Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
14/11/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-46 от 15.11.2018 г.


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерски съвет на 22 октомври 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерски съвет на 22 октомври 2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 14 ноември 2018 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
  На заседанието присъстваха министърът на околната среда и водите– Нено Димов и заместник-министърът на икономиката – Лъчезар Борисов.
  Законопроектът, представен от министър Нено Димов, има за цел да въведе в българското законодателство част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО и да изпълни Решението на Съда на Европейския съюз по дело С-488/15. С него България е осъдена за неспазване на нормите за фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на страната, а битовото отопление с твърди горива е определено като основна причина за това. Предвижда се Министерският съвет по предложение на министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката и председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да приеме наредба, определяща изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, както и условията, реда и начина за контрол на качеството на твърдите горива. Определя се орган за осъществяване на контролните функции по прилагането на тези изисквания - Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Предвиден е и санкционен режим, включително отнемане в полза на държавата на твърдите горива - предмет на нарушението. Разширява се санкционния режим спрямо кметовете, изпълняващи програми, по чл. 27 от закона, за подобряване на качеството на атмосферния въздух, в случаите на неизпълнение на нормативните изисквания или на непостигане на обективните критерии за намаляване на нивата на замърсяване. Допълва се санкционния режим при нарушения на законодателството за флуорсъдържащите парникови газове и веществата, които нарушават озоновия слой. Създава се информационна система за събиране на информация за флуорсъдържащите парникови газове. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се прави изменение в Закона за техническите изисквания към продуктите с цел отстраняване на техническа грешка, водеща до противоречие между разпоредбите на чл. 54, ал. 1 и чл. 58, ал. 1.
  Очакваните резултати от приемането на законопроекта са намаляване на емисиите на фини прахови частици и серен диоксид посредством използването на по-качествени твърди горива за битово отопление, подобряване качеството на атмосферния въздух и защита здравето на населението от вредното въздействие на наднорменото замърсяване на въздуха.
  В свое писмено становище от Национално сдружение на общините в Република България категорично възразяват срещу това да се прехвърля отговорност върху кметовете на общини за осигуряване на чистотата на атмосферния въздух на територията на съответната община, при условие че други компетентни органи разрешават и определят условията за дейността на източници на замърсяване.
  От Държавна агенция за метрологичен и технически надзор считат, че е необходимо в закона да бъде предвидена възможност председателят на агенцията да упражнява в пълен обем контрол върху забраните и ограниченията, предвидени в закона, включително чрез осигуряване на необходимото финансиране и административен капацитет.
  В хода на дискусията н. п. от ПГ „БСП за България“ Драгомир Стойнев зададе въпрос относно критериите за оценка по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. В отговор министър Димов посочи, че за определянето им са взети предвид коментари и препоръки на службите на Европейската комисия, като основният критерий е нивото на замърсяване с фини прахови частици.
  Заместник-министър Борисов посочи, че Министерството на икономиката подкрепя философията на законопроекта, а текстовете, по които имат бележки от страна на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, биха могли да бъдат прецизирани между двете гласувания на законопроекта.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 11, „Против“ - един и „Въздържали се“ – 7 народни представители.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерски съвет на 22 октомври 2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума