Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
10/10/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-39 от 15.10.2018 г.

  Относно: Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 10 октомври 2018 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., който бе представен от Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет.
  Докладът се състои от три раздела – Оценка на рисковете, опасностите и заплахите за националната сигурност, Политики за защита на националната сигурност и Основни изводи за състоянието на националната сигурност, като икономическата сигурност е засегната във всеки един от тях.
  Анализирани са основните макроикономически показатели – БВП, брутна добавена стойност, средногодишна инфлация; отчетено е увеличено предлагане на труд, което показва засилване на икономическата активност на населението; отчетено е поскъпването на еврото спрямо долара и нарастването на цените на основните суровини, довели до влошаване на условията за търговия; направени са изводи за изпреварващ ръст на вноса, а оттам и увеличен търговски дефицит в сравнение с 2016 г.; засегнато е влиянието върху икономиката ни на чуждестранните туристи, на продължилата забраната на Руската федерация за внос на определени продукти, Brexit, преките чуждестранни инвестиции; отчетен е запазен интерес към продуктите на българската оръжейна индустрия и изделия и технологии с двойна употреба, въпреки известния спад в заявките и опитите на чужди производители за дискредитиране на българските производители.
  В хода на дискусията н. п. от ПГ „БСП за България“ Румен Гечев заяви, че в доклада като цяло липсват политики, има грешни изводи, няма конкретни решения, а проблемите са маркирани и без анализ. В отговор г-н Кръстев подчерта, че би могло да се помисли върху засилване на аналитичната част на доклада и възможни препратки към по-подробните секторни доклади.
  След представяне и обсъждане на доклада се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 11, без „Против“ и „Въздържали се“ – 4-ма народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2018 г.

  ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума