Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
12/07/2018 първо гласуване

  Относно: Законопроект изменение и допълнение на Закона за енергетиката №№802-01-23, внесен от Министерски съвет на 21.06.2018г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

  Д О К Л А Д
  Относно: Законопроект изменение и допълнение на Закона за енергетиката №№802-01-23, внесен от Министерски съвет на 21.06.2018г.
  На свое редовно заседание, проведено на 12.07.2018г. Комисията по енергетика обсъди и гласува законопроект изменение и допълнение на Закона за енергетиката №№802-01-23, внесен от Министерски съвет на 21.06.2018г. Присъстващи на заседанието бяха: от Министерство на енергетиката: г-жа Теменужка Петкова – министър, г-н Жечо Станков – заместник-министър, г-жа Росица Недялкова –началник на политическия кабинет, г-н Николай Налбантов- директор Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“, г-н Жеко Жеков – началник отдел в Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“, г-жа Мирослава Христова – директор Дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“, г-жа Лучия Бакалчева – главен юрисконсулт, Дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“, г-жа Анелия Терзиева – главен юрисконсулт, Дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“; от ЕСО ЕАД: г-н Ангелин Цачев – изпълнителен директор.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката беше представен от министър Теменужка Петкова, която посочи че на първо място предложените промени съдържат правилно и пълно транспониране на Директива 72 и Директива 73, свързана с Общите правила за вътрешния пазар на електрическа енергия и природен газ.
  Отнема се съществуващата към момента възможност операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи да отказват достъп до тях поради влошаване на условията за снабдяване. Тя се заменя с възможност временно да се ограничи или преустанови достъпът на ползвателите при определени условия. Ограничаването на достъпа се отнася за вече присъединени ползватели.
  С други изменения на закона се въвежда задължението при отказ от присъединяване на нови потребители, операторите на електропреносната, електроразпределителната, газопреносната и газоразпределителните мрежи да мотивират писмено решението си. В момента изрично изискване за писмено мотивиране не съществува в законодателството. По този начин ще се гарантира по-голяма правна сигурност за ползвателите на енергийни услуги. С промените в Закона за енергетиката се забранява също прехвърлянето на персонала на оператора на преносна мрежа, към предприятия, изпълняващи някоя от дейностите по производство или доставка.
  Поставят се изисквания и към състава на надзорния орган на независимия преносен оператор. Той трябва да включва членове, представляващи вертикално интегрираното предприятие и членове, представляващи акционери – трети страни. Операторът на система за съхранение на природен газ ще има независими от вертикално интегрираното предприятие права за вземане на решения по отношение на активите, необходими за поддръжката, експлоатацията или разработването на съоръженията за съхранение. По този начин се гарантира независимостта на оператора, която трябва да бъде осигурена, дори и когато той е част от вертикално интегрирано предприятие.
  С транспонирането на разпоредби от директивата за инфраструктурата за алтернативни горива се създава правна рамка по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства. С новите текстове се регламентират фигурите на оператор на публично достъпна зарядна точка и ползвателите на услуги за зареждане на електрически превозни средства. Предвиден е ред за присъединяване на зарядната точка към електроразпределителната мрежа. Разгръщането на зарядната инфраструктура ще послужи като стимул за по-широкото използване на електрически превозни средства, което е фактор за опазване на околната среда, близки до нулевите вредни емисии и силно намаляване на шума.
  С втората група поправки в закона се облекчава режимът за изграждане на линейни енергийни обекти – електропроводи, газопроводи, нефтопроводи и други. Те ще се изграждат вече въз основа на учредено сервитутно право. Действащите в момента текстове на закона предвиждат учредяване на право на строеж както за изграждането на сгради и постройки, така и за прокарването на подводни, надземни и подземни линейни обекти на техническата инфраструктура. Тази липса на разграничение между видовете енергийни обекти утежнява осъществяването на инвестиционни намерения на енергийните предприятия.
  Със законодателните изменения се въвежда дефиниция на линейните енергийни обекти, като към тях се включват и принадлежащите им трайно прикрепени към земята конструктивни елементи (например, стълбовете към електропроводите).Действащият в момента режим за придобиване на вещни права води до забавяне в развитието на енергийната инфраструктура. В същото време, това е причина за оскъпяване на инвестициите, заплащане на неустойки и загуби на финансиране.С други промени в енергийното законодателство се урежда възможността за възмездно придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост, без търг или конкурс за изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти (трафопостове, подстанции и други).
  Предложените законови поправки целят намаляване на административните процедури за изграждане на линейни енергийни обекти. Със законопроекта се създават условия за ефективно реализиране на проектите от общ интерес, касаещи трансевропейската енергийна инфраструктура.
  В последвалата дискусия народния представител Таско Ерменков обърна внимание на това, че предлагания законопроект е свързан с действия продиктувани като резултат от нерешени по нотифицирана държавна помощ или наказателни процедури срещу държавата и зададе въпрос относно това дали тези промени, които в момента се правят са нотифицирани. Предвид тези неясноти народния представител Таско Ерменков обяви, че народните представители от групата на „БСП лява България“ ще гласуват „въздържал се“. Министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова отговори, че в предложения законопроект се транспонира директива,претърпяла промени, които не са отразени в националното законодателство. Министерство на енергетиката е готово да предостави кореспонденцията с Европейската комисия, която е определила срок в който тези промени да бъдат имплементирани.

  Народният представител г-н Делян Добрев изказа притеснение относно текстовете свързани с въвеждането на регулация за зарядните станции за електромобили, поради това, че такава регулация би затруднила развитието на сектор „Електромобилност“, вместо да бъде облекчен. Поради това счита за необходимо тези текстове да се преосмислят и да отпаднат.
  От присъстващите гости се изказа г-н Илия Левков – председател на индустриален клъстър електромобили, който подкрепи казаното от народния представител Делян Добрев.
  След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с 11 гласа „за”, 0 гласа ”против” и 7 гласа”въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката №802-01-23, внесен от Министерски съвет на 21.06.2018г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума