Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
19/12/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-1 от 10.01.2019 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор, подписан на 11 ноември 2016 г. в Брюксел, № 802-02-28, внесен от Министерски съвет на 7 декември 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор, подписан на 11 ноември 2016 г. в Брюксел, № 802-02-28, внесен от Министерски съвет на 7 декември 2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 19 декември 2018 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор, подписан на 11 ноември 2016 г. в Брюксел.
  Законопроектът беше представен от Лилия Иванова – заместник-министър на икономиката.
  Споразумението за търговия с Колумбия и Перу е подписано на 26 юни 2012 г. По искане за присъединяване от страна на Еквадор, стартират преговори, които приключват с одобряване на Протокола за присъединяване, през февруари 2016 г., от Комитета по търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу. Целта е уреждане правната рамка на търговските отношения между Европейския съюз и Еквадор, улесняване на търговията и инвестициите, премахване на високите мита, либерализиране на пазарите на услуги, включване на ангажименти за прилагане на стандартите в областта на труда и околната среда и други.
  Протоколът за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор, е подписан на 11 ноември 2016 г. в Брюксел при условие на последваща ратификация и се прилага временно от 1 януари 2017 г.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 16 народни представители, без „Против“ и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 и ал. 3 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор, подписан на 11 ноември 2016 г. в Брюксел, № 802-02-28, внесен от Министерски съвет на 7 декември 2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума