Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г. -- за второ гласуване.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 25


На 4 април 2018 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г. -- за второ гласуване.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.
Заседанието на комисията бе открито в 14.05 часа и ръководено от господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, да започваме. В доста оредял състав сме, имаме пет човека в чужбина и имаме колеги, които ще сноват между двете зали. Този път, отстъпихме съседната зала за колегите тъй като там се тегли жребият за Комисията за енергийно и водно регулиране Отделно има още няколко комисии, но заедно с подписите, които имаме – имаме кворум 12 човека.
Предлагам да започнем с гласуване на дневния ред.
Дневният ред е от една единствена точка.
1. Обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г.
Има ли други предложения за включване на точки в дневния ред? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред се приема.

Преминаваме към точка първа от дневния ред: Обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г., за второ гласуване.
Гости по тази точка са:
от Министерството на туризма: Николина Ангелкова – министър на туризма, Лиляна Арсова – главен директор на Главна дирекция „Туристическа политика“ и Антоанета Чолакова – старши юрисконсулт в Главна дирекция „Туристическа политика“;
от Министерски съвет: Георги Николчев – съветник към кабинета на Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика;
от Комисия за защита на потребителите: Димитър Маргаритов – председател, Константин Арабаджиев – заместник-председател и Константин Райков – заместник-председател.
Искам да направя няколко чисто технически уточнения – Законът е много голям, а в същото време има само три предложения от народни представители. Двете от тях са приети единодушно от Работната група. Предстои едно гласуване по предложение на група народни представители.
Второ, доста е работено по закона. Вие го имате в хартиен вид – почти на всяка страница има технически поправки. Наложи се Работната група сериозно да поработи. Не се четат всички тези поправки, а ще четем само там, където ще има директно гласуване от народни представители. Нали не бъркам нещо? Не бъркам.
Предлагам да започваме. Предполагам, че и госпожа Савеклиева ще ми помага, за да можем в рамките на едно обозримо време, днес, да приключим.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма“
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Не виждам други предложения за наименованието на Закона. Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за наименованието на закона се приема.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
§ 1. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Организация за управление на туристически район се учредява най-малко от:
1. две туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, чието седалище е на територията на туристическия район;
2. четири общини от територията на туристическия район, като една от тях е седалище на района;
3. една областна администрация от територията на туристическия район.
(2) Учредители могат да са и лицата по чл. 17, ал.3.“
Всички тези поправки са технически. Там, където виждате, че няма предложения на народни представители, това е работа на Работната група.
Параграф 2.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 2.
Параграф 3.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2-4 се изменят така:
„(2) В заявление-декларацията за откриване на процедура се декларират най-малко следните обстоятелства:
1. наименованието на организацията (с изписване с български и латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива, в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
2. обстоятелствата по чл. 22;
3. номер и дата на решението на общинския съвет за участие на общината в ОУТР;
4. номер и дата на решението на управителен съвет или общо събрание за участие на туристическото сдружение в ОУТР;
5. обстоятелства, свързани с предмета и целите на ОУТР;
6. туристическият район на ОУТР, за който се учредява.
(3) Заявление-декларацията се подписва от всички членове на учредителния комитет и към нея се прилагат:
1. поименен списък на учредителите от всяка група по чл. 22;
2. оригинал на протокол от проведено събрание на учредителния комитет.
(4) В случай на констатирани нередовности на представените документи и/или по искане на министъра на туризма за представяне на допълнителни данни и документи във връзка с обстоятелствата по ал. 2 и 3, заявителя се уведомява писмено, като се определя 14-дневен срок от датата на получаването на уведомлението за отстраняването на нередовностите и представяне на допълнителни данни и документи.”
2. ал. 5 думата „заявлението“ се заменя със „заявление-декларацията“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В случаите по ал. 4, срокът за произнасяне по ал. 5 започва да тече от датата на отстраняването на нередовностите и/или на представянето на допълнителни данни и документи.“
4. В ал. 8 думите „може да откаже” се заменят с „отказва със заповед”.
5. В ал. 9 след думите „учредителния комитет” се добавя „или упълномощеното лице, което представлява учредителния комитет”.
Параграф 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 4.
Параграф 5.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 5.
По параграфи от 1 до 5, където всички предложения са на Работната група имате ли други предложения.
Моля, гласувайте.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за параграфи 1, 2, 3, 4 и 5 със съответните редакции, се приемат.
Работната група предлага да се създаде нов § 6.
§ 6. В чл. 32 се създава т. 4:
„4. изпълнителен директор.“
Допълнението е чисто техническо – изпусната е т. 4 – „изпълнителен директор“:
По § 6. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
§ 7. В чл. 36, ал. 3 думите „т. 1 и 7“ се заличават.
По § 7. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.
По § 8. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
§ 9. В чл. 44 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Организацията за управление на туристическия район се прекратява със заповед на министъра на туризма при:
1. депозирано решение на общото събрание;
2. извършване на дейност, която противоречи на закона.
(4) Заповедта по ал. 3 се издава по искане на всяко заинтересовано лице в случаите по ал. 3, т. 1 или служебно от министъра на туризма в случаите по ал. 3, т. 2 - при констатирани нарушения от упражнен контрол по реда на чл. 46.“
От нов § 6 до § 9 има ли предложения, изказвания, съображения? Не виждам.
Моля, който е „за“ да приемем в този вид параграфите, да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за нов § 6 и § 6, който става § 7; § 7, който става § 8; § 8, който става § 9 със съответните редакции, се приемат.
По § 9. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
§ 10. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Вписването на сдружения в Националния туристически регистър се извършва със заповед на министъра на туризма въз основа на заявление-декларация по образец. Заявление-декларацията се подава от лице, което има право да представлява сдружението, или от негов упълномощен представител.
(2) В заявление-декларацията се декларират най-малко следните обстоятелства:
1. наименованието на сдружението (с изписване с български и латински букви) седалище и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива, в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
2. видът на организацията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3. обстоятелства, свързани с предмета и целите на организацията по чл. 47, ал. 3 и изискванията по чл. 50;
4. видът на сдружението по чл. 48;
(3) Към заявление-декларацията се прилагат:
1. списък на всички членове на сдружението - колективни и/или индивидуални, с информация за платения членски внос за предходната година, ако е приложимо, заверен с подпис на представляващия и печат на сдружението;
2. изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
(4) Преписи от съдебното решение за регистрация, информация за актуалното състояние на заявителя и уставът на сдружението се набавят по служебен път.
(5) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок считано от датата на подаването на заявление-декларацията заедно с документите по ал. 3 издава заповед за вписване на сдружението, вписва го в Националния туристически регистър и издава удостоверение за вписаните обстоятелства.
(6) В случай на констатирани нередовности на представените документи и/или по искане на министъра на туризма за представяне на допълнителни данни и документи във връзка с обстоятелствата по ал. 2 и 3, заявителя се уведомява писмено, като се определя 14-дневен срок от датата на получаването на уведомлението за отстраняването на нередовностите и представяне на допълнителни данни и документи.
(7) В случаите по ал. 6 срокът за произнасяне по ал. 5 започва да тече от датата на отстраняването на нередовностите и/или на представянето на допълнителни данни и документи.
(8) В случай че в срока по ал. 6 заявителят не отстрани констатираните нередовности и/или не представи изисканите допълнителни данни и документи, министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице отказва със заповед вписване в Националния туристически регистър. Отказът се съобщава на заинтересованите лица в 3-дневен срок.
(9) Ежегодно до 31 май представляващият сдружението или упълномощено от него лице подава в Министерството на туризма официална декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на туризма, съдържаща списък на действителния брой членове, информация за платения от тях членски внос за предходната година и доказателства за редовен организационен живот съгласно устава на сдружението.“
По § 10. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
§ 11. В чл. 53, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 9“.
2. В т. 4 думата „заявление” се заменя със „заявление-декларация”.
По § 11. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
§ 12. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „и не е в производство по ликвидация или несъстоятелност“ се заменят с „и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария”;
б) в т. 2 след думите „Европейския съюз” се добавя „и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария”;
в) в т. 3 след думата „помещение” се добавя „и/или онлайн платформа“;
г) създава се т. 5:
„5. не е обявено в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация.”
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Физическото лице – собственик, съответно членовете на управителните и на контролните органи на туроператор и/или на туристически агент, както и лицата с функции по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
2. да не са лишавани от право да заемат материалноотговорна длъжност;
3. през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността да не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
По § 12. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
Има ли предложения от §10 до §13?
Ако няма, моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 9, който става § 10; § 10, който става § 11 и § 11, който става § 12 със съответните редакции, се приемат.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13, който става § 14 и предлага следната редакция на чл. 63, ал. 1, т.1, б. „а“:
„а) наименованието на лицето (с български и латински букви) седалище и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива, в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17.
§ 17. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Процедурата за отразяване на промяната в обстоятелствата при туроператорска и/или туристическа агентска дейност в случаите по ал. 3 се открива по заявление-декларация по образец, която се подава в 14-дневен срок от настъпването на промяната до министъра на туризма или до оправомощено от него длъжностно лице. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко следните обстоятелства:
а) местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност, с изключение на случаите, когато дейността се упражнява само по електронен път;
б) образованието, езиковата квалификация и стажът за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;
в) че заявителят не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена или му е отказана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2;
г) общи условия за извършване на дейността в съответствие с изискванията на закона;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) договор за преобразуване или план за преобразуване, съответно договор за прехвърляне на предприятие или удостоверение за наследници, от които да е видно съгласието за прехвърляне или преотстъпване на правата по регистрацията или поемането им;
б) копие на документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност;
в) копие на сключения договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 на името на заявителя - за туроператорите.“
2. В ал. 5 думата „заявление“ се заменя със „заявление-декларация“, а думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
3. В ал. 6 думата „непълнота“ се заменя с „нередовности“ и думата „непълнотите“ се заменя с „нередовностите“.
4. В ал. 7 думите „заявлението по чл. 5“ се заменят с „заявление-декларацията по ал. 4“, а думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
5. В ал. 8 думата „непълнотите“ се заменя с „нередовностите“.
Колеги, имате ли някакви предложения от § 14, включително, до § 17? Не виждам.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 12, който става § 13; § 13, който става § 14, § 14, който става § 15; § 15, който става § 16 и § 16, който става § 17 със съответните редакции, се приемат.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18:
§ 18. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „регистрацията“ се добавя „на лицата по чл. 61, ал. 2, т. 1 и 2“;
б) точка 5 се заличава.
2. В ал. 2:
а) в т. 7 думата „и“ се заменя с „или“;
б) създават се т. 11 и 12:
„11. в 14-дневен срок считано от датата на изтичането на последния сключен договор за застраховка - при неизпълнение на задължението по чл. 98, ал. 2;
12. престане да отговаря на изискванията, както следва:
а) за лицата по чл. 61, ал. 2, т. 1 - на изискванията по чл. 61, ал. 2, т. 3 и 5 и ал. 3;
б) за лицата по чл. 61, ал. 2, т. 2 - на изискванията по чл. 61, ал. 2, т. 3 и 5.“
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
§ 19. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „задължително“ се заличава, а след думите „сключването на“ се добавя „доброволна или задължителна“.
2. В ал. 2 думите „не се сключва” се заменят с „може да не се сключи“.
3. В ал. 3 думите „по чл. 82, ал. 1“ се заменят с „по чл. 84, ал. 1“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.
За параграфи от 18 до § 23 включително има ли предложения? Няма.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 17, който става § 18; § 18, който става § 19, § 19, който става § 20; § 20, който става § 21; § 21, който става § 22 и § 22, който става § 23 със съответните редакции, се приемат.
По § 23 на 31 страница, имаме предложения на народния представител Галя Захариева и група народни представители:
„В чл. 79, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение първо: „Превозите на деца и/или ученици при детски и ученически туристически пакети или свързани туристически услуги, се осъществяват при спазване на разпоредбите на Закона за автомобилните превози, като задължително в договорите по ал. 3, т. 2 се съдържа задължение за туроператора или туристическия агент за извършване на пътуването в светлата част на денонощието и осигуряването на най-малко 10 часа почивка за едно денонощие в категоризирано място за настаняване.“
2. Досегашния текст става изречение второ и в него думите „Условията е редът“ се заменят с „Конкретните условия и ред“.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Димитър Данчев.
В § 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 79:
а) в ал. 3:
аа) в т. 1 след думата „пакети“ се добавя „и свързани туристически услуги“, а след думата „ученици“ се поставя нова запетая и се добавя „вкл. за пътувания за период по-кратък от 24 часа (еднодневни пътувания)“;
бб) в т. 2 след думата „пакети“ се добавя „и свързани туристически услуги“.
б) в ал. 4, т. 1 след думата „часа“ се поставя нова запетая и се добавя „с изключение на тези по ал. 3“.
в) създава се нова ал. 5:
„(5) За туристически пакети или свързани услуги по ал. 3 за период над 24 часа, организирани с автобусен превоз, туроператорът осигурява не по-малко от 10 часа нощувка на денонощие в категоризирано място за настаняване. Пътуванията се предприемат само в светлата част на денонощието, както следва:
1. в периода 15 септември – 31 март от 7:30 до 18:00 часа;
2. в периода 1 април – 15 септември от 6:30 до 21:00 часа.“
г) досегашната ал. 5 става ал. 6.
д) създава се ал. 7:
„(7) Детски и ученически туристически пакети и свързани туристически услуги, инициирани от институции извън системата на предучилищното и училищното образование се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и ръководителя на съответната институция. Страните по договора уведомяват Регионалното управление на образованието по седалището на институцията за пътуването и прилагат копие от подписания от тях договор.“
2. В чл. 80, т. 2 думите „друг търговец“ в техните две употреби се заменят с „друг регистриран по реда на този закон търговец“.
Работната група подкрепя по принцип предложението по т. 1, б. „а“ относно думите „и свързани туристически услуги“, б. „в“ и „д“.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 23, но на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 от 24 април 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ. бр. 39 от 1974 г.) предлага да се оформи в отделни параграфи от § 24 до § 41.
Предложенията са няколко, приети са от Работната група, само едно от тях не е прието частично – касае се за 24-те часа. Доколкото имам информация, Министерство на образованието е било против този текст.
Господин Проданов, Вие ли ще кажете нещо или да помоля министър Ангелкова?
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги, уважаеми гости! Мога да кажа това, което ме е упълномощил да кажа вносителят.
Съгласно предложения в ЗИД на Закона за туризма в чл. 79, ал. 4, т. 1, нали така, господин Председател, разпоредбите на Закона не се прилагат за туристически пакети и свързани туристически услуги за период по-кратък от 24 часа. Това дава възможност еднодневните екскурзии за деца и ученици да бъдат организирани от нерегистрирани по Закона за туризма лица, и от лица, които не са туроператори. В много случаи, това са учители, които наемат превозвачи, чиито автобуси не са категоризирани и не отговарят на определените условия.
Тъй като участвах в заседанието на работната група, и доколкото си спомням, постигнахме споразумение да направим едно питане до Работна група 21, и ако това не противоречи с изискванията, които се налагат от Европейския регламент – да приемем тези предложения. От становището на господин Емил Алексиев – ръководител на Работна група 21, сме получили становище и той казва, че няма проблем и не е в противоречие с Директивата, която днес приемаме. Призовавам Комисията да подкрепим текста и предложението на Димитър Данчев!
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, от тези 106 страници има само две неподкрепени предложения от работната група. Едното, ще стигнем по-късно до него, за Инспектората, но второто, това е предложението на колегата Димитър Данчев за тези 24 часа.
Госпожо Министър, бихте ли ни ориентирали с няколко думи, какви са били съображенията Ви?
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Да, разбира се. Благодаря, господин Председател.
Съображенията на Министерството на туризма, както и на Министерството на образованието и науката, да не подкрепят текста са: от една страна, че това ще оскъпи еднодневните екскурзии и ще утежни процедурата по организирането им, предвид необходимостта от спазването на всички изисквания за сключване на договор; от друга страна в Закона за автомобилните превози, в чл. 23а ясно е казано, че случайните превози на деца или ученици се извършват само през светлата част на денонощието, с автобуси, за които има издадено удостоверение за категоризация по системата за Международна класификация на автобусите. След това, в чл. 23б се казва, че тези превози се извършват от водачи, които притежават най-малко две години професионален опит като водачи на автобуси, на възраст не по-малко от 25 години. Това че, не са регламентирани изрично пътуванията за срок по-кратък от 24 часа, не означава, че децата ще се возят в некатегоризирани автобуси. Има изрични норми на Закона за автомобилните превози, които задължават всяко пътуване, което се осъществява от деца, и което училищата извършват, да спазват тези изисквания Тоест това не отпада, ако няма изричен регламент за пътуванията до 24 часа. Има императивни норми, които всеки, който ги организира е длъжен да спазва.
Всъщност това беше един голям дебат и по време на обсъждането на промените в Закона за туризма, преди да бъдат внесени на Вашето внимание и голяма част, пак казвам, всички от Министерството на образованието и науката, организациите, които се занимаваха с тези въпроси, изразиха негативно становище. По тази причина и нашето становище като Министерство, предвид изразяване на балансираните позиции и фактът, че има императивни норми в Закона за автомобилните превози, които гарантират здравето на децата, всъщност ни дава основание да подкрепим това становище на Министерството на образованието и науката, да не бъдат регламентирани пътуванията до 24 часа, тоест там, където няма нощувка.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря Ви.
Колеги народни представители, имате ли някакви съображения?
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Първо, във връзка с това, което каза министър Ангелкова. Госпожо Министър, донякъде съм съгласен с това, което казвате. Има логика, но все пак мисля, че ние тук трябва да защитаваме интересите и на туристическия бранш и на туроператорите. По този начин, според мен, им създаваме повече ангажимент и повече работа, а и допълнително е някаква сигурност за децата, но след като сте решили, че трябва да защитавате тезата на Министерството на здравеопазването – Ваша воля!
Тъй като пропуснах, колегата Данчев ме е упълномощил да оттегля направеното предложение в новото съдържание на чл. 80.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, ако няма други предложения от народни представители, моля да гласуваме поотделно неприетите от Работната група предложения. Те са на народния представител Димитър Данчев и касаят основно тези 24 часа.
Моля, който е „за“ предложението на Димитър Данчев, да гласува.
Гласували: „за“ – 5, „въздържали се“ - 8 и „против“ – няма.
Предложението не се приема.
Сега би трябвало да гласуваме вече целия параграф или да продължим нататък.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 23, но на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 от 24 април 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ. бр. 39 от 1974г.) предлага да се оформи в отделни параграфи от § 24 до § 41.
Работната група предлага да се създадат § 24-41:
§ 24. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. (1) Разпоредбите на този раздел уреждат условията и реда за осъществяване на туристически пакети и свързани туристически услуги.
(2) Разпоредбите на този раздел се прилагат за туристически пакети, които се предлагат за продажба или се продават от туроператори на пътуващи, включително чрез туристически агенти, както и за свързани туристически услуги, предоставяни с помощта на търговци.
(3) Разпоредбите на този раздел се прилагат и за:
1. туристически пакети и свързани туристически услуги за деца и ученици, които се формират само от туроператор и се предлагат за продажба от него пряко и/или чрез туристически агенти;
2. детски и ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в системата на предучилищното и училищното образование, които се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и директора на съответната институция по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование; договорът се сключва след одобряването му от началника на съответното регионално управление на образованието.
(4) Разпоредбите на този раздел и на раздел III не се прилагат по отношение на договори за:
1. туристически пакети и свързани туристически услуги, обхващащи период, по-кратък от 24 часа, освен ако в тях е включена нощувка;
2. туристически пакети и свързани туристически услуги, които се предлагат или организират не по занятие за ограничена група пътуващи и нямат за цел печалба;
3. туристически пакети и свързани туристически услуги, закупени въз основа на общо споразумение за организиране на служебно пътуване, сключено между търговец и различно от него физическо или юридическо лице, което действа за цели, свързани с неговата търговска, стопанска дейност, занаят или професия.
(5) Превозите на деца и/или ученици при детски и ученически туристически пакети или свързани туристически услуги, се осъществяват при спазване на разпоредбите на Закона за автомобилните превози, като в договорите по ал. 3, т. 2 се съдържа задължение за туроператора или туристическия агент за извършване на пътуването в светлата част на денонощието и осигуряване на най-малко 10 часа почивка за едно денонощие в категоризирано място за настаняване. Конкретните условия и редът за осъществяване на детски и ученически туристически пакети или свързани туристически услуги, инициирани от съответната институция по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, се определят с наредба, приета от Министерския съвет по съвместно предложение на министъра на туризма и министъра на образованието и науката.
(6) Детски и ученически туристически пакети или свързани туристически услуги, инициирани от лица извън системата на предучилищното и училищното образование се провеждат въз основа на договор между туроператор и съответното лице. Конкретните условия и редът за осъществяване на детски и ученически туристически пакети или свързани туристически услуги, инициирани от лица извън системата на предучилищното и училищното образование се определят с наредбата по ал. 5.
§ 25. Член 80 се отменя.
§ 26. Член 81 се отменя.
§ 27. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. (1) Преди пътуващият да бъде обвързан от договор за туристически пакет или от всяка друга съответстваща оферта за туристически пакет, туроператорът, а в случаите, когато туристическият пакет се продава чрез туристически агент - и туристическият агент, предоставят на пътуващия стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно приложение № 1, когато е възможно използването на хиперлинкове, или в останалите случаи - стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно приложение № 2, както и следната информация за туристическия пакет, когато е приложимо:
1. основните характеристики на туристическите услуги:
а) дестинацията/дестинациите на пътуването, маршрута и периодите на престой, с посочване на датите, а когато е включено настаняване, и броя на включените нощувки;
б) вида, характеристиките и категориите на средствата за превоз, местата, датите и часовете на отпътуване и връщане, продължителност на междинните спирания и местата, където те се правят, както и транспортните връзки; когато не е определен точен час, туроператорът и, когато е приложимо, туристическият агент уведомяват пътуващия за приблизителните часове на отпътуване и връщане;
в) местоположението, основните характеристики и, когато е приложимо - туристическата категория на местата за настаняване, съгласно правилата на държавата, в която се намира мястото за настаняване;
г) предвидените хранения;
д) посещенията, екскурзията/екскурзиите или другите услуги, включени в общата цена, договорена за туристическия пакет;
е) когато от контекста не е ясно, дали някои от туристическите услуги ще бъдат предоставени на пътуващия като част от група, и, ако това е така, когато е възможно - приблизителния брой на групата;
ж) когато използването от пътуващия на други туристически услуги зависи от ефективната устна комуникация - езика, на който тези услуги ще бъдат извършени, и
з) дали пътуването или ваканцията като цяло са подходящи за лица с ограничена подвижност, както и при поискване от страна на пътуващия - точна информация дали пътуването или ваканцията са подходящи с оглед на потребностите на пътуващия;
2. наименование на туроператора и на туристическия агент, ако има такъв, седалище и адрес на управление, телефонните им номера и, когато е приложимо - адресите на електронните им пощи;
3. общата цена на туристическия пакет, посочена и в български лева, включваща всички такси, плащания и други допълнителни разходи, или, когато тези разходи не могат да се изчислят в разумна степен преди сключването на договора - посочване на вида на допълнителните разходи, които може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия;
4. условията за плащане, включително сумата или процент от цената, която трябва да се заплати като първоначална вноска, и график за заплащане на останалата част от цената, или финансовите гаранции, които пътуващият трябва да заплати или да предостави;
5. минималния брой участници, необходим за провеждане на туристическия пакет, и крайния срок, посочен в чл. 89, ал. 7, т. 1, за евентуално прекратяване на договора преди започване на изпълнението на туристическия пакет, в случай че не е набран минималният брой участници;
6. обща информация за паспортните и визовите изисквания, включително приблизителни срокове за получаване на визи, и информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава;
7. информация за възможността пътуващият да прекрати договора по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, след като заплати съответните разходи за прекратяване на договора, или когато е приложимо - изискваните от туроператора стандартни разходи за прекратяване на договора, съгласно чл. 89, ал. 1–4;
8. информация за условията за сключване на договор за доброволна застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на пътуващия;
9. информация за условията за сключване на доброволен или на задължителен договор за застраховка за покриване на разходите за съдействие, включително репатриране на пътуващия в случай на злополука, болест или смърт.
(2) Когато договорът за туристически пакет се сключва по телефон, туроператорът, а когато туристическият пакет се продава чрез туристически агент - и туристическият агент, предоставят на пътуващия стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно приложение № 2 и информацията по ал. 1, т. 1–9.
(3) Преди пътуващият да бъде обвързан от договор или от всяка друга съответстваща оферта за туристически пакети по смисъла на § 1, т. 67, буква „б“, подбуква „дд“ от допълнителните разпоредби, туроператорът и търговецът, на които са предадени данните, предоставят на пътуващия информацията по ал. 1, т. 1–9, доколкото тази информация има отношение към предлаганите от тях туристически услуги за пътуване или ваканция. Туроператорът предоставя едновременно на пътуващия и стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно приложение № 3.
(4) Преди пътуващият да бъде обвързан от договор за свързана туристическа услуга или друга съответстваща оферта за свързана туристическа услуга, търговецът, който улеснява предоставянето на свързани туристически услуги, дори и в случаите, когато не е установен в държава - членка на ЕС, но по всякакъв начин насочва своята дейност към държава - членка на ЕС, информира пътуващия, че не може да се ползва от правата по настоящия раздел, отнасящи се изключително за туристическите пакети, и че всеки доставчик на услуги отговаря единствено за точното изпълнение на предлаганата от него услуга по договора, както и че пътуващият се ползва от защитата по чл. 97, ал. 2.
(5) Търговецът, който улеснява предоставянето на свързана туристическа услуга, предоставя информацията по ал. 4 на пътуващия чрез стандартния формуляр за предоставяне на информация съгласно приложения № 4–8.
(6) Когато конкретният вид свързана туристическа услуга не съответства на нито един от стандартните формуляри за предоставяне на информация, предвидени в приложения № 4–8, търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, предоставя аналогична на съдържаща се в приложенията информация.
(7) Информацията по ал. 1–6 се предоставя на пътуващия по ясен, разбираем и видим начин и трябва да е изписана четливо, когато се предоставя в писмена форма.
(8) Когато предоставянето на свързана туристическа услуга е в резултат на договор, сключен между пътуващия и търговец, който не улеснява предоставянето на свързаната туристическа услуга, той уведомява търговеца, който улеснява предоставянето на свързаната туристическа услуга, за сключването на договора.“
§ 28. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. (1) Информацията по чл. 82, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 7 съставлява неразделна част от договора за туристически пакет и не може да се променя, освен ако договарящите се страни се споразумеят изрично за друго.
(2) Туроператорът и, когато е приложимо - туристическият агент, уведомяват пътуващия за всяка промяна в преддоговорната информация по ясен, разбираем и видим начин преди сключването на договора за туристически пакет.
(3) Когато туроператорът и, когато е приложимо - туристическият агент, не са предоставили информация преди сключването на договора за туристически пакет за всички такси, плащания и допълнителни разходи, които може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия във връзка с изпълнението на туристическия пакет, той не дължи заплащане на тези такси и допълнителни разходи.“
§ 29. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. (1) Договорът за туристически пакет или потвърждението за сключване на договор за туристически пакет съдържа цялата информация по чл. 82, ал. 1, т. 1–9, както и информация за:
1. специфичните изисквания на пътуващия, приети от туроператора;
2. това, че туроператорът:
а) носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет, съгласно чл. 90;
б) е задължен съгласно чл. 93 да окаже съдействие на пътуващия, в случай че той изпадне в затруднение;
3. наименование, седалище на управление, адрес и телефон на застрахователя, както и информация за наличие на застрахователен сертификат, удостоверяващ наличието на договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 или 2, в която задължително се посочват застрахователното покритие, застрахователната сума, номерът и датата на застрахователната полица;
4. наименование, адрес, телефонен номер, адрес на електронната поща и, когато е приложимо, номер на факса на местния представител на туроператора, на звено за контакт или на друга служба, които да позволят на пътуващия да осъществи бърза връзка и ефикасна комуникация с туроператора, да търси съдействие при затруднение или да подаде оплакване във връзка с установено несъответствие в хода на изпълнението на туристическия пакет;
5. това, че от пътуващия се изисква да съобщава за всяка липса на съответствие, която той забележи в хода на изпълнението на туристическия пакет, съгласно чл. 90, ал. 2;
6. информация, която позволява осъществяване на пряк контакт с непълнолетното лице или с отговорното за него лице в мястото на престой на непълнолетното лице в случаите, когато непълнолетни лица, непридружавани от родител или друго упълномощено лице, пътуват въз основа на договор за туристически пакет, включващ настаняване;
7. наличните процедури за разглеждане на жалби и за възможностите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) от органи за АРС съгласно Закона за защита на потребителите и, когато е приложимо, информация за органа за АРС, в чийто обхват попада търговецът, и за платформата за онлайн решаване на спорове съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.);
8. правото на пътуващия да прехвърли договора за туристически пакет на друг пътуващ съгласно чл. 86.
(2) Договорът за туристически пакет се изготвя на ясен и разбираем език. Когато договорът е изготвен в писмена форма, той трябва да бъде написан четливо.
(3) При сключването на договор за туристически пакет или без необосновано забавяне след неговото сключване туроператорът или туристическият агент предоставя на пътуващия екземпляр от договора или потвърждение за сключване на договора за туристически пакет на траен носител. Когато договорът за туристически пакет се сключва в присъствието на страните по договора, пътуващият има право на екземпляр от договора на хартиен носител.
(4) Когато договорът за туристически пакет се сключва извън търговския обект по смисъла на чл. 44 от Закона за защита на потребителите, туроператорът или туристическият агент предоставя на пътуващия екземпляр от договора или потвърждение за сключване на договора за туристически пакет на хартиен носител или, ако пътуващият се съгласи, се предоставя копие на друг траен носител.
(5) При туристически пакети съгласно § 1, т. 67, буква „б“, подбуква „дд“ от Допълнителните разпоредби търговецът, на когото са предадени данните посредством свързани процеси за онлайн резервации, уведомява туроператора за сключването на договор, водещ до създаване на туристически пакет. Търговецът предоставя на туроператора информацията, която му е необходима за изпълнение на неговите задължения.
(6) В случаите по ал. 5 туроператорът е длъжен веднага след като бъде уведомен от търговеца за създаването на туристически пакет да предостави на пътуващия на траен носител информацията по ал. 1, т. 1–8.
(7) Информацията по ал. 1, 5 и 6 се предоставя по ясен, разбираем и видим начин.
(8) Туроператорът предоставя на пътуващия своевременно, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, необходимите документи за ползване на туристическите услуги, включени в пакета, като разписки, ваучери, билети и други, както и информация за часовете на отпътуване по разписание и, когато е приложимо, информация за крайния срок за регистрация за качване на борда на превозното средство, както и за часовете по разписание на междинните спирания, транспортните връзки и пристигането.“
§ 30. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. Тежестта на доказване за спазване на задължението за предоставяне на информацията по чл. 82–84 във връзка с договорите за туристически пакети се носи от туроператора.“
§ 31. Член 86 се изменя така:
„Чл. 86. (1) Пътуващият има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, след като е отправил до туроператора предизвестие на траен носител в разумен срок преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
(2) Предизвестие, отправено не по-късно от седем дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет, се счита за извършено в разумен срок.
(3) Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.
(4) Туроператорът информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните разходи по прехвърлянето. Тези разходи не могат да са неоправдано високи и не могат да превишават действителните разходи, направени от туроператора във връзка с прехвърляне на договора за туристически пакет.
(5) Туроператорът предоставя на лицето, което прехвърля договора за туристическия пакет, доказателства за разходите, таксите или за другите допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето на договора за туристически пакет.“
§ 32. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. (1) След сключването на договор за туристически пакет цената на туристическия пакет може да се увеличи само ако в договора изрично е предвидена такава възможност и ако е посочено, че пътуващият има право на намаление на цената съгласно ал. 6.
(2) В договора за туристически пакет задължително се посочва начинът, по който се изчислява промяната на цената на туристическия пакет, когато в него е предвидена такава възможност.
(3) Увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само по изключение вследствие на промени в:
1. цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;
2. размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, или
3. обменните курсове, отнасящи се за туристическият пакет.
(4) Когато увеличението на цената по ал. 3 надхвърля 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, се прилагат чл. 88, ал. 2, 3 и 6.
(5) Независимо от неговия размер увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само ако туроператорът е уведомил пътуващия по ясен и разбираем начин за него, заедно с обосновка за увеличението и изчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от
20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
(6) В случай че договорът за туристически пакет предвижда възможност за увеличение на цената, то тогава пътуващият има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите по ал. 3, т. 1–3, когато намалението е настъпило след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет.
(7) В случай на намаление на цената туроператорът има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на пътуващия. При поискване туроператорът предоставя на пътуващия доказателства за направените административни разходи.“
§ 33. Член 88 се изменя така:
„Чл. 88. (1) Преди започването на изпълнението на туристическия пакет туроператорът не може да променя едностранно клаузи в договора за туристическия пакет, различни от цената, в съответствие с чл. 87, освен ако:
1. туроператорът си е запазил това право в договора;
2. промяната е незначителна;
3. туроператорът информира пътуващия за промяната по ясен, разбираем и видим начин на траен носител.
(2) Когато преди започването на изпълнението на туристическия пакет туроператорът е принуден да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 или не може да изпълни някое от специфичните изисквания по чл. 84, ал. 1, т. 1, или предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто, пътуващият има право в посочен от туроператора разумен срок:
1. да приеме предложената промяна, или
2. да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.
(3) Когато пътуващият прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако туроператорът предлага такъв.
(4) Туроператорът информира пътуващия без необосновано забавяне по ясен, разбираем и видим начин на траен носител за:
1. предложените промени в договора съгласно ал. 2 и за тяхното отражение върху цената на туристическия пакет съгласно ал. 5;
2. срока, в рамките на който пътуващият има право да уведоми туроператора за решението си, съгласно ал. 2;
3. последиците, ако пътуващият не реагира в рамките на срока по т. 2, и
4. когато е приложимо, за предложения туристически пакет-заместител и за неговата цена.
(5) Когато промените в договора за туристически пакет съгласно ал. 2 или за туристически пакет-заместител съгласно ал. 3 водят до по-ниски качество или стойност на туристическия пакет, пътуващият има право на съответно намаление на цената.
(6) Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно ал. 2, т. 2 и пътуващият не приеме туристически пакет-заместител, туроператорът възстановява всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи - не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.
(7) При прекратяване на договори за туристически пакети по ал. 6 се прилагат съответно чл. 91, ал. 2–8.“
§ 34. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. (1) Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
(2) Когато пътуващият прекрати договора съгласно ал. 1, той може да бъде задължен да заплати на туроператора подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
(3) В договора за туристически пакет могат да се предвидят разумни по размер такси за прекратяване на договора, изчислени въз основа на момента, в който се прекратява договорът преди започването на изпълнението на туристическия пакет, и на очакваните икономии на разходи и приходи от алтернативно извършване на туристическите услуги.
(4) Когато в договора за туристически пакет не са посочени такси за прекратяване на договора, размерът на таксата за прекратяване съответства на цената на туристическия пакет, от която се приспадат икономиите на разходи и приходите от алтернативно извършване на туристическите услуги. По искане на пътуващия туроператорът представя обосновка за размера на таксите за прекратяване на договора.
(5) Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.
(6) При прекратяване на договора за туристически пакет съгласно ал. 5, пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.
(7) Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:
1. набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от:
а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от шест дни;
б) седем дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до шест дни;
в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни, или
2. туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
(8) Туроператорът възстановява на пътуващия всички дължими суми по ал. 6 и 7, а при прекратяване на договора за туристически пакет възстановява всички плащания, направени за пакета от пътуващия или от негово име, след приспадане на съответните разходи по ал. 2 за прекратяване на договора. Дължимите суми или плащания се възстановяват на пътуващия без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет.“
§ 35. Член 90 се изменя така:
„Чл. 90. (1) Туроператорът носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо от това дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.
(2) Пътуващият уведомява без необосновано забавяне туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.
(3) Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристическия пакет, туроператорът е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато:
1. това е невъзможно, или
2. е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.
(4) Когато туроператорът не отстрани несъответствието извън случаите по ал. 3, т. 1 и 2, се прилага чл. 91.
(5) Извън изключенията по ал. 3, когато туроператорът не отстрани несъответствието в рамките на разумен срок, определен от пътуващия, последният може сам да направи това и да поиска от туроператора възстановяване на необходимите разходи.
(6) Когато туроператорът откаже да отстрани несъответствието или в случаите, когато е необходимо отстраняването на несъответствието да стане незабавно, пътуващият не е длъжен да определя срок на туроператора за неговото отстраняване.
(7) Когато значителна част от туристическите услуги не може да се изпълни съгласно предвиденото в договора за туристически пакет, туроператорът предлага на пътуващия, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, други подходящи туристически услуги по възможност със същото или с по-високо качество в сравнение с тези, посочени в договора, за да продължи изпълнението на договора за туристическия пакет, включително когато връщането на пътуващия до началния пункт на пътуването не е предоставено, както е договорено.
(8) Когато предложените от туроператора други туристически услуги по ал. 7 за продължаване на изпълнението на договора водят до промяна в туристическия пакет в пакет с по-ниско качество от предвиденото в договора, туроператорът предлага на пътуващия подходящо намаление на цената.
(9) Пътуващият има право да откаже предложените от туроператора други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора само когато те не са сравними с предвиденото в договора за туристически пакет или когато предложеното намаление на цената не е подходящо.
(10) Когато несъответствието между договорените и действително предоставените услуги нарушава значително изпълнението на договора и туроператорът не отстрани несъответствието в разумен срок, определен от пътуващия, последният може да прекрати договора за туристически пакет, без да дължи разходи за прекратяване на договора, и да поиска намаление на цената и/или обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.
(11) Когато не е възможно да се предложат други туристически услуги за продължаване на договора или когато пътуващият отхвърли предложените от туроператора услуги по ал. 9, пътуващият има право на намаляване на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди в съответствие с чл. 91, без да се прекратява договорът за туристическия пакет.
(12) В случаите по ал. 10 и 11, когато договорът за туристически пакет включва и превоз на пътници, туроператорът осигурява връщането на пътуващия до началния пункт на пътуването с равностоен вид транспорт без необосновано забавяне и без допълнителни разходи за пътуващия.
(13) Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на пътуващия, както е предвидено в договора за туристически пакет, туроператорът поема разходите за настаняването на пътуващия по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от три нощувки. Когато в друг нормативен акт в областта на правата на пътниците са предвидени по-големи срокове по отношение на съответните транспортни средства за връщането на пътуващия, се прилагат тези срокове.
(14) Ограничаването на сроковете по ал. 13 не се прилага по отношение на лица с ограничена подвижност съгласно определението в чл. 2, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт (ОВ, L 204 от 24 юли 2006 г.), както и по отношение на придружаващите ги лица, бременните жени, непълнолетните лица без придружител, както и на лицата, нуждаещи се от специална медицинска помощ, при условие че туроператорът е бил уведомен за техните специфични нужди най-малко 48 часа преди започването на изпълнението на договора за туристически пакет.
(15) Туроператорът не може да се позовава на непреодолими и извънредни обстоятелства, за да ограничи своята отговорност по ал. 13, когато доставчикът на услуги за превоз не може да се позове на такива обстоятелства в съответствие с приложимото законодателство на Европейския съюз.“
§ 36. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. (1) Пътуващият има право на подходящо намаление на цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет, освен ако туроператорът докаже, че липсата на съответствие се дължи на пътуващия.
(2) Пътуващият има право да получи обезщетение от туроператора за всички имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на липсата на съответствие с договора за туристически пакет. Обезщетението се извършва без необосновано забавяне от страна на туроператора.
(3) Пътуващият няма право на обезщетение за претърпени вреди, когато туроператорът докаже, че липсата на съответствие се дължи на:
1. пътуващия;
2. трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора за туристически пакет туристически услуги, и не може да се предвиди или да се предотврати;
3. непреодолими и извънредни обстоятелства.
(4) Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, същите ограничения се прилагат и за туроператора.
(5) Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, не се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори не ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, договорът за туристически пакет може да предвиди горна граница на отговорността на туроператора за вреди, причинени на пътуващия вследствие на неизпълнение или на неточно изпълнение на договора. Уговорената в договора за туристически пакет горна граница на отговорността на туроператора не може да е по-малка от трикратния размер на цената на туристическия пакет.
(6) Разпоредбата на ал. 5 не се прилага в случаите на нанесена телесна повреда на пътуващия и в случаите на вреди, причинени умишлено или поради небрежност.
(7) Правата за обезщетение или за намаление на цената, предоставени на пътуващите по този закон не накърняват техните права, предоставени им по силата на Регламент (ЕО) 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) 295/91 (ОВ, L 46/1 от 17 февруари 2004 г.), на Регламент (ЕО) 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ, L 315/14 от 3 декември 2007 г.), на Регламент 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия (ОВ, L 131/24 от 28 май 2009 г.), на Регламент (ЕС) 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 17 декември 2010 г.), на Регламент (ЕС) 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), както и от съответните международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България. Пътуващите могат да предявят рекламация за обезщетяване или за намаление на цената в съответствие с разпоредбите на този закон или на посочените регламенти на ЕС, или на съответните международни договори.
(8) Обезщетението или намалението на цената, предоставени въз основа на този закон, и обезщетението или намалението на цената, предоставени в съответствие с посочените регламенти на ЕС и съответните международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, се приспадат взаимно, за да не се допусне свръхобезщетяване на пътуващите.
(9) Давностният срок за предявяване на правните претенции по този член е две години.“
§ 37. Член 92 се изменя така:
„Чл. 92. (1) Пътуващият може да отправя съобщения, искания или жалби във връзка с изпълнението на туристическия пакет до туристическия агент, от когото е закупил туристическия пакет. Туристическият агент изпраща без необосновано забавяне съобщенията, исканията или жалбите на пътуващия на туроператора.
(2) Датата на получаването на посочените в ал. 1 съобщения, искания или жалби от туристическия агент се счита за дата на получаване от страна на туроператора.“
§ 38. Член 93 се изменя така:
„Чл. 93. (1) Туроператорът е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ, включително в случаите по чл. 90, ал. 13, и по-специално, като:
1. осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;
2. окаже съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.
(2) Когато затруднението на пътуващия е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, туроператорът може да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие.
(3) Таксата по ал. 2 не може да надвишава действителните разходи, направени от туроператора за оказване на съдействие на пътуващия.“
§ 39. Член 94 се изменя така:
„Чл. 94. Когато туроператорът или туристическият агент изплати обезщетение, предостави намаление на цената или изпълни други свои задължения, произтичащи от настоящия закон, туроператорът, съответно туристическият агент, има право на регресен иск спрямо всяко трето лице, допринесло за събитието, станало причина за предоставяне на обезщетението, намаляването на цената или изпълнението на друго задължение.“
§ 40. Член 95 се изменя така:
„Чл. 95. Разпоредбите на чл. 86 и чл. 89–93 се прилагат и по отношение на туристическите услуги, включени в предоставянето на свързани туристически услуги, когато търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, не е изпълнил задълженията си по чл. 82, ал. 4–6 и чл. 105.“
§ 41. Член 96 се изменя така:
„Чл. 96. (1) Търговците носят отговорност за всички грешки, допуснати в резултат на технически дефекти в системата за резервации, за които те са отговорни, както и когато са приели да уредят резервацията на туристически пакет или на туристически услуги, които са част от свързани туристически услуги - за грешките, допуснати в процеса на резервиране.
(2) Търговците не носят отговорност за грешки при резервацията, които се дължат на пътуващия или са причинени от непредотвратими и извънредни обстоятелства.“
Това са параграфи от 24 до 41. Ако няма някакви други предложения от народните представители, моля да гласуваме.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 24 до § 41 със съответните редакции, се приемат.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 42.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 43.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 26, който става § 44 и предлага в чл. 97б думата „образуванието“ да се замени с „лицето“. Това е техническа поправка.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27, който става § 45 и предлага следната редакция на чл. 98, ал. 3:
„(3) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице публикува на интернет страницата на Министерството на туризма следната информация относно договорите за застраховка по чл. 97, ал. 2:
1. наименованието на търговеца (с български и латински букви), седалище и адрес на управление;
2. телефон/факс и адрес на електронна поща;
3. ЕИК на търговеца или основанието, въз основа на което търговецът има право да извършва стопанска дейност по реда на специален закон, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
4. номера и датата на сключения застрахователен договор по чл. 97, ал. 2, име на застрахователя, срок на валидност на застраховката и застрахователната сума.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 46.
Колеги, имате ли някакви предложения за параграфи от § 42 до 46? Не виждам.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 24, който става § 42; § 25, който става § 43, § 26, който става § 44; § 27, който става § 45 и § 28, който става § 46 със съответните редакции, се приемат.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29, но на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 от 24 април 1974г. за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ. бр. 39 от 1974г.) предлага да се оформи в отделни параграфи от § 47 до § 49.
Работната група предлага да се създадат § 47-49:
§ 47. Чл. 99 се изменя така:
„Чл. 99. (1) Туроператорът и/или търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, може след настъпването на застрахователното събитие да уведоми застрахователя и да му предостави информация за своите контрагенти, доставчици и за потребителите на услугите им, както и да му окаже необходимото съдействие. Уведомяването и предоставянето на информацията се извърша писмено с копие до министъра на туризма.
(2) Застрахователят уведомява писмено министъра на туризма за настъпването на застрахователното събитие не по-късно от един ден от узнаването му.
(3) Веднага след настъпването на застрахователно събитие застрахователят е длъжен да предприеме необходимите мерки за осигуряване продължаването на изпълнението на туристическите пакети или свързаните туристически услуги или за репатрирането на пътуващите съгласно условията на сключения застрахователен договор.“
§ 48. Чл. 100 се изменя така:
„Чл. 100. (1) Определянето на застрахователното обезщетение от застрахователя не лишава пътуващия от правото му да претендира обезщетението по съдебен ред.
(2) Когато претенцията е предявена по съдебен ред, туроператорът или търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, е длъжен да иска привличането на застрахователя в процеса.
(3) Пътуващият може да предяви претенциите си директно срещу застрахователя.“
§ 49. Чл. 101 се изменя така:
„Чл. 101. (1) Застрахователните обезщетения по застраховките по този раздел се плащат от застрахователя, който е издал застрахователната полица, или от упълномощен негов представител.
(2) В случаите, когато имуществената отговорност на туроператора или на търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, се определя от съда, след влизането в сила на съдебното решение правоимащите задължително представят на застрахователите заверени преписи от влезлите в сила съдебни актове заедно с мотивите, както и заверени преписи от изпълнителните листове.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 50.
Колеги, имате ли предложения по параграфи от 47 до 50? Не виждам.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 29, който става §§ 47, 48 и 49, и § 30, който става § 50 със съответните редакции, се приемат.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 31, но на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 от 24 април 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ. бр. 39 от 1974г.) предлага да се оформи в отделни параграфи от § 51 до § 58.
Работната група предлага да се създадат § 51-58:
§ 51. Чл. 102 се изменя така:
„Чл. 102. Всяка защита при неплатежоспособност и несъстоятелност, предоставена от туроператор или търговец, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, установен на територията на друга държава - членка на ЕС, във връзка с предлагането на туристически пакети и свързани туристически услуги, се признава за валидна на територията на Република България.“
§ 52. Чл. 103 се изменя така:
„Чл. 103. (1) Застраховката по чл. 97, ал. 1 предоставя обезпечение за възстановяване на всички плащания по договор за туристически пакет, направени от пътуващите или от тяхно име, в случаите, когато съответните услуги не са били изпълнени напълно или частично в резултат на неразплащане с контрагенти, неплатежоспособност или несъстоятелност на туроператора.
(2) Когато в договора за туристически пакет е включен превоз на пътници, застраховката по чл. 97, ал. 1 покрива репатрирането на пътуващите.
(3) Застрахователят може да предложи на пътуващия продължаване на туристическия пакет, за което пътуващият не дължи допълнителни плащания извън тези, посочени в договора за туристическо пътуване. Когато дейностите по продължаването на туристическия пакет представляват организиране на отделен туристически пакет, застрахователят ги извършва посредством туроператор.
(4) За осигуряване изпълнението на изискванията по ал. 2 и 3 в застрахователните договори се определят условията и начините за оказване на помощ при покриване на посочените рискове.
(5) Застраховката по чл. 97, ал. 1 покрива отговорността на туроператора за причинени вреди на пътуващите съгласно разпоредбите на настоящия раздел по договори за туристически пакети, сключени и заплатени в периода на нейното действие, включително при прекратяването на договора за застраховка.
(6) При настъпването на застрахователно събитие в случаите, когато туристически агент е продал туристически пакет, организиран от туроператор, и е възстановил на потребителите сумите по ал. 1, туристическият агент встъпва в правата на потребителите на застрахователни услуги към застрахователя по договора за застраховка.
(7) Пътуващ, който иска да бъде обезщетен в случаите по чл. 103, ал. 1 и самостоятелно е покрил разходите си, е длъжен да представи на застрахователя доказателства за извършените от него разходи за транспорт, както и за подслон и храна за времето на принудителния му престой.
(8) Застрахователят има право да откаже да заплати разликата между действително направените разходи и двукратния размер на разходите, които потребителят би извършил, ако спазва условията, предвидени в договора за туристически пакет.“
§ 53. Чл. 104 се изменя така:
„Чл. 104. (1) Застрахователната сума по договорите по чл. 97, ал. 1 се определя на базата на декларирания от туроператора пред застрахователя оборот за предходната година и минималните нива съгласно приложение № 9.
(2) Декларираният оборот по ал. 1 включва само приходите от продажба на туристически пакети на пътуващи и не включва оборотите от продажба на туристически пакети към други туроператори.
(3) Туроператорът включва в декларирания оборот и стойността на организираните от него чартърни полети независимо от това дали те се продават от други туроператори, или от туристически агенти.
(4) Декларирането на оборота се извършва чрез декларация по образец, утвърден от министъра на туризма.
(5) Към декларацията по ал. 4 застрахователят може да изиска прилагането на финансови данни за дейността на туроператора.
(6) Застрахователната сума по задължителната застраховка на туроператор, който предоставя туристически пакет с включен чартърен полет, не може да е по-малка от 500 000 лв.“
§ 54. Чл. 105 се изменя така:
„Чл. 105. (1) Застраховката по чл. 97, ал. 2 покрива отговорността на търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, за възстановяване на всички плащания, получени от пътуващите, доколкото туристическата услуга, която е част от свързана туристическа услуга, не се извършва в резултат на неразплащане с контрагенти, неплатежоспособност или несъстоятелност на търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги.
(2) В случаите, когато търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, е страна, отговорна за превоза на пътниците, застраховката покрива и тяхното репатриране.
(3) Застраховката по чл. 97, ал. 2 покрива отговорността на търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, съгласно разпоредбите на настоящия раздел за плащания по свързани туристически услуги, получени в периода на нейното действие, включително при прекратяването на договора за застраховка.“
§ 55. Чл. 106 се изменя така:
„Чл. 106. (1) Минималната застрахователна сума по застрахователния договор по чл. 97, ал. 2 се определя като 10 на сто от оборота за предходната година от туристическите услуги, посочени в ал. 3.
(2) В случаите, когато търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, е страна, отговорна за превоз на пътници, размерът на застрахователната отговорност се определя като 20 на сто от годишния оборот на услуги по превоз на пътници, част от свързани туристически услуги, за които търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, отговаря.
(3) За целите на ал. 1 се взема предвид оборотът от свързани туристически услуги, за които търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, е получил плащане от пътуващия или от негово име и при които заплащането от търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, към доставчика на съответната туристическа услуга се извършва в срок, по-дълъг от един работен ден от получаването на плащането.
(4) Размерът на застрахователната сума по ал. 1 не може да е по-малък от 5000 лв., а по ал. 2 - от 10 000 лв.
(5) При сключването на застрахователния договор обстоятелствата по ал. 2 и 3 се доказват с писмена декларация от търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, по образец, утвърден от министъра на туризма.“
§ 56. Чл. 107 се изменя така:
„Чл. 107. (1) При настъпване на застрахователно събитие по застраховката по чл. 97, ал. 2 пътуващият има право да избере между:
1. възстановяване на заплатената сума за свързани туристически услуги;
2. предоставяне на свързаните туристически услуги, в случай че това е възможно, като застрахователят заплаща дължимите суми на доставчика на туристическата услуга.
(2) При настъпване на застрахователно събитие, ако туристическите услуги, включени в застрахователната сума по чл. 106, ал. 1, вече са предоставени на пътуващия, доставчикът на туристическите услуги встъпва в правата на пътуващия към застрахователя по договора за застраховка.
(3) Пътуващ, който иска да бъде обезщетен по застраховката по чл. 97, ал. 2, е длъжен да представи на застрахователя доказателства за извършените от него плащания към търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги.“
§ 57. Чл. 108 се изменя така:
„Чл. 108. (1) За централно звено за контакт за улесняване на административното сътрудничество и надзора на туроператорите, туристическите агенти и търговците, които улесняват предоставянето на свързани туристически услуги, които работят в различни държави - членки на ЕС, се определя Министерството на туризма.
(2) Централното звено за контакт към Министерството на туризма предоставя на централните звена за контакт на другите държави - членки на ЕС, цялата необходима информация относно изискванията на този закон във връзка със защитата срещу рисковете от неплатежоспособност и несъстоятелност и за лицето, която отговаря за защита срещу рисковете от неплатежоспособност и несъстоятелност на отделни туроператори и търговци, улесняващи предоставянето на свързани туристически услуги, установени на територията на Република България.
(3) Централното звено за контакт към Министерството на туризма предоставя публичен достъп до Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, както и до информацията по чл. 98, ал. 4, включително онлайн, които съдържат информация относно изпълнението на задълженията по чл. 97, ал. 1 и 2.
(4) Централното звено за контакт към Министерството на туризма предоставя на централните звена за контакт на другите държави - членки на ЕС, достъп до Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, както и до информацията по чл. 98, ал. 4, включително онлайн, които съдържат данни относно изпълнението на задълженията по чл. 97, ал. 1 и 2.
(5) При постъпило запитване от централно звено за контакт на друга държава - членка на ЕС, във връзка със защитата срещу рискове от неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператор и/или търговец, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, отговорът на запитването се изпраща възможно най-бързо в зависимост от спешността и сложността на въпроса, но не по-късно от 15 работни дни от получаването на искането.“
§ 58. Чл. 109 се изменя така:
„Чл. 109. (1) Декларирането от страна на туроператора на туристическия пакет или от страна на търговеца, улесняващ предоставянето на свързана туристическа услуга, че действа изключително като доставчик на туристическа услуга, като посредник или в каквото и да е друго качество не го освобождава от предвидените задължения по раздел II и по този раздел.
(2) Декларирането от страна на туроператора на туристическия пакет или от страна на търговеца, улесняващ предоставянето на свързана туристическа услуга, че даден туристически пакет или дадена свързана туристическа услуга не представлява туристически пакет или съответно свързана туристическа услуга не освобождава туроператора или търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, от задълженията, предвидени по раздел II и по този раздел.
(3) Всяка клауза в договор или изявление на пътуващ, които пряко или косвено водят до отказ от права или до ограничаване на права на пътуващите, предоставени им по силата на раздел II и по този раздел, или имащи за цел заобикаляне прилагането на разпоредбите на същите раздели, не са обвързващи за пътуващия.“
Колеги, имате ли предложения по параграфи от 51 до 58? Не виждам.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 31, който става §§ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58 със съответните редакции, се приемат.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 59.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 60.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 61.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 62.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 63.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 37 който става § 64.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 65.
Колеги, имате ли предложения по параграфи от 59 до 65? Не виждам.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 32, който става § 59; § 33, който става § 60, § 34, който става § 61; § 35, който става § 62; § 36, който става § 63; § 37, който става § 64 и § 38, който става § 65 се приемат.
Работната група предлага да се създадат § 66 и § 67:
§ 66. В чл. 127, т. 1, букви „б“-„д“ думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
§ 67. В чл. 128, т. 1 се правят следните изменения:
1. в буква „б“ думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“;
2. в букви „в“ - „л“ думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
Колеги, имате ли предложения по параграфи от 66 и 67? Не виждам.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на работната група за създаването на нови § 66 и § 67 се приемат.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 68:
§ 68. Член 129 се изменя така:
„Чл. 129. (1) Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
е) обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
б) документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно на разрешението за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
в) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
(2) Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости, (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
б) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;
в) документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическата дейност - при категоризиране на „стаи за гости“ и „апартаменти за гости“.
(3) Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащи към тях заведения за хранене, или упълномощено от него лице подава до министъра на туризма заявление-декларация за категоризиране по образец. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на туристическите хижи, и/или на туристическите учебни центрове, и/или на туристическите спални и прилежащи към тях заведения за хранене (с изписване с български и с латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
г) обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;
д) обстоятелства, свързани с данните от Публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие на договор за наем или на друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
б) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
(4) Заявления-декларациите по ал. 1, 2 и 3 и приложенията към тях се подават на български език.
(5) Документите по ал. 5 може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език.”
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 69:
§ 69. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „заявленията” се заменя със „заявления-декларациите”.
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
3. В ал. 4, т. 3 думата „два“ се заменя с „три“.
4. Алинеи 6, 7 и 8 се изменят така:
„(6) За резултата от проверката по ал. 5 се съставя констативен протокол, който отразява всички установени факти и обстоятелства от проверката и предложение до съответната ЕККТО, за:
1. определяне на вида и категорията на туристическия обект, които са заявени, или които са установени от експертна работна група при проверката на място в обекта, или
2. отказ за определяне на вида и категорията на туристическия обект.
(7) Категоризиращият орган или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на съответната ЕККТО със заповед определя:
1. вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория - в случаите по ал. 6, т. 1 и 2;
2. мотивирано отказва определянето на вида и категорията на туристическия обект - в случаите по ал. 6, т. 3.
(8) Определянето на вида и категорията се извършва в сроковете по ал. 4.”
5. Създава се нова ал. 9:
„(9) В случаите по чл. 174, ал. 2 срокът за определяне на вида и на категорията на туристическия обект и издаването на удостоверение за определена категория се смята съответно за продължен, но не с повече от сроковете по чл. 174, ал. 3.“
6. Създава се ал. 10:
„(10) В случаите по ал. 9 административният орган уведомява заявителя за удължаването на срока и прилага констативния протокол по чл. 174, ал. 2.“
7. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и се изменя така:
„(11) Заповедите по ал. 3 и 7 се изпращат на заявителя и подлежат на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.“
8. Създава се ал. 12:
„(12) При издаване на заповед за отказ за определяне на вида и категорията на обекта заявителят няма право да подаде ново заявление-декларация по чл. 129 в срок 6 месеца от влизането в сила на заповедта за отказ.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 70.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 71.
Колеги, имате ли предложения по параграфи от 68 и 71? Не виждам.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 39, който става § 68; § 40, който става § 69; § 41, който става § 70 и § 42, който става § 71 със съответните редакции, се приемат.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 72:
§ 72. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) думите „декларира желанието си да потвърди“ се заменят с „подаде заявление-декларация за потвърждаване на“;
б) създава се изречение второ:
„Категорията на обектите се прекратява с изтичането на срока.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Заявление-декларацията за категорията на обекта по ал. 3 се подава до съответния категоризиращ орган на място, по пощата или по електронен път.“
3. В ал. 6 изречение второ накрая се добавя „за нов 5-годишен срок“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 73.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 74:
§ 74. В чл. 137, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 след думите „в срок от” се добавя „уведомяването за“.
2. В т. 5 думата „заявление” се заменя със „заявление-декларация”.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 46, който става § 75 и предлага следната редакция на чл. 140, ал. 2, т. 1, б. „а“:
„а) пълното наименование на лицето и на балнеолечебния (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтичен център (с изписване с български и с латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;“
Колеги, имате ли предложения по параграфи от 43 до 46? Не виждам.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 43, който става § 72; § 44, който става § 73; § 45, който става § 74 и § 46, който става § 75 със съответните редакции, се приемат.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 76.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 77.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 78.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 79.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 80.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 81.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 82.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 83.
Колеги, имате ли предложения по параграфи от 76 до 83? Не виждам.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 47, който става § 76; § 48, който става § 77; § 49, който става § 78; § 50, който става §79; § 51, който става § 80; § 52, който става § 81; § 53, който става § 82 и § 54, който става § 83 със съответните редакции, се приемат.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 84:
§ 84. В чл. 160, ал. 3 думите „наредбата по” се заменят с „наредбите по чл. 34, ал. 2 и”.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 85.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 86:
§ 86. В чл. 168, ал. 3 в изречение първо думите „и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по 69, ал. 3” и изречение второ се заличават.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 87.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 88.
Колеги, имате ли предложения по параграфи от § 84 до § 88? Не виждам.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 55, който става § 84; § 56, който става § 85; § 57, който става § 86; § 58, който става § 87 и § 59, който става § 88 със съответните редакции, се приемат.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60, който става § 89:
§ 89. В чл. 173 думите „Директива на Съвета 90/314/ЕИО за туристическите пътувания с обща цена“ се заменят с „Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета (ОВ, L 326/1 от 11.12.2015 г.), наричана по-нататък „Директива (ЕС) 2015/2302““.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 90.
Колеги, имате ли предложения по параграфи от 89 до 90? Не виждам.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 60, който става § 89 и § 61, който става § 90 със съответните редакции, се приемат.
По § 62 има предложение от народния представител Христо Проданов и група народни представители. Оставили сме отворено вземането на решение.
Ще помоля господин Проданов с няколко думи да ни върне към темата. Работната група не взе отношение – трябва да го вземем тук в Комисията.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Да, господин Председател, работната група не взе отношение по решението. Поговорихме си доста. Изказах и там моите тези, които изказах и на първо четене. Предложението е: предложените в чл. 176, ал. 2, 3 и 4 да се отменят. Причините са много. Ще се опитам накратко да ги кажа: първо, като цяло искам да сме наясно, колеги, че това предложение е отхвърлено на заседание на Министерския съвет. При разглеждането на Закона на това заседание, общо взето, са приети предложенията за Директивата. Прието е предложението за намаляване на административната тежест, а това което в началото беше като предложение за контрол, за създаване на нова дирекция към Министерството на туризма и така нататък, беше отхвърлено. Въпреки това тези текстове бяха вкарани допълнително в законопроекта. Те касаят това, че Министерството на туризма може да определя и командирова свои служители да извършват проверки на територията на цялата страна, на туристически обекти, които изпълняват туристически услуги. След това да извършват първоначална проверка и да информират Комисията за защита на потребителите. Комисията за защита на потребителите отива, прави повторна проверка, и ако намери нарушения – съставя акт.
Това според мен е неправилно предложение: първо, защото проверяваните страни започват да се чувстват свръхпроверявани, както се казва – през няколко дни да им ходят на проверки, като първата може да предупреди проверяваната страна и докато дойде време Комисията за защита на потребителите да отиде да провери, и наистина да състави акт за нарушения, ако установи такива, и не са отстранени – минава доста време.
Другото, според мен, е излишно харчене на държавни средства, защото все пак администрацията на Комисията за защита на потребителите, има изнесени офиси, в които могат да осъществят проверка при получен сигнал, почти веднага – ако не в рамките на деня то на следващия – от представител на Комисията за защита на потребителите. Моля кажете, ако нещо не казвам както трябва.
Според мен е нон-сенс примерно, командировани от София, от Министерството на туризма, двама или трима служители до Варна – да им платим транспортни разходи отиване и връщане, командировъчни, настаняване две или три вечери, докато са там, да спят. Това е излишно харчене на държавни средства, и както казах, е в разрез с всички първоначално заложени обещания за намаляване на административния контрол и натиска върху бизнеса. Това е точно обратното на това, което се твърди.
Благодаря. Ако има допълнителни въпроси съм на среща да отговоря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Госпожо Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря, господин Председател.
Тъй като този дебат го водихме и по време на дискусиите на първо четене, съм категорично „против“ становището на господин Проданов и изразените тези, защото първо, Министерският съвет никога не е отхвърлял предложението, а то е било оттеглено за доразискване, и ще намери своето място във втория закон за изменение и допълнение на Закона за туризма.
Второ, и в момента министърът на туризма осъществява общ контрол по Закона за туризма; и в момента министърът на туризма командирова и изпраща служители от подресорната му дирекция за проверка; и в момента се установяват разминавания между отделните проверки, които се правят от различните институции. За да не чака министърът на туризма да бъде сезиран за явни неща, така както във всяка администрация има звена за контрол, и в Министерството на туризма ще има туристически инспекторат, който да осъществява последващ административен контрол.
Това, което се предлага в момента е да бъде по-ясно, това което и в момента правим. Преди три дни бяхме на съвместна проверка в хотела във Велинград. Преди няколко седмици няколко пъти проверявахме различни хотели, особено въпросния „Чифлика“ в град Троян, който стана печално известен с отделните актове, за нарушения, които са били налагани в годините. Не знам дали да слагам кавички или да не слагам, но определено административният последващ контрол по Закона за туризма, повтарям, който се осъществява, следва да се осъществява от звено за контрол към съответното министерство, така както е било. Този сектор е бил част от голямото Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. В момента инспектори и служители от Министерството на туризма правят проверки, когато хората ни сигнализират. И ще продължат да го правят!
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря.
Господин Маргаритов, искахте думата. Заповядайте.
Господин Проданов, да чуем господин Маргаритов, после ще имате възможност да вземете думата.
ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ (председател на Комисията за защита на потребителите): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги и гости! Ще бъда съвсем кратък и при всички случаи без каквото и да е желание да влизам в конфронтация. Искам само да поясня – Вие господин Председател казахте – предложение касаещо туристическия инспекторат. Тук големият въпрос всъщност е, че с тези текстове не се решава въпросът за туристическия инспекторат. Ясно е, че този въпрос е обект на политическо решение, което сигурно ще бъде взето в следващите периоди – месеци, или колкото е необходимо, и ние като правоприлагащ орган ще се съобразим каквото и да е това решение. Въпросът обаче, е, че този, бих го нарекъл хибриден модел, който се предлага с ал. 2, 3 и 4 на чл. 176, всъщност ще създаде повече затруднения на всички, без това да има особено голяма полза. Ние и досега, без наличието на тези текстове смея да твърдя: с кавички или без кавички винаги сме сътрудничели добре с Министерството на туризма; никога не е имало проблем, когато е трябвало да бъде направена съвместна проверка; да бъдат оповестени резултатите от нея; да бъдат предприети каквито и да било последващи съвместни действия. Мисля, че наличието на тези текстове или тяхната липса няма кардинално да промени взаимоотношенията на едно добро административно институционално сътрудничество. Длъжен съм, все пак да кажа, че този хибриден модел ще създаде наистина известни проблеми, натрупване на проверки при търговците, а от гледна точка на администрацията практически ще трябва да бъдат преповтаряни определени административнопроцесуални действия, за да могат те да имат своята валидност тогава, когато се наложи да бъде наложена санкция и съответно тази санкция да подлежи на обжалване пред съда. Това са чисто практическите аргументи и, разбира се, оставаме решението на уважаемите народни представители.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Заповядайте, господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Госпожо Министър, тъй като за втори път се случва да казвате, че това, което говоря не е вярно, съм направил разпечатка от стенограмата на Министерския съвет. Ако някой се интересува – мога да я предоставя, да видите за какво става въпрос.
Относно моите предложения: разберете, те са принципни, те не са за това, че аз съм против Министерството да осъществява контрол, само че, както казах и на първо четене – при други обстоятелства. В тази ситуация Вие се самопроверявате. Самопроверявате това, което са извършили Вашите служители относно категоризация, сертификация и така нататък. Те трябва да се самопроверяват! Това освен всичко друго, което казах, отваря и създава и хранителна среда за корупция. Вие самата казахте, че и в сега съществуващите текстове, имате възможност да осъществявате тези проверки, които са необходими. Не виждам абсолютно никакъв смисъл от приемането на тези нови текстове, с изключение на това, че създаваме допълнително затрудняване, натоварване на хората, които участват в туристическия бизнес.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Така или иначе господин Маргаритов каза най-правилното: решението ще бъде политическо. Политическото решение ще бъде взето в залата на второ четене.
Предлагам да преминем към гласуване. В залата ще видим дали здравият разум ще надделее над здравите сили или обратно.
Има предложение от народния представител Христо Проданов и група народни представители.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 5, „въздържали се“ - 8 и „против“ – няма.
Предложението не се приема.
По този начин отпада и второто предложение, на Христо Проданов за § 63, т. 3, тъй като, ако не се приеме първото – отпада и второто.
Предлагам да гласуваме.
Работната група подкрепя текста по принцип на вносителя за § 62, който става § 91 и предлага в чл. 176, ал. 1, т. 4, след думата „заличава“ да се добави „от Националния туристически регистър“.
Който, от народните представители, е „за“ да приемем окончателния текст на този параграф във вида, в който го прочетох, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 8, „въздържали се“ - 5 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 62, който става § 91 се приема.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 92.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 93.
По § 65 има предложение от Галя Захариева и група народни представители:
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Заповядайте, госпожо Савеклиева, за протокола.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Колегите в момента са на Комисия и аз съм упълномощена, ако има нещо по техните предложения, тъй като виждам, че от предложението им отпада и отнемане на лиценза, на какво основание е?
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: На основание, че лицензите са отпаднали. Вече няма лицензиране.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Да, благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Госпожо Ангелкова, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Чисто технически ние нямаме лицензи, имаме регистрационен режим не лицензионен.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Параграф 94, който току що коментирахме.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 65, който става § 94:
§ 94. Член 193 се изменя така:
„Чл. 193. (1) На туроператор или туристически агент, който не изпълни задължението по чл. 79, ал. 5 и ал. 6, се налага имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение се налага имуществена санкция в двоен размер и отнемане на лиценза.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 95.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 67, който става § 96.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 97.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 69, който става § 98.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 99.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 71, който става § 100.
Колеги, имате ли предложения по параграфи от 92 включително до 100 включително? Не виждам.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 63, който става § 92; § 64, който става § 93; § 65, който става § 94; § 66, който става § 95; § 67, който става § 96; § 68, който става § 97; § 69, който става § 98; § 70, който става § 99 и § 71, който става § 100 със съответните редакции, се приемат.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 72, който става § 101.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 73, който става § 102.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 74, който става § 103.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 75, който става § 104.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 105.
Колеги, имате ли предложения по параграфи от 101 до 105 включително? Не виждам.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 72, който става § 101; § 73, който става § 102; § 74, който става § 103; § 75, който става § 104 и § 76, който става § 105 се приемат.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 77, който става § 106 и предлага:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. В т. 45 изречение първо думата „терапевтични ” се заличава, а в изречение второ след думите „външен басейн“ се поставя запетая и съюзът „или” се заличава.“
2. В т. 68б. думите „физическо или юридическо“ и „независимо дали е частна или държавна собственост“ се заличават.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 78, който става § 107.
Колеги, имате ли предложения по параграфи от 106 до 107 включително? Не виждам.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 77, който става § 106 и § 78, който става § 107 със съответните редакции, се приемат.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 79, който става § 108.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 80, който става § 109.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 81, който става § 110.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 82, който става § 111.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 112.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 84, който става § 113.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 85, който става § 114.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 86, който става § 115.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 87, който става § 116.
Параграфи от 108 до 116 са само приложения със съответната преномерация, подкрепени от работната група приложения.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 79, който става § 108; § 80, който става § 109; § 81, който става § 110; § 82, който става § 111; § 83, който става § 112; § 84, който става § 113; § 85, който става § 114; § 86, който става § 115 и § 87, който става § 116 се приемат.
Преходни и заключителни разпоредби.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 88, който става § 117.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 89, който става § 118:
§ 118. Започнатите до влизането в сила на този закон процедури по сертифициране, категоризация и регистрация и се довършват по досегашния ред.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 90, който става § 119:
§ 119. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон министърът на туризма утвърждава със заповед образците на заявления-декларации и на декларации.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 91, който става § 120.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 92, който става § 121:
§ 121. Наредбата за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора” (ДВ, бр. 2 от 2014 г.) се отменя от 1 юли 2018 г.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 93, който става § 122:
§ 122. За категоризираните до 26 март 2013 г. туристически обекти документи за категоризация се подават от 1 януари 2019 г.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 94, който става § 123:
§ 123. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 19 – 21, § 23 – 59, § 95 – 103, § 106, т. 9 – 17 и § 107 – 117, които влизат в сила от 1 юли 2018 г.
Колеги, има ли изказвания и предложения за наименованието на подразделението и по § 117 до § 123. Не виждам.
Моля, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на подразделението и за § 88, който става § 117; § 89, който става § 118; § 90, който става § 119; § 91, който става § 120; § 92, който става § 122 и § 94, който става § 123 със съответните редакции, се приемат.
С това приключихме работата по законопроекта.


Благодаря на всички!
Добра работа! Желая Ви хубав ден!

Закривам заседанието.

(Закрито в 15.00 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър Кънев


Стенограф:
Катя Данчева
Форма за търсене
Ключова дума