Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
10/04/2019
  1. Представяне, обсъждане и гласуване на Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г., № 804-00-6, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 22 юни 2018 г.
  2. Представяне, обсъждане и гласуване на Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2018 г., № 804-00-11, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 12 октомври 2018 г.
  3. Разни.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ  П Р О Т О К О Л
  № 50


  На 10 април 2019 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
  Заседанието се проведе при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне, обсъждане и гласуване на Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г., № 804-00-6, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 22 юни 2018 г.
  2. Представяне, обсъждане и гласуване на Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2018 г., № 804-00-11, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 12 октомври 2018 г.
  3. Разни.

  Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.
  Заседанието на комисията бе открито в 14.05 часа и ръководено от госпожа Даниела Савеклиева – заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм (упълномощена от г-н Петър Кънев, председател на Комисията по икономическа политика и туризъм с писмо № 953-01-13 от 5 април 2019 г.).

  * * *

  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Уважаеми колеги и гости, откривам редовното заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
  Предлагам то да се проведе при следния дневен ред:
  1. Представяне, обсъждане и гласуване на Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г., № 804-00-6, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 22 юни 2018 г.
  2. Представяне, обсъждане и гласуване на Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2018 г., № 804-00-11, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 12 октомври 2018 г.
  3. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм към министъра на икономиката, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  4. Разни.
  Тъй като преди малко се чухме с министъра на икономиката, господин Караниколов има много спешен ангажимент. Ако успее да приключи и да се придвижи до Комисията, преди да дойде неговата точка, ще го изслушаме, но има и вариант да я отложим за следващото заседание.
  Други предложения по дневния ред? Не виждам.
  Моля да гласуваме. Който е „за“, моля да гласува.
  Гласували: „за“ – 11, „въздържали се“ и „против“ – няма.
  Дневният ред е приет.

  Преминаваме към точка първа: Представяне, обсъждане и гласуване на Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г., № 804-00-6, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 22 юни 2018 г.
  Гости от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: госпожа Петя Александрова – изпълнителен директор, и господин Михаил Владов – и.д. председател на Надзорния съвет. Добре дошли!
  Моля да ни представите Отчета за 2017 г.
  Госпожо Александрова, заповядайте.
  ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА (изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол): Добър ден, уважаеми дами и господа! Както Ви е известно, Законът за приватизация ни задължава, след одобряване на Отчета от страна на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация, годишният и шестмесечният отчет да бъдат представени и на вниманието на Народното събрание, предвид това, че процесът се наблюдава от всички политически сили.
  През 2017 г. това, което можем да кажем като отчетени резултати в резултат на приватизационните процедури за продажба на държавни дялове, на обособени части, на имоти – частна държавна собственост, както и на следприватизационния контрол, възлиза на 5 млн. 289 хил. лв.
  Разходите за осигуряване на издръжката на Агенцията за приватизация, в това число и процедурите, които ние възлагаме, за да се осъществи и да се гарантира предварителният подготвителен процес на всяка приватизационна процедура, са в размер на 2 млн. 863 хил. лв.
  Предложени за продажба чрез публичен търг с явно наддаване за този период са 22 обекта, представляващи имоти – частна държавна собственост, и обособени части от дружества.
  Проведен е 40-ият централизиран публичен търг, на който са предложени за продажба пакети на акции от 11 дружества.
  През отчетния период постъпленията от приватизационни сделки са в размер на 2 млн. 467 хил. лева и са осъществени по шест приватизационни договора.
  Обективните пречки пред нас, които бяха в периода 2017 г., са в резултат на приетия Закон за обществените поръчки, който промени нашата нормативна уредба и който наложи процедурите, които се извършваха по Закона за приватизация и подзаконов нормативен документ, да минат по ЗОП. Тези промени в нормативната уредба блокираха в значителен период от време процеса на приватизация и може да се каже, че това ни отне много от времето и ресурса по подготовка. Провеждаха се срещи с Агенцията по обществени поръчки, а в Министерския съвет бяха уведомени министрите – беше дълъг процес. Във времето – тези шест месеца на 2017 и първите на 2018 г., успяхме да убедим Вашите колеги и съответно Правната комисия, че е необходимо да се възстанови старият ред по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, в резултат на което вече през юни 2018 г. беше приета старата наредба – отново я представихме, и това ни даде възможност да осъществяваме подготвителния етап за приватизационните процедури.
  Друг такъв обективен критерий, в резултат на който ние спряхме работата по държавните дружества, по мажоритарните пакети, беше законопроект, който беше внесен през май месец 2017 г. в Министерския съвет и който и в момента Министерството на икономиката и Министерството на финансите довършват – доста обемен е и се отнася до търговските дружества и това, че по отношение на мажоритарните пакети към настоящия момент политиката на правителството е те да бъдат управлявани от ресорните министри и да не се подават за приватизация към Агенцията за приватизация. Знаете, създаде се Държавната консолидационна компания към Министерството на икономиката, която акумулира много от мажоритарните пакети държавна собственост.
  По отношение на следприватизационния контрол – анализирани са и са приключени с констатации 104 броя отчети по 71 приватизационни договора. Начислена е неустойка за неизпълнение на един приватизационен договор. Приети са плащания по 22 приватизационни договора и са извършени проверки на място по 18 договора. Освен това, ние издаваме удостоверения за изпълнение на задълженията и за липса на задължения в случаите, когато инвеститорите са ги изпълнили и искат от нас – това е процедура, която се извършва при отписване на недвижими имоти със заповед на областния управител. Необходим състав от фактическия състав на това отписване е инвеститорът да няма задължения към Агенцията за приватизация – по Закона за държавната собственост е процедурата. 12 такива удостоверения сме издали в този период.
  По отношение на исковите и изпълнителните дела – имаме много изпълнителни производства, които са в резултат на искови и начислени неустойки за приватизационни договори. Имаме около 416 молби във връзка с хода на изпълнителните производства.
  През 2017 г. са образувани 11 нови искови дела. Част от тях са в резултат на отпадането на § 8, който предвиждаше възможността да налагаме ипотеки при неизпълнение на задължения по приватизационни договори. Както знаете, Европейската комисия се произнесе, че той е в противоречие с Договора и този текст беше отменен, в резултат на което имаме искови производства за нанесени вреди от страна на държавата.
  В този отчетен период е работено и по делото на „Кей Джи Маритайм Шипинг“ – по договор за приватизационна продажба на Параходство „Български морски флот“. Беше заведено такова дело, знаете, срещу държавата, срещу Агенцията за приватизация по чл. 307 от Търговския закон, който се отнася за стопанска непоносимост – се доказваше по време на това производство. Това е едно от тежките дела, по които е работено в този период.
  Постъпилите плащания от следприватизационен контрол, като това са неустойки, сключени спогодби с купувачите, в размер на 2 млн. 533 хил. лв.
  По отношение на ресурса за обекти за приватизация – такива обекти, по които ние сме работили през цялата тази година, е част от обектите, които са се влели в ДКК (Държавната консолидационна компания), и един от тях се е влял в „ТЕРЕМ-холдинг“. Имаме четири миноритарни пакета, които са дялове и акции на дружества със собственост над 50 на сто държавно участие в капитала.
  58 миноритарни пакета – към миноритарните пакети, за съжаление, няма особен интерес, защото акциите и дяловете в тях не осигуряват особени права за акционера. По тази причина нямаше интерес към тези продажби.
  15 броя са обособените части, по които сме работили. Част от тях са на „Български пощи“. Също така имаше предложения на БДЖ, които впоследствие бяха оттеглени. Така или иначе подготвителният етап за всички тези обекти се е състоял.
  Това е накратко информацията за 2017 г. по приватизационните продажби и следприватизационния контрол на Агенцията за приватизация.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви.
  Колеги, имате думата за въпроси и коментари. Не виждам.
  Преминаваме към гласуване.
  Гласуваме Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г., № 804-00-6, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 22 юни 2018 г.
  Ще Ви прочета Проекта на решение:
  „Проект!
  РЕШЕНИЕ
  по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

  РЕШИ:

  Приема/Не приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.“
  Моля да гласуваме.
  Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ – 1 и „против“ – няма.
  Отчетът за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.е приет.

  Преминаваме към точка втора: Представяне, обсъждане и гласуване на Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2018 г., № 804-00-11, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 12 октомври 2018 г.
  Госпожо Александрова, моля да ни представите Отчета.
  ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА (изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол): Това е шестмесечният отчет – към юни 2018 г., където ние имаме задължение също да представяме такъв отчет. Както отбелязах при представянето на годишния отчет, това, което създаде проблеми в нормативната уредба, се отрази и на работата ни през тази година.
  През първото шестмесечие ние нямахме възможност да правим възлагане на оценки, правни анализи и информационни меморандуми, тъй като Наредбата, която е подзаконов нормативен акт, след като със Закона за концесиите с Преходна разпоредба беше променен Законът за приватизация, беше подготвена в края на 2017 г., месец декември, и съгласувателната процедура, за съжаление, продължи значително по-дълго от нашите очаквания – чак към месец юни ние имахме този подзаконов акт на Министерския съвет.
  По тази причина през периода не са възлагани анализи, оценки и меморандуми, което във второто шестмесечие се отрази като по-малък брой на подготвени за приватизация сделки. Независимо от тези трудности, които срещнахме и които смятам, че вече са преодолени, към шестмесечието от дейност по приватизация и следприватизационен контрол имаме 4 млн. 282 хил. 437 лв., което за нас беше добро постижение. Това е в резултат на подготвени от предходната година проекти.
  Разходите по бюджета за 2018 г. за това шестмесечие на Агенцията за приватизация са в размер на 1 млн. 179 хил. 936 лв.
  Предложени са за продажба 17 обекта, които представляват имоти – частна държавна собственост. Както знаете, Агенцията продава имоти – частна държавна собственост, когато данъчната им оценка е над 10 хил. лв. съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Тези обекти са обявявани – 20 са публичните търгове, тъй като при неявяване и неуспешен търг сме имали възможността да намалим цената и да опитаме повторно да ги предложим за продажба. В крайна сметка имаме 11 успешни сделки, от които всъщност се формират и част от тези постъпления.
  11 са ни договорите за приватизационна продажба за този период. Продължаващ е процесът на извършване на маркетинг – не само чрез централните ежедневници и чрез сайта на Агенцията за приватизация, но и чрез местни ежедневници, чрез уведомления до областните управители също.
  Така или иначе онова, с което можем да се похвалим – че този подзаконов нормативен акт е приет от Министерския съвет на 29 юни 2018 г. и в резултат на това максимално бързо са стартирали процедури за следващия отчетен период.
  Това, което касае следприватизационния контрол – анализирани са и са приключени с констатации 42 отчета по 37 приватизационни договора и са приети плащания по 17 приватизационни договора. Направени са 3 проверки по договори на място. Продължаваме издаването на удостоверения за липса на задължения по чл. 78 от Закона за държавната собственост.
  Изпълнителните дела към 30 юни 2018 г. са 101. Отново това, на което обръщам внимание – че по § 8 имаме 17 искови производства, които могат да създадат значителен проблем при обезщетяване на инвеститорите за това, че § 8 е съществувал и е противоречал с Договора с Европейския съюз.
  Онова, което може да се отбележи като значителна правна сложност – продължи делото за Параходство „Български морски флот“ в този период. След решение на Министерския съвет и подробен анализ пред Върховния касационен съд на 30 юни 2017 г. беше внесен иск за отмяна на арбитражното решение. В следващия период тази процедура продължи.
  Вие сте запознати, предполагам, с отменителното решение на Върховния касационен съд и с връщането пред Арбитража на Българската търговско-промишлена палата на това дело, и определението, по силата на което не бяха зачетени претенциите на купувача по тази сделка. Това е накратко информацията за шестмесечието на Агенцията за приватизация, която представяме на Вашето внимание.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви.
  Колеги, въпроси?
  Заповядайте, господин Симеонов.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Както се казва в такива случаи, браво, молодцы! Хубава работа свършихте – продължавайте все така. България ще Ви бъде признателна. Освен това, прибрахте някой и друг милион за Ваша сметка, така че честито!
  ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА (изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол): Благодаря.
  Надяваме се отново на добро съдействие и работа с Вас, независимо че вече не сте в изпълнителната власт. И ние благодарим за това, че ни дадохте много сериозни сили – и Министерският съвет, и във Ваше лице, разбира се.
  Благодарим.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Аз също благодаря за признанието, което получавам.
  ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА (изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол): Благодаря и аз.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Симеонов.
  Господин Владов, заповядайте.
  МИХАИЛ ВЛАДОВ (и.д. председател на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол): Аз също бих искал да се присъединя към отправените към Вас, господин Симеонов, благодарности по отношение на Вашата незаменима подкрепа, която ни даде увереност и сила да продължим и да завършим заедно. Считам, че заедно с Вас завършихме това, което е полезно за обществото.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви.
  Вярвам, че и Комисията винаги е била от помощ на Агенцията за приватизация.
  Имам един въпрос, който възникна в пленарната зала, относно обособените части, които бяха свързани с ВМЗ – Сопот, миналата седмица. Имаше въпрос – не бих казала, че е била констатация, че едва ли не покрай тези обособени части вече се обявяват за продан и някакви земеделски земи. Ставаше въпрос за дом паметник хижа „Чевира“, един склад в индустриална зона – гара Калояново, и хотел в Сопот, ако не ме лъже паметта. Това, което успяхме да изясним, за съжаление, впоследствие – не в залата, е, че поземленият имот всъщност е само този, върху който са съответните сгради. Но ако имате малко повече информация, да ни дадете.
  ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА (изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол): С новата процедура, която беше приета от Народното събрание, всички обособени части от дружества в забранителния списък трябва да се продадат след решение на Народното събрание. Това беше поправката, която господин Вигенин внесе.
  По отношение на имотите на ВМЗ – Сопот, онова, което е известно на Агенцията за приватизация, защото все още документи при нас не са представени, е, че това са имоти и обекти, които са неоперативни. Дружеството изпитва само финансови загуби в резултат на охраната им. Смятат, че е целесъобразно те да бъдат продадени, съответно постъпленията от приватизационната процедура да бъдат внесени в Дружеството.
  Това, което ние можем да кажем, е, че след решение на Народното събрание и представяне на документите в Агенцията за приватизация има един много дълъг подготвителен период от два-три месеца, през който се изискват всички документи от общината, от Дружеството за идентификация на имота. Тоест ние трябва да разполагаме с актовете за държавна собственост за тези три обекта, скици, съответно нанесени в кадастъра или не, зависи къде се намира имотът, изследва се наличие или липса на реституционни претенции, ако има, за тези имоти. Така че за всеки един имот да има пълна идентификация и да няма никакви съмнения, даже не съмнения – ако това е горски фонд или земеделска земя, съответно да се преценят възможностите за продажба на такъв имот.
  Ако не е възможна такава продажба, Агенцията уведомява собственика на имота, в случая – Дружеството, и той остава част от патримониума на това дружество. Тъй като до настоящия момент ние не сме имали процедура през Народното събрание, предполагам, че същият уведомителен режим ще бъде и до Вас, че по отношение на този имот или на този обект има непреодолими пречки и приватизацията му би била незаконосъобразна.
  Всичко това обаче ще бъде в резултат на това изследване. Ще бъде възложен правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум по Наредба за възлагане на тези разработки на независим оценител и правоспособен юрист. След като те изследват и Агенцията е събрала всички тези документи, обикновено Правната дирекция излиза със становище до Изпълнителния съвет дали и доколко процедурата би била законосъобразна. Към настоящия момент не мога да коментирам конкретните обособени части на ВМЗ – Сопот. Единственото, в което мога да Ви уверя – че процедурата, която Законът определя, е такава, че да бъде изследван имотът в цялост.
  Ние имаме много такива случаи, в които областни управители отправят до нас искане за продажба на имоти – частна държавна собственост, и когато има нещо, което е непреодолимо, като се правят работни срещи и се разменя кореспонденция с Министерството на околната среда и водите, с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с Министерството на земеделието, храните и горите, ние имаме – немного, разбира се, защото повечето областни управители сами са успели да идентифицират имотите и да преценят доколко е законосъобразна тяхната продажба, но в случаите, когато сме установявали такива проблеми, ги връщаме на областните управители и те остават под тяхно управление.
  Така че няма как да не бъде изследван в цялост един имот и това да доведе до незаконосъобразна продажба. В това мога да Ви уверя.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви.
  Колеги, други въпроси имате ли? Коментари? Няма.
  Преминаваме към гласуване.
  Гласуваме Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2018 г., № 804-00-11, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 12 октомври 2018 г.
  Тук също ще Ви прочета Проекта на решение:

  „Проект!
  РЕШЕНИЕ
  по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2018 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

  РЕШИ:

  Приема/Не приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2018 г.“
  Моля да гласуваме.
  Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ – 1 и „против“ – няма.
  Отчетът за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2018 г. е приет.
  И този отчет е приет.
  Благодаря Ви, колеги.

  В точка „Разни“ – другата седмица пленарното заседание ни е от 13,00 ч., тъй като ще имаме изнесено заседание във Велико Търново, така че не се очертава да имаме Комисия. Пό следващата седмица най-вероятно – да.
  Тъй като министър Караниколов не успя да дойде, ще отложим блицконтрола за следващо заседание на Комисията.
  Закривам днешното заседание.

  (Закрито в 14,30 ч.)


  ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  Даниела Савеклиева
  Стенограф:
  Райна Зарева
  Форма за търсене
  Ключова дума