели и браншови организации за реда за кандидатстване за вписване на наименования в Европейския регистър на Защитените наименования за произход и Защитените географски указания.
  В Патентно ведомство е получено Уведомително писмо от Европейската комисия във връзка с процедура по нарушение № 2017/4062 за неспазване на Регламент (ЕС) № 1151/2012, с което се иска становище на Република България във връзка с чл. 258 от Договора за функциониране на Европейския съюз. В случай, че такова не бъде представено, ЕК може да упражни правото си на подаване на иск пред Съда на ЕС срещу Република България.
  В свои становища Асоциацията на индустриалния капитал в България и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепят законопроекта.
  Българската търговско-промишлена палата оценява като неприемливи предложените промени, защото те нарушават друг международен акт, подписан от Република България, а именно Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната регистрация и предлага промени в законопроекта.
  След проведените разисквания народните представители възложиха на Министерството на икономиката да проведе допълнителни консултации с Европейската комисия.
  На второто заседание заместник-министър Борисов информира народните представители за предприетите от Министерството на икономиката действия след заседанието на Комисията от 14 февруари. Проведена е среща с представители на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, за обсъждане на текстовете и евентуално включване в законопроекта на нови параграфи. Еврокомисията се е съгласила да се премине към един по-мек вариант, за които експертите от Европейската комисия са потвърдили, че ако бъдат приети, ще се предложи на Колежа на комисарите да приключи наказателната процедура за България. Става въпрос за това, законопроектът да предвиди конкретни текстове, които ясно да посочват, че по текущите или бъдещи граждански производства не следва да се присъждат обезщетения на притежателите на национално регистрирани географски означения.
  Заместник-министър Цветан Димитров подкрепи предложените допълнения от Министерството на икономиката. Той допълни, че на 17 април 2018 г. е проведена техническа среща между представители на Министерството на земеделието, храните и горите и Европейската комисия и в протокола от срещата е записано, че Министерството на земеделието, храните и горите одобрява всички предложени от Европейската комисия действия, но настоява за това, че в един момент, когато се приеме новия закон, българските продукти не би следвало да останат без национална закрила, макар и за един определен период от време. В тази връзка д-р Димитров предложи да се добавят текстове, които да направят така, че в преходните и заключителни разпоредби да бъде записано, че националната закрила отпада едва след като са подадени досиетата за регистрация съгласно регламента – било то в Европейската комисия или в националния компетентен орган. Има уверение от Европейската комисия, че нашите досиета ще бъдат обработени по възможно най-бързите процедури в рамките на законовите възможности. Докато тече защита на тези досиета се счита, че бизнесът ще бъде предпазен и няма да претърпи никакви щети в този период.
  От Националната асоциация на млекопреработвателите изразиха становище, че би трябвало да се използва ресурса на държавата, в лицето на Селскостопанската академия, Университета за хранителни технологии в Пловдив и Тракийския университет в Стара Загора, за да се подготви единна техническа документация за производство на дадени продукти.
  В последвалата дискусия народните представители от ПГ на «БСП за България» изразиха становище, че те ще се въздържат при гласуване на законопроекта, тъй като към България Европейската комисия прилага завишени изисквания и в същото време няма никаква защита за качеството на внасяните у нас хранителни продукти. Изразена беше увереност, че държавните органи полагат всички усилия за разрешаването на проблема за нашите производители.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 10 народни представители и „Въздържали се” – 5 народни представители,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-01-44, внесен от Министерски съвет на 09.11.2017 г.


  ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума