Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
23/04/2018 проект второ гласуване

  Общ законопроект на приетите на първо гласуване на 4 април 2018 г., законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 854-01-19, внесен от Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков, внесен на 27 март 2018 г. и законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 854-01-17, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 8 март 2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА


  Д О К Л А Д

  Относно: Общ законопроект на приетите на първо гласуване на 4 април 2018 г., законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 854-01-19, внесен от Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков, внесен на 27 март 2018 г. и законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 854-01-17, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 8 март 2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание

  Проект
  Второ гласуване!

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
  (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65, 74 от 2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г., бр. 36,43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35 , 48 и 56 от 24.07.2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58,102 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.)

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на н.пр. Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „Енергийна стратегия на Република България“ се заменят със „Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България“.
  2. В ал. 3 думата „Енергийна“ се заличава.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „Енергийна стратегия на Република България“ се заменят със „Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България“.
  2. В ал. 3 думата „Енергийна“ се заличава.

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  Създава се нов § 1:
  „§ 1. В чл. 4, ал. 2, т. 21 след думата „източници“ се добавя „и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.“
  Работната група подкрепя предложението.


  Предложение на н.пр. Таско Ерменков и Делян Добрев:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 4, ал. 2, т. 14 се изменя така:
  „14. е администратор на държавни помощи и минимални помощи в областта на енергетиката;“
  Работната група подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Искрен Веселинов и Александър Сиди:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл.4, ал.2, т. 7 се изменя така:
  „7. одобрява програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката и поддържа актуална информация за обявени намерения за продажби, преобразувания или сливания на дружества, които са част от критичната енергийна инфраструктура;“
  Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение на н.пр. Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Създава се нов § 2:
  § 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 1 думите „Енергийна стратегия“ се заменят със „Стратегия за устойчиво енергийно развитие“.
  2. В ал. 3 думата „Енергийна“ се заличава.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 думите „Енергийна стратегия“ се заменят със „Стратегия за устойчиво енергийно развитие“;
  б) точка 14 се изменя така:
  „14. е администратор на държавни помощи и минимални помощи в областта на енергетиката;“
  в) в т. 21 след думата „източници“ се добавя „и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия“.
  2. В ал. 3 думата „Енергийна“ се заличава.


  Предложение на н.пр. Искрен Веселинов и Александър Сиди:
  Създава се нов §2:.
  § 2. В чл.5, ал.1 се изменя така:
  „(1) Списъкът по чл.4, ал.2, т. 3 на стратегически обекти от национално значение в енергетиката и хидроенергийните системи с актуална оценка на състоянието и рисковете, свързани с икономическото им състояние и сигурността на експлоатация, се съставя ежегодно в Министерството на енергетиката и се внася от министъра на енергетиката за утвърждаване от Министерския съвет.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 5, ал. 1 след думите „значение в енергетиката“ се добавя „и хидроенергийните системи с актуална оценка на състоянието и рисковете, свързани с икономическото им състояние и сигурността на експлоатация“.
  Предложение на н.пр. Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Създава се нов § 3:
  § 3. В чл. 8 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думите „Енергийна стратегия“ се заменят със „Стратегия за устойчиво енергийно развитие“.
  2. В ал. 5 думите „Енергийна стратегия“ се заменят със „Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България“.
  Параграфи 1- 13 стават съответно 4 – 17.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл. 8 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думите „Енергийна стратегия“ се заменят със „Стратегия за устойчиво енергийно развитие“.
  2. В ал. 5 думите „Енергийна стратегия“ се заменят със „Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България“.

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  Създава се нов § 2:
  „§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  „(3) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на комисията се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
  (4) Служител на комисията не може да е лице, което:
  1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
  2. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до четвърта степен включително;
  3. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
  4. е народен представител;
  5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;
  6. упражнява контрол върху енергийно предприятие или притежава пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на енергийното предприятие;
  7. е член на управителни или контролни органи на енергийно предприятие или е оправомощен да управлява или да представлява енергийно предприятие, без да е член на неговите управителни или контролни органи;
  8. работи по трудово или гражданско правоотношение за енергийно предприятие.“
  2. Създават се ал. 5-7:
  „(5) При сключването на трудовия договор служителите на комисията са длъжни да декларират своето имотно състояние пред председателя на комисията.
  (6) Всяка година до 30 април служителите на комисията са длъжни да декларират пред председателя на комисията своето имотно състояние, както и получените от предходната календарна година доходи от договори за допълнителен труд по чл. 111 от Кодекса на труда, доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения, както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил, и основанията за тяхното получаване. Имуществото – предмет на деклариране, редът за деклариране, съхраняването и достъпът до информацията, съдържаща се в декларациите, се определят с правилника за устройството и дейността на комисията.
  (7) Служителите, които заемат ръководна длъжност, трябва да имат висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща, с оглед регулаторните функции на комисията специалност и трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от три години.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  „(3) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на комисията се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
  (4) Служител на комисията не може да е лице, което:
  1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
  2. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до четвърта степен включително;
  3. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
  4. е народен представител;
  5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;
  6. упражнява контрол върху енергийно предприятие и/или ВиК оператор или притежава пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на енергийното предприятие и/или ВиК оператора;
  7. е член на управителни или контролни органи на енергийно предприятие и/или ВиК оператор или е оправомощен да управлява или да представлява енергийно предприятие и/или ВиК оператор, без да е член на неговите управителни или контролни органи;
  8. работи по трудово или гражданско правоотношение за енергийно предприятие и/или ВиК оператор.“
  2. Създават се ал. 5 - 8:
  „(5) При сключването на трудовия договор служителите на комисията са длъжни да декларират своето имотно състояние пред председателя на комисията.
  (6) Всяка година до 30 април служителите на комисията са длъжни да декларират пред председателя на комисията своето имотно състояние, както и получените от предходната календарна година доходи от договори за допълнителен труд по чл. 111 от Кодекса на труда, доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения, както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил, и основанията за тяхното получаване. Имуществото – предмет на деклариране, редът за деклариране, съхраняването и достъпът до информацията, съдържаща се в декларациите, се определят с правилника за устройството и дейността на комисията.
  (7) Служителите, които заемат ръководна длъжност, трябва да имат висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща, с оглед регулаторните функции на комисията специалност и професионален опит по специалността не по-малко от три години.
  (8) При настъпване на промени в обстоятелствата по ал. 4 лицата уведомяват писмено в 7-дневен срок председателя на комисията, който е длъжен да предприеме действия в съответствие със законовите му правомощия.“


  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  Създава се нов §3:
  § 3. Създава се чл. 16а:
  „Чл. 16а. (1) Основните месечни възнаграждения на служителите на комисията се определят от председателя съгласно вътрешни правила за работната заплата, приети от комисията и в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година.
  (2) Служителите на комисията могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, определени по ред и по начин, установени с вътрешните правила за работната заплата.
  (3) Когато длъжност в администрацията на комисията се заема от служител с висше юридическо образование, придобитият трудов или служебен стаж се признава за стаж по специалност „Право“.”
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. Създава се чл. 16а:
  „Чл. 16а. (1) Основните месечни възнаграждения на служителите на комисията се определят от председателя съгласно вътрешни правила за работната заплата, приети от комисията и в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година.
  (2) Служителите на комисията могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, определени по ред и по начин, установени с вътрешните правила за работната заплата.
  (3) Когато длъжност в администрацията на комисията се заема от служител с висше юридическо образование, придобитият трудов или служебен стаж се признава за стаж по специалност „Право“.”
  (4) Членовете на комисията и служителите имат право ежегодно на представително облекло на стойност до три минимални работни заплати, като средствата се осигуряват от нейния бюджет. Индивидуалният размер на средствата се определя от председателя на комисията.
  (5) Служителите на комисията могат да бъдат награждавани с отличия и/или с предметни или парични награди до размера на основната месечна заплата за изпълнение на определени задачи в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година по ред и по начин, установени с вътрешните правила за работната заплата.
  (6) Членовете и администрацията на комисията се застраховат задължително със застраховките "Живот" и "Злополука" за сметка на бюджета на комисията.
  (7) Служителите на комисията подлежат ежегодно на оценяване на трудовото изпълнение по ред и по начин, установени с вътрешни правила. Трудовото правоотношение на служител може да бъде прекратено без предизвестие, когато е получил възможно най-ниската годишна оценка на изпълнението на длъжността, в едномесечен срок от получаването на окончателната оценка.“

  § 1. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се т. 8б и 8в:
  „8б. определя ежегодно в срок до 30 юни премии за електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW;
  8в. за целите на ценообразуването, определя ежегодно в срок до 30 юни прогнозна пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичните разходи на оператора на електропреносната мрежа и на операторите на електроразпределителните мрежи;“.
  2. В т. 9 думата „приема“ се заменя с „или по своя инициатива приема или изменя“.
  3. В т. 17 след думата „предприятия“ се добавя „и Фонд “ Сигурност на електроенергийната система“, а думите „невъзстановяеми и произтичащи от наложени им задължения към обществото“ се заличават.
  4. Създават се т. 23а, 41а и 41б:
  „23а. разрешава действия по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или газ, с оглед гарантиране сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред;
  41а. извършва контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (OB, L 326/1 от 8 декември 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1227/2011;
  41б. взаимодейства с държавни органи и си сътрудничи с регулаторни органи на други държави-членки на Европейския съюз и АСР Е, като сключва споразумения за обмен на информация и установява механизми по реда на Регламент (ЕС) № 1227/2011.“

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов:
  В §1 чл. 21, текста на нова т. 23а отпада
  Работната група подкрепя предложението.


  Предложение на н.пр. Искрен Веселинов и Александър Сиди:
  1.В досегашния § 1, който става § 3, в чл.21, ал.1 се следните изменения и допълнения:
  а ) създава се нова т. 22а:
  „22а. изисква от титулярите на лицензии по този закон в рамките на ежегодните отчети по изпълнение на лицензиите да декларират наличието на намерения за разделяне, отделяне, сливане, разпореждане с дялове или акции, представляващи не повече от 20 на сто от капитала или продажби на части или всички активи на енергийното дружество;“
  б) в края на т.23 се добавят думите:„или дефицити,имащи пряка връзка с компетенции по изпълнение на лицензията;“
  2.Всички останали параграфи също се преномерират.
  Работната група подкрепя по принцип предложението по т. 1, б. „а“ и не подкрепя предложението по т. 1, б. „б“ и по т. 2.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 7:
  § 7. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създават се т. 8б и 8в:
  „8б. определя ежегодно в срок до 30 юни премии за електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW;
  8в. за целите на ценообразуването, определя ежегодно в срок до 30 юни прогнозна пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичните разходи на оператора на електропреносната мрежа и на операторите на електроразпределителните мрежи;“.
  2. В т. 9 думата „приема“ се заменя с „или по своя инициатива приема или изменя“.
  3. В т. 17 след думата „предприятия“ се добавя „и Фонд “ Сигурност на електроенергийната система“, а думите „невъзстановяеми и произтичащи от наложени им задължения към обществото“ се заличават.
  4. Създава се т. 22а:
  „22а. изисква от титулярите на лицензии по този закон в рамките на ежегодните отчети по изпълнение на лицензиите да декларират наличието на намерения за разделяне, отделяне, сливане, разпореждане с дялове или акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала или продажби на части или всички активи на енергийното дружество;“.
  5. Създават се т. 41а и 41б:
  „41а. извършва контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (OB, L 326/1 от 8 декември 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1227/2011;
  41б. взаимодейства с държавни органи и си сътрудничи с регулаторни органи на други държави-членки на Европейския съюз и АСРЕ, като сключва споразумения за обмен на информация и установява механизми по реда на Регламент (ЕС) № 1227/2011;“.


  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  Създава се нов §1а:
  § 1а. В чл. 26 се правят следните допълнения:
  1. Създава се ал. 3:
  „(3) Бюджетът на комисията е част от държавния бюджет и се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за публичните финанси.“.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Бюджетът на комисията включва всички приходи и средства по чл. 27, ал. 1“.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. В чл. 26 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) Бюджетът на комисията е част от държавния бюджет и се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за публичните финанси.
  (4) Бюджетът на комисията включва всички приходи и средства по чл. 27, ал. 1.“

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  Създава се нов §1б:
  „§1б. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а. Текстът преди т. 1 се изменя така:„(1) По бюджета на комисията постъпват приходите и средствата от:“.
  б. В т. 2 думите „тридесет на сто“ се заличават.
  в. Създава се точка 4:
  „4. субсидия от централния бюджет.“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) По бюджета на комисията не може да се предвижда финансиране на разходи и предоставяне на трансфери за сметка на приходи по ал. 1, т. 2, които се отчитат като вноска в централния бюджет.“.
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) При преизпълнение на приходи по ал. 1, т. 1 и 3, както и при неусвоени суми на разходи и трансфери за предоставяне за съответната бюджетна година могат да се одобряват допълнителни разходи и плащания за трансфери по бюджета на комисията за следващата година при условията и по реда на Закона за публичните финанси.“.
  4. Алинея 5 става ал. 6.
  5. Създава се ал. 7:
  „(7) В края на текущата година неизползваните наличности по бюджета се прехвърлят като приход на фонда по чл. 36б.“.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група предлага да се създаде нов § 9:
  § 9. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „По бюджета на комисията постъпват приходите и средствата от:“;
  б) в т. 2 думите „тридесет на сто“ се заличават;
  в) създава се точка 4:
  „4. субсидия от централния бюджет.“
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) По бюджета на комисията не може да се предвижда финансиране на разходи и предоставяне на трансфери за сметка на приходи по ал. 1, т. 2, които се отчитат като вноска в централния бюджет.“
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) При преизпълнение на приходи по ал. 1, т. 1 и 3, както и при неусвоени суми на разходи и трансфери за предоставяне за съответната бюджетна година могат да се одобряват допълнителни разходи и плащания за трансфери по бюджета на комисията за следващата година при условията и по реда на Закона за публичните финанси.“
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  5. Създава се ал. 7:
  „(7) В края на текущата година неизползваните наличности по бюджета се прехвърлят като приход на фонда по чл. 36б.“

  § 2. В чл. 30, ал. 1 т. 5 се отменя.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 10.

  § 3. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 буква „ж“ се отменя.
  2. В т. 7 след думата „цени“ се добавя „и премии“, а накрая се добавя „включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, за технологичните разходи по пренос и разпределение“.

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов:
  В §3, чл. 31, т. 2 от законопроекта се правят следните допълнения и изменения:
  1. Текстът на т.7, се изменя както следва:
  “т.7. справедливо прехвърляне на разходите от премиите за енергия от възобновяеми източници и високо-ефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия върху крайните клиенти на електрическа енергия присъединени към електроенергийната система, включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, за технологичните разходи по пренос и разпределение, както и разходите на база определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и по високоефективен комбиниран начин.”
  Работната група не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 11.


  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  Създава се § 3а:
  § 3а. В чл. 31а се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създава се нова ал. 2:
  „(2) Комисията има право при необходимост да измени определените премии, но не по-често от веднъж на 6 месеца при условие, че е налице съществено изменение между определената прогнозна пазарна цена за базов товар за този период, спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода, на организиран борсов пазар.“
  2.Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
  3.Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група предлага да се създаде нов § 12:
  § 12. В чл. 31а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Комисията има право при необходимост да измени определените премии, но не по-често от веднъж на 6 месеца при условие, че е налице съществено изменение между определената прогнозна пазарна цена за базов товар за този период, спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода, на организиран борсов пазар.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
  3. досегашната ал. 3 става ал. 4.

  § 4. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Комисията определя преференциални цени на производители по чл. 162а във връзка с определяне на премията по чл. 33а.“
  2. В ал. 3 след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“, а думите „и добавка, определена от комисията по групи производители и по критерии“ се заличават.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 13.

  § 5. Създава се чл. 33а:
  „Чл. 33a. (1) Комисията определя на централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW премии за произведената електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.
  (2) Премиите се определят ежегодно в срок до 30 юни, като разлика между преференциалните цени на производителите и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин.“

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов:
  В § 5, нов чл. 33а от законопроекта се правят следните изменения:
  „Чл. 33a. Комисията определя на централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW премии за произведената електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Премиите се определят ежегодно в срок до 30 юни”
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 14.


  § 6. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ има право да предяви искане за компенсиране на разходи, произтичащи от задължения за изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени и предоставяне на премии за електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.“
  2. В ал. 2:
  а) в т. 3 след думите „и по“ се добавя „чл. 31 от“;
  б) създава се т. 3а:
  „3а. произтичащи от задължение за предоставяне на премия на производител по чл. 162а и производител с обект с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW по Закона за енергията от възобновяемите източници;“.
  3. В ал. 3 изречение първо думите „Енергийните предприятия“ се заменят с „Лицата“, а думата „тези“ се заменя със „съответните“.
  4. В ал. 4 думите „на съответния“ се заменят със „за съответния“.

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов:
  В § 6, чл. 31, т. 2 от законопроекта се изменя както следва:
  “(1) Енергийните предприятия имат право да предявят искане към „Фонд „Сигурност на електроенергийната система за компенсиране на разходи по ал. 2, т. 3 и 3a. Фондът „Сигурност на електроенергийната система“ предявява искане за разходите по ал. 2, т. 3 и 3а.“.
  Работната група не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 15.
  § 7. Създава се чл. 35а:
  „Чл. 35а. Всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, заплащат разходите по чл. 34 и 35.“
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 16.

  § 8. В чл. 36, ал. 3 след думите „утвърждаването на цените“ се добавя „редът за определяне на премиите, методиката за определяне на прогнозната пазарна цена по групи производители в зависимост от първичния енергиен източник, както и редът за определяне на прогнозната пазарна цена за технологични разходи на оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи“.

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов:
  В §8. чл. 36, т. 3 от законопроекта се изменя както следва:
  “(3)Методите за регулиране и правилата за образуване на цените, премиите, прогнозната пазарна цена по групи производители в зависимост от първичния енергиен източник, технологични разходи на оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, както и тяхното определяне и изменение, редът за предоставяне на информация, внасянето на предложенията за цените и утвърждаването на цените се определят с наредби за електрическата енергия, топлинната енергия и природния газ, приети от комисията.”
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 17.

  § 9. В чл. 36б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Фонд „Сигурност на енергийната система“, наричан по-нататък "фонда" се създава за управление на средствата за покриване на разходите:
  1. извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а и чл. 94, определени с решение на комисията, включително за минали регулаторни периоди;
  2. за предоставяне на премия на производител по чл. 162а и производител с обект с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW по Закона за енергията от възобновяемите източници, определена с решение на комисията, включително за минали регулаторни периоди.“
  2. В ал. 2 след думата „доставчик“ се добавя „и производителите“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 18.

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  Създава се нов § 9а:
  „§ 9а. В чл. 36в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „определят“ се добавя „за срок 5 години“.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) След изтичането на срока по ал. 2 членовете на управителния съвет на фонда може да бъдат определени отново за членове само за срок от още 5 години.“
  3. Досегашните ал. 3-6 стават съответно ал. 4-7.
  4. Създават се ал. 8, 9 и 10:
  „(8) Пълномощията на член на управителния съвет на фонда се прекратяват предсрочно:
  1. по негово искане;
  2. при несъвместимост;
  3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
  4. когато e осъден за престъпление от общ характер с влязъл в сила акт;
  5. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
  6. при смърт.
  (9) В случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на член на управителния съвет на фонда нов член се определя в двумесечен срок от прекратяването. Новоизбраният член довършва мандата на лицето, на чието място е избран.
  (10) Възнагражденията на членовете на управителния съвет на фонда се определят, както следва:
  1. на председателя - 93 на сто от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива" съобразно данни на Националния статистически институт;
  2. на останалите членове – една трета от възнаграждението на председателя по т. 1.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група предлага да се създаде нов § 19:
  § 19. В чл. 36в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „определят“ се добавя „за срок 5 години“.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) След изтичането на срока по ал. 2 членовете на управителния съвет на фонда може да бъдат определени отново за членове само за срок от още 5 години.“
  3. Досегашните ал. 3 и 4 стават ал. 4 и 5.
  4. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Председателят на УС:
  1. организира изпълнението на решенията на УС;
  2. организира и ръководи дейността на администрацията на фонда;
  3. насрочва и ръководи заседанията на УС ;
  4. представлява фонда във взаимоотношенията му с трети лица.
  5. назначава и освобождава служителите от администрацията.“
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
  6. Създават се ал. 8 - 10:
  „(8) Пълномощията на член на управителния съвет на фонда се прекратяват предсрочно:
  1. по негово искане;
  2. при несъвместимост;
  3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
  4. когато e осъден за престъпление от общ характер с влязъл в сила акт;
  5. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
  6. при смърт.
  (9) В случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на член на управителния съвет на фонда нов член се определя в двумесечен срок от прекратяването. Новоизбраният член довършва мандата на лицето, на чието място е избран.
  (10) Възнагражденията на членовете на управителния съвет на фонда се определят, както следва:
  1. на председателя - 93 на сто от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива" съобразно данни на Националния статистически институт;
  2. на останалите членове – една трета от възнаграждението на председателя по т. 1.“

  Работната група предлага да се създаде нов § 20:
  § 20. В чл. 36г. се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Управителният съвет управлява фонда като се ръководи от следните принципи:
  1. независимост;
  2. прозрачност при управлението на средствата;
  3. проследимост и отчетност на всички приходи и разходи;
  4. обективност при вземането на решения.“
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  § 10. В чл. 36д се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 6:
  „6. приходите от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17;“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Средствата по ал. 1 се разходват за издръжка, свързана с дейността на фонда и за покриване на разходите по чл. 36б, ал. 1.“

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков
  § 10 се изменя така:
  “§ 10 В чл. 36д се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 6:
  „6. приходи по чл. 27, ал. 7.“
  2. Създава ал. 3:
  „(3) Средствата за издръжка, свързани с дейността на фонда са в размер едно на сто от събраните средства по ал. 1, т. 1 и 3.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 21:
  § 21. В чл. 36д се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 6:
  „6. приходи по чл. 27, ал. 7.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Средствата по ал. 1 се разходват за издръжка, свързана с дейността на фонда и за покриване на разходите по чл. 36б, ал. 1.“
  3. Създава ал. 3:
  „(3) Средствата за издръжка, свързани с дейността на фонда са в размер едно на сто от събраните средства по ал. 1, т. 1 и 3.“

  § 11. В чл. 36е се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, в т. 1 накрая се добавя „а за тези, които получават премия по чл. 162а и по Закона за енергията от възобновяемите източници и от приходите от нея без ДДС“.
  2. Алинеи 5, 6 и 7 се отменят.

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  В § 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:
  „2. В ал. 2 думата „информация“ се заменя с „декларация“.“
  2. Досегашната т. 2 става т. 3.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следата редакция на § 11, който става § 22:
  § 22. В чл. 36е се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, в т. 1 накрая се добавя „а за тези, които получават премия по чл. 162а и по Закона за енергията от възобновяемите източници и от приходите от нея без ДДС“.
  2. В ал. 2 думата „информация“ се заменя с „декларация“.
  3. Алинеи 5, 6 и 7 се отменят.

  § 12. Създават се нов чл. 36ж и чл. 36з и 36и:
  Чл. 36ж. (1) Фактурираните средства от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 се внасят във фонда от:
  1. търговец, производител, оператор на организиран борсов пазар и доставчик от последна инстанция, които сключват сделки по свободно договорени цени с крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система;
  2. краен снабдител, който сключва сделки по регулирани цени с крайни клиенти;
  3. оператор на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи за потребената електрическата енергия за технологични разходи.
  (2) Средствата се внасят до 20-число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.
  (3) Задълженията на търговците и производителите по ал. 1 за текущия месец се обезпечават с банкова гаранция и/или депозит в размер на 150 на сто от най-високата месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 12 месеца. При липса на данни за предходните 12 месеца обезпечението е в размер 150 на сто от най-високата месечна стойност за предходните месеци, за които има данни, но не по- малко от 20 000 лв.
  (4) Когато задълженията по ал. 1 се изпълняват точно за 12 поредни месеца банковата гаранция и/или депозита за месеца следващ този период се намалява на 100 на сто от най-високата месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от търговеца или производителя на крайни клиенти, за предходните 12 месеца.
  (5) Когато задълженията по ал. 1 се изпълняват точно за 24 поредни месеца банковата гаранция и/или депозита за месеца следващ този период се намалява на 50 на сто от най-високата месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от търговеца или производителя на крайни клиенти, за предходните 12 месеца.
  (6) Фондът ежемесечно проверява размера на обезпечението и уведомява търговеца или производителя за привеждане на банковата гаранция и/или депозита в съответствие с изискванията. Търговецът или производителят в 7-дневен срок от получаване на уведомлението представя актуализирана банкова гаранция и/или депозит.
  (7) При неизпълнение от търговец или производител на задължения по този член, фондът подава до независимия преносен оператор искане за отстраняването му от пазара на електрическа енергия.
  Чл. 36з. (1) Вноските по 36е, ал. 1 и средствата по 36д, ал. 1, т. 6 са публични държавни вземания, които подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на фонда.
  (2) Средствата и операциите на фонда се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.
  (3) Средствата на фонда не може да бъдат предмет на прихващане и са несеквестируеми.
  Чл. 36и. (1) Фондът сключва с производител по чл. 162а и производители с обект с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници договор за компенсиране с премии.
  (2) Премия не се изплаща, когато производител по ал. 1 има задължения към фонда, като в този случай фондът не дължи лихва за забава.
  (3) Фондът не дължи премия за количествата електрическа енергия за които производител по ал. 1:
  1. не е сключил сделка по реда на чл. 100, ал. 3 и/или 5 или на балансиращ пазар;
  2. няма прехвърлени месечни сертификати за произход или гаранции за произход по чл. 34 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
  (4) Фондът изплаща премията до края на месеца, в който към 20- число е представена фактура и са му прехвърлени месечни сертификати за произход или гаранция за произход по чл. 34 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  В § 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 36ж:
  1.1. В ал. 3 след думата „депозит“ се добавя „в пари по банкова сметка на фонда“;
  1.2. Създават се нови ал. 4 и 5:
  „(4) Когато задълженията по ал. 1 са обезпечени с банкова гаранция, нейният срок на валидност е 12 месеца.
  (5) Когато задълженията по ал. 1 са обезпечени с депозит, върху него не се дължи лихва.
  1.3. Алинеи 4, 5 и 6 стават съответно алинеи 6, 7 и 8.
  1.4. Алинея 7 става ал. 9 и в нея след думата „фондът“ се добавя „предприема действия за усвояване на предоставеното обезпечение в размер на задълженията по ал. 1 и“.
  2. В чл. 36и, ал. 4 думите „представена фактура“ се заменят с „представен разходооправдателен документ“.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следата редакция на § 12, който става § 23:
  § 23. Създават се нов чл. 36ж и чл. 36з, 36и и 36к:
  Чл. 36ж. (1) Фактурираните средства от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 се внасят във фонда от:
  1. търговец, производител, оператор на организиран борсов пазар и доставчик от последна инстанция, които сключват сделки по свободно договорени цени с крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система;
  2. краен снабдител, който сключва сделки по регулирани цени с крайни клиенти;
  3. оператор на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи за потребената електрическата енергия за технологични разходи.
  (2) Средствата се внасят до 20-число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.
  (3) Задълженията на търговците и производителите по ал. 1 за текущия месец се обезпечават с банкова гаранция и/или депозит в пари по банкова сметка на фонда в размер на 150 на сто от най-високата месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 12 месеца. При липса на данни за предходните 12 месеца обезпечението е в размер 150 на сто от най-високата месечна стойност за предходните месеци, за които има данни, но не по- малко от 20 000 лв.
  (4) Когато задълженията по ал. 1 са обезпечени с банкова гаранция, нейният срок на валидност е 12 месеца.
  (5) Когато задълженията по ал. 1 са обезпечени с депозит, върху него не се дължи лихва.
  (6) Когато задълженията по ал. 1 се изпълняват точно за 12 поредни месеца банковата гаранция и/или депозита за месеца следващ този период се намалява на 100 на сто от най-високата месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от търговеца или производителя на крайни клиенти, за предходните 12 месеца.
  (7) Когато задълженията по ал. 1 се изпълняват точно за 24 поредни месеца банковата гаранция и/или депозита за месеца следващ този период се намалява на 50 на сто от най-високата месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от търговеца или производителя на крайни клиенти, за предходните 12 месеца.
  (8) Фондът ежемесечно проверява размера на обезпечението и уведомява търговеца или производителя за привеждане на банковата гаранция и/или депозита в съответствие с изискванията. Търговецът или производителят в 7-дневен срок от получаване на уведомлението представя актуализирана банкова гаранция и/или депозит.
  (9) При неизпълнение от търговец или производител на задължения по този член, фондът предприема действия за усвояване на предоставеното обезпечение в размер на задълженията по ал. 1 и подава до независимия преносен оператор искане за отстраняването му от пазара на електрическа енергия.
  Чл. 36з. (1) Вноските по 36е, ал. 1 и средствата по 36д, ал. 1, т. 6 са публични държавни вземания, които подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на фонда.
  (2) Средствата и операциите на фонда се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.
  (3) Средствата на фонда не може да бъдат предмет на прихващане и са несеквестируеми.
  Чл. 36и. (1) Фондът сключва с производител по чл. 162а и производители с обект с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници договор за компенсиране с премии.
  (2) Премия не се изплаща, когато производител по ал. 1 има задължения към фонда, като в този случай фондът не дължи лихва за забава.
  (3) Фондът не дължи премия за количествата електрическа енергия за които производител по ал. 1:
  1. не е сключил сделка по реда на чл. 100, ал. 3 и/или 5 или на балансиращ пазар;
  2. няма прехвърлени месечни сертификати за произход или гаранции за произход по чл. 34 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
  (4) Фондът изплаща премията до края на месеца, в който към 20-число е представен разходооправдателен документ и са му прехвърлени месечни сертификати за произход или гаранция за произход по чл. 34 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
  36к. (1) Дейността на администрацията на фонда се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на фонда се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
  (2) Служител на фонда не може да е лице, което:
  1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
  2. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до четвърта степен включително;
  3. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
  4. е народен представител;
  5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;
  6. упражнява контрол върху енергийно предприятие или притежава пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на енергийното предприятие;
  7. е член на управителни или контролни органи на енергийно предприятие или е оправомощен да управлява или да представлява енергийно предприятие, без да е член на неговите управителни или контролни органи;
  8. работи по трудово или гражданско правоотношение за енергийно предприятие.
  (3) При сключването на трудовия договор служителите на фонда са длъжни да декларират своето имотно състояние пред председателя на управителния съвет на фонда.
  (4) Всяка година до 30 април служителите на фонда са длъжни да декларират пред председателя на управителния съвет на фонда своето имотно състояние, както и получените от предходната календарна година доходи от договори за допълнителен труд по чл. 111 от Кодекса на труда, доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения, както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил, и основанията за тяхното получаване. Имуществото – предмет на деклариране, редът за деклариране, съхраняването и достъпът до информацията, съдържаща се в декларациите, се определят с правилника за устройството и дейността на фонда.
  (5) Служителите, които заемат ръководна длъжност, трябва да имат висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща, с оглед функциите на фонда специалност и трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от три години.
  (6) При настъпване на промени в обстоятелствата по ал. 2 лицата уведомяват писмено в 7-дневен срок председателя на управителния съвет на фонда, който е длъжен да предприеме действия в съответствие със законовите му правомощия.
  (7) Основните месечни възнаграждения на служителите на фонда се определят от председателя на управителния съвет съгласно вътрешни правила за работната заплата, приети от фонда и в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година.
  (8) Служителите на фонда могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, определени по ред и по начин, установени с вътрешните правила за работната заплата.
  (9) Когато длъжност в администрацията на фонда се заема от служител с висше юридическо образование, придобитият трудов или служебен стаж се признава за стаж по специалност „Право“.”
  (10) Членовете на управителния съвет и служителите на фонда имат право ежегодно на представително облекло на стойност до три минимални работни заплати, като средствата се осигуряват от нейния бюджет. Индивидуалният размер на средствата се определя от председателя на фонда.
  (11) Служителите на фонда могат да бъдат награждавани с отличия и/или с предметни или парични награди до размера на основната месечна заплата за изпълнение на определени задачи в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година по ред и по начин, установени с вътрешните правила за работната заплата.
  (12) Членовете на управителния съвет и администрацията на фонда се застраховат задължително със застраховките "Живот" и "Злополука" за сметка на бюджета на фонда.
  (13) Служителите на фонда подлежат ежегодно на оценяване на трудовото изпълнение по ред и по начин, установени с вътрешни правила. Трудовото правоотношение на служител може да бъде прекратено без предизвестие, когато е получил възможно най-ниската годишна оценка на изпълнението на длъжността, в едномесечен срок от получаването на окончателната оценка.“

  § 13. Досегашният чл. 36ж става чл. 36к.

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов:
  В § 13, чл. 36к от законопроекта се изменя както следва:
  „Чл. 36к. Редът и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на фонда се определя с наредба на Министерски съвет.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следата редакция на § 13, който става § 24:
  § 24. Досегашният чл. 36ж става чл. 36л.

  Предложение на н.пр. Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Създава се § 13а:
  „§ 13а. В чл. 40, ал. 1, т. 2 думите „чл. 39, ал. 1, т. 5, 6, 7, 10 и 13“ се заменят с „чл. 39, ал. 1, т. 4, 5, 6, 7, 10 и 13“.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група предлага да се създаде нов § 25:
  § 25. В чл. 40, ал. 1, т. 2 думите „т. 5, 6, 7, 10 и 13“ се заменят с „т. 4, 5, 6, 7, 10 и 13“.


  § 14. В чл. 55, ал. 2 накрая се добавя „както и в случай на разпореждане с дялове или акции на дружеството без изискуемото разрешение по чл.21, ал. 1, т. 23а“.

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов:
  В §14, в чл. 55, ал. 2, измененията и допълненията да отпаднат.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 14 да бъде отхвърлен.

  § 15. В чл. 60 думите „както и“ се заличават, а след думите „чл. 22“ се добавя „както и условията и редът за извършване на контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 26.

  § 16. Създава се глава седма „а“ с чл. 74а – 74р:
  „Глава седма „а“
  КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011
  Чл. 74а. (1) Комисията може да бъде сезирана за нарушаване на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 от:
  1. участник на пазара или предприятие майка или свързано предприятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011;
  2. лице, което извършва сделки по занятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011;
  3. лице, чиито интереси са нарушени или застрашени от нарушението;
  4. регулаторен орган на държава-членка на Европейския съюз или от АСРЕ;
  5. държавен орган;
  6. прокурор.
  (2) Въз основа на постъпило искане от лице по ал. 1 председателят на комисията със заповед определя длъжностни лица, които да извършат предварително проучване за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение.
  (3) Предварително проучване за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение може да започне и служебно въз основа на заповед на председателят на комисията.
  (4) За извършеното предварително проучване, длъжностните лица по ал. 2 изготвят доклад. При осъществено съвместно проучване с други регулаторни органи се изготвя общ доклад за проучване.
  (5) Председателят на комисията насрочва закрито заседание, на което комисията разглежда доклада по ал. 4 и взема решение за:
  1. образуване на производство за установяване на нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, за което незабавно уведомява АСРЕ; решението не подлежи на обжалване;
  2. прекратяване на предварителното проучване.
  (6) В случаите по ал. 5, т. 1 председателят на комисията със заповед определя длъжностните лица, които извършват проверка за установяване на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.
  (7) Проверяваното лице се уведомява, че е образувано производство за установяване на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 след неговото образуване или при извършването на проверката на място.
  (8) Решенията и протоколите от заседанията на комисията свързани с предварителното проучване и установяването на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 не се публикуват на интернет страницата на комисията.
  Чл. 74б. (1) Длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 при извършване на проверката за установяване на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 имат право да:
  1. изискват информация и/или документи, веществени, писмени, цифрови и електронни доказателства, независимо от носителя, на който са били съхранявани, и да получат копие от тях;
  2. снемат устни или писмени обяснения от всички лица, имащи отношение към случая, включително и тези, които участват последователно при предаването на нареждания или при изпълнението на съответните операции, както и от техните възложители и, ако е необходимо, да се призовава и изслушва всяко такова лице или възложител;
  3. извършват проверки на място;
  4. предлагат на комисията да възложи извършване на експертиза от външен експерт;
  5. предлагат на комисията да приложи мярката по чл. 74л;
  6. изискват чрез председателя на комисията информация или съдействие от друг регулаторен орган на държава-членка на Европейския съюз и/или от ACРE.
  (2) При извършване на проверката лицето, което се проверява, включително негово предприятие майка или свързано предприятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011, както и държавните и общинските органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6.
  Чл. 74в. (1) Лицата, от които е искана информация и/или документи не може да се позовават на производствена, търговска или друга, защитена от закон тайна.
  (2) Исканата информация и/или документи се предоставят в срока, определен от длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6. Информацията, която се предоставя, трябва да бъде пълна, точна, достоверна и незаблуждаваща.
  (3) Когато лицето, от което се иска информация и/или документи възпрепятства тяхното събиране комисията може да приеме за доказани фактите, за които информацията и/или документите се отнасят.
  (4) Когато документи и съдържат данни, които пораждат основателни съмнения и/или за други нарушения по Регламент (ЕС) № 1227/2011 същите се изземват и въз основа на тях комисията може да започне ново производство.
  (5) Информацията и/или документите, събрани при извършване на проверката за установяване на нарушение се използват само за целите на контрол по тази глава.
  Чл. 74г. (1) Устните обяснения се снемат и протоколират от най-малко две длъжностни лица, определени в заповедта по чл. 74а, ал. 6.
  (2) Протоколът се подписва от лицето, от което са снети обясненията и от длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6.
  Чл. 74д. Когато спрямо лице, което е дало обяснения или е предоставил информация и/или документи за извършено нарушение по Регламент (ЕС) № 1227/2011, са налице достатъчно основания да се предполага, че от разкриването на самоличността му биха настъпили сериозни неблагоприятни последици за упражняваната от него дейност или за личността му, комисията взема мерки за запазване в тайна на неговата самоличност по ред, определен в наредбата по чл. 60.
  Чл. 74е. (1) Комисията може да извършва проверка на място на лицето, включително негово предприятие майка или свързано предприятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011 след получаване на разрешение по чл. 74ж.
  (2) При проверката на място длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 имат право да:
  1. влизат в помещения, превозни средства и обекти на лицата по ал. 1;
  2. преглеждат документи и записи, свързани с дейността на лицата по ал. 1, включително на търговски или счетоводни документи независимо от носителя, на който са съхранени;
  3. изземват или получават на хартиен, цифров или електронен носител копия или извлечения от документи, както и съществуващи записи на телефонни разговори и предаване на данни, независимо от носителя, на който се съхраняват, а когато това е невъзможно, да изземват оригиналите, както и други доказателства;
  4. изземват или получават електронни доказателства, както и данни за трафика от всички видове носители на компютърни данни, компютърни системи и други носители, както и да изземват средства за предаване на информация;
  5. получават достъп до всички видове информационни носители, включително сървъри, достъпни чрез компютърни системи или други средства, намиращи се в проверяваните помещения;
  6. запечатват за определен срок помещения, превозни средства и други обекти, използвани от лицата по ал. 1;
  7. снемат устни и писмени обяснения от представител или член на управителен орган или от персонала на лицата по ал. 1 за обстоятелства, свързани с предмета и целта на проверката на място.
  (3) При извършване на проверка на място органите на полицията оказват съдействие на длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 съобразно правомощията им по Закона за Министерството на вътрешните работи. Редът за организиране и провеждане на съвместни действия се определя с инструкция, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на комисията.
  Чл. 74ж. (1) Проверката на място се извършва с разрешение на съдия от Административен съд София – град по искане на председателя на комисията, което съдържа:
  1. целта на проверката на място, началната и крайната дата на извършване на проверката и наименованието на лицето, включително негово предприятие майка или свързано предприятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011, за което се иска разрешение;
  2. естеството на предполагаемото нарушение;
  3. обосновка на причините, които налагат извършването на проверката на място;
  (2) Към искането за разрешение се прилагат решението на комисията по чл. 74а, ал. 5, т. 1 и заповедта по чл. 74а, ал. 6.
  (3) Административният съд София – град се произнася по искането по ал. 1 в деня на постъпването му в закрито заседание с мотивирано определение. В определението съдът посочва лицето, за което се иска разрешение. Разрешението се отнася за всички помещения, превозни средства и други обекти, които се използват от проверяваното лице. Съдът съобщава на проверяваното лице определението, с което разрешава извършване на проверка на място в деня, следващ началната дата на проверката по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (4) Когато проверката на място трябва да се извърши едновременно на няколко лица, председателят на комисията може да подаде едно общо искане. В този случай съдът се произнася с отделни определения за всяко лице, за което се иска разрешение.
  (5) Определенията по ал. 3 и 4 подлежат на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването на комисията, съответно на проверяваното лице или лица. Обжалването не спира изпълнението. Върховният административен съд се произнася по жалбата в закрито заседание с мотивирано определение в тридневен срок от деня на постъпването й.
  (6) В случай на влязло в сила определение на съда, с което е отказано разрешение за извършване на проверка на място, събраните доказателства в хода на проверката на място се връщат на проверяваното лице и не се вземат предвид в производството.
  Чл. 74з. (1) Събирането на доказателства по време на проверката на място се извършва от длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 в присъствието на проверяваното лице, негови служители или друго лице, което има право да присъства в помещенията или превозните средства или е заварено по време на проверката в тях.
  (2) Копията на иззетите документи се заверяват от длъжностно лице по чл. 74а, ал. 6 и от проверяваното лице или упълномощено от него лице. При отказ на проверявано или упълномощеното лице да завери документите, заверката се прави от длъжностното лице, а отказът се отбелязва в протокола по ал. 7.
  (3) Информация на електронни или цифрови носители, на електронни копия на документи и на електронни доказателства.
  (4) Оригиналните документи се изземват в състоянието, в което са открити по време на проверката, и се връщат на проверяваното лице след влизане в сила на решението на комисията по чл. 74н.
  (5) Иззетите оригинални документи се връщат преди да е влязло в сила решението на комисията по чл. 74н, когато:
  1. упражняването на права по тях е свързано с фактическото им държане;
  2. по искане на проверяваното лице.
  (6) В случаите по ал. 5 комисията ползва копия на оригиналните документи, които се заверяват от длъжностно лице на комисията и от проверяваното лице или упълномощеното от него лице.
  (7) За иззетите документи и доказателства по ал. 2 се съставя протокол на място с пълен и точен опис на иззетото. Протоколът се съставя в два екземпляра, подписва се от лицата по ал. 2 и единият екземпляр от него се предоставя на проверяваното лице.
  Чл. 74и. (1) Когато с цел изясняване на обстоятелства по производството са необходими специални знания комисията може с решение да възложи извършване на експертиза от един или повече външни експерти. В решението се посочват експертът, задачата на експертизата, както и срокът за представяне на доклад с експертното заключение, като решението се съобщава на проверяваното лице.
  (2) Експертът не може да е лице, заинтересовано пряко или косвено от изхода на производството.
  (3) В три дневен срок от съобщаването по ал. 1 проверяваното лице може да иска отвод на експерта, определен в решението като представи доказателства във връзка с ал. 2.
  (4) Когато искането е обосновано комисията с решение възлага извършване на експертиза на друг външен експерт.
  (5) Експертното заключение не е задължително за комисията, а се обсъжда заедно с другите доказателства, събрани в хода на производството.
  Чл. 74к. (1) Проверяваното лице има право на достъп до всички доказателства, събрани в хода на проверката, с изключение на материалите, съдържащи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна. Не се предоставя достъп до вътрешни документи на комисията, включително кореспонденция с ACРE и регулаторни органи на държави-членки на Европейския съюз.
  (2) Всяко лице, което предоставя информация на комисията в хода на производството, посочва материалите, за които твърди, че съдържат производствена, търговска или друга, защитена от закон тайна и трябва да се смятат от комисията за поверителни. В тези случаи лицето мотивира твърденията си и предоставя същите материали и във вариант, в който са заличени данните, които смята за поверителни.
  Чл. 74л. (1) В случай, че в образуваното производство за установяване на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 има достатъчно данни за наличие на нарушение, в неотложни случаи, поради риск от сериозни и непоправими вреди за пазара на електрическа енергия, комисията може да наложи незабавно преустановяване от страна на проверяваното лице и/или негово предприятие майка и/или свързано предприятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на практика, която противоречи на същия регламент или на делегираните актове или на актовете за изпълнение, приети въз основа на този регламент.
  (2) Мярката по ал. 1 се прилага във всеки момент в хода на производството, с решение на комисията, което подлежи на незабавно изпълнение.
  (3) Решението по ал. 2 се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването. Обжалването на решението не спира неговото изпълнение.
  Чл. 74м. (1) След приключване на проверката длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 представят на комисията доклад.
  (2) Председателят насрочва закрито заседание, на което комисията може да:
  1. даде задължителни указания за извършване на допълнително проучване, като определи срок за тяхното изпълнение;
  2. приема доклада, а когато доклада съдържа производствена, търговска или друга, защитена от закон тайна, и негово резюме.
  (3) В случаите по ал. 2, т. 1 длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 извършват допълнителното проучване, за което представят доклад като се прилага редът на ал. 2;
  (4) Доклада, съответно резюмето на доклада се изпраща на проверяваното лице за представяне на становище в определен от комисията срок, но не по-кратък от един месец.
  (5) В срока по ал. 4 проверяваното лице има право на достъп до събраните материали в хода на образуваното производство, с изключение на тези, които съдържат производствена, търговска или друга, защитена от закон тайна.
  (6) Комисията може да насрочи открито заседание при закрити врата за изслушване на проверяваното лице.
  Чл. 74н. (1) Комисията в закрито заседание приема решение, с което:
  1. установява, че не е извършено нарушение или че не са предприемани действия за извършване на нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 и прекратява производството;
  2. установява, че е извършено нарушение или че са предприети действия за извършване на нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011; с решението комисията налага глобата или имуществената санкция по чл. 224г и може да приложи мярката по чл. 74л.
  (2) Решението се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването спира изпълнението.
  Чл. 74о. (1) Комисията извършва превантивен, текущ и последващ контрол за спазване на задълженията по чл. 4, 8, 9 и 15 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.
  (2) В изпълнение на контрола по ал. 1 комисията извършва проверки чрез длъжностни лица, определени със заповед от председателя на комисията. За проверките се прилагат съответно чл. 78, ал. 2 и 3.
  (3) За извършената проверка длъжностните лица съставят констативен протокол, към който се прилагат събраните доказателства.
  (4) Нарушенията по чл. 4, 8, 9 и 15 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 се установяват с акт за установяване на административно нарушение, който се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.
  Чл. 74п. При осъществяване на дейността си по тази глава комисията си сътрудничи с Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и с компетентните органи на съдебната власт. Взаимодействието и сътрудничеството на комисията с Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за финансов надзор се осъществява въз основа на съвместни правила, приети от съответните комисии.
  Чл. 74р. (1) Комисията си сътрудничи с ACРE и регулаторни органи на други държави-членки на Европейския съюз, като получава и оказва съдействие и обменя информация по реда на Регламент (ЕС) № 1227/2011.
  (2) Обменената информация се използва като се осигурява същата степен на защита, каквато осигурява регулаторния орган на държавата-членка на Европейския съюз или от ACРE, които са я предоставили.“

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  В § 16 в чл. 74н, в ал. 2 след думата „изпълнението“ се добавя „освен в частта на решението с което е наложена мярка по чл. 74л“.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 27, като предлага следната редакция на чл. 74н, ал. 2:
  „(2) Решението се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването спира изпълнението освен в частта на решението, с което е наложена мярка по чл. 74л.“

  § 17. В чл. 83, ал. 1, т. 6 думите „за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване“ се заменят с „начините за преизчисляване на количеството електрическа енергия при установяване на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, редът и начина за обслужване на средствата за търговско измерване, както и създаването, поддържането и достъпа до регистрираните от тези средства база данни.“

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  В § 17, в чл. 83, ал. 1, т. 6 в началото на предложената редакция преди думата „начините“ се добавя „редът и“, а след думите „неточно измерена електрическа енергия“ се добавя „или за която има измерени показания в невизуализиран регистър на средството за търговско измерване“.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следата редакция на § 17, който става § 28:
  § 28. В чл. 83, ал. 1, т. 6 думите „за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване“ се заменят с „редът и начините за преизчисляване на количеството електрическа енергия при установяване на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия или за която има измерени показания в невизуализиран регистър на средството за търговско измерване, редът и начина за обслужване на средствата за търговско измерване, както и създаването, поддържането и достъпа до регистрираните от тези средства база данни.“


  § 18. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение второ думите „приети от комисията по предложение на енергийните предприятия“ се заличават.
  2. В ал. 3 след думата „инстанция“ се добавя „реда за регистрация на пазара и за отстраняване от пазара на търговски участник“.
  3. В ал. 4 след думата „предприятия“ се добавя „или по своя инициатива“, а думите „отменя и“ се заличават.

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов:
  В §17, чл. 91, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  “(4)Комисията при отчитане на постигнатите резултати от работата на електроенергийната система и пазара на електрическа енергия и процедурите, регламентирани в правилата за търговия с електрическа енергия, по предложение на енергийните предприятия или по своя инициатива изменя или отменя и приема нови правила за търговия с електрическа енергия при спазване на принципите на равнопоставеност и баланс на интересите на всички страни.
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 29.

  § 19. В чл. 93а ал. 1 се изменя така:
  „(1) Общественият доставчик изкупува електрическата енергия:
  1. от централи, присъединени към електропреносната мрежа с обща инсталирана електрическа мощност по-малка от 4 MW произведена от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
  2. по договори за дългосрочно изкупуване на разполагаемост и електрическа енергия;
  3. в количество, определено по реда на чл. 4, ал. 2, т. 8.“
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 30.

  § 20. В чл. 94а, ал. 3 след думата „производители“ се добавя „по чл. 162 и по чл. 31 от Закона за енергията от възобновяеми източници“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 31.

  § 21. В чл.96а ал. 2 се отменя.

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  Параграф 21 отпада.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 21 да бъде отхвърлен.

  § 22. В чл. 97, ал. 1 т. 1 се отменя.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 32.

  § 23. В чл. 100 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „и крайните клиенти“ се заменят с „координатори на балансиращи групи, крайните клиенти и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за компенсиране на технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение“.
  2. В ал. 3 думите „над 5 MW, включително от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност над 5 MW“ се заменят с „4 MW и над 4 MW“.
  3. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
  „(5) Производители по чл. 162а и производители с обект с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW по Закона за енергията от възобновяемите източници може да продават цялата или част от произведената от тях електрическа енергия на координатор на балансираща група. В този случай координаторът регистрира при независимия преносен оператор производителите като подгрупа в балансиращата група и задължително продава закупената електрическа енергия, чрез отделна регистрация на тази подгрупа на организиран борсов пазар.
  (6) Координаторът по ал. 5 изготвя месечна справка за продадената електрическа енергия на организиран борсов пазар по производители, която предоставя на комисията и фонда до 10-число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.“

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  В § 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „координатори на балансиращи групи“ се заличават.
  2. Създава се нова т. 2:
  „2. Създава се нова ал. 3:
  (3) Общественият доставчик може да купува електрическа енергия по свободно договорени цени в случай на недостиг на количества електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик сключва сделки с крайните снабдители.“
  3. Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:
  „3. Алинея 3 става ал. 4 и в нея думите „над 5 MW, включително от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност над 5 MW“ се заменят с „4 MW и над 4 MW, от операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за компенсиране на технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение“, а след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“.“
  4.Създава се нова т. 4:
  „4. Алинея 4 става ал. 5 и в нея думите „Алинея 3“ се заменят с „Алинея 4“;
  5.Досегашната т. 3 става т. 5 и се изменя така:
  „5. Алинеи 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7 и се изменят така:
  (6) Производители по чл. 162а и производители с обект с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW по Закона за енергията от възобновяемите източници може да продават цялата или част от произведената от тях електрическа енергия на координатор на балансираща група. В този случай координаторът регистрира при независимия преносен оператор производителите като подгрупа в балансиращата група и задължително продава закупената от тях електрическа енергия, чрез отделна регистрация на организиран борсов пазар.
  (7) Координаторът по ал. 6 изготвя месечна справка за продадената електрическа енергия на организиран борсов пазар по производители, която предоставя на комисията и фонда до 10-число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.пр. Атанас Костадинов:
  В § 23, т. 3 се правят следните изменения:
  а) в ал. 5, изречение второ, след думата „група“ се поставя точка, а до края на изречението текстът отпада.
  б) В ал. 6 думите: „организиран борсов“ се заменят със „свободен“
  Работната група не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следата редакция на § 23, който става § 33:
  § 33. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 1 думите „и крайните клиенти“ се заменят с „координатори на балансиращи групи, крайните клиенти и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за компенсиране на технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение“.
  2.Създава се нова ал. 3:
  „(3) Общественият доставчик може да купува електрическа енергия по свободно договорени цени в случай на недостиг на количества електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик сключва сделки с крайните снабдители.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „над 5 MW, включително от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност над 5 MW“ се заменят с „4 MW и над 4 MW, от операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за компенсиране на технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение“, а след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
  5. Досегашните ал. 5 и 6 стават ал. 6 и 7 и се изменят така:
  „(6) Производители по чл. 162а и производители с обект с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW по Закона за енергията от възобновяемите източници може да продават цялата или част от произведената от тях електрическа енергия на координатор на балансираща група. В този случай координаторът регистрира при независимия преносен оператор производителите като подгрупа в балансиращата група и задължително продава закупената от тях електрическа енергия, чрез отделна регистрация на организиран борсов пазар.
  (7) Координаторът по ал. 6 изготвя месечна справка за продадената електрическа енергия на организиран борсов пазар по производители, която предоставя на комисията и фонда до 10-число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.“

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  Създава се § 23а:
  „§ 23а. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „снабдители“ се добавя „производителите“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) След смяна на доставчик, ако крайният клиент не е изпълнил задълженията по договор за продажба на електрическа енергия към предходния си доставчик, последният има право да преустанови временно снабдяването му с електрическа енергия по ред, определен в правилата по чл. 91, ал. 2.“.
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.
  4.Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 и 3“.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група предлага да се създаде нов § 34:
  § 34. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „снабдители“ се добавя „производителите“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) След смяна на доставчик, ако крайният клиент не е изпълнил задълженията по договор за продажба на електрическа енергия към предходния си доставчик, последният има право да преустанови временно снабдяването му с електрическа енергия по ред, определен в правилата по чл. 91, ал. 2.“.
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 и 3“.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

  § 24. В чл. 127 се създава ал. 3:
  „(3) Алинея 2 не се прилага при извършване на техническа реконструкция или изграждане на заместващи инсталации, с цел осигуряване изпълнението на задълженията за непрекъснатост качеството на топлоснабдяването.“
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 35.

  § 25. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в изречение първо след думата „производители“ се добавя „с обекти с обща инсталирана електрическа мощност по-малка от 4 MW“, в изречение второ думите „индивидуална цена за инсталациите“ се заменят с „преференциална цена“, а изречение трето се заличава.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Производителят може да продава количествата електрическа енергия извън тези по ал. 1 на обществения доставчик съответно крайния снабдител по средноаритметична цена за излишък на балансиращия пазар за съответния месец.“
  3. Алинея 3 се отменя.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 36.

  § 26. Създават се нов чл. 162а и чл. 162б:
  „Чл. 162а. Фонд "Сигурност на електроенергийната система" компенсира с премия производители с обекти с обща електрическа инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW за цялото количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано с месечен сертификат за произход, с изключение на количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство и количествата, които производителят ползва за собствени нужди и за собствено потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1 или с които участва на пазара на балансираща енергия, или която е потребявана от небитови клиенти, които не са на бюджетна издръжка, и които производителят с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди снабдява с топлинна енергия. Количествата електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия се компенсират до размера на количествата, определени с решение на комисията за определяне на преференциална цена.
  Чл. 162б. Начинът за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство в зависимост от вида на технологичния цикъл, изискванията към техническите средства за измерване и регистриране на електрическата енергия от комбинирано производство и критериите за определяне на комбинираното производство като високоефективно, се определят с наредба на министъра на енергетиката.“
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 37.


  § 27. Досегашният чл. 162а става чл. 162в.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 38.


  § 28. В чл. 163б се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 2, т. 5 и 6 думите „чл. 162, ал. 3“ се заменят с „чл. 162б“.
  2. Създават се ал. 5 - 7:
  „(5) За изкупената електрическа енергия по чл. 162 производителите заявяват издаване на месечни сертификати за произход и ги прехвърлят на обществения доставчик, съответно на крайните снабдители.
  (6) За произведената електрическа енергия по чл. 162а производителите заявяват издаване на месечни сертификати за произход и ги прехвърлят на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
  (7) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ след изплащане на премия прехвърля на лицата по чл. 36ж, ал. 1, т. 1 сертфикатите за произход по ал. 6 за съответния месец пропорционално на размера на дължимите от тези лица за същия месец средства от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17.“
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 39.


  § 29. В чл. 205, 206, 207, 207а, 207б, 208, 209, 210 думите „определен по максималния размер“ се заличават.
  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов:
  І. Параграф 29 се изменя така:
  § 29. В чл. 205 от законопроекта се предлагат следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 205, ал. 1 се добавя ново изречение:“При повторно нарушение имуществената санкция е в размер на 45 000 лв.”
  2. В чл. 205, ал. 2 се добавя ново изречение:“При повторно нарушение имуществената санкция е в размер на 450 000 лв.”.
  3. Алинея 3 се отменя
  ІІ. Създават се нови § 29 а - 29и със следния текст:
  § 29а. В чл. 206 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 1 се добавя ново изречение:“При повторно нарушение имуществената санкция е в размер на 3 000 000 лв.
  2. Алинея 3 се отменя
  § 29б. В чл. 207, ал. 2 след думите „имуществената санкция“ се добавя „ в размер на 3 000 000 лв.
  § 29в. В чл. 207а, ал. 2 след думите „имуществената санкция“ се добавя „ в размер на 3 000 000 лв.
  § 29г. В чл. 207б, ал. 2 след думите „имуществената санкция“ се добавя „ в размер на 600 000 лв.
  § 29д В чл. 208, ал. 2 след думите „имуществената санкция“ се добавя „ в размер на 150 000 лв.
  § 29e. В чл. 209, ал. 2 след думите „имуществената санкция“ се добавя „ в размер на 300 000 лв.
  § 29ж .В чл. 210, ал. 2 след думите „имуществената санкция“ се добавя „ в размер на 300 000 лв.
  § 29з.В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се добавя ново изречение:“При повторно нарушение глобата е в размер на 3 000 лв.”
  2. В ал. 2 се добавя ново изречение:“При повторно нарушение имуществената санкция е в размер на 6 000 лв.”
  3. В ал. 3 се добавя ново изречение:“При повторно нарушение глобата е в размер на 15 000 лв., а имуществената санкция е в размер на 30 000 лв.”
  § 29и. В чл. 216 се добавя ново изречение:“При повторно нарушение имуществената санкция е в размер на 3 000 000 лв.”
  Работната група не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 40.

  § 30. В чл. 217 думите „определен по максималния размер“ се заличават, а накрая се добавя „по чл. 215 и 216“.
  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов:
  Параграф 30 се изменя така:
  § 30. Чл. 217 се отменя.
  Работната група не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30, който става § 41.

  § 31. В чл. 219, 222, 224а, 224б и 224в думите „определен по максималния размер“ се заличават.
  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов:
  параграф § 31 се изменя така:
  § 31. В чл. 219, ал. 2 след думата „глоба“ се добавя „ в размер на 24 000 лв.
  Работната група не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 31, който става § 42.


  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов:
  Създава се нов § 31а-31в със следния текст:
  § 31а. В чл. 222, ал. 3 думите „по ал. 1 и 2“ се заличават, а след думата „санкция“ се добавят думите „в размер на 15 000 лв. по ал. 1 и 150 000 лв. по ал. 2.“
  § 31б. В чл. 224а, ал. 2 се изменя така:
  „(2) При повторно нарушение имуществената санкция е в размер 120 000 лв.“
  §31в .В чл. 224в, ал. 2 се изменя така:
  „(2) При повторно нарушение имуществената санкция е в размер 120 000 лв.“
  Работната не подкрепя предложението.


  § 32. Създават се чл. 224г, 224д, 224е и 224ж:
  „Чл. 224г. (1) На юридическо лице или едноличен търговец, който наруши или извърши действия, с цел да наруши чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, ако не подлежи на по-тежко наказание се налага имуществена санкция в размер до 10 на сто от общия оборот за предходната финансова година на това лице. Когато няма реализиран оборот имуществена санкция е в размер от 10 000 до 100 000 лв.
  (2) Физическо лице, което наруши или извърши действия, с цел да наруши чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, ако не подлежи на по-тежко наказание се наказва с глоба в размер от 5 000 до 50 000 лв.
  (3) При определяне размера на имуществената санкция по ал. 1 и на глобата по ал. 2 комисията взема предвид тежестта и продължителността на нарушението, както и смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Конкретният размер на санкцията и глобата се определят от комисията в съответствие с приета от нея методика, публикувана на страницата й в интернет.
  (4) Отговорността на юридическите лица не изключва отговорността на физическите лица, които заемат административни или управленски длъжности в тези юридически лица.
  (5) Санкциите по този член се налагат с решение на комисията без да се съставя акт за установяване на административно нарушение. Решението на комисията се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването спира изпълнението.
  Чл. 224д. (1) На юридическо лице или едноличен търговец, който не предостави информация или възпрепятства извършване на проверка на място в хода на производство за установяване на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, се налага имуществена санкция в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. за всеки ден неизпълнение, но не повече от 100 000 лв.
  (2) Физическо лице, което не предостави информация или възпрепятства извършване на проверка на място в хода на производство за установяване на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, се наказва с глоба в размер от 100 до 1 000 лв. за всеки ден неизпълнение, но не повече от 10 000 лв.
  (3) Санкциите по този член се налагат с разпореждане на председателя на комисията въз основа на доклад от длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6. Разпореждането се обжалва по реда Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.
  Чл. 224е. (1) На юридическо лице или едноличен търговец, който не изпълни решение за прилагане на мярка по чл. 74л се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв.
  (2) Физическо лице, което не изпълни решение за прилагане на мярка по чл. 74л се наказва с глоба в размер от 10 000 до 100 000 лв.
  (3) При повторно нарушение имуществената санкция, съответно глобата е в трикратен размер на имуществената санкция, съответно на глобата по ал. 1 и 2.
  Чл. 224ж. (1) На юридическо лице или едноличен търговец, който наруши чл. 4, 8, 9 и 15 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв.
  (2) Физическо лице, което наруши чл. 4, 8, 9 и 15 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 се наказва с глоба в размер от 5 000 до 50 000 лв.
  (3) При повторно извършено нарушение имуществената санкция, съответно глобата е в трикратен размер на имуществената санкция, съответно на глобата по ал. 1 и 2.
  (4) Отговорността на юридическите лица не изключва отговорността на физическите лица, които заемат административни или управленски длъжности в тези юридически лица.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 43.

  § 33. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „лицата по“ се добавя „чл. 74о, ал. 4“.
  2. В ал. 2 думите „и 224в“ се заменят с „224в, 224е и 224ж“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 44.


  § 34. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1а думите „търговци на електрическа енергия, ползватели или собственици на мрежите, организирана“ се заменят с „търговски участници“.
  2. Точки 27е се отменя.
  3. Създава се нова т. 42:
  „42. „Прогнозна пазарна цена по групи производители в зависимост от първичния енергиен източник“ е среднопретеглената годишна цена, определена от Комисията по енергийно и водно регулиране по методика за електрическа енергия, произведена от слънчева енергия, вятърна енергия, водноелектрически централи, с инсталирана мощност до 10 MW, от биомаса и други видове възобновяеми източници.“
  4. Точки 54а и 59б се отменят.
  5. В т. 61 думите „агрегати, които не е предвидено да работят в даден период от време и“ се заменят с „мощности за производство и/или потребление“.

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  В § 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:
  „2. Създава се т. 1 б:
  „1б.„Базов товар“ е производство с постоянна мощност на електрическа енергия и нейното потребление за определен период от време.“;
  2. Точка 2 отпада.
  3. В т. 3 думите „и други видове възобновяеми източници“ се заменят с „други видове възобновяеми източници и за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от природен газ и въглища.“
  4. Точка 4 отпада.
  5. Точка 5 става т. 4.
  Работната група подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов:
  В § 34, в § 1 от допълнителните разпоредби се прави следното допълнение:
  Създава се нова т. 42 със следния текст:
  “т. 42. “Премия за електрическа енергия произведена от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия” е разликата между преференциалните цени на производителите и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин в лв./МВтч”
  Работната не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следата редакция на § 34, който става § 45:
  § 45. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1а думите „търговци на електрическа енергия, ползватели или собственици на мрежите, организирана“ се заменят с „търговски участници“.
  2. Създава се т. 1б:
  „1б.„Базов товар“ е производство с постоянна мощност на електрическа енергия и нейното потребление за определен период от време.“
  3. Създава се нова т. 42:
  „42. „Прогнозна пазарна цена по групи производители в зависимост от първичния енергиен източник“ е среднопретеглената годишна цена, определена от Комисията по енергийно и водно регулиране по методика за електрическа енергия, произведена от слънчева енергия, вятърна енергия, водноелектрически централи, с инсталирана мощност до 10 MW, от биомаса, други видове възобновяеми източници и за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия произведена от природен газ и въглища.“
  4. В т. 61 думите „агрегати, които не е предвидено да работят в даден период от време и“ се заменят с „мощности за производство и/или потребление“.


  Предложение на н.пр. Искрен Веселинов и Александър Сиди:
  След § 34, който става § 36 се създава нов §37:
  §37. В Преходни и заключителни разпоредби, §4 се създава нова ал.4а:
  „(4а). в случай, че сделката по изкупуване не бъде осъществена или не е на лице обоснован отказ в срок от 3 месеца, след покана от страна на собствениците по ал.1 към енергийното предприятие, същото се задължава да плаща наем по ценоразпис, определен от КЕВР в зависимост от типа и мощността на съоръжението.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група предлага да се създаде нов § 46:
  § 46. В §4 от преходните и заключителните разпоредби в §4 се създава ал. 4а:
  „(4а) В случай, че сделката по изкупуване не е осъществена или няма обоснован отказ по ал. 4, енергийното предприятие в срок три месеца след покана от страна на собствениците по ал. 1 е длъжно да плаща наем по методика, определена от комисията в зависимост от типа и мощността на съоръжението.“


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 35. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в срок до 30 юни 2018 г.
  (2) Методиката по чл. 224г, ал. 2 се приема от Комисията за енергийно и водно регулиране в срок до 30 юни 2018 г.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 47.


  § 36. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 81 от 2015 г., бр. 76 и 101 от 2016 г. , бр. 63 и 101 от 2017 г.) в чл. 34, ал. 2 след думите „прилагането им“ се добавя „на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (OB, L 326/1 от 8 декември 2011 г.)“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 48.

  Предложение на н.пр. Даниел Кирилов:
  Създава се нов § 37:
  § 37. В Закона за държавния служител ( обн., ДВ. бр. 67 от 1999г., изм. бр.1 от 2000г., бр.25,99 и 110 от 2001г., бр.45 от 2002г.,бр.95 от 2003г.,бр.70 от 2004г., бр.19 от 2005г., бр.24 ,30 и 102 от 2006г., бр.59 и 64 от 2007г., бр.43, 94 и 108 от 2008г., бр.35, 42, 74 и 103 от 2009г., бр.15, 46, 58, 77, 91 и 97 от 2010г., бр.1,18 и 100 от 2011г., бр.15, 20, 38 и 82 от 2012г., бр.15и 68 от 2013г., бр.14, 24, 54 и 98 от 2015г., бр.38,57,81 и 105 от 2016г., бр.86 и 103 от 2017г., бр.7 и 30 от 2018 г.) в чл. 29 думите „30 април“ се заменят с „15 май“.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група предлага да се създаде § 49:
  § 49. В Закона за държавния служител ( обн., ДВ. бр. 67 от 1999г., изм. бр.1 от 2000г., бр.25,99 и 110 от 2001г., бр.45 от 2002г.,бр.95 от 2003г.,бр.70 от 2004г., бр.19 от 2005г., бр.24 ,30 и 102 от 2006г., бр.59 и 64 от 2007г., бр.43, 94 и 108 от 2008г., бр.35, 42, 74 и 103 от 2009г., бр.15, 46, 58, 77, 91 и 97 от 2010г., бр.1,18 и 100 от 2011г., бр.15, 20, 38 и 82 от 2012г., бр.15и 68 от 2013г., бр.14, 24, 54 и 98 от 2015г., бр.38,57,81 и 105 от 2016г., бр.86 и 103 от 2017г., бр.7 и 30 от 2018 г.) в чл. 29 думите „30 април“ се заменят с „15 май“.

  § 37. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн. ДВ, бр. 35 от 2011 г., изм. и доп., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г.,бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 от 2014 г. на КС на РБ - бр. 65 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6, в т. 1 накрая се добавя „произведена от енергийни обекти с обща инсталирана мощност по-малка от 4 MW“.
  2. В чл. 18, ал. 1, т. 6 думата „произведена“ се заличава, а след думата „източници“ се добавя „произведена от обекти с обща инсталирана мощност по-малка от 4 MW“.
  3. В чл. 31, ал. 1 думите „Електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува от обществения доставчик, съответно от крайните снабдители“ се заменят с „Общественият доставчик и крайните снабдители изкупуват електрическата енергия от възобновяеми източници, произведена от обекти с обща инсталирана мощност по-малка от 4 MW“.
  4. В чл. 34:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „производител за“ се добавя „произведено“;
  б) в ал. 7 след думите „чл. 31, ал. 5“ се добавя „т. 1“, а думите „по реда на наредбата по чл. 35, ал. 4“ се заличават.
  5. В глава седма навсякъде думите „определен по максималния размер“ се заличават.

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  В § 37:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 думите „Електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува от обществения доставчик, съответно от крайните снабдители“ се заменят с „Общественият доставчик и крайните снабдители изкупуват електрическата енергия от възобновяеми източници, произведена от обекти с обща инсталирана мощност по-малка от 4 MW“;
  б) създава се ал. 14:
  „(14) При реконструкция и модернизация на енергиен обект, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията, условията за изкупуване по договорите по ал. 2 и определеното нетно специфично производство на електрическа енергия се запазват.
  2.Точка 4 се изменя така:
  „4. В чл. 34:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „производител за“ се добавя „произведено“;
  б) в ал. 4 се добавя изречение второ: „Гаранцията за произход е използвана когато е прехвърлена на краен клиент или когато с нея е доказан дела на енергия от възобновяеми източници в общия енергиен състав на доставчика;
  в) в ал. 6 изречение първо се изменя така: „Гаранциите за произход се използват само за доказване пред краен клиент, че определен дял от енергията в общия енергиен състав на доставчика или количество електрическа енергия е произведено от възобновяеми източници;
  г) създава се нова ал. 7:
  „(7) Гаранцията за произход може да се прехвърля независимо от електрическата енергия за която е издадена, но само веднъж на краен клиент.“
  д) алинея 7 става ал. 8 и в нея след думите „чл. 31, ал. 5“ се добавя „т. 1“, а думите „по реда на наредбата по чл. 35, ал. 4“ се заличават.“
  3. Точка 5 се изменя така:
  „5. В чл. 60, ал. 2, чл. 61, ал. 2 и чл. 63 ал. 2 думите „определен по максималния размер“ се заличават.“
  4. Създават се т. 6 и 7:
  „6. В чл. 64, ал. 1 думите „чл. 34, ал. 7“ се заменят с „чл. 34, ал. 8“.
  7. В чл. 65, ал. 3, чл. 66, ал. 2 и чл. 68, ал. 2 думите „определен по максималния размер“ се заличават.“
  Работната група подкрепя предложението.


  Предложение на н.пр. Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  В преходните и заключителните разпоредби, в § 37се създава точка 6:
  „6. Параграф 18 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 2015 г.) се отменя.“
  Работната група не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следата редакция на § 37, който става § 50:
  § 50. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн. ДВ, бр. 35 от 2011 г., изм. и доп., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г.,бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 от 2014 г. на КС на РБ - бр. 65 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6, в т. 1 накрая се добавя „произведена от енергийни обекти с обща инсталирана мощност по-малка от 4 MW“.
  2. В чл. 18, ал. 1, т. 6 думата „произведена“ се заличава, а след думата „източници“ се добавя „произведена от обекти с обща инсталирана мощност по-малка от 4 MW“.
  3. В чл. 31:
  а) в ал. 1 думите „Електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува от обществения доставчик, съответно от крайните снабдители“ се заменят с „Общественият доставчик и крайните снабдители изкупуват електрическата енергия от възобновяеми източници, произведена от обекти с обща инсталирана мощност по-малка от 4 MW“;
  б) създава се ал. 14:
  „(14) При реконструкция и модернизация на енергиен обект, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията, условията за изкупуване по договорите по ал. 2 и определеното нетно специфично производство на електрическа енергия се запазват.“
  4. В чл. 34:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „производител за“ се добавя „произведено“;
  б) в ал. 4 се създава изречение второ: „Гаранцията за произход е използвана когато е прехвърлена на краен клиент или когато с нея е доказан дела на енергия от възобновяеми източници в общия енергиен състав на доставчика“;
  в) в ал. 6 изречение първо се изменя така: „Гаранциите за произход се използват само за доказване пред краен клиент, че определен дял от енергията в общия енергиен състав на доставчика или количество електрическа енергия е произведено от възобновяеми източници“;
  г) създава се нова ал. 7:
  „(7) Гаранцията за произход може да се прехвърля независимо от електрическата енергия за която е издадена, но само веднъж на краен клиент.“
  д) Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея след думите „чл. 31, ал. 5“ се добавя „т. 1“, а думите „по реда на наредбата по чл. 35, ал. 4“ се заличават.“
  5. В чл. 60, ал. 2, чл. 61, ал. 2 и чл. 63 ал. 2 думите „определен по максималния размер“ се заличават.
  6. В чл. 64, ал. 1 думите „чл. 34, ал. 7“ се заменят с „чл. 34, ал. 8“.
  7. В чл. 65, ал. 3, чл. 66, ал. 2 и чл. 68, ал. 2 думите „определен по максималния размер“ се заличават.

  Предложение на н.пр. Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  В преходните и заключителните разпоредби се създава § 37а:
  „§ 37а. (1) За производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез енергийни обекти, които са изградени със средства от национална или европейска схема за подпомагане и по отношение на които заявления или права за подпомагане са постъпили или настъпили до влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници, се прилагат цените по чл. 31, ал. 8 от същия закон, действащи към деня на въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията на енергийния обект. За енергийни обекти, въведени в експлоатация преди денят, от която се прилага първото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране за определяне на преференциални цени по чл. 31, ал. 8, се прилагат цените по това решение.
  (2) Производителите по ал. 1 в срок до 10 май 2018г. декларират пред обществения доставчик или съответния краен снабдител стойността и източника на получената финансова подкрепа по ал. 1. При неизпълнение на задължението за деклариране, производителите подлежат на принудителни административни мерки съгласно чл. 57.
  (3) Производителите по ал. 1 в срок до 10 май 2018 г. привеждат договорите за изкупуване на електрическа енергия, които са сключили с обществения доставчик или съответния краен снабдител, в съответствие с изискванията на ал. 1 и 2.
  (4) След изтичане на срока по ал. 2 и 3 общественият доставчик или съответният краен снабдител изкупуват произведената електрическа енергия по цените, предвидени в ал. 1 и 2.
  (5) Алинея 4 се прилага и в случаите на неизпълнение на задължението по ал. 3.
  (6) За производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници по ал. 1 не се прилагат разпоредбите на чл. 31, ал. 4 и чл. 32, ал. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници. След изтичане на срока на договора за изкупуване по чл. 31, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници преференциални цени не се предоставят.“
  Работната група не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Създава се нов § 38:
  „§ 38. В Закона за енергийната ефективност (обн. ДВ. бр. 35 от 2015 г., изм. и доп. бр. 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 и бр. 27 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 3 накрая се добавя „въз основа на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България по чл. 3, ал. 2 от Закона за енергетиката“.
  2. Член 4 се отменя.
  3. В чл. 5, ал. 2 думите „националната стратегия за енергийна ефективност“ се заменят със „Стратегията за устойчиво енергийно развитие“.
  4. В чл. 7, ал. 1, т. 1 се отменя.
  5. В чл. 8 т. 1 се отменя.
  6. В чл. 9 т. 1 се отменя.
  7. В чл. 10 т. 1 се отменя.
  8. В чл. 12, в ал. 2 думите „чл. 4 и“ се заличават.
  9. В глава втора, в наименованието на раздел ІІІ думите „Национална стратегия“ се заличават.
  10. Член 24 се отменя.
  11. В чл. 25, в ал. 2 думите „националната стратегия за енергийна ефективност“ се заменят със „Стратегията за устойчиво енергийно развитие“.
  12. В чл. 68, в ал. 2, т. 5 думите „чл. 4 и“ се заличават.
  13. В чл. 79, в ал. 1 думите „националната стратегия по енергийна ефективност“ се заменят със „Стратегията за устойчиво енергийно развитие“.“
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група предлага де се създаде § 51:
  § 51. В Закона за енергийната ефективност (обн. ДВ. бр. 35 от 2015 г., изм. и доп. бр. 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 и бр. 27 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 3 накрая се добавя „въз основа на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България по чл. 3, ал. 2 от Закона за енергетиката“.
  2. Член 4 се отменя.
  3. В чл. 5, ал. 2 думите „националната стратегия за енергийна ефективност“ се заменят със „Стратегията за устойчиво енергийно развитие“.
  4. В чл. 7, ал. 1, т. 1 се отменя.
  5. В чл. 8 т. 1 се отменя.
  6. В чл. 9 т. 1 се отменя.
  7. В чл. 10 т. 1 се отменя.
  8. В чл. 12, в ал. 2 думите „чл. 4 и“ се заличават.
  9. В глава втора, в наименованието на раздел ІІІ думите „Национална стратегия“ се заличават.
  10. Член 24 се отменя.
  11. В чл. 25, в ал. 2 думите „националната стратегия за енергийна ефективност“ се заменят със „Стратегията за устойчиво енергийно развитие“.
  12. В чл. 68, в ал. 2, т. 5 думите „чл. 4 и“ се заличават.
  13. В чл. 79, в ал. 1 думите „националната стратегия по енергийна ефективност“ се заменят със „Стратегията за устойчиво енергийно развитие“.“


  Предложение на н.пр. Данаил Кирилов:
  Създава се нов § 38:
  § 38. В Закона за Националната агенция по приходите (обн. ДВ. бр.112 от 2002г., изм. бр.114 от 2003г., бр.105 от 2005г., бр.105 от 2006г., бр.109 от 2007г., бр.12, 32, 42 и 95 от 2009г., бр.15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010г., бр.38 и 94 от 2012г., бр.109 от 2013г., бр.60,94 и 95 от 2015г., бр.58 и 105 от 2016г., бр.103 от 2017г. и бр.7 от 2018г.) в чл. 9 се правят следните изменения:
  1.Алинея 7 се отменя.
  2. В ал.8 думите „както и неподаването в срок на декларация по ал.7 без уважителни причини“ се заличават.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група предлага да се създаде § 52:
  § 52. В Закона за Националната агенция по приходите (обн. ДВ. бр.112 от 2002г., изм. бр.114 от 2003г., бр.105 от 2005г., бр.105 от 2006г., бр.109 от 2007г., бр.12, 32, 42 и 95 от 2009г., бр.15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010г., бр.38 и 94 от 2012г., бр.109 от 2013г., бр.60,94 и 95 от 2015г., бр.58 и 105 от 2016г., бр.103 от 2017г. и бр.7 от 2018г.) в чл. 9 се правят следните изменения:
  1. Алинея 7 се отменя.
  2. В ал. 8 думите „както и неподаването в срок на декларация по ал.7 без уважителни причини“ се заличават.


  § 38. (1) От 1 юли 2018 г. общественият доставчик, съответно крайните снабдители не изкупуват електрическа енергия по преференциални цени от производители от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW.
  (2) В срок до 30 юни 2018 г. производителите по ал. 1 сключват с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ договор за компенсиране с премия.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 53.


  § 39. (1) От 1 юли 2018 г. общественият доставчик, съответно крайните снабдители не изкупуват електрическа енергия по преференциални цени от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 МW на енергийни обекти, които до влизането в сила на този закон имат сключени договори за дългосрочно изкупуване или договори по § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници.
  (2) В срок до 30 юни 2018 г. производителите по ал. 1 сключват с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ договор за компенсиране с премия за произведените количества електрическа енергия от обект с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната му цена.
  (3) Премията се определя ежегодно от Комисията за енергийно и водно регулиране в срок до 30 юни, като разлика между преференциалната цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник.
  (4) Премията се предоставя до изтичане на срока, по съответния договор за дългосрочно изкупуване или договор по § 7 преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници.
  (5) За произведената електрическа енергия производителите по ал. 1 заявяват издаване на гаранции за произход и ги прехвърлят на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
  (6) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ след изплащане на премия прехвърля на лицата по чл. 36ж, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката гаранции за произход за съответния месец пропорционално на размера на дължимите от тези лица за същия месец средства от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 от Закона за енергетиката.“

  Предложение на н.пр. Таско Ерменков и Делян Добрев:
  В § 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  (1) В срок до 31 октомври 2018 г. производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 МW на енергийни обекти, сключват с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ договор за компенсиране с премия за произведените от тях количества електрическа енергия до размера на определеното им нетно специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната им цена. Договорите за компенсиране с премия влизат в сила не по-късно от 1 януари 2019 г.
  2. Алинея 3 става ал. 2 и в нея думата „преференциалната“ се заменя с „определената до влизането в сила на този закон преференциална“.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ уведомява своевременно обществения доставчик за датата, от която влиза в сила договорът за компенсиране с премия, сключен със съответния производител.“
  4. В ал. 4 накрая се добавя „сключени до влизането в сила на този закон“.
  5. Създава се нова ал. 5:
  „(5) При реконструкция и модернизация на енергиен обект, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията предоставянето на премия се запазва, като се прилагат ал. 2 и 3.
  6. Алинея 5 става ал. 6.
  7. Алинея 6 става ал. 7 и в нея навсякъде думите „от Закона за енергетиката“ се заличават.
  8. Създават се ал. 8 - 13:
  „(8) От датата на влизането в сила на договора по ал. 1, договорът за изкупуване на съответния производител по ал. 1, сключен до влизане в сила на този закон се смята за прекратен и общественият доставчик, съответно крайните снабдители не изкупуват по преференциална цена произведената от този производител електрическа енергия.
  (9) От 1 юли 2018 г. до влизането в сила на договор по ал. 1 общественият доставчик изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производителите по ал. 1, присъединени към електропреносната мрежа.
  (10) От 1 юли 2018 г. до влизането в сила на договора по ал. 1 крайният снабдител изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производители по ал. 1, присъединени към електроразпределителната мрежа. Общественият доставчик уведомява своевременно крайния снабдител за датата, от която влиза в сила договорът за компенсиране с премия, сключен със съответния производител, съгласно полученото уведомление от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
  (11) Крайните снабдители продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия по ал. 10 по цената, по която са я изкупили.
  (12) Общественият доставчик продава на борсов пазар изкупената от него електрическа енергия по ал. 9 и 11.
  (13) За изкупеното количество електрическа енергия от всеки производител, общественият доставчик получава компенсанция от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в размер на стойността на премията за този производител.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следата редакция на § 39, който става § 54:
  § 54. (1) В срок до 31 октомври 2018 г. производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 МW на енергийни обекти, сключват с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ договор за компенсиране с премия за произведените от тях количества електрическа енергия до размера на определеното им нетно специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната им цена. Договорите за компенсиране с премия влизат в сила не по-късно от 1 януари 2019 г.
  (2) Премията се определя ежегодно от Комисията за енергийно и водно регулиране в срок до 30 юни, като разлика между определената до влизането в сила на този закон преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник.
  (3) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ уведомява своевременно обществения доставчик за датата, от която влиза в сила договорът за компенсиране с премия, сключен със съответния производител.
  (4) Премията се предоставя до изтичане на срока, по съответния договор за дългосрочно изкупуване или договор по § 7 преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници, сключени до влизането в сила на този закон .
  (5) При реконструкция и модернизация на енергиен обект, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията предоставянето на премия се запазва, като се прилагат ал. 2 и 3.
  (6) За произведената електрическа енергия производителите по ал. 1 заявяват издаване на гаранции за произход и ги прехвърлят на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
  (7) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ след изплащане на премия прехвърля на лицата по чл. 36ж, ал. 1, т. 1 гаранции за произход за съответния месец пропорционално на размера на дължимите от тези лица за същия месец средства от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17.“
  (8) От датата на влизането в сила на договора по ал. 1, договорът за изкупуване на съответния производител по ал. 1, сключен до влизане в сила на този закон се смята за прекратен и общественият доставчик, съответно крайните снабдители не изкупуват по преференциална цена произведената от този производител електрическа енергия.
  (9) От 1 юли 2018 г. до влизането в сила на договор по ал. 1 общественият доставчик изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производителите по ал. 1, присъединени към електропреносната мрежа.
  (10) От 1 юли 2018 г. до влизането в сила на договора по ал. 1 крайният снабдител изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производители по ал. 1, присъединени към електроразпределителната мрежа. Общественият доставчик уведомява своевременно крайния снабдител за датата, от която влиза в сила договорът за компенсиране с премия, сключен със съответния производител, съгласно полученото уведомление от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
  (11) Крайните снабдители продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия по ал. 10 по цената, по която са я изкупили.
  (12) Общественият доставчик продава на борсов пазар изкупената от него електрическа енергия по ал. 9 и 11.
  (13) За изкупеното количество електрическа енергия от всеки производител, общественият доставчик получава компенсанция от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в размер на стойността на премията за този производител.

  Предложение на н.пр. Таско Ерменков и Делян Добрев:
  В преходни и заключителни разпоредби се създава се нов §40:
  „§ 40. Министърът на енергетиката нотифицира схемите за държавна помощ в областта на енергетиката за производството на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в двумесечен срок от датата на влизане в сила на този закон.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група предлага да се създаде § 55:
  § 55. Министърът на енергетиката нотифицира схемите за държавна помощ в областта на енергетиката за производството на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в срок до 30 юни 2018 г.

  § 40. В срок до 30 юни 2018 г. търговците и производителите на електрическа енергия с обекти с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW внасят банкова гаранция или депозит по чл. 36ж, ал. 3 във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 56.

  Предложение на н.пр. Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Създава се § 40а:
  „§ 40а. Министърът на енергетиката разработва и внася за одобряване от Министерския съвет Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България в срок от 6 месеца от датата на влизане на този закон в сила.“
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група предлага да се създаде § 57:
  § 57. Министърът на енергетиката разработва и внася за одобряване от Министерския съвет Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  Създава се § 40а:
  „§ 40а. Срокът по чл. 36в, ал. 2 се прилага за членовете на управителния съвет на фонда, определени до влизането в сила на този закон, като мандатът им започва да тече от деня на влизането му в сила.“
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група предлага да се създаде § 58:
  § 58. Срокът по чл. 36в, ал. 2 се прилага за членовете на управителния съвет на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, определени до влизането в сила на този закон, като мандатът им започва да тече от деня на влизането му в сила.

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  Създава се § 40б:
  „§ 40б. (1) С влизането в сила на този закон безсрочните и срочните служебни правоотношения на държавните служители от администрацията на Комисията за енергийно и водно регулиране се преобразуват съответно в безсрочни и срочни трудови правоотношения, като със служителите се сключват трудови договори. Когато изтеклият до момента на преобразуването на правоотношенията срок за изпитване по чл. 12 от Закона за държавния служител е по-малък от 6 месеца, той се включва в срока за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда, а когато изтеклият срок надвишава 6 месеца, се приема, че срокът за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда е изтекъл.
  (2) При преобразуването по ал. 1 индивидуалната основна месечна заплата по Кодекса на труда на държавните служители и на служителите по трудови правоотношения от администрацията на Комисията за енергийно и водно регулиране се определя така, че същата, увеличена с допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, да не е по-ниска от получаваната до този момент индивидуална основна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
  (3) Неизползваните отпуски по служебните правоотношения по ал. 1 се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.“
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група предлага да се създаде § 59:
  § 59. (1) Срочните служебни правоотношения на държавните служители от администрацията на Комисията за енергийно и водно регулиране се преобразуват съответно в безсрочни и срочни трудови правоотношения, като със служителите се сключват трудови договори. Когато изтеклият до момента на преобразуването на правоотношенията срок за изпитване по чл. 12 от Закона за държавния служител е по-малък от 6 месеца, той се включва в срока за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда, а когато изтеклият срок надвишава 6 месеца, се приема, че срокът за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда е изтекъл.
  (2) При преобразуването по ал. 1 индивидуалната основна месечна заплата по Кодекса на труда на държавните служители и на служителите по трудови правоотношения от администрацията на Комисията за енергийно и водно регулиране се определя така, че същата, увеличена с допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, да не е по-ниска от получаваната до този момент индивидуална основна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
  (3) Неизползваните отпуски по служебните правоотношения по ал. 1 се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

  § 41. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 и § 37, относно т. 1-4, които влизат в сила от 1 юли 2018 г..

  Предложение на н.пр. Данаил Кирилов:
  §41. В параграф 41 накрая се добавя „парагарф 37 и 38 влизат в сила от 30 април 2018 г.“
  Работната група подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Атанас Костадинов:
  В § 41 изразът „ от 1 юли 2018 г.“ се заменя с израза „след нотифициране от Европейската комисия на новите механизми за подкрепа на производители на електроенергия от възобновяеми източници и производители на високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия“.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението което е отразено на систематичното му място § 55.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 60:
  § 60. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
  1. Параграф 10, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 и § 50, относно т. 1-4, които влизат в сила от 1 юли 2018 г.;
  2. Параграф 49 и 52, които влизат в сила от 30 април 2018 г.;
  3. Параграф 5, 6, 8, 9 и 59, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА:

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума