Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-01-44, внесен от Министерския съвет на 9 ноември 2017 г. -- за второ гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, № 854-01-56, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 20 юни 2018 г. -- за първо гласуване.
3. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 32


На 4 юли 2018 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-01-44, внесен от Министерския съвет на 9 ноември 2017 г. -- за второ гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, № 854-01-56, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 20 юни 2018 г. -- за първо гласуване.
3. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.
Заседанието на комисията бе открито в 14.08 часа и ръководено от господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Добър ден, колеги.
Имаме кворум. Откривам днешното заседание.
Запознати сте с дневния ред:
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-01-44, внесен от Министерския съвет на 9 ноември 2017 г. -- за второ гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, № 854-01-56, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 20 юни 2018 г. -- за първо гласуване. Тук водеща комисия е Комисията по бюджет и финанси.
3. Разни.
Имате ли други предложения по дневния ред? Не виждам.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред се приема.

Преминаваме към първа точка от дневния ред: Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-01-44, внесен от Министерския съвет на 9 ноември 2017 г., за второ гласуване.
Гостите по първа точка са:
от Министерството на икономиката: Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, Силвана Любенова – директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребители“ и Иван Павлов – главен юрисконсулт в Дирекция „Правна“;
от Министерството на земеделието, храните и горите: доктор Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието, храните и горите, и Павлин Белчев – държавен експерт в Дирекция „Политики в агрохранителната верига“;
от Патентното ведомство на Република България: Офелия Цонкова – заместник-председател и Цветислава Лакова – директор на Дирекция „Марки и географски означения“.
Започваме със закона. Ще гласуваме текстовете параграф по параграф и там, където имаме предложения, разговори, дискусии…
„Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за наименованието на закона се приема.
Има предложение на народните представители Жельо Бойчев и Христо Проданов.
Работната група подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Даниела Савеклиева.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 1.
„§ 1. В чл. 23а, т. 1 и т. 2 се отменят.“
Имате ли други предложения по така прочетения текст? Не виждам.
Моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на работната група за създаване на нов § 1 се приема.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2.
„§ 2. Създава се чл. 51а – „Изключение от регистрация“.
„Чл. 51а. Не се регистрират по реда на този закон географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент ЕС № 1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2011 г. относно схемите за качество на земеделските продукти и храни (описанието от декември 2012 г.) наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 1151/2012 г.“
Това е един от сравнително безконфликтните ни параграфи.
Имате ли някакви предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 1, който става § 2 със съответната редакция, се приема.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3 като предлага в т. 2 накрая да се добави „без правоприемство“.
По този параграф нямахме сериозни дебати.
Имате ли някакви други предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 2, който става § 3 със съответната редакция, се приема.
Параграф 3 също е безконфликтен.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.
Имате ли други предложения?
Моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 3, който става § 4, се приема.
Преминаваме към текстовете, по които имаше предложения от народни представители.
„Преходни и заключителни разпоредби.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ предложения текст, да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за наименованието на подразделението се приема.
По § 4 има предложение от народните представители Жельо Бойчев и Христо Проданов:
„§ 4. Отпада.“
Работната група не подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
„§ 5. Регистрациите на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г., извършени до влизането в сила на този закон се заличават от деня на вписването на съответното наименование в Регистъра по чл. 11 или чл. 22 от същия Регламент, но не по-късно от една година от влизането в сила на този закон.“
Колеги, имате ли предложения, съображения?
Заповядайте, господин заместник-министър Борисов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Извинявам се за това, че поисках думата.
Вие самите знаете, че проведохме две заседания на Икономическа комисия – на първото беше отложен законопроектът, на второто дискутирахме два варианта – един по-мек и един по-негативен за бизнеса, при които Министерството на икономиката проведе съответните консултации, беше в определена степен, подкрепено от Европейската комисия, а именно затова тук има подобни текстове, които са внесени от народен представител. На това заседание колегите от Министерството на земеделието казаха, че те са провели разговори и тук виждаме част от техните текстове.
Специално в предложения от Работната група § 5 се говори за заличаване от деня на вписване, което беше при нас по-твърдият вариант. Ние говорихме за прекратяване. Разбирам, че колегите юристи имат някои теми, но аз лично като икономист не мога да си отговоря на въпроса: заличаването означава от датата на регистрация или прекратяването от датата на влизане в сила на Закона? Тук има доста въпроси. С оглед на това, тъй като въпросите са свързани, и към предложения от народни представители, подкрепен от нас и от Комисията § 8, ние към днешна дата имаме предложение: след запетайката на § 8, ал. 1, текстът да отпадне, което считаме, че изчиства нещата.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имате думата.
Ако няма, да преминем към гласуване?
Референтите, имате ли да добавите нещо?
Референтът е от дирекция „Правна“ в Парламента.
ЯВОР СТОЯНОВ (съветник към Дирекция „законодателна дейност и право на Европейския съюз“): Уважаеми дами и господа народни представител! Заличаване на регистрацията е съгласно чл. 57 от Закона за географските марки и означенията. Прекратяване на правната закрила го нарича законът. Прекратява се правната закрила, а регистрацията се заличава. Просто сме спазили терминологията, която използва действащият Закон, това е.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: И аз благодаря.
Имате ли други предложения? Не виждам.
Колеги, преминаваме към гласуване.
Който е „за“ текстът да влезе във вида, в който е предложен, да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 4, който става § 5 със съответната редакция, се приема.
По § 5 – „Производствата по заявки за регистрация“…
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6, като предлага думата „Законът“ да се замени с „този закон“.
Мисля, че е техническо и няма смисъл да го коментираме.
Имате ли други предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 5, който става § 6 се приема.
Има предложение от народните представители Жельо Бойчев и Христо Проданов:
Създават се нови параграфи 6 и 7.
Виждате предложението, раздадено Ви е, няма да го чета.
Работната група подкрепя по принцип предложението, но предлага да бъде отхвърлено, тъй като то е отразено в § 5, по който току-що мина гласуването.
Имате ли други предложения? (Уточнения при изключени микрофони.)
Предлагам да преминем към гласуване.
Който е „за“ да бъде приет във вида, в който Ви е предложен параграфът от работната група, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на работната група за създаването на нов § 6 и § 7 се отхвърля, тъй като е отразен в § 5.
По § 6 текста го имате.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6, който става § 7:
„§ 7. Патентното ведомство уведомява незабавно Международното бюро за заличените съгласно § 5 национални регистрации на географски означения за земеделски продукти и храни, въз основа на които са направени международни регистрации.“
Имате думата. Няма желаещи.
Който е „за“ приемането на § 6, който става § 7 във вида, в който е предложен, да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 6, който става § 7 със съответната редакция, се приема.
Преминаваме към основния текст, за който станаха дебатите.
Виждате, че проектозаконът беше внесен преди почти година. Направихме няколко срещи с Патентното ведомство, с Министерството на икономиката, Министерството на земеделието, оформиха се две групи предложения. Едната група предложения, която беше припозната от колежката Даниела Савеклиева и която тя ги внесе от свое име като народен представител, и втора група предложение – то е едно единствено – търсихме оптимален срок, сравнително законосъобразен, за да дадем възможност за български фирми, които не са успели до този момент да преминат към процеса регистрация, все пак да успеят да го свършат.
Правихме консултации с Министерството на икономиката, за което благодаря на министъра и на заместник-министъра, правихме консултации с Министерството на земеделието, храните и горите с господин Димитров и господин Порожанов – мисля, че намерихме един, бих го нарекъл „обтекаем“ текст, за да защитим и да дадем шанс на тези български компании, които до момента не са успяли или са проспали времето да го направят.
Стигнахме обаче до варианта, когато трябваше да разглеждаме и този текст, където вносителят е госпожа Савеклиева. Направихме консултации. Мненията бяха доста противоречиви с категоричен отказ, че не бива да влизат тези промени от страна на правното управление или дирекция на нашия Парламент, и второ на Министерството на правосъдието. След допълнителни консултации госпожа Савеклиева има думата, ще Ви информира какво тя предлага.
Заповядайте.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря много, уважаеми господин Председател.
Историята на този ЗИД е доста дълга във времето, но изцяло още след първото гледане в Комисията, когато го отложихме, цялата Комисия бяхме изключително добронамерени да се намери най-добрият вариант и затова срокът между гледането на първо и второ четене го дадохме да бъде най-дълъг, за да се уточнят промените. Това, което получих и от Министерството на икономиката като предложения за промени между първо и второ четене, предизвика един спор относно § 8 и това касае ал. 1 относно това, че влезлите в сила, но неизпълнени решения не подлежат на изпълнение, което е доста противоречиво. Тук обаче аз лично искам да направя една забележка, защото повече от седмица се опитвам да намеря основания, някакво становище с по-подробни мотиви защо това е предложено да влезе от Министерството на икономиката, но така или иначе нищо не получих – нито официално, нито неофициално. Към момента оттеглям предложението в частта му ал. 1 и към ал. 3 след първата запетая „образуваните се прекратяват служебно“ също да отпадне и го оттеглям като текст. Остава текстът на ал. 2 и това, което остава от ал. 3.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, още нещо искам да добавя. Тъй като знаете, че това е един от деликатните, бих го нарекъл конфликтни закони в нашата комисия, ако зависеше сигурно от нас, бихме отложили още години наред докато българският бизнес реши да си направи регистрацията, но междувременно ние получихме предупреждение от Брюксел, че имаме определени срокове. Предупреждението беше пратено до Министерството на икономиката, през Министерския съвет се върна при нас, след което Патентното ведомство информира Министерството и Брюксел за един план-график, по който така или иначе ние вече сме в наказателна процедура и трябва да приемем този закон.
Търсихме най-обтекаемия, най-балансирания подход, мисля, че това, което предлага и колежката Савеклиева е добро решение. Аз бих се присъединил към едно такова предложение, но Вие имате думата като народни представители. (Реплика.)
Мисля, че това е коректен текст.
Който е „за“ подкрепяне на предложението на работната група, което е по принцип, с направените предложения… (Силвана Любенова иска думата.)
Ние сме в процедура на гласуване.
Технически въпрос ли имате, или по принцип? Ако е технически, предложете го.
СИЛВАНА ЛЮБЕНОВА (директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ към Министерство на икономиката): Всъщност е технически, за това, което е преди влизането, до влизането.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Ако е технически – да, иначе принципът е уточнен, назад няма да се връщаме – няма и как.
СИЛВАНА ЛЮБЕНОВА (директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ към Министерство на икономиката): Благодаря Ви, господин Председател.
Едно предложение, до колкото разбрах от госпожа Савеклиева – всъщност частта от ал. 1, която е притеснителна, е именно по отношение на влезли в сила, но неизпълнени решения. Ако тази част премахнем от ал. 1, може ли да се запази останалата?
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Разбирам Ви, но чак сега Ви разбирам, защото аз положих усилия – може би повече от седмица, да водя някакъв диалог и министърът беше запознат, да ми дадете основания и по-подробни мотиви за това да остане въобще текста, дали цяло, частично или… но защо. Така и не получих такива, ако Вие в момента имате да кажете на колегите нещо по-подробно, но мисля, че дебатът между нас беше доста сериозен.
СИЛВАНА ЛЮБЕНОВА (директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ към Министерство на икономиката): Отговорът е съвсем кратък. На четвърта страница на последното писмо на Европейската комисия е това, което се опитваме…
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Дори и писмото на Европейската комисия не го видяхме.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, в режим на гласуване сме.
Предложението на работната група е подкрепено по принцип.
Предложението, което Даниела Савеклиева оттегля – ал. 1, във ал. 2 последния абзац не „преди влизането в сила“, а „до влизането“ – чисто техническа, а в ал. 3 отпада текстът „а образуваните се прекратяват служебно“, моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на работната група за създаване на нов § 8 със съответната редакция се приема.
Благодаря на вносителите, благодаря на участниците.

Продължаваме с втора точка: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, № 854-01-56, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 20 юни 2018 г., за първо гласуване.
Гостите по тази точка са:
от Министерството на финансите: Цветанка Михайлова – директор на Дирекция „Регулация на финансовите пазари“;
от Комисията за финансов надзор има ли представители? (Реплики: „Не, няма.“) От КФН няма ли никой? КФН след този разгромяващ доклад отказаха да се явят – странно.
От Асоциация на индустриалния капитал в България: Иван Даскалов;
от Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници: Евгений Жишев – главен секретар;
от Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел: Маню Моравенов - председател и Миглена Димитрова – секретар.
Откривам дебатите по втора точка от дневния ред.
Заповядайте, господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Господин Председател, аз погледнах и много съм изненадан – в крайна сметка основният държавен орган към този пазар е КФН, абсурдно е да няма представител. Ако обичате, помолете наши помощници от състава на Комисията, да се свържат, някой да дойде. Това е абсурдно ние да разглеждаме… Започнахме да търсим някои хора със самолет…
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Гечев, днес е разговаряно със секретарката на председателя, казали са, че няма да дойдат.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Там избрахме председатели, заместник-председатели на хубави заплати – те не искат да доприпкат дотук – това мен лично леко ме изнервя. Не знам другите как са...
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Имат становище.
Бих се притеснил да изнервят Гечев, но… леко.
Нека да чуем вносителите. Комисията ни не е водеща, мина с пълно единодушие през Бюджетната комисия предложението. Има някои нюанси в отношенията вътре в самата Комисия. Становището на Комисията е доста отрицателно, но така или иначе, нека да чуем вносителите.
Заповядайте, господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Председател.
Съгласен съм с господин Гечев и на Бюджетната комисия остро се изнервих и аз – не лекичко, а остро се изнервих и изказах много критики по отношение на работата на Комисията.
Всички големи партии в програмите си сме записали развитие на капиталовия пазар. Избрахме нов председател. Преди две години като избирахме новия председател, имаше големи обещания за това как той ще се погрижи за капиталовия пазар, а ние, единственото, което запомнихме в тези две години е, че си направиха заплатите два пъти по-големи от на премиера. Този път няма да се впускам в тази дискусия или в тези критики към КФН, а по-скоро ще споделя някои моменти в законопроекта.
Тези предложения не са нови, те се обсъждат от 2013 г. Всички тези предложения са обсъдени и съгласувани със Съвета за развитие на капиталовия пазар. Част от хората, които участват в този съвет са тук. Те са достатъчно ясни, достатъчно добре разписани в мотивите и съм сигурен, че всички колеги народни представители са ги чели.
Има становище от Комисията по финансов надзор, което до колкото разбирам, е продиктувано от председателя, защото заместник-председателите не са на същото мнение. Между нас казано, затова ги и няма Комисията за финансов надзор, защото председателят е на едно мнение, а заместник-председателите са на друго. Заместник-председателите и техните експерти участваха в Съвета за развитие на капиталовия пазар, съгласували са всички текстове и ги подкрепят. Председателят на Комисията – единственият валиден аргумент, който аз видях, и то валиден в кавички казано, е, че Комисията имала своята законодателна програма за втората половина на тази година да гледа същия законопроект. Извинявайте, но това е смешно.
През 2013 г. секторът предлага тези промени, капиталовият ни пазар е на изкуствено дишане. Преди две години като избирахме председателя беше 9% от брутния вътрешен продукт – сега е 8% – даже сме се върнали назад през тези последни две години.
Предлагам да подкрепим законопроекта.
Днес след обяд в 15.00 часа има работна група с Министерството на финансите, не знам дали ще дойдат от Комисията по финансов надзор на работната група, но ще обсъдим част от коментарите, които те имат по законопроекта.
Само една забележка към това, което Вие казахте. Становището на Комисията все пак е положително, въпреки че са търсили повод да се заяждат за всеки един от текстовете в законопроекта.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имате думата.
Има официални становища от Министерство на финансите, което по принцип подкрепя, но има доста технически въпроси, които трябва да се изчистят.
КФН – стана ясно, че казва: „Този закон за нищо не става, но ние по принцип го подкрепяме.“
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Не, господин Председател – казва: „Този закон не е хубав, но ние ще внесем същия втората половина на годината.“ – това казва. „Този закон не е хубав, имаме много забележки по него – еди какви са забележките, но ние ще внесем същия закон, обаче ни е в програмата за втората половина на годината.“
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Това е първо четене, може би да дадем думата и на колегите – гости.
Господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Благодаря Ви.
Ние говорихме с колегите и горе-долу сме на едно мнение, че на този етап ние ще се въздържим – не, защото сме против текстовете, които се предлагат конкретно. Повечето от текстовете са разумни и те наистина биха могли да денонизират пазара. Има, разбира се, и неща, които трябва да се обсъдят по отношение на риска за инвеститорите допълнително.
Ние ще преценим между първо и второ четене, да видим какви промени ще станат. Използвам случая – не само този закон, такава ни е цялата работа в Парламента – ние внасяме текстове, които не са обсъдени, няма единство по тях от държавните институции и трябва да гласуваме.
Не е наша работа, ние виждаме, че явно има някакви противоречия – дали са личностни, дали са професионални – не знам, но това са все хора, предлагани от управляващите. Те ги предложиха, ние ги избирахме, освен това са независими институции – пак казвам, вижте, абсолютно абсурдно е ние да водим разисквания по Закон, който има независим орган, който го осъществява – това е КФН.
Няма такава държава! Не мога да си представя, че няма значение какво е отношението на председателя и заместниците му. Това има значение за работата им, но в случая нас това не ни интересува. Каква е причината, как така председателят не е тук, даже и да има различия със заместниците? Една институция се представлява от председателя, министерството се представлява от министъра – нали така? Заместник-министърът, ако не е съгласен, си подава оставката и си отива, или обратното.
Нещо не е така – поемаме огромен риск, основният регулиращ орган го няма. Измислете нещо – не знам чрез госпожа Караянчева ли, но разбира се, че на второ четене, колеги, тук трябва да има представител на основната институция. Какво ще правите не знам, това са си Ваши хора, но не е редно ние да взимаме решение без тях. Ние може да се съгласим с мнението им, може да не се съгласим. За нас от опозицията е по-добре да гласуваме „въздържали се“ и да работим заедно с Вас по текстовете, да видим дали може да се постигне съгласие с институцията.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Добрев, шефката на Агенцията дойде ли на Вашето заседание в Бюджетната комисия?
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Отново не само председателят, а никой нямаше от Комисията по финансов надзор. Никой нямаше!
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Това е неуважение към Вас и към нас.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Разбира се, че е така.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Запишете го – неуважение!
Това е абсурд, даже и да не е съгласна с нас, тя е длъжна да се яви.
Колеги, нека да дадем думата на гостите.
Заповядайте.
МАНЮ МОРАВЕНОВ (председател на Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел): Добър ден!
Аз съм председател на Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел, които са засегнати пряко засегнати от този закон, тъй като те се регулират по него.
Накратко искам да кажа, че Асоциацията подкрепя предложението на вносителите, тъй като то до голяма степен отразява именно международната практика, натрупана през годините в подобни дружества в Европа и по света, както и проблеми в Закона, установени още преди повече от 10 години, дружества със специална инвестиционна цел и по-късно самата Асоциация от 2007 г. насам, почти всяка година индикира за подобна необходимост от проблеми. Иначе международните практики, които са залегнали в този закон се използват и са приети в почти всички страни в Европа, в които има подобна регулация на подобен тип дружества и това са Белгия, Германия, Холандия, Великобритания, Франция, Италия, Испания.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря Ви – подкрепяте.
Други?
Заповядайте.
ИВАН ДАСКАЛОВ (представител на Асоциация на индустриалния капитал в България): Аз съм представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Искам да отбележа, че Асоциацията на индустриалния капитал в България принципно подкрепя законопроекта. Считаме, че той е израз на усилията на законодателя капиталовият пазар в България да стане по-атрактивен за чуждестранни инвеститори, като на него бъдат търгувани компании, които предлагат висока доходност и възвращаемост на инвестициите. Това, разбира се, е свързано с постоянно усъвършенстване на нормативната уредба, която следва да гарантира осигуряване на максимална прозрачност от страна на емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, организиран и поддържан от „Българска фондова борса“ АД.
Опитът от прилагането на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, в сегашната му редакция, до този момент показа, че са налице някои законодателни положения, които принципно ограничават развитието на този вид дружества и превръщането им в атрактивен инструмент за насърчаване на инвестиционната активност. В тази връзка сме направили някои предложения към законопроекта.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Дайте предложенията – не сега, разбира се. Изпратете ги до Бюджетната комисия.
ИВАН ДАСКАЛОВ (представител на Асоциация на индустриалния капитал в България): Те са изпратени.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Имаме становище.
Благодаря.
Други колеги?
ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ (изпълнителен директор на „Централен депозитар“ АД): Аз съм представител на Централен депозитар и „Българска фондова борса“.
Искам да кажа само няколко думи. Законопроектът беше обсъден много детайлно в Съвета за развитие на капиталови пазари. Тъй като ние бяхме доста въвлечени в целия процес на подготовка на законопроекта, мога да кажа, че с пълно единодушие всички предложения на колегите от различни асоциации – 14 на брой в Съвета, бяха обсъдени и намериха израз в крайния текст. Изцяло подкрепяме.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Министерство на финансите?
ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА (директор на Дирекция „Регулация на финансовите пазари“ към Министерство на финансите): Благодаря, господин Председател.
Като цяло Министерството на финансите подкрепя идеята да бъде актуализирана законодателната уредба, свързана с дейността на дружествата със специална инвестиционна цел, тъй като това го изисква пазарът. Времето, когато е бил създаден този закон е далеч в миналото и ние се нуждаем от осъвременяване на уредбата. По този въпрос няма спор и всички сме на едно мнение.
По конкретните предложения, разбира се, ние сме написали, че имаме някои притеснения. Нашите експерти са на разположение, включително днес в 15.00 часа на експертната група – четирима експерти от Министерството на финансите ще участват активно в работната група.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Ще Ви помоля да предадете на министър Горанов, че сме разочаровани от отсъствието на ръководителя на КФН.
ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА (директор на Дирекция „Регулация на финансовите пазари“ към Министерство на финансите): Вие сам казахте, че това е независим орган.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Той не й е член, но знаем откъде идва.
Колеги, имате ли други въпроси?
Гостите? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Който е съгласен по т. 2 от дневния ред да гласуваме законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, внесен от Делян Добрев и група народни представители, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 10, „въздържали се“ – 6 и „против“ – няма.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел се приема за първо гласуване.

Преминаваме към точка трета от дневния ред: РАЗНИ.
Следващата седмица имаме редовно заседание.
Благодаря Ви за участието!
Закривам заседанието.

(Закрито в 14.40 часа)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър Кънев

Стенограф:
Галина Мартинова
Форма за търсене
Ключова дума