Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г. -- за първо гласуване.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА ПОДКОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА МОНОПОЛИТЕ
П Р О Т О К О Л
№ 19


На 31 януари 2018 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Изток“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе съвместно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм и Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаване на монополите.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г. -- за първо гласуване.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм и Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите към Комисията по икономическа политика и туризъм, и гостите се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 14.10 ч. и ръководено от господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическата политика и туризъм.

* * *

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имаме необходимия кворум. До момента сме 16 човека, имаме няколко колеги, които участват в работата и на други комисии и са дали гласа си.
Поради интереса към заседанието бяхме поканили над 20 неправителствени организации в сферата на туризма, затова взехме решение да го проведем в тази голяма зала – зала „Изток“.
За протокола, първо, да гласуваме дневния ред. Предлагам на Вашето внимание дневния ред, който Ви беше съобщен предварително:
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г. -- за първо гласуване.
За протокола ще прочета имената на гостите:
от Министерството на туризма: Николина Ангелкова – министър и Лиляна Арсова – главен директор на Главна дирекция „Туристическа политика“;
от Националното сдружение на общините в Република България – парламентарният секретар Благой Станчев;
от Комисията за защита на потребителите: Димитър Маргаритов – председател и Константин Арабаджиев – заместник-председател.
Останалите гости от неправителствени организации са в две страници и тъй като всеки ще иска думата, ще помоля да се представяте за протокола.
Моля, който е съгласен с така прочетения дневен ред да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред се приема.

Предлагаме следния регламент, тъй като интереса към гледането е много голям.
Първо, предупреждавам от сега, че най-късно в 16.00 ч. трябва да сме свършили, тъй като ръководството на Комисията ни има друга среща с чуждестранна делегация.
Второ, ще дам думата първо на министър Ангелкова за не повече от пет минути опорни точки и ако може по основния проблем за проверките на Инспектората, след което, пет минути за господин Маргаритов, и после ще дам думата, максимум за по три минути, на всички гости, които искат да вземат думата. Накрая народните представители, след като изслушаме всички гости, ще имат думата за отношение, въпроси, отговори.
Искам да предупредя също и гостите от неправителствените организации в сферата на туризма. За съжаление, нямаше как да поканим всички, тъй като доколкото имам информация над двеста са структурите в неправителствения сектор на туризма.
Който има предложение за промени между първо и второ четене, моля те да се изпращат до Комисията, тъй като сме водеща Комисия, и до Министерството. Във всички случаи обаче, ако искате нещо да влезе, да се припознае за гледане, между първо и второ четене, то трябва да е внесено от народен представител, или от Министерството. Искам да Ви предупредя, да не стане както с Асоциацията на асансьорните техници – всичко беше чудесно, докато се оказа, че всъщност никой не е припознал предложенията им и те не минаха.
Ако нямате други предложения, да започваме работа.
Госпожо Ангелкова, имате думата.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми гости! С предложените изменения и допълнения на Закона за туризма се цели, на първо място, да бъде транспонирана Директива ЕС/2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги. С развиването и прилагането на необходимата нормативна база се способства за изясняване и модернизиране обхвата на защита на туристите, чрез изменение на действащите разпоредби на Европейския съюз за защита на потребителите. Разширяването на правната закрила на пакетните туристически пътувания върху всички потребители, които закупуват туристически услуги е възможна чрез налагане на изискванията към условията и реда за осъществяване на туристически пакети и свързани туристически услуги от една страна и на доставчиците на туристически услуги и търговците.
На следващо място с приемането на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма и транспониране на Директивата, ще бъде постигната хармонизация на българското законодателство с това на останалите държави в Европейския съюз, по отношение дейността на туроператорите и туристическите агенти. Това от търговска гледна точка намалява пречките пред трансграничната търговия за туроператорите и туристически агентите, които желаят да работят в целия Европейски съюз, като се осигурява равнопоставеност на туристическия пазар.
Транспонирането на Директивата ще създаде и възможност за взаимно признаване на защита на потребителите между страните–членки на Европейския съюз в случай на несъстоятелност на търговците.

Със следващия основен елемент от разработения Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма се цели да се намали административната тежест. Тази конкретна стъпка се прави в изпълнение на приетата Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. и по-конкретно: Цел 211 – подобряване на бизнес средата в Сектор „Туризъм“, чрез редуциране на административната тежест. Чрез съответните промени в Закона за туризма следва да отпадне задължението за представяне на хартиен носител от гражданите и бизнеса на удостоверителни документи при предоставяне на административни услуги по реда на Закона за туризма, в това число да се въведе нов формуляр „заявление-декларация“, което в основната си част има декларативен характер за повечето от обстоятелствата, за които се изискваха удостоверителни документи преди промените.
С приемането на проекта на ЗИД на Закона за туризма ще бъдат постигнати мерките за намаляване а административната тежест върху гражданите и бизнеса. Координираните действия в тази посока позволяват отпадането на 19 вида документа, които досега следваше да бъдат представени на хартиен носител по различните регистрационни и лицензионни режими. Ще отпаднат изисквания за предоставяне на документи или на копия на документи за организациите за управление на туристически райони, за сдружения, за туроператори и туристически агенти. Предвиждат се облекчения при категоризация на местата за настаняване и заведенията за хранене, както и промени за екскурзоводи, планински водачи и ски-учители. Регистрационните, категоризационните и сертификационните режими за лицата, които предоставят туристически услуги и пакети, ще бъдат облекчени.
След изясняване и допълване на дефиницията за „къща за гости“, този вид обекти ще бъде със статут на жилищна сграда, което ще е от полза за инвеститорите при осъществяване на инвестиционните им намерения. Очакваме всички инициативи за намаляване на административната тежест да доведат до реално облекчение на бизнеса и гражданите. За да се гарантира по-ефективен контрол за спазването на изискванията на Директивата, които се въвеждат със Закона за туризма, както и на другите изисквания на Закона към туристическите дейности, са прецизирани текстове относно начина за осъществяване на контрол. Предвижда се възможност за взаимодействие между контролните органи чрез предоставяне на информация или участие в съвместни проверки, както и с други органи при необходимост.
С оглед многобройните сигнали за нарушения адресирани до Министерството на туризма, се регламентира извършването на проверки от определени от министъра на туризма длъжностни лица, като съставените констативни протоколи ще се изпращат до Комисията за защита на потребителите, с цел осъществяване на последващ контрол и налагане на санкции. Приемането на проекта не води до необходимост от допълнителни бюджетни средства и няма да доведе до необходимост от промени в бюджета на Министерството на туризма.
Преди да завърша, искам отново да припомня, че това е първата част от промените в Закона за туризма, които сме обсъждали с Вас и с бранша, преди две години, и продължаваме да обсъждаме. Голяма част от темите, които предизвикват широка дискусия и дебат, не са залегнали в този първи Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. Това, което споменахте във Вашето изложение, по отношение на туристическия инспекторат и контрола, това са обекти на дискусия на втората част на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Маргаритов, заповядайте.
ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ (председател на Комисията за защита на потребителите): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Министър, уважаеми гости! Комисията за защита на потребителите изцяло подкрепя предвидените промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма, свързани с въвеждането на Директивата и с мерките, които водят до облекчаване на административната тежест за бизнеса.
В този смисъл обаче, искам да обърна вниманието Ви конкретно към един от текстовете в този проект вземайки повод именно от казаното по отношение на облекчаването на административната тежест. Ние считаме, че с въвежданите чрез § 62 от изменителния закон, изменения и допълнения в чл. 176 от Закона за туризма, и по-специално ал. 2, 3 и 4, не се постига желаният ефект от облекчаване на административната тежест и ще кажа веднага защо смятаме така: предвидената възможност за извършване на проверки от длъжностни лица, от определени от министъра на туризма и съставяне на констативни протоколи, които да ни бъдат изпращани, според нас, не би могло да постигне целения практически ефект, тъй като реално Комисията за защита на потребителите няма как да се произнесе с актове за установяване на административни нарушения, в последствие да наложи санкции за тези нарушения, без да е извършила самата тя проверки по съответните конкретни казуси. Такива функции, разбира се, нашата Комисия има по Закон към момента. Според нас от една страна ще се стигне до там, че бизнесът ще бъде натоварен с повече на брой проверки, идентични по своя характер от различни институции, а от друга страна ще се създаде един двойствен режим на работа, при който две институции практически ще извършват едни и същи фактически действия, но правният резултат от тези действия ще може да бъде постигнат единствено и само при сега действащия механизъм за контрол по Закона за туризма, а именно: проверките извършени от контролния орган - Комисията за защита на потребителите.
Искам само да щрихирам, че всъщност когато предложеният законопроект е одобрен от Министерския съвет, това много ясно е отразено в стенограмата от заседанието. Предложените текстове, които бяха и доста по-различни, разбира се, но касаещи промени в механизма за контрол върху качеството на туристическия продукт отпадат, именно такава дума употребява и министър-председателят от законопроекта, това казвам само за сведение.
В заключение, бих искал да посоча, че ние не подкрепяме този конкретен текст. Считаме, че той няма практическа стойност, с извинение за грубия израз, и че моделът за контрол, който функционира в момента, понастоящем не се нуждае от промяна.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Тъй като предполагам, че целият дебат сега ще се върти точно около тази тема, евродирективата не я коментираме, това е казусът, който всички ни вълнува. Министър Ангелкова иска да отговори.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Само в допълнение, защото част от изнесеното не отговаря на твърденията. На проведеното заседание не отпадат тези изисквания, а са оттеглени и изцяло подкрепени всъщност и от министъра на икономиката, в чиито прерогативи са всъщност политиката за защита на потребителите и контролът, а са оттеглени за прецизиране.
Смятам, и това сме го заявили както в първия Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма, така ще бъде и в последващия, че след като е създадено Министерството на туризма, контролът трябва да бъде изцяло в Министерството на туризма. Когато контролът е осъществяван и се осъществява от Комисията за защита на потребителите и е стартирал този процес, към момента на неговото стартиране, той е бил част от Мега-министерството на икономиката, енергетиката и туризма, с Комисията за защита на потребителите – отново в прерогативите на това Министерство. След като вече има самостоятелно Министерство на туризма, контролът трябва да бъде, както му се полага по Закон, в Министерството на туризма. Съгласно Закона за туризма министърът осъществява контрол, само че в момента няма инструментите, с които това да се реализира.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, започваме! Предложих първо да изслушаме неправителствените организации.
Господин Шарлопов, моля да се представите.
СТЕФАН ШАРЛОПОВ (председател на УС на Български съюз по балнеология и СПА туризъм): Представител съм на Български съюз по балнеология и СПА туризъм.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители, уважаеми госпожо Министър, колеги! За да пестим от нашето време и от Вашето време, накратко – ние подкрепяме предложенията за измененията на Закона. За първи път от 10–12 години туристическият бранш има идеи за обединение. До момента такова нещо не е могло да се случи по обясними причини. В момента виждаме, че на основата на Меморандум, който подписвахме миналата година – 10 или 12, не мога да кажа точно, 7 национално представени туристически организации, които са и от сферата на хотелиерството, и ресторантьорството, и СПА туризма, и туроператорите, ние смятаме, че с изменението на Закона ще можем да направим първата стъпка за създаване на Туристическа камара в България. Защо? Защото виждаме положителният опит на лозари, винари, строители, Минно-геоложка камара и така нататък и смятаме, че браншът трябва да говори с един глас. Това ще бъде по-лесно и за бранша и за Министерството на туризма, което съществува от няколко години. Смятаме, че браншът трябва да разтовари до определена степен Министерството на туризма в посока категоризация, сертификация, регистрация, а на държавата да оставим темата контрол. В момента ние присъстваме в един абсурд – Министерството на туризма и категоризира, и сертифицира, и регистрира и контролира – нещо, което вероятно се е случило в годините, тъй като това е едно ново Министерство от няколко години. Ако имаме тази възможност посочения текст в чл. 56а, няма да го препрочитам, смятаме, че до шест месеца браншът ще има такава организация и ще може да говори с един глас. Очакваме Вашата подкрепа!
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Вие ще правите ли допълнително писмено предложение?
СТЕФАН ШАРЛОПОВ (председател на УС на Български съюз по балнеология и СПА туризъм): Да, ще го внесем в Комисията по икономическата политика и туризма.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: С копие до Министерството на туризма.
Добре, благодаря.
ДАНИЕЛА СТОЕВА (член на УС на Асоциация на българските туроператори и туристически агенции): Представител съм на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции.
Господин Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Министър! Благодаря за дадената дума. Като пряко засегнати от въвеждането на новата Директива, бих искала да върна темата по отношение на Директивата, а не на контрола.
В качеството си на член на Управителния съвет и на активно участващ в работната група, която е създала този документ, бих искала да кажа, че така или иначе Директивата трябваше да бъде хармонизирана на максимум с нашето законодателство, което за съжаление, не ни позволи много волности в това отношение, ако мога така да кажа. Опитали сме се наистина в една добра съвместна работа с Министерството на туризма, Министерството на икономиката и Комисията за защита на потребителите, да стигнем до възможно най-приемливо решение за нашия бранш.
Въпреки това, имахме около 23 допълнителни забележки, след като излезе документа. По-голямата част от тях, виждам, бяха приети. Има нещо, на което бих искала да обърна внимание, което беше част от дискусиите още от самото начало. Работната група 21 „Защита на потребителите“ не го е приела във вида, в който ние искахме – създаването на трето понятие, освен туристически агент, туроператор, а именно: търговец улесняващ посредничеството на свързани туристически услуги. Нашите опасения са следните: тази Директива въвежда изключително много новости в бранша и ще срещне голямо неразбиране от страна на целия бранш.
Искам да апелирам, предполагам, че това не може да бъде написано по друг начин в нашия Закон, тъй като очевидно Директивата изисква да бъде прието на максимум. Може би трябва със съвместни усилия да се работи по това, Законът да бъде преведен на един по-достъпен за бранша език, за да улесни бъдещата работа именно по контрола. Всичко това, което се въвежда сега като новости, всъщност ще бъде и едно голямо предизвикателство за последващия контрол. Това бих искала да споделя с Вас.
По отношение на контрола, ние сме изказали в писмен вид становището си .
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря Ви.
Следващият от гостите – заповядайте.
БЛАГОЙ СТАНЧЕВ (парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в Република България): Благодаря, господин Кънев. Главен секретар съм на Националното сдружение на общините в Република България.
От името на местните власти бих искал да изразя позицията на тези, които на място създават организацията и условията за туризъм.
Разбира се, подкрепяме основните насоки на законопроекта насочени към защита на потребителите и към намаляване на административната тежест. В рамките на предварителното обществено обсъждане на законопроекта изразихме своя позиция, бих добавил, че с госпожа Ангелкова в средата на миналата година направихме една голяма среща на общини в Първомай, на която изложихме нашите виждания и нашите очаквания.
С удовлетворение искам да отбележа, че са изпълнени основните предложения на общините в законопроекта и той значително е подобрен спрямо първоначалния вариант, който беше публикуван за обществено обсъждане. Мога да дам примери с уеднаквяването на режима на регистриране на нощувките за обектите от клас „А“ и клас „Б“, отпадане на някои административни тежести, които бяха предвидени.
Искам да отбележа, че в първоначалният вариант имаше залитане в друга посока, ние гледаме да намаляваме административните тежести на гражданите, а с някои регламенти създаваме излишни тежести на самите администрации. В този смисъл бяха изчистени и такива залитания спрямо първоначалния вариант.
Разбира се, имаме и една допълнителна, основна препоръка: отчитаме, а и общините посочват, че има нужда от подкрепа за организациите за управление на туристическите райони – най-вече финансова. Има желание, опитват се сдружават хората, отпаднаха обременяващите ги административни изисквания, но нека да намерим начин да ги подкрепим и финансово, за да могат тези организации да заработят наистина ефективно.
Благодаря, господин Председател.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря Ви.
Вие имате ли внесено писмено предложение? Добре.
Има ли други изказвания?
Заповядайте.
ГЕОРГИ ЩЕРЕВ (съпредседател на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация): Представител съм на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.
Искам да подкрепя казаното от господин Шарлопов с едно малко уточнение, че коментираме обединение на бранша, а не конкретно камара или конфедерация, което се коментира в момента и не искаме да слагаме на масата някакви работни заглавия. Това ще се уреди в следващи дискусии. Считаме, че това обединение би помогнало за много по-добрата реализация на Директивата и въобще за туристическия бранш.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: И аз Ви благодаря.
Други изказвания?
Ако няма, да дадем думата на народните представители.
Колеги, Вие имате думата.
Всъщност, моят въпрос е към министър Ангелкова. Контролът? Като знам как функционира държавната машина ми е малко сложно да си представя едно министерство, в случая туризма, извършва проверките, което препраща след това на друго министерство – Комисията за защита на потребителите, да продължи нататък с налагането на санкции, проверки. Има ли възможност всичко това да се избегне? Да Ви кажа честно не вярвам в работещия механизъм така както е разписан.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря, господин Председател.
Има възможност всичко това да се избегне, разбира се като контролът си се фокусира в Министерството на туризма със създаването на Туристически инспекторат – това, което е коментирано от дълго време.
Всъщност, бих искала да коментирам предложенията, становищата и на господин Шарлопов, и на господин Щерев, в посока обединение на бранша. Знаете, че това също е тема, която ние обсъждаме още със създаването на Министерството на туризма, включително и в Комисията по икономика и туризъм, и че е важно браншът да се обедини, така че да може да участва реално и в някои от дейностите, които Министерството на туризма упражнява. Но, за да може това да се случи, контролът трябва да бъде в Министерството на туризма, за да може ако се стигне до обединение, което да подпомага по някакъв начин, с определени дейности, които да бъдат делегирани на това обединение от страна на министъра, свързани с категоризациите или с други регистрационни режими, трябва контролът изцяло да бъде в Министерството на туризма, където му е мястото, и където по Закон министърът на туризма носи отговорност. В този смисъл са и промените, които бяхме представители и които оттеглихме за доуточняване, а именно с това да се създаде туристически инспекторат в Министерството на туризма и съответно тези функции да отпаднат като функции от Комисията за защита на потребителите, чиято задача е да се занимава изцяло със защитата на потребители, а не с последващ административен контрол.
Има много примери, както в отделни закони и в други министерства, така и по отношение на различни дейности и това няма да е нито първата, нито последната такава.
Само по този начин може да се изгради работещ механизъм в сектора. В момента, той е разпилян именно защото се създаде Министерството на туризма през 2014 г., с разделянето на Мега-министерството, оттам поради краткосрочния мандат не беше довършен процесът за изцяло финализиране на дейностите, които това Министерство трябва да упражнява. Това е моят коментар.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря Ви.
Заповядайте.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Многоуважаеми господин Председател, уважаеми колеги, гости! Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи Закона внесен от Министерския съвет, още повече, че протече доста дълго обсъждане на всички промени и най-важното – браншът подкрепя така предложените промени в Закона за туризма.
Що се касае до предложения Инспекторат и контролни функции, които ще извършва и Министерството на туризма, мисля че това беше единственото Министерство без такъв Инспекторат. Факт е, че то е от скоро създадено, но според нас това по никакъв начин не ограничава и дейността на Комисията за защита на потребителите, тъй като те имат още по-широки функции, ангажименти и отговорности, и неща, които да контролират, така че ние днес ще гласуваме „за“ и ще подкрепим Закона.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: И аз Ви благодаря.
Заповядайте, господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър, уважаеми гости! Ще се опитам накратко да синтезирам и позицията на нашата група. Както казахте в началото три са основните моменти, които предлагате като промяна.
Относно Директивата, ние напълно подкрепяме предложенията за въвеждането й.
Относно административната тежест – също споделяме и Ви подкрепяме в борбата за намаляването й.
Относно контролът обаче, се различаваме: първо, аз съм съгласен с Вас, че това е присъща дейност на Министерството на туризма, само че при определени условия. В момента условията не са такива. Не е правилно министърът на туризма да законодателства, да категоризира, и в същото време да проверява, тоест да се самопроверява. Тезите, които изказаха колегите и гостите от бранша, когато бъдат създадени такива условия. Тук Вие може би трябва да сте най-полезни и да помогнете да създадем условия за обединение на бранша и им помогнем. Затова дори Ви призовавам да ни дадете някакъв план, времеви график и разписани дейности, които ние като Комисия, Вие като Министерство и браншът да обединим усилия и да направим така, че да стане възможно случването на това обединение на бранша. И когато това се случи, аз мисля, че няма да стане за шест месеца, както предвиди някой от изказалите се, а ще отнеме според мен доста по-дълго време, вече може да мислим за такава промяна.
Ние като група ще подкрепим като цяло законопроекта на първо четене. Между първо и второ четене тези текстове, които касаят § 62 относно контрола, специално § 62 е това, което Вие сте предложили – ал. 2, 3 и 4, ще предложим да отпадне, защото не е нормално, при положение, че КЗП има структури в цялата страна. Това, което предлагате от Министерството на туризма да изпратим двама или трима, или петима инспектори, примерно до Варна, да направят две или три проверки.
Първо, ще изхарчат около 1000 лв. държавни пари, което не е оправдано, във вид на командировки, пътни, нощувки, настаняване и така нататък. При положение, че имаме държавен орган, който се нарича Комисия за защита на потребителите, който има структури и офиси във всички областни градове на страната и може да извърши тези проверки, без да утежнява бюджета на Министерството на туризма, във вид на тези разходи.
Другото е: ако се поставим на мястото на един проверяван бизнесмен, отиват от Министерството на туризма, проверяват и констатират някакви нередности, след което се обаждат на Комисията за защита на потребителите. Те отиват да го проверят за същото, за да могат да му съставят акт или протокол за нарушение. Междувременно, той може да се е пооправил във времето между двете проверки, така че според нас това не е логично, не е добро предложение, така между първо и второ четене ние ще предложим тези членове, които цитирах да отпаднат.
Повтарям молбата си, наистина да ни предложите времеви график, в който да обединим усилията си всички – бизнес, бранш, Комисия и Вие като Министерство, за да може наистина това обединение да се случи.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря.
Благодаря първо, за принципната подкрепа по отношение на транспонирането на Директивата, както и за намаляване на административната тежест.
По отношение на контрола, това което ние сме предложили, сме го предложили вследствие на практиката, която имаме вече две години – и в момента изпращаме проверяващи, тъй като по Закон контролът върху сектора, се осъществява от министъра на туризма. Поради тази причина министърът на туризма осъществява този контрол с наличните, „подръжни“, образно казано средства, с които разполага, без да има инструментариума, който подчертавам, преди да се създаде Министерството на туризма, е било в същото Министерство. Когато се създаде туристически инспекторат, независимо дали той е към министъра на туризма, той има самостоятелен живот и е самостоятелна единица, така както е Комисията за защита на потребителите, когато беше сектор „Туризъм“ в Мега-министерството икономика, енергетика и туризъм. Така че на практика ние не правим нищо ново и това положение е съществувало до 2014 г., докогато беше разделено Министерството и подчертавам не беше завършен процеса.
Примери от това лято: категоризира се обектът, съответно се подава заявление за категоризация, комисия от Министерството на туризма – екипите проверяват, дават предписания, които трябва да бъдат отстранени. След това проверката на тези предписания трябва да се осъществи от Комисията за защита на потребителите, но тя не се осъществява и съответно се издава удостоверение за категоризация, няма обратна връзка, след което се отива на проверка от наши служители и се оказва, че същите тези предписания месеци наред не се изпълняват. На практика доста от хотелиерите и ресторантьорите, тоест от местата за настаняване и за хранене са в нарушение, което не се установява. За да може да няма такива празнини и дупки, е необходимо да има Туристически инспекторат, който да върши тази работа, така както във всяко едно министерство тази дейност функционира. Затова сме изтеглили за прецизиране текстовете, които ако прецените, могат да бъдат между първо и второ четене или във втория Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма, по отношение на прецизиране на контрола и създаване на Туристически инспекторат и премахване на тези функции от Комисията за защита на потребителите, която трябва да се занимава с защита на потребителите, съгласно европейските регламенти и директиви, а не с административен контрол, след като вече има самостоятелна административна единица наречена Министерство на туризма.
По отношение на обединението на бранша, както казах, подкрепяме този процес, който е стартирал и със сигурност, ако той бъде завършен и това е изцяло в ръцете на представителите на бранша, съответно ние ще го подкрепим и ще преценим, съобразно това какво е това обединение, какви функции е възможно да бъдат предоставени на това бъдещо обединение, върху което се организират всички представители на бранша.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Маргаритов, имате думата.
ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ (председател на Комисията за защита на потребителите): Благодаря, господин Председател.
Мисля, че е важно да направя някои уточнения. Първо, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за туризма, контролът по отношение на всички правила, които са вписани в този Закон, се осъществяват от министъра на туризма – точка първа, от Комисията за защита на потребителите – точка втора. В Закона много ясно е разписано, кой какво контролира. Така че тук мисля, че е излишен коментар по отношение на това дали има яснота, какви функции изпълняват тези органи.
Второ, дори когато в рамките на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ресорите са били под едно Министерство, винаги е имало отделни структури – в случая Държавна агенция по туризъм и Комисия за защита на потребителите, които са взаимодействали и осъществявали отделните етапи от цялостната политика по туризъм, в това число и контрола. Това не е нов модел и според мен, създаването на Министерството на туризма само по себе си не обуславя промени в механизма за контрол.
Трето, мисля, че всички тук са наясно, включително и браншът, по отношение на това как функционира Комисията за защита на потребителите, когато осъществява този контрол, и че ние винаги сме имали добро взаимодействие с Министерството на туризма по отношение на констатираните нередовности, включително касаещи категоризирането и прекатегоризирането, защото такива, позволете ми да кажа, има доста. Информацията е вървяла коректно, резултатите от контрола са налице и в нашите ежегодни отчети, този за миналата година Комисията ще получи съвсем скоро.
В заключение, отново да кажа: нещата са ясно разписани, Министерският съвет достатъчно категорично, като вносител на този законопроект се произнесе, че текстовете предвидени в първоначалния вариант на проекта, относно създаването на Туристически инспекторат, трябва да отпаднат и механизмът работи такъв, какъвто функционира и към момента.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Все пак да попитам, Комисията за защита на потребителите подкрепя ли Закона в този му вид, така и не ми стана ясно?
ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ (председател на Комисията за защита на потребителите): Разбира се, аз още в началото казах: ние принципно подкрепяме въвеждането на Директивата, наши експерти за работили в работата група.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Включително и в частта за контрола?
ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ (председател на Комисията за защита на потребителите): Текста на § 62 според нас не трябва да фигурира.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Не трябва да фигурира! Тоест Вие не го подкрепяте?
ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ (председател на Комисията за защита на потребителите): Не го подкрепяме.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: А Министерството на икономиката го подкрепя?
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Точно така.
ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ (председател на Комисията за защита на потребителите): Министерството на икономиката като съвносител на окончателния текст е подписал въпросния документ, но, доколкото виждам няма представители, така че не бих се ангажирал с коментар.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Заповядайте за реплика.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Госпожо Министър, във връзка с примера, който дадохте с категоризирането, според мен не беше много уместен, защото в крайна сметка категоризирането си е изцяло работа на Министерството на туризма. Вие имате и такава комисия, която извършва такава дейност.
Относно това, което казахте, че като цяло обединението е работа само на бранша, аз мисля, че ако те сами се опитват да направят това обединение – няма да успеят. Необходима е помощ и от Вас като Министерство, ако е необходимо и от нас като Комисия.

МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Както казах, от нас помощта я има, включително има създадена работна група в тази връзка, която вчера проведе свое заседание. Така че методическата помощ и доколкото е възможно подкрепата в тази посока, ние я осъществяваме и в момента.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Други изказвания?
Заповядайте, господин Бойчев.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, госпожо Министър, уважаеми представители на бранша! Както каза и колегата Савеклиева ние подкрепяме Закона. Аз мисля, че е много полезен Законът, особено в частта за отпадане на административната тежест. Дори един от въпросите ми щеше да е към министър Ангелкова: колко вида документи, но разбрах от изложението, че 19 документа отпадат, което е много полезно и е спазване на духа на цялото правителство за отпадане на административната тежест.
Втората част, регламентиране в детайли и защита на потребителите на туристически пакетни услуги, също е много добра и много полезна.
Имам един въпрос: застраховките, застрахователните полици, с които се ангажират туроператорите, турагентите, са въз основа на оборота, който имат от предходната година и не по-малък от 500 хил. лева, ли? Питам това, защото имаме много практики на фалирали туроператори, необезпечени ползватели на такава услуга. Това достатъчно ли е като долна граница, като ангажимент от страна на туроператори, на турагенти, да обезпечават при един катаклизъм ползвателите, които са си платили за тази услуга.
По въпроса за делегиране правата за проверки, аз мисля, че Министерството има своето място, защото то е най-компетентното. Както каза и министърът, основната част от жалбите и оплакванията пристигат при тях. Мисля, че между първо и второ четене може да се намери вариант да се изгладят текстовете. Мисля, че ще бъде полезно, въпреки че трябва да сме много внимателни и да балансираме проверките, за да не утежняваме бизнес с излишни проверки, което само по себе си, мисля че не е полезно. Бизнесът трябва спокойно да работи.
По въпроса за обединението на бранша, наистина това е адмирация за това, което сте започнали да правите. Всички знаем колко различни организации, НПО-та има в бранша. Аз лично мисля, че всички ние трябва да помагаме в тази посока.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Други изказвания?
Заповядайте, господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Благодаря Ви. Нямам конфликт на интереси. Слушах внимателно разговора. Разбира се, информирал съм се по въпроса, правихме срещи и нашата позиция беше много ясно изразена от колегата Проданов.
Имам една молба, тъй като между първо и второ четене явно, основното внимание ще бъде върху спорния момент за контрола, иска ми се да помолим за по-големи подробности и конкретни разчети. Как Министерството вижда, ако контролът премине при него, кадровите въпроси? Става дума за десетки хора, какви специалисти, колко ще струва – беше казано вече, сега има изградена структура на Комисията за защита на потребителите. Ще се изгражда ли нова структура, колко ще струва тя?
Тогава когато са били разделени, казахте, че разделението е било 2014 г., който е бил избран да управлява и разделя, той в същата зала е твърдял, че разделението е много хубаво и функциите са ясни. Нали така? След две-три години излиза, че някои неща не са ясни, което може би е нормално, всичко тече, всичко се променя. Но след като тогава, не знам дали е имало разчети и какви разчети е имало, е решено така и след две години и половина има друго решение.
Не се наемам да твърдя, че стратегията е по-важна от контрола, защото стратегия като няма контрол трудно може да се осъществи в туризма. Но, кой да прави контрола? Тук има представители на браншовите организации, но за да гласувам със зеленото или червеното копче на даден текст от Закона, искам да видя разчетите. Така че ще Ви помоля, Министерството на икономиката и Комисията за защита на потребителите, да има колкото може повече разчети, и като ги дадете да има подпис и печат, кой ги подписва. Каквото и да решим, ние след една година пак ще се съберем да видим какви са резултатите. Тоест, да е ясно кой носи отговорността, защото сега след 2-3 години правим промени, но повечето от тези, които са решавали през 2014 г. – ги няма. Затова трябва да е ясно!
Другите неща ще ги подкрепим, то е ясно, няма какво да коментираме, но контролът е важно нещо и наистина тук няма нищо политическо. Ние трябва да сме сигурни, че както контролът ще гарантира реализацията на държавната политика, за която всички работим, така че да бъдат защитени и интересите на потребителите.
В крайна сметка цялата стратегия на туризма и тези категории са заради потребителите, те не са заради красотата на един хотел.
Господин Председател, нали ще проконтролирате този процес, за да се осигурят такива подробни данни?
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Ще проконтролирам, но не сте прав, че не сте в конфликт на интереси, бяхте на почивка миналата година.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Да, и мога да плувам при това. (Оживление.)
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Госпожо Министър, имате думата.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря.
Първо, към господин Бойчев – лимитите на застраховките се запазват същите. Надяваме с промените, които направихме в Националния туристически регистър, и проверките два пъти дневно по отношение на въвежданата информация в тях, и стартираното прекратяване на дейността на туроператори и турагенти, които нямат валидна застраховка или не са подновили своята, да има по-голям възпиращ ефект по отношение, и разбира се, много по-своевременна намеса, както от страна на бранша, така и от наша страна по отношение на тези, които са некоректни и не предоставят изискваната задължителна застраховка по Закон.
По отношение на коментарите на господин Гечев, да, ще Ви предоставим и одобрената финансова обосновка, която имаме по отношение на първия Закон за изменение и допълнение с прехвърлянето на 30 бройки от страна на Комисията за защита на потребителите и създаването на регионални звена в шестте области, където има национални курорти. Бюджетът е същият какъвто е и към момента за тези 30 бройки в Комисията за защита на потребителите и в Министерството на икономиката. Тази обосновка е подписана и от министъра на икономиката и от министъра на финансите и от министъра на туризма. Ще бъде предоставено всичко това на Вашето внимание с конкретни разчети и с конкретен план за работа.
Всъщност, по отношение на коментарът Ви за 2014 г., тъй като разделянето на Министерството се случи със съставянето на кабинета към онзи момент, беше необходимо време. Участниците към онзи момент, като членове на Комисията по икономика и туризъм са запознати, че ние този процес и промените в Закона за туризма тогава сме ги дискутирали. Те изискваха по-широко обществено обсъждане, за да могат да бъдат обсъдени и приети. Всъщност, мандатът на предишния кабинет не даде възможност финализирането на тези промени към онзи момент да бъде процедирано. Затова това се случва сега. Това е една политика, която ние си водим още от създаването на Министерството на туризма. На вниманието на членовете на Комисията ще бъдат предоставени такива разчети.
Благодаря.

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Изказвания от гостите?
Заповядайте, господин Вълчев.
КИРИЛ ВЪЛЧЕВ (адвокат към Конфедерация на работодателите и индустриалците в България): Благодаря, господин Председател.
Помагам юридически на колегите от туристическия бранш. Първо, да върнем разговора на правилната плоскост. Всъщност обсъждаме прилагането на една Европейска директива в българското законодателство. Позицията на бранша, е, че, ако съществува една обединена организация, прилагането на това законодателство в България ще става по-добре. Това е и мотивът, точно в този законопроект, сега, да се предложи текст, който да позволи стартирането на процес на обединение. Вече шест месеца се работи по такова обединение. Първоначалният план беше да се използва действащото законодателство, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и тези седем организации, самите те такива сдружения по този Закон, да се обединят в поредно друго сдружение. Постепенно тази идея беше изоставена на базата на българския опит със съществуването на камари на такъв тип браншови организации, бяха изброени строители, архитекти, лозаро-винари и така нататък, а също и европейският опит, при който такъв тип организации в туристическия бранш осъществяват функции, които държавата им е прехвърлила. Това, което в момента се предлага е с един кратък текст да се запише, че министърът на туризма може да прехвърля свои правомощия, които не са забранени изрично в законодателството, естествено конституционни правомощия няма как да бъдат прехвърлени, на обединение на туристическия бранш и в шестмесечен срок в Преходните и заключителните разпоредби и това се урежда. Народното събрание да регламентира това обединение със закон. Това всъщност е целта, която се преследва.

По отношение на контрола, според мен, има едно неразбиране. Ако това се случи и в туристическия бранш отиде сертифициране, регистриране, евентуално категоризиране, каквито примери в Европа има, където браншовите организации дават звезди, например на хотелите, тогава очевидно е, че държавата трябва да има по-добър капацитет, с който да контролира как такава недържавна организация ще върши тази работа. В този смисъл, министър Ангелкова е права, че трябва да бъде изграден такъв капацитет. От друга страна и господин Маргаритов е абсолютно прав – има куп европейски директиви, които не позволяват ей така просто, да бъде зачеркната Комисията за защита на потребителите. Никой не може да спре един потребител да отиде и да се жали точно в тази комисия. Това не означава, че държавата не трябва да започне да изгражда капацитет в самото Министерство, за контрол в туристическия бранш. Въпрос на законодателно решение е дали Вие ще решите, както казва министър Ангелкова, още с този Закон да бъде отворена вратата за изграждане на такъв тип инспекторат, предвид скоростите, с които се случват нещата в администрацията. Ако след шест месеца браншът бъде готов с обединението, тогава и държавата да бъде готова с капацитет в Министерството, или ще решите да оставите този въпрос да се реши заедно с структурата на обединението в един следващ закон, който е предмет, както го наричате Вие „големия ЗИД“.
На мен, поне, ми изглежда, че някакъв драматичен спор няма. България не може да се откаже от Комисията за защита на потребителите, просто няма как да стане това. Никой потребител не може да бъде спрян да се жали в нея, от друга страна е очевидна необходимостта от капацитет, ако ще правим това, за което говорим – обединен бранш да изпълнява функции, които в монета доста неприсъщо за Европа, са прехвърлени на държавата.
Благодаря Ви.

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Други колеги?
Заповядайте, господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Слушах много внимателно. Прав е господин Вълчев, но има един елемент, който трябва да е ясен. Тук министър Ангелкова каза, че тези експерти от Комисията за защита на потребителите, господин Вълчев, ще бъдат взети от там и ще преминат – бройката, може да не са същите хора, това е работа на този, който назначава. Най-вероятно не същите, може и да са същите, не знам, но бройките от Комисията за защита на потребителите, аз слушах внимателно, отиват в Министерството на туризма. Нали така? Тоест, потребителите пак ще си пишат писма до Комисията за защита на потребителите, само че, тези писма, кой ще ги чете там – портиерът? И отиват в кошчето. Това трябва да е ясно.
Благодаря Ви.
КИРИЛ ВЪЛЧЕВ (адвокат към Конфедерация на работодателите и индустриалците в България): Господин Гечев, само да поясня. Целият този разговор възниква защото Вие не знаехте, че браншът вече е стигнал буквално до обединение. Сега вече, сте в нова ситуация и това, което казва госпожа Ангелкова са неща, които са обсъждани преди изобщо да подозирате, че би се променила философията в България. Така че, може би трябва да се намерят други 30 бройки.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Да, това е по-добре.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Извинете, може ли само да коментирам?
Благодаря на господин Вълчев за поясненията и то в съвсем правилната посока. Тук искам да подчертая отново, че говорим за административен контрол. Никой няма да изземва функциите на Комисията за защита на потребителите свързани със защитата на потребителите. Тук говорим изцяло за административен контрол в сектора и всъщност е нормално хората, които в момента работят в Комисията за защита на потребителите, където между другото има и доста незаети бройки, съответно да бъдат прехвърлени към Туристическия инспекторат, така че да няма извършване на една и съща дейност от различни държавни институции. Тук говорим изцяло за административен контрол. И към момента хората се жалят към Министерството на туризма, към Комисията за защита на потребителите и към други институции, които припознават, че могат да изпращат жалби и оплаквания, по отношение на различни услуги.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Маргаритов, две изречения. Моля Ви, много накратко!
ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ (председател на Комисията за защита на потребителите): Извинявам се, че отново вземам думата.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Нашата институция се засегна много, мисля, в този разговор и затова съм длъжен да посоча нещо изключително важно, особено когато говорим за механично прехвърляне на бройки. Мисля, че точно поради това законопроектът не мина в Министерския съвет така както беше предложен. Трябва да е абсолютно ясно, че към момента, в Комисията за защита на потребителите работят на максимум капацитет, инспектори, които осъществяват контрол по 12 закона, в това число и Закона за туризма. Те си вършат работата съвестно, но ако тези хора, или част от тях преминат на работа някъде другаде, Комисията за защита на потребителите ще бъде тотално обезкървена, и тук е абсолютно прав проф. Гечев, ще трябва жалбите да отиват в кошчето.
Относно това, колко жалби – къде постъпват, аз съм абсолютно готов по всяко време, със статистика, имам претенцията, смятам основателна, че нашата институция е най-търсена от потребителите, включително и по въпросите за качеството на туристическия продукт.
Много моля, тези спекулации с бройките, и с това как чисто механически ще решим един проблем, да бъдат прекратени. Ние нямаме отделно звено, което да работи по Закона за туризма. Хората работят по всички закони, за които са им делегирани функции, съгласно действащото законодателство и смея да твърдя, за което им благодаря, че си вършат работата добре.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Захариев, заповядайте.
МАРТИН ЗАХАРИЕВ (изпълнителен директор на Сдружение „Национален борд по туризъм“): Благодаря Ви, господин Кънев.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър, господин Маргаритов, колеги! Мартин Захариев – Национален борд по туризъм. Имахме това притеснение, идвайки тук, че горещият картоф на дебата ще бъде контролът, а не обединението на бранша, и това се потвърждава. Бихме искали, да не направим така, заедно с всички Вас, щото обединението на бранша да стане заложник на контрола. Ние много добре знаем, че темата за контрола ще бъде решена на политическо ниво от управляващите. Но, ние няма как да приемем тезата, че обединението на бранша е само усилие на бранша, че на 100% зависи само от него. Това е невъзможно, тъй като без помощта и лидиращата роля на държавата, в лицето на министерството и в лицето на ресорната комисия, бранша няма да се обедини. В условията на 28 години пазарна икономика, в условията на устойчив тренд в последните 3-4 години, за което значителна заслуга има и действащото вече самостоятелно Министерство на туризма, с ръстове невиждани за българския туризъм, с 13% относителна тежест в Брутния вътрешен продукт, който миналата година надхвърли 100 млрд. лв., с изключителните възможности на потенциала на българския туризъм, ние днес произвеждаме голямата новина на тази Комисия. За първи път от 28 години браншът застава публично пред Вас като водещи държавни институции, парламент и ресорна Комисия, ресорно министерство и казва: за първи път след 28 години, ние искаме да работим заедно! Ние не искаме да бъдем 185-та, 6-а, 7-та, 199-та организация в регистъра на Министерството! Искаме една организация, силно Министерство, силен туризъм, силен бранш! Без помощта на държавата, без лидиращата роля на Министерството, това няма да се случи, защото Министерството трябва да се откаже от съответни свои правомощия и да ги делегерира на сектора, на които те са присъщи и да запази контролните си функции върху новото образование – толкова е просто! Това е голямата новина днес! Понеже ние не можем да видим гората, а гледаме само дърветата, защото темата за контрола е дървото, но темата за обединението на бранша е гората. Вижте гората! Това е голямата тема днес! Ние сме тук, за първи път, с всички различия между нас, които са мултиплицирани години наред, умножавани и утежнявани. Днес сме намерили политическа водя да се съберем, да Ви покажем, че можем да направим обединение, както ще направят транспортниците наскоро, така както направиха строителите, винаро-лозарите и други. Това е помъдряването на бранша и ние много молим Вие да се отнесете много сериозно към темата за гората, а не темата за дървото. Темата за дървото ще бъде решена на политическо ниво – сигурни сме в това.
Дълбоко в себе си, аз лично, извън консолидирането мнение на бранша, вярвам, че силното Министерство е силно, когато има силни контролни функции. Това е положението! То е ясно. То още във вменените в Закона за туризма правомощия на министъра и на неговото Министерство, първата дума е контрол. То е ясно! Нека управляващите да решат къде да отиде този административен и човешки ресурс. Моля Ви вижте гората!
Благодаря.

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, има ли други изказвания?
Ако няма други изказвания да преминем към гласуване.
Бих желал да кажа само още няколко думи: първо, оптимизмът на господин Захариев и господин Вълчев са ми много приятни, но като знам ситуацията в бранша и във всички други браншове, ако успеете за половин година да го направите, просто ще Ви адмирираме. Дали ще е камара, асоциация, или конфедерация – това е друга тема.
Второ, не съм убеден, че министър Ангелкова има право да делегира права и задължения на една браншова камара, без това да мине без промяна в Закона и без да го гласуваме в Парламента. След като по закон даваме права и задължения на Министерството, би трябвало всичко това да се решава тук, а не с подпис на министъра. Това го казвам не случайно, да го проверите, какъв да бъде текстът, който ще вкарвате.
Трето, може би има основание за по-достъпен език за бранша в Закона. Някой от колегите го предложи, благодаря Ви за това. Прегледайте още един път може ли нещо да се опрости. Не съм убеден, но е приятно да се чуе, че нещо трябва да се направи по-разбрано.
Четвърто, искам да разкажа нещо. Идеята това Министерство да има самостоятелен Инспекторат, от А до Я, е стара идея. На един етап се стигна до съгласие между двете министерства: между Министерството на икономиката и Министерството на туризма. От министъра на финансите беше парафирано съглашението, влезе в Министерския съвет и там нещо се случи, всички знаем какво се случи, и се осакати цялото предложение. Оттук нататък господин Захариев е прав в едно – управляващите трябва да решат как този проблем ще го решават. Казвам Ви личното си мнение, че не знам министерство, в което да има един Инспекторат, който прави нещо и го хвърля в друго министерство за санкции. Темата е чисто политическа, трябва да я решите.
Последното, което искам да Ви кажа за 19-те документа. Тъй като това е една тема за бизнессредата и бизнесклимата, която непрекъснато наблюдаваме в нашата Комисия. Преди малко поръчах на колегите от Комисията да видят документ по документ искам да видим какво облекчаваме и може ли намалим този огромен обем от хартия? Сега е много модерно това, което е на хартия да го дигитализираме и да го качваме – тоест да се праща по електронен път. В същото време много от тези документи въобще не е нужно да се изискват, дали по електронен или по хартиен път.
Ако нямате други предложения, предлагам да преминем към гласуване, колеги.
Моля, който е „за“ гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г., на първо гласуване, да гласува.
Гласували: „за“ – 20, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за туризма се приема за първо гласуване.
Може би, ще помолим в зала, с колегите ще го съгласуваме, след като мине на първо четене, ще искаме максимален срок за предложения, макар че имаме бързина от Брюксел, да форсираме по евродирективата, сме длъжни.
Благодаря Ви за участието.

Точка „Разни“ няма.
Благодаря на всички останали гости.
Следващата сряда, в тази зала ще заседават три комисии – нашата, Комисията по образование и Комисията по труда, социалната и демографската политика. Ще се проведе дебат с тримата министри по тема „Дуално и професионално обучение“.


Закривам заседанието.

(Закрито в 15.10 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър Кънев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩАТА ПОДКОМИСИЯ КЪМ КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

Даниела Савеклиева
Стенограф:
Катя Данчева
Форма за търсене
Ключова дума