Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 854-01-55, внесен от Николай Александров и група народни представители на 20 юни 2018 г. -- за второ гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2018 г. -- за първо гласуване.
3. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 33


На 11 юли 2018 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 854-01-55, внесен от Николай Александров и група народни представители на 20 юни 2018 г. -- за второ гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2018 г. -- за първо гласуване.
3. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.
Заседанието на комисията бе открито в 14.00 часа и ръководено от господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имаме кворум. Дневният ред Ви е раздаден. Точките са интересни. Надявам се, до началото на футболния мач да свършим.
Дневен ред:
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 854-01-55, внесен от Николай Александров и група народни представители на 20 юни 2018 г. -- за второ гласуване. По този законопроект ние сме водеща комисия.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2018 г. -- за първо гласуване. По този законопроект не сме водеща комисия.
3. Разни.
Имате ли други предложения по дневния ред? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
Гласували: „за“ – 15, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред се приема.

Гости по първа точка от дневния ред са:
от Министерство на икономиката: Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката и Павлина Колева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“;
от Министерство на отбраната: Антон Ластарджиев – постоянен секретар на отбраната, Елица Попова – началник на отдел в дирекция „Правно-нормативна дейност“ и Андонета Якимова – държавен експерт в дирекция „Правно-нормативна дейност“;
от Министерство на енергетиката: Жечо Станков – заместник министър на енергетиката, Лучия Бакалчева – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“ и Иво Петков – експерт в дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“;
от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: Даниела Петрова;
от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол: Петя Александрова – изпълнителен директор и Гергана Станкова;
от Фонд „Сигурност на енергийната система“: Диан Червенкондев – председател;
от Комисията за енергийно и водно регулиране: Евгения Харитонова – изпълняващ длъжността председател.
По тази точка това са ни гостите.
Започваме работа по първа точка от дневния ред. Искам няколко думи да добавя.
Първо, ние не бързахме да гледаме тази сряда този закон, тъй като имаше няколко постъпили допълнителни предложения. Но, по молба на група народни представители, основно членове на Комисията по енергетика – Делян Добрев, Таско Ерменков, Жельо Бойчев – предвид спешното прокарване на няколко промени в Закона за енергетиката, се наложи – след малко ще бъдете запознати с тях – в Преходни и допълнителни разпоредби да ги приемем. Затова съм поканил тук Таско Ерменков и други колеги от Комисията по енергетика и от другите министерства.
Второ, от предишното ни заседание, когато коментирахме Закона за приватизация, бяха проведени две работни групи. Изчистиха се доста нюанси и въпроси, които тогава бяха поставени. Беше разказано и доказано, че промяна в начина на приватизация, като технология, няма. Изпратено беше едно писмо до министъра на здравеопазването във връзка с продажбата на обособени части в болниците. Получихме отговор. Няма опасност за промяна.
И, ако не възразявате, предлагам да тръгнем директно към гласуване на второ четене на Закона.
Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
По наименованието на закона имате други предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за наименованието на закона се приема.
Създава се чл. 3а.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1. Пред Вас е § 1.
Имате ли други предложения и съображения по § 1? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 15, „въздържали се“ – 1 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 1 със съответната редакция, се приема.
По § 2 работната група подкрепя текста по принцип на вносителя и предлага следната редакция.
Имате редакцията пред себе си. Имате ли други предложения по § 2? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ – 1 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 2 със съответната редакция, се приема.
От тук нататък има няколко предложения. Вносителите вчера бяха на работна група. Обосноваха се и в момента са на Правна комисия.
Предложение на народния представител Николай Александров. Работната група „подкрепя“ или „не подкрепя“ – това решение трябва ние да го вземем тук. Изслушахме съображенията на вносителя.
По трите предложения, които са дадени, имаме становища: първо, на Правната дирекция на Българския парламент, че правно-технически нямат никакви претенции; от Министерство на икономиката и от Агенцията за приватизация – по принцип подкрепят тези предложения. Но, така или иначе, това е предложението на Николай Александров.
Имате думата за предложения и съображения.
Ако няма, преминаваме към гласуване.
Който е „за” предложението на Николай Александров, моля, гласувайте.
Гласували: „за“ – 9, „въздържали се“ – 7 и „против“ – 1.
Текстът на работната група за създаване на нов § 3, се приема.
„Преходни и заключителни разпоредби“ .
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието да бъде „Заключителни разпоредби“.
Имате ли други предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ това предложение да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за наименованието на подразделението се приема.
Предложение от народния представител Емил Димитров. Имате предложението пред Вас.
Имате ли други предложения и съображения? Ако няма, да преминем към гласуване?
Който е „за” това предложение да гласува.
Гласували: „за“ – 10, „въздържали се“ – 7 и „против“ – 1.
Текстът на работната група за създаване на нов § 4, се приема.
Има предложение на народния представител Христо Гаджев.
Работим по така наречения „Вариант 1“, тъй като трябва да разберем дали го подкрепяме или не го подкрепяме. Доколкото имам информация, Министерството на отбраната имат някакви правно технически съображения. Ако са сериозни, имайте предвид, че няма да ги разглеждаме въобще, защото трябваше вчера да ги разгледаме в работната група.
Имате думата.
Заповядайте.
АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ (постоянен секретар на отбраната, Министерство на отбраната): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Становището ни е – за съжаление не сме участвали в работната група, късно ни го дадоха като изменение – Министерството на отбраната подкрепя внесените предложения от народния представител за изменение и допълнение на приетия на първо гласуване законопроект.
С оглед на така предлаганите изменения, считаме че текстът на сегашната ал. 3, която става нова ал. 4 на чл. 44 от Закона за държавната собственост, уреждащ изключение от общия ред за продажба на земя или идеални части от нея на лица притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху нея, следва да бъде допълнен, като в текста се включат и двете хипотези, при които продажба на имот – частна държавна собственост – се извършва от министъра на отбраната, а именно: новата ал. 3 на чл. 44, която се предлага с настоящото изменение и допълнение, касаеща продажбата от министъра на отбраната на имоти, частна държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната с данъчна оценка до 500 хиляди и изменената ал. 3 на чл. 47, съгласно която продажбата на имот и частна държавна собственост в управление на МО с данъчна оценка над 500 хил. лв. се извършва с решение на Министерския съвет, въз основа на което министърът на отбраната провежда търг при условията и по реда определени с Правилника за прилагане на Закона.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Всичко това е чудесно, но то не е техническа поправка.
АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ (постоянен секретар на отбраната, Министерство на отбраната): Идеята е вкарвайки и двете разпоредби, които касаят под 500 хиляди и над 500 хиляди да влезнат в електронната платформа, да бъдат вкарани в изключенията на чл. 44 аналогично на чл. 47. Това е допълнението.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Агенцията за приватизация, искам да чуем и Икономиката.
АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ (постоянен секретар на отбраната, Министерство на отбраната): Не, не да не важи. Да влезнем в електронната платформа, подкрепяме предложението на Христо Гаджев. Но в ал. 4, която досега е била ал. 3 и става ал. 4 на ал. 44 да влезне вече новата разпоредба с електронната платформа, като изключение, което касае областния управител.
Това е предложението, което правим. Съжаляваме, че не сме участвали в работната група.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Да чуем, все пак, Агенцията за приватизация какво мислят по предложението.
Аз затова Ви казах, че така не се прави. На заседание последно, второ четене, и да вкарвате, въобще не са технически поправките Ви.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Председател, вносителят го няма. Аз, както виждам, това не е редакционно предложение. Предлагам, ако искате, да се въздържим и…(Реплики.)
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Борисов, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Само искам да Ви информирам, че днес в Правна комисия се гледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, където текстовете са много близки до текстовете, които в момента се предлага за редакция и там е на първо четене. Така че, може би, между първо и второ – те са водеща комисия, днес ще се гледа това нещо.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Има предложение, доколкото виждам, да се отложи гласуването, тоест, направо да се въздържим, да не се приема.
Господин Добрев, това ли Ви е предложението?
Господин Гечев, Вие? (Реплики: „Да, да.“)
Други предложения от народните представители?
Тоест, предложението е това да се урежда в другия закон?
Заповядайте.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Да, защото виждам, че има проблеми. Наистина Вие сте прав, че няма как на второ четене в момента да се вземе отношение по този въпрос. Предлагам въобще да не го подлагаме на гласуване и да не влезе в доклада за дневен ред в зала. А тези отношения да се изчистят и да бъдат предложени в Закона за държавната собственост, което разбирам, че върви. Няма смисъл тук, сега, да правим импровизация по тази тема.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Има предложение от народни представители това предложение въобще да не го подлагам на гласуване. Така ли е?
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Председател, ако позволите, според мен сте длъжен да го подложите на гласуване, но ние ще се въздържим, за да не бъде подкрепено и да се предложи в коректния си вид в другия закон.
КАТЯ ВОДЕНИЧАРОВА (съветник в Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз, Народно събрание): По-добрият вариант е така.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Да го отхвърлим?!
КАТЯ ВОДЕНИЧАРОВА (съветник в Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз, Народно събрание): Да.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Предлагам да преминем към гласуване. Имате ли нещо против, народните представители?
Който е „за” предложението да бъде подкрепено на народния представител Гаджев, моля да гласува.
Гласували: „за“ – няма, „въздържали се“ – 18 и „против“ – един.
Предложението на н.п. Христо Гаджев не се приема.
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА (главен експертен сътрудник към Комисията по икономическа политика и туризъм): Трябва да гласуваме Вариант 2.
АДЛЕН ШЕВКЕД: Вариант 2 е същият.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Не е така. Вариант 2 е същият.
КАТЯ ВОДЕНИЧАРОВА (съветник в Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз, Народно събрание): Вариант 2 е по вносител.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Тогава на Вариант 2 ли минаваме?
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА (главен експертен сътрудник към Комисията по икономическа политика и туризъм): Минаваме на Вариант 2. Това е по вносител.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, експертите твърдят, че трябва, след като не се приеме Вариант 1, да преминем към Вариант 2.
Правната дирекция, моля Ви, да обясните.
КАТЯ ВОДЕНИЧАРОВА (съветник в Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз, Народно събрание): Вариант 2 беше разработен въз основа на текста на вносителя, а Вариант 1 беше, ако се интегрира предложението направено от народния представител Христо Гаджев. Така че би трябвало да се гласува.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Тоест, Вариант 1 е с предложенията на Гаджев, а Вариант 2 е по вносител, както миналия път го приехме на първо четене.
КАТЯ ВОДЕНИЧАРОВА (съветник в Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз, Народно събрание): Точно така.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имате думата.
Ако сте съгласни, аз предлагам да преминем към гласуване. Да подкрепим Вариант 2, който е по вносител и който миналия път сме го гледали.
Който е „за”, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 15, „въздържали се“ – 4 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 3, който става § 4 със съответната редакция, се приема.
Преминаваме към предложенията на Делян Добрев и група народни представители.
Господин Добрев, имате думата.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря господин Председател.
Предварително се извинявам пред колегите, че и аз се присъединявам към лошата практика с един закон да се променя друг, но темата ни е спешна. Обсъдили сме в рамките на Комисията по енергетика тези предложения. Мисля, че имаме единомислие по тях. Те се налагат от влязлата в силата от 1 юли либерализация на пазара на електроенергия. Условията, които ние бяхме поставили пред пазарните участници с последните промени в Закона в края на месец април се оказаха прекалено стриктни и непосилни за една част от тези пазарни участници. Ако не бъдат направени тези промени може да се окажем в ситуация, в която част от пазарните участници бъдат изхвърлени, грубо казано, от пазара, което ще намали конкуренцията. Нашата позиция винаги е била, че ние трябва да насърчаваме конкуренцията и максималното участие на всички пазарни участници на пазара на електроенергия и това би било лош за нас резултат. В тази връзка предлагаме промени, които са съществени за тези пазарни участници, които биха им позволили да продължат да съществуват и да работят на свободния пазар на електроенергия, като в същото време не биха увредили по никакъв начин интереса на Фонда за енергийна сигурност, тъй като той продължава да бъде защитен както и досега.
Промените са в 4 посоки. От една страна с последните изменения в Закона за енергетиката от края на месец април изискахме 150% гаранция за компонентата „Задължение към обществото“ от всички пазарни участници. Предлагаме този процент на гаранцията да бъде намален от 150% на 100%.
Второто изменение е, че със същите изменения на Закона за енергетиката изискахме гаранцията да покрива най-високата стойност на задълженията към обществото за последните 12 месеца. Оказа се, че има не малко случаи, в които определени търговци на електроенергия имат само един силен месец в последните 12 месеца, тоест в един месец те са били доставчик на голямо консуматор, през останалите 11 месеца не са. От тази гледна точка не е справедливо спрямо тях, тъй като ние ще ги натоварим с много по-висока гаранция „Задължение към обществото“ от тази която те би трябвало да дължат. От тази гледна точка сме предложили, като тук може би колегата Ерменков, ще направи допълнително предложение, да се вземе средната стойност за последните 3 месеца, което ще бъде по-справедливо според нас.
Третото предложение е в посока – в основната част на текстовете в Закона за енергетиката е записано, че който пазарен участник бъде изряден към Фонда за 12-месечен период то тогава финансовата му гаранция ще бъде 50%, а не 150 или 100%, както сега ще го направим. Има аргументи в посока, че ако е бил изряден досега в последните 3 години към НЕК това би трябвало да му се признае, а не наново да го караме да доказва дванадесет месечна изрядност, тъй като той вече е доказано изряден. От тази гледна точка казваме, че който е бил изряден към НЕК, сега това „Задължението към обществото“ ще се събира от Фонда, а не от НЕК, може да докаже това с удостоверение от Националната електрическа компания, че е бил винаги изряден и съответно да слезе на по-долната граница за гаранция „Задължение към обществото“.
И последната промяна е, да дадем възможност този, който неиска или му е трудно, или сметне, че ваденето на гаранция би оскъпило неговата електроенергия и в същото време има налични парични средства даваме възможност той авансово да плати това „задължение към обществото“ за следващия месец, вместо да го гарантира с финансова гаранция, какъвто е другият вариант за гарантиране на тези вземания от страна на Фонда.
Текстовете са съгласувани с колегите от Комисията по енергетика, без да бъдат гласувани официално, защото те не са внесени. Тук ги внасяме. Коментирани са с регулатора, с Министерството на енергетиката и с Фонда за енергийна сигурност. Всички те са тук и предполагам, че ще потвърдят моите думи, така че ако прецените може да им дадете и на тях думата.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря.
Господин Ерменков, заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: В допълнение на това, което господин Добрев каза, ние при обсъждането на тези текстове, заедно с регулатора и с Министерството на енергетиката стигнахме до извода, че по-добрият вариант е не 36 месеца, защото пунктуацията при този случай ще бъде по-малка и периодът върху, който ще се разпростира средно-аритметичната стойност ще бъде по-справедлив за изчисляването на тази гаранция. Затова предлагаме чисто редакционно навсякъде, където в текстовете пише „три“ да се замени с „шест“.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Други народни представители? Ако искате да дадем първо думата на регулаторите. Иска ми се да чуем мнението на Министерството на енергетиката, на Фонд „Сигурност на енергийната система“ и на Комисията по енергийно и водно регулиране. Молбата ми да не започвате да преразказвате закона, казвайте съгласни ли сте, не сте ли съгласни и ако имате някои предложения ги давайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖЕЧО СТАНКОВ: Благодаря Ви господин Председател. Ще бъда изключително кратък.
Във връзка със ЗИД на Закона за приватизация и следприватизационен контрол в частта му, която касае Закона за енергетиката, с изразените четири допълнения, които господин Добрев сега изброи Министерството на енергетиката по принцип подкрепя предложенията и във връзка с допълнението, което беше направено от 3 на 6 месеца имахме възможност в неформален разговор с колегите също да изкажем своята подкрепа за повишаването на този срок. Естествено, както спомена и господин Добрев, изменението на Закона е свързано с предходно изменение на Закона за енергетиката, което ще доведе, така да се каже до допълнителна финансова стабилност и конкурентоспособност на участниците на пазар, на които им бяха вменени нови отговорности с последната промяна на Закона.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (председател на Фонд „Сигурност на енергийната система“): Благодаря Ви господин Председател.
Уважаеми народни представители, напълно сме съгласни с констатираните проблеми, които се оказаха след влизането на закона в сила. Те наистина са обективни. Считам, че с тези промени не се застрашават интересите на Фонда, както и неговата легитимност, при някакво частично облекчаване на задълженията на търговците към Фонда.
ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА (и.д. председател на Комисията за енергийно и водно регулиране): Комисията за енергийно и водно регулиране след обсъждане между колегите и съответно с неофициално обсъждане с Комисията по енергетика, категорично подкрепя предложените текстове.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колегите ме информират, че има предложение от Таско Ерменков, който няма право да прави предложение, тъй като не е член на тази елитна комисия -Икономическа. Това може да го направи Делян Добрев. Подкрепяте ли това предложение?
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Председател, доста странно ще изглежда да припозная на колегата от БСП, но тъй като винаги в Комисията по енергетиката ние сме показвали, че е без значение кой управляващ, кой опозиция подкрепяме конструктивните предложения, така че припознавам като свое предложението на Таско Ерменков за 6 месеца.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Откраднаха ни предложението. (Шум и реплики.)
По т. 2, ал. 2 имате текста, има предложения от народни представители. Работната група подкрепя по принцип текста на предложението като предлага да се създадат нови параграфи 5 и 6. Текстът е пред Вас, имате го, с корекцията от предложението на Делян Добрев.
Първо гласуваме предложението на Делян Добрев от „3“ на „6 месеца“, моля, който е съгласен да гласува. (Реплики.) Добре, на Таско Ерменков, припознато от Делян Добрев, моля в протокола да се нанесе.
Гласували: „за“ – 19, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Предложението на н.п. Делян Добрев се приема.
Преминаваме към гласуването на новите параграфи 5 и 6, текстовете са пред Вас.
Имате ли други предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 19, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на работната група за създаване на новите § 5 и § 6 със съответната редакция, се приемат.
По § 4 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 7.
Имате ли някакви предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 19, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 4, който става § 7 със съответната редакция, се приема.
По § 5 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 5 да бъде отхвърлен, тъй като е отразено систематично му място в § 7.
Имате ли други предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 19, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 5, се приема.
По § 6 има предложение на Делян Добрев и група народни представители, което е подкрепено по принцип. Текстът Ви е даден за § 6 и 8 заедно с текста за влизането в сила.
Имате ли други предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Председател, във връзка с предложението на Христо Гаджев, което отхвърлихме ми се струва, че е по-коректно да променим този текст и да запишем, че „Законът влиза в сила с изключение на § 1, 2 и 4“, за да не става объркване. Тоест „Законът влиза в сила от обнародването в Държавен вестник, с изключение на § 1,2 и 4, които влизат в сила една година по-късно.“ (Реплики)
Едногодишният срок е за параграфите, които касаят електронната платформа. Това са § 1, 2 и 4. Параграфи 1, 2 и 4 трябва да влязат в сила една година след влизането в сила на Закона. Всички останали параграфи, включително параграфите за енергетиката, които са спешни и затова внасяме предложението в този закон трябва да влязат в сила от обнародването в Държавен вестник. Според мен по-коректният запис на последния параграф трябва да бъде – „Този закон влиза в сила от обнародването му в Държавен вестник с изключение на § 1, 2 и 4, които влизат в сила в едногодишен срок от обнародването на закона“.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Юристите да кажат.
КАТЯ ВОДЕНИЧАРОВА (съветник в Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз, Народно събрание): Би могло да се приеме подходът на господин Добрев. Ние сме изхождали от логиката на това, че тъй като това е ЗИД би трябвало да посочим първо него, че влиза в сила и след това се нареждат изключенията.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Останалите предложения не мога да ги коментирам, но те нямат отношение към електронната платформа, така че отлагаме електронната платформа с една година за да има срок да се направи.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Така е. Колеги, съгласни ли сте с така направената корекция? (Реплики: Да, да.)
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, ако сте съгласни, предлагам да подкрепим текста на работната група по принцип на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 8 с промяната, която направи Делян Добрев. Ако сте съгласни така, моля, да гласуваме.
Гласували: „за“ – 19, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 6, който става § 8 със съответната редакция, се приема.
С това точка първа от дневния ред е приключена.
Благодаря на гостите.

По втора точка от дневния ред: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2018 г., за първо гласуване.
За протокола наши гости са:
от Министерство на околната среда и водите: Красимир Живков – заместник-министър, Силвия Димитрова – директор на Дирекция „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“, Илияна Тодорова – директор на Дирекция „Управление на речните басейни“ и Росица Петрова – държавен експерт в отдел „Управление на речните басейни“;
от Министерството на туризма: Ирена Георгиева – заместник-министър и Мая Никовска – началник на отдел в Главна дирекция „Туристическа политика“;
от Министерството на енергетиката: Станислав Станков – директор на Дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ и Веселина Кинаниева – главен експерт в Дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ и
от Асоциацията на производители на безалкохолни напитки в България: Диана Пазаитова.
Първо гласуване – имате думата за представяне на закона.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЖИВКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Проектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е разработен във връзка с изпълнение на Програмата на правителството и решение на Министерския съвет за намаляване на административните и регулаторни тежести на бизнеса и на гражданите. Също така законопроектът е разработен във връзка с внесени предложения в Министерството на околната среда и водите от Конфедерациите на работодателите и индустриалците.
Първоначално са изготвени два самостоятелни проекта, които са предоставени за обществено обсъждане. Приети са две оценки. След това те са обединени в един. Извършен е цялостен преглед на регулаторните режими и предоставените административни услуги в обхвата на екологичното законодателство и са идентифицирани възможности за намаляване на административната и регулаторната тежест, което респективно води до промяната на няколко закона – Закон за опазване на околната среда, Закон за чистота на атмосферния въздух, Закон за биологично разнообразие, Закон за водите и други нормативни актове.
Измененията най-вече водят до намаляване на изискването от заявителите документи, опростяване на взаимодействията с други държавни институции, изискване на документи по служебен път, намаляване на сроковете на самите процедури и други. Със законопроекта се урежда възможност за обединена процедура когато е налице дадено инвестиционно предложение, което подлежи задължително на оценка на въздействие на околната среда – ОВОС, комплексно разрешително или доклад за безопасност, тоест ще влезе в случаите, когато едно предприятие е с висок рисков потенциал. В досегашния Закон тези процедури се извършват по отделно като всеки един срок е приблизително 6 месеца, отделно отиват около 2 месеца за обществено обслужване, за съгласуване с други държавни институции. Целта на тази обединена процедура е да се намалят най-вече сроковете, тъй като когато говорим за комплексни разрешителни и за голяма част от документите, които се изискват се изискват и преди това когато се прави оценка за опазване на околната среда – ОВОС, така че самото обединение гарантира един комплексен подход. Създават се допълнителни изисквания в процесите за вземане на комплексно разрешително, те се извършват заедно с процедурата на ОВОС. Компетентният орган на тази обединителна процедура е министърът на околната среда и водите. Общо взето, тази обединителна процедура довежда до подобряване на бизнес климата като цяло, съкращават се сроковете, създава се устойчивост на административните актове, не на последно място се спестяват и разходи на инвеститорите.
Допълнително със законопроекта се предвижда прехвърляне компетенции от Министерството на околната среда и водите на Изпълнителната агенция по околна среда във връзка с оказване на конкретната процедура за комплексните разрешителни и потвърждаването на уведомлението за класификация на предприятия с рисков потенциал. Чрез прехвърлянето на компетенциите от МОСВ към Изпълнителната агенция се въвежда принципът за обслужване на едно гише и най-важното въвежда се единен компетентен орган по отношение на процедурите на комплексните разрешителни и едновременно доклада по безопасност за предприятията с висок рисков потенциал, самата промяна ще доведе до намаляване на общата продължителност на тези процедури.
И досега комплексни разрешителни се извършват в Агенцията, тоест чрез Министерството се дават само методически указания що се касае каква е точна процедура, дали изменение на самото комплексно разрешително, дали цялостно ново комплексно разрешително и така нататък.
Съвсем накратко за измененията в някои от другите закони – Закон за управление на отпадъците, споменах в началото, но и той подлежи на промяна. Отпадат някои документи, които се изискват при първоначалната регистрация. Описват се методите тогава когато има третиране на отпадъци, документи, съдържащи различни кодове, Закон за биологично разнообразие и запазване на чистотата на атмосферния въздух, отпада изискването заявителите да предоставят някои документи на хартиен носител, някои документи за такси.
По интересни дебати имаше в другите комисии, тогава когато се говори за Закона за водите. Предложена е възможност за регистриране на водоземни съоръжения за подземни води за стопански цели, изградени по Закона за водите, но технически, които са изправни в годините, но този момент не са регистрирани, но отговарят на условията, тоест регистрирането и узаконяването да стане чрез заплащане на такса в съответната басейнова дирекция, не както досега е записано в Закона да бъдат разрушени, въпреки че отговарят на условията и да бъдат изградени отново.
Министерството на околната среда и водите оттегля текстовете, които бяха първоначално предложени, които касаят санитарно-хранителните зони. Предстои дебат и разискване от експертите в Министерството и от всички заинтересовани страни.
Благодаря Ви, бях кратък, дано да съм бил и ясен.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Да, Вие завършихте с това, което исках да Ви попитам. Имаме седем становища на неправителствени организации и седемте до едно са категорично против промените в Закона за водите. Основно в тази част, но вие ги оттегляте доколкото разбирам.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЖИВКОВ: Да, точно така.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря.
Колеги имате думата.
РУМЕН ГЕЧЕВ: При положение, че всички са против, ние четохме отзивите, това поставя въпроси за бъдещата ни работа. Как така се внася законопроект, който, Вие не разговаряхте ли с тези организации? Вие не разбрахте ли, че всички са против? Да влизаме в парламента, да губим време, как ще стане това? Българската общественост в тези организации, всички казват не, тогава ние какво правим. Трябваше да се съберете да си свършите работата, да си направите текстовете и тогава ако има някакви дребни проблеми да ги решаваме. Имаме процедурен проблем, така че няма как да мине такова нещо.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Той в много закони е системен вече. Влизат закони без сериозно обществено обсъждане, но това е друга тема.
Колеги, имате думата?
Заповядайте, имате думата, но съвсем накратко.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Съвсем накратко. Министерството на туризма внесе днес становище по повод на обсъждания законопроект. Нашето становище е във връзка с Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта, които предвиждат изменение в Закона за здравето, и които изменения според нас биха оказали въздействие при изпълнението на хоризонталните политики за устойчиво развитие на туризма. Законът за изменение и допълнение на Закона за околната среда, предвижда допълване на текста на чл. 78 от Закона за здравето, чрез въвеждане на понятието „приоритетно“. Този чл. 78 от Закона от здравето би звучал така ако се приемат промените: „Лечебните заведения ползват приоритетно минерални води и лечебна кал за осъществяване на своята дейност, включително в случаите когато тези курортни ресурси се отдават по реда на Закона за концесиите.“ При огласяване на приоритетност на лечебните заведения при използването на ограничен ресурс какъвто е минералната вода би балансирало водената политика за стимулиране развитието на средния и малкия бизнес в лицето на ангажираните субекти, извършващи икономическа дейност в местата за настаняване в територия, в която е налична минерална вода. Това са нашите съображения.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Процедура – какво означава имате предложение? Къде е внесено и от кого е внесено.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Нашето становище е внесено тук в Икономическата комисия.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Икономическата комисия не е водеща комисия, затова Ви питам къде го внасяте? Водещата комисия е друга. Внася се във водещата комисия.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Нашето становище, ако трябва ще го внесем там. Не знам. Категорично искаме това, защото това е промяна на Закона за здравето, чрез Закона за опазване на околната среда.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Може и през нас да мине, но ще го пратим в другата комисия - водещата.
Енергетиката имат ли нещо да добавят?
СТАНИСЛАВ СТАНКОВ (директор на Дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“, Министерство на енергетиката): Енергетиката подкрепя законопроекта. Имаше проведени експертни срещи с колегите от МОСВ. След определени допълнения в допълнителните разпоредби Енергетиката съгласува законопроекта.
Благодаря!
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България?
ДИАНА ПАЗАИТОВА (член на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България): Благодаря Ви, господин Председател!
Уважаеми народни представители, всъщност бях си подготвила едно изложение, но след като са оттеглени тези части няма нужда да Ви занимавам повече. Становището ни е ясно, внесено е при Вас. Ние сме доволни от развитието и се надяваме, че от тук нататък ще бъдем канени по-редовно, за да може да даваме становищата си навреме.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имате думата?
Ако няма други предложения, становища, мнения да минем към гласуване?
Моля, който е „за“ да приемем на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2018 г., за първо гласуване, да гласува.
Гласували: „за“ – 10, „въздържали се“ – 8 и „против“ – няма.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, се приема за първо гласуване.
Благодаря Ви за участието.

По точка Разни, най-вероятно другата седмица пак ще имаме заседание.
Заповядайте, господин Бойчев.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
В точка Разни не е ли удачно, миналата седмица беше срещата на „16+1“ и основният дебат е около икономиката, да поканим министъра на икономиката да направим едно изслушване. Мисля, че е актуално, все пак да видим …
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Добре, не възразявам ако имате такова предложение. Колеги, съгласни ли сте за другата седмица? (Реплики: Да.)
Благодаря Ви за участието.

(Закрито в 14.45 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър КъневСтенограф:
Мария Николова
Форма за търсене
Ключова дума