Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 902-01-18, внесен от Министерския съвет на 8 април 2019 г., -- за второ гласуване.
2. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 53


На 29 май 2019 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 902-01-18, внесен от Министерския съвет на 8 април 2019 г., -- за второ гласуване.
2. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.
Заседанието на комисията бе открито в 14.03 часа и ръководено от господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *


ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Добър ден, колеги!
Колеги, имаме кворум. Откривам заседанието на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Дневният ред е раздаден предварително. Комисията започва да заседава в по-голям състав.
Искам за тези три месеца, когато ме заместваше госпожа Даниела Савеклиева и моите колежки, да им благодаря за коректната работа и да си пожелаем все така ползотворно да продължаваме.

Дневния ред е:
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 902-01-18, внесен от Министерския съвет на 8 април 2019 г., -- за второ гласуване.
2. Разни.
Имате ли други предложения по дневния ред? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред се приема.

По първа точка от дневния ред ще прочета за протокола гостите:
от Министерство на икономиката: Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, Десислава Георгиева – началник на отдел в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ и Елиза Дилова – държавен експерт в Дирекция „Техническа организация и политика на потребителите“;
от Комисия за защита на потребителите: Димитър Маргаритов – тук е, преди малко пристигна;
от Комисия за защита от дискриминация: доцент доктор Баки Хюсеинов – заместник-председател, добре дошли! и
Елка Божова – директор на Дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция“.
Как ще процедираме? Законопроектът е за второ четене, започваме направо по закона и там, където все пак някои от гостите искат да добавят нещо, нямам нищо против, ние сме много либерална комисия. Материалите са Ви раздадени предварително, материалът е кратък. Там, където имате в черен шрифт, виждате поправките, те са основно свързани със редакционни поправки. Знаете много добре, че имаше известни турбуленции, свързани с искания на Комисията за дискриминация да участват в този процес, както е по евродирективата. Преценили са вносителите – Министерският съвет и Министерството на икономиката, че основно с тази тематика трябва да се занимава Комисията за защитата на потребителите.
Пристъпваме към гласуване на законопроекта по второ четене:
„Доклад
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 902-01-18, внесен от Министерския съвет на 8 април 2019 година, приет на първо гласуване на 9 май 2019 г.“
„Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Имате ли други предложения по заглавието? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за наименованието на закона се приема.
Работната група подкрепя текста на вносителя за параграф първи.


По параграф втори – виждате редакционна е поправката, чисто редакционна, касае се за изречението в Глава четвърта, Раздел трети: „Създава се чл. 23а“
По § 1 и по § 2 имате ли някакви допълнителни предложения? Не виждам. Моля, гласувайте.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за параграфи 1 и 2 със съответната редакция се приемат.
По параграф трети работната група подкрепя текста на вносителя.
По § 4 отново чисто редакционна поправка. По тези два параграфа имате ли някакви други предложения – трети и четвърти? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за параграфи 3 и 4 със съответната редакция се приемат.
Работната група предлага да се създаде подразделение „Допълнителна разпоредба“ с нов § 5. Добавен е текстът на допълнителната разпоредба и както ми обясниха колегите от Правната дирекция на Парламента, това е чисто синхронизиране с евродирективата.
Имате ли някакви други предложения или съображения по допълнителния § 5? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на работната група за създаване на нов § 5, подразделение „Допълнителна разпоредба“ се приема.
По Заключителните разпоредби. Тук ще има преномерация на параграфите.
По Заключителните разпоредби работа група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


По § 5, който става § 6, работната група подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция за § 5…
Имате ли някакви предложения по заглавието на Заключителните разпоредби и § 5, който става § 6? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на подразделението и § 5, който става § 6 се приемат.
Последния § 6, който става § 7. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.
Имате ли някакви допълнителни предложения? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 6, който става § 7 се приема.

Колегите от Министерство на икономиката искате ли думата да добавите нещо? Не.
Колегите от Комисиите по потребителите и дискриминацията – двете комисии? Да, заповядайте, все пак Вие бяхте и хората, които имаха някои собствени…
ДОЦ. Д-Р БАКИ ХЮСЕИНОВ (заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Деветчленният състав на Комисията за защита от дискриминация считаме, че се дублират определени функции в изменението и допълнението на Закона за услугите със Закона за защита от дискриминация. Самите определения, които са записани за пряка/непряка дискриминация, са залегнали в Закона за защита от дискриминация. Комисията е единственият независим орган по равнопоставеност в България, който се произнася по дискриминационни въпроси тогава, когато има наченки за дискриминация на всяко физическо лице.
И тук следва въпросът, че ако тези функции се допишат в Закона за предоставяне на услугите, считам, че двете комисии няма как да се произнесат по тези въпроси. Освен това нашите решения се обжалват пред съдебните съдилища. Най-добрият вариант за нас беше да се създаде, както и по регламента, да има единен координационен механизъм, където да се произнесе и Комисията за защита от дискриминация, защото самата Комисия за защита на потребителите няма такива компетенции по отношение на произнасяне за дискриминация.
В този ред на мисли определено считаме, че има дублиране на функции.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: И аз Ви благодаря.
Имате шанса, току що го приехме в Комисията на второ четене, ако в залата някой от народните представители припознае някое от Вашите предложения, спокойно можем да ги гласуваме в зала, но на този етап, доколко имам информация…
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Нашата Правна дирекция гледала ли ги е?
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Да, да, те са тук.
Доколкото имам информация, нямате писмени предложения между първо и второ четене, имате становище, така че нещата остават за залата.
Между другото, утре в девет часа е първа точка от дневния ред.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Аз имам един въпрос: доколкото разбрах, запознат съм с Вашите предложения, но, доколкото разбрах, Вие сте имали представител в работната група, по скоро Министерството искам да каже по този повод. Имали сте представител в работната група, който не е дал никакви предложения и се е съгласил с вида, в който е минал на първо и на второ четене сега този законопроект. По-скоро Министерството може би да ни каже.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Борисов, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Това, за което аз съм информиран от колегите, е, че в работната група е имало съгласуване по електронна поща с колегите от Комисията по дискриминацията. Това, което се случи като подготовка в рамките на Министерския съвет, със Заповед на министъра на икономиката е създадена работна група, подгрупа към работна група № 3 „Право на установяване свободно предоставяне на услуги към Съвета“ и там е направено предварително съгласуване с всички заинтересовани ведомства, след което е протекла цялата стандартна процедура по приемане на законопроекта от Министерския съвет със съгласувано обществено обсъждане и така нататък.
За нас е чисто прилагане на европейско право. Трябва да приложим регламента и да направим това, което се очаква от нас. Анализът показва, че по-скоро се касае за отношения търговец-потребител и във всички държави-членки като контролен орган по регламента обикновено е определен Националния орган за защита на потребителите.
И другото, което искам да отбележа, е, че Регламентът за геоблокирането е включен в приложното поле на Регламента за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите. Това е, което мога да кажа за това как е протекла подготовката на Законопроекта, за да се стигне до приемането му от Министерския съвет и предлагането му към Народното събрание.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, тази точка от дневния ред я изчерпахме.


По точка РАЗНИ:
Искам да Ви информирам, че другата седмица ще имаме две предложения по Закона за приватизация, Вие сте ги получили най-вероятно. Не са ли Ви раздадени още? Пратете ги. Единият е за продажба на една обособена част, един кораб на видинското пристанище, вторият е за… Не знам защо, но някъде са пропуснали в министерствата, за две компании в забранителния списък - едното е НДК, второто е „Информационно обслужване“. Принципалите сега в самия забранителен списък ги прехвърлят от едно министерство в друго. И най-вероятно ще влезе и ДОПК, една допълнителна поправка, един ЗИД.
Другата седмица отново госпожа Савеклиева ще води заседанието, тъй като аз съм международно ангажиран.
Заповядайте, господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: По точка „Разни“ бяхме поели като комисия един ангажимент и сега, съвсем случайно, идвайки насам, видях решенията на Министерския съвет и тъй като не сме участвали дълго време в Комисията, поне ние, да видя имаме ли поне някаква заслуга за отпуснатите средства за Хераклея Синтика.
Господин Председател, Вие писахте писмо и разбрах, че днес това се е случило и в каква степен може да считаме, че това удовлетворява необходимостите да бъде развит този комплекс като заслужаващ туристически център и дестинация?
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Това е изцяло наша заслуга. Ние използвахме, че преди изборите премиера раздава пари доста сериозно, и успяхме в този момент да осигурим пари за Благоевградска област. (РЕПЛИКА: Петричка.)
Колеги, свършваме за днес. Имате ли някакви други въпроси? Ако няма, след толкова изключително дълго и тежко заседание – 10 минути, приключваме работа.
За колегите, от управляващите, искам да Ви уведомя, че утре от 9,00 ч. ще се регистрираме, може и да позакъснеете. (Оживление.)
Закривам заседанието.

(Закрито в 14.16 часа)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър КъневСтенограф:
Антон Лазаров
Форма за търсене
Ключова дума