Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
11/07/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-28 от 12 юли 2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 11 юли 2018 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
  На заседанието присъстваха представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на туризма, Министерство на енергетиката и Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.
  Законопроектът, представен от заместник-министъра на околната среда и водите Красимир Живков, е изготвен с цел приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса след направен преглед на регулаторните режими и предоставяните административни услуги в областта на законодателството по опазване на околната среда. В резултат на това се премахва изискването за предоставянето на някои документи на хартиен носител, които е възможно да бъдат получени по служебен път; намаляват се сроковете по някои процедури; оптимизира се процеса на взаимодействие с други администрации; предвижда се възможността за обединена процедура, когато е налице инвестиционно предложение, което подлежи на задължителна оценка на въздействието на околната среда, комплексно разрешително и/или доклад за безопасност - в случаите, когато едно предприятие е с висок рисков потенциал и по искане на възложителя; предвижда се оптимизиране на процеса, свързан с обществен достъп до информация за инвестиционните предложения; съкращават се сроковете за произнасяне на административния орган в производството по издаване и преразглеждане на комплексни разрешителни; прехвърлят се компетенции от Министерство на околната среда и водите на Изпълнителна агенция по околна среда, във връзка с указване на конкретна процедура по комплексни разрешителни - с цел компетентният орган да бъде само един и да се въведе принципа за обслужване на едно гише.
  С преходните и заключителни разпоредби се предвиждат изменения в някои закони, свързани със законопроекта. Сериозни възражения предизвиква изменението в § 39 относно Закона за водите. Редица организации (БСК, КРИБ, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и др.) изразяват сериозни опасения във връзка с предложените изменения, които не са били подложени на обществено обсъждане; голяма част от текстовете са неясни и не гарантират опазване на качеството на питейните води; липсва процедура за това как ще се определят зоните за защита и се препраща към наредба. В хода на заседанието вносителите заявиха, че между първо и второ гласуване на законопроекта ще бъде предложено тези текстове да отпаднат.
  В хода на дискусията заместник – министърът на туризма Ирена Георгиева заяви, че предвиденото изменение в Закова за здравето, въвеждащо понятието „приоритетно“ в чл. 78, би довело до дисбаланс в политиката по устойчиво развитие на туризма и би поставило в неравностойно положение няколко групи субекти, извършващи икономическа дейност в местата за настаняване, разположени в територии с налична минерална вода.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 10, без „Против“ и „Въздържали се“ – 8 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2018г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума