Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
19/09/2018 второ гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката № 802-01-23, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2018 г., приет на първо гласуване на 26 юли 2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката № 802-01-23, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2018 г., приет на първо гласуване на 26 юли 2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
  (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57 и 64 от 2018 г.)

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 21, ал. 1 се създава т. 12а:
  „12а. приема и контролира прилагането на методика за определяне на цените на услугите за зареждане на електрически превозни средства, предоставяни от операторите на публично достъпни зарядни точки като част от правилата за търговия с електрическа енергия по т. 9.“

  Предложение на н.пр. Делян Добрев и Ивелина Василева:
  Параграф 1 да отпадне, като следващите параграфи се преномерират съответно.
  Работната група не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  В § 1 относно чл. 21, ал. 1 се създава нова т. 2:
  2. В т. 23а думата „действия“ се заменя със „сделки“, преди думата „газ“ се добавя думата „природен“ и след думата „доставките“ думите до края на изречението се заличават. Създава се второ изречение: „Комисията се произнася след наличие на разрешение или одобрение на други държавни органи, компетентни да разглеждат сделките.“.
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 21, ал. 1, т. 23а думата „действия“ се заменя със „сделки“, преди думата „газ“ се добавя думата „природен“ и след думата „доставките“ текстът до края на изречението се заличава. Създава се изречение второ: „комисията се произнася след наличие на разрешение или одобрение на други държавни органи, компетентни да разглеждат сделките.“.

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  Създава се нов § 1а:
  § 1а. В чл. 31а, ал. 1 след думата „енергия“ се добавят думите „цените за достъп и/или пренос през електропреносната и/или електроразпределителните мрежи и цената и/или компонентата от цената по чл. 30, ал. 1, т. 17“.
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 31а, ал. 1 в текста преди т. 1, след думата „енергия“ се поставя запетая и се добавя „цените за достъп и/или пренос през електропреносната и/или електроразпределителните мрежи и цената и/или компонентата от цената по чл. 30, ал. 1, т. 17“.

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  Създават се нови § 1б-1г.
  § 1б. В чл. 36ж:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Задълженията на търговците и производителите по ал. 1 за текущия месец се обезпечават гаранция в размер на 100 на сто от средната аритметична месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 6 месеца. При липса на данни за предходните 6 месеца обезпечението е в размер 100 на сто от средната аритметична месечна стойност за предходните месеци, за които има данни, но не по-малко от 20 000 лв. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
  1. депозит в пари по банкова сметка на фонда;
  2. банкова гаранция;
  3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на търговеца или производителя.“
  2. Алинеи 9 и 10 се изменят така:
  „(9) Фондът ежемесечно проверява размера на обезпечението и уведомява търговеца или производителя за привеждане му в съответствие с изискванията. Търговецът или производителят в 7-дневен срок от получаване на уведомлението представя актуализирано обезпечение.

  (10) При неизпълнение на търговец или производител на задължения по този член фондът предприема действия за усвояване на предоставеното обезпечение в размер на задълженията по ал. 1 по реда на наредбата по чл. 36к.“
  3. Създава се нова ал. 11:
  „(11) При неизпълнение на търговец или производител на задължения по този член фондът приема мотивирано решение за отстраняването му от пазара на електрическа енергия за срок определен в решението. Отстраняването се извършва от независимия преносен оператор след получаване на искане от фонда. Решението за отстраняване се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като жалбата не спира изпълнението на решението.“
  4. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и след думата „подпис“ се добавят думите „с препоръчано писмо с обратна разписка или с факс“.

  § 1в. В чл. 36з:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Средствата на фонда са несеквестируеми и по отношение на тях не може да бъде извършено прихващане от трети лица със задължения на фонда. Фондът може да прихваща вземанията си за вноски по чл. 36д, ал. 1, т. 1 срещу задължението си за заплащане на премия по чл. 36и въз основа на акт за прихващане на вземанията, издаден от председателя на фонда“

  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Отсрочване или разсрочване на задълженията за вноски по 36е, ал. 1 и за внасяне на средствата по 36ж, ал. 1 се извършват по реда и при условията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Разрешението за отсрочване или разсрочване се издава от Управителния съвет на фонда.“

  §1г. В чл. 36к след думата „фонда“ се добавят думите „както и редът за предоставяне, освобождаване и усвояване на обезпечението по чл. 36ж, ал. 3.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група предлага да се създадат нови § 3, 4 и 5:
  § 3. В чл. 36ж:
  1. В ал. 3, в изречение първо думите „обезпечават с банкова гаранция и/или депозит в пари по банкова сметка на фонда“ се заменят с „предоставя обезпечение“ и се създава изречение трето: „Обезпечението се предоставя в една от следните форми:
  1. депозит в пари по банкова сметка на фонда;
  2. банкова гаранция;
  3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на търговеца или производителя.“
  2. В ал. 6 думите „банковата гаранция и/или депозитът“ се заменят с „обезпечението“.
  3. В ал. 9, в изречение първо думите „привеждане на банковата гаранция и/или депозита“ се заменят с „привеждането му“. В изречение второ думите „актуализирана банкова гаранция и/или депозит“ се заменят с „актуализирано обезпечение“.
  4. В ал. 10 думите „и подава до независимия преносен оператор искане за отстраняването му от пазара на електрическа енергия“ се заменят с „по реда на наредбата по чл. 36к.“
  5.Създава се нова ал. 11:
  „(11) При неизпълнение на търговец или производител на задължения по този член фондът приема мотивирано решение за отстраняването му от пазара на електрическа енергия за срок определен в решението. Решението за отстраняване се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като жалбата не спира неговото изпълнение. Отстраняването се извършва от независимия преносен оператор след получаване на искане от фонда.“
  6. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея, в края на изречението се добавя „с препоръчано писмо с обратна разписка или с факс“.

  § 4. В чл. 36з:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Средствата на фонда са несеквестируеми и по отношение на тях не може да бъде извършено прихващане от трети лица със задължения на фонда. Фондът може да прихваща вземанията си за вноски по чл. 36е, ал. 1, срещу задължението си за заплащане на премия по чл. 36и въз основа на акт за прихващане на вземанията, издаден от председателя на фонда.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Отсрочване или разсрочване на задълженията за вноски по 36е, ал. 1 и за внасяне на средствата по 36ж, ал. 1 се извършват по реда и при условията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Разрешението за отсрочване или разсрочване се издава от Управителния съвет на фонда.“

  § 5. В чл. 36к в края на изречението се добавя „както и редът за предоставяне, освобождаване и усвояване на обезпечението по чл. 36ж, ал. 3.“

  § 2. В чл. 47 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Конкурсът се обявява с решение на комисията, което се обнародва в "Държавен вестник". Подробна информация за конкурса по
  чл. 46, ал. 1 се публикува и в "Официален вестник" на Европейския съюз, като срокът за подаване на заявления за участие не може да е по-кратък от
  6 месеца от датата на публикуването на информацията. В случаите по чл. 46, ал. 2 срокът за подаване на заявления за участие не може да е по-кратък от 3 месеца от датата на обнародването на решението за конкурса. Решението на комисията за обявяване на конкурс може да се обжалва само заедно с решението за определяне на спечелилия конкурса кандидат.”
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 6:
  § 6. В чл. 47 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Решението на комисията за обявяване на конкурс се обнародва в „Държавен вестник“, като за конкурса се публикува и подробна информация в "Официален вестник" на Европейския съюз. Срокът за подаване на заявление за участие в конкурса е не по-кратък от 6 месеца от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Решението на комисията за обявяване на конкурс може да се обжалва само заедно с решението за определяне на спечелилия конкурса кандидат.“

  § 3. Член 48 се изменя така:
  „Чл. 48. Когато в срока за подаване на заявления за участие в конкурса не постъпи заявление или постъпи само едно заявление, този срок може да се удължи най-много с 60 дни считано от датата на публикуване на информация за удължаване на срока в "Официален вестник" на Европейския съюз - за конкурса по чл. 46, ал. 1, или от датата на обнародване в “Държавен вестник” на решението за удължаване на срока – за конкурса по чл. 46, ал. 2. В този случай се променя и датата на провеждане на конкурса.”
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 7:
  § 7. В чл. 48 изречение първо думите „и публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз“ се заличават.

  Работната група предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) При повторно обявяване на конкурс срокът за подаване на заявления за участие в конкурса не може да бъде по-кратък от три месеца от датата на публикуване на решението за повторно обявяване на конкурса в „Държавен вестник“.“
  2. Сегашната ал. 2 става ал. 3.

  § 4. В глава пета „ВЕЩНИ ПРАВА“ наименованието на раздел I се изменя така: „Раздел I Право на строеж и право на собственост. Отчуждаване“
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 9:
  § 9. В глава пета, в наименованието на раздел I след думата „строеж“ се добавя „и право на собственост“.

  § 5. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „и/или линейни“ се заличават.
  2. В ал. 4 думите „и/или линейни“ се заличават.
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) В случаите по ал. 4 право на собственост може да се придобива и върху части от имоти с размери, по-малки от размерите, определени в чл. 72 от Закона за наследството.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след думата „обекти“ се добавя „и обекти с национално значение“.
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „чл. 124, ал. 3“ се заменят с „чл. 124а, ал. 5“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 10.

  Работната група предлага да се създаде нов § 11:
  § 11. В чл. 63, в ал. 1 изречение второ думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

  § 6. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Алинея 1 се изменя така:
  „(1) При разширение на съществуващи и при изграждане на нови линейни енергийни обекти в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект, възникват сервитути. Сервитути се учредяват и в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират площадкови енергийни обекти, когато сервитутната зона не попада в имота, в който ще се изгражда енергийният обект.“
  2. В ал. 2:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. право на изграждане или прокарване на линейни енергийни обекти в полза на лицата по ал. 1;“
  б) в т. 3 думите „поземлени имоти, прилежащи към енергийните обекти“ се заменят със „засегнатите поземлени имоти“.
  3. В ал. 3:
  а) в т. 1:
  аа) буква „а“ се изменя така:
  „а) на изграждане или прокарване на линейни енергийни обекти;“
  бб) в буква „б“ думата „служещите“ се заменя със „засегнатите“;
  вв) в буква „в“ след думата „дървета“ се добавя „и храсти“, а думите „електропроводите и хидросъоръженията“ се заменят с „линейните енергийни обекти“;
  б) в т. 2:
  аа) в основния текст думата „служещите“ се заменя със „засегнатите“;
  бб) в буква „а“ след думите „застрояване или“ се добавя „засаждане на“;
  вв) в буква „б“ думите „технически изисквания и след писмено съгласуване с титуляря на сервитута“ се заменят с „технически и други изисквания и след писмен договор, предвиждащ съответните условия и цена“;
  в) точка 3 се изменя така:
  „3. промяната на собствеността на засегнатия имот и на енергийния обект не прекратява действието на сервитутите по ал. 1;“
  г) в т. 4 изречение второ се изменя така: „те могат да се упражняват изцяло в полза на лицата по ал. 1 и тежат изцяло върху всяка част от засегнатите имоти и когато имотите бъдат разделени;“
  д) в т. 5 думите „за нуждите на господстващия имот“ се заменят с „от лицата по ал. 1 за нуждите на изграждането и експлоатацията на енергийния обект“;
  е) в т. 6 думата „служещия“ се заменя със „засегнатия“.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Сервитутите по ал. 2 възникват, когато:
  1. има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определят местоположението и размерите на сервитутните зони на енергийния обект в засегнатите имоти, и
  2. титулярят на сервитута изплати или внесе еднократно обезщетение по реда на ал. 6 на разположение на собственика и на носителите на други вещни права върху засегнатия имот.“
  5. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Определянето на размера и изплащането на обезщетенията за сервитутите на енергийните обекти се извършва по реда на чл. 210 и 211 от Закона за устройство на територията или по взаимно съгласие на страните въз основа на оценка от независим оценител. Обжалването на размера на обезщетението от заинтересованите лица не препятства упражняването на сервитутните права от лицата по ал. 1.“
  6. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) В случай че сервитутната зона попада в имот, за който в полза на титуляря на сервитута се учредява право на строеж, сервитутът върху имота се уговаря и учредява с акта за учредяване на правото на строеж.“
  7. В ал. 10 след думите „национални обекти“ се добавя „и обекти с национално значение“.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 12:
  § 12. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи“ се заменят с „линейни енергийни обекти“.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 2 думите „въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи“ се заменят с „линейни енергийни обекти“;
  б) в т. 3 думите „поземлени имоти, прилежащи към енергийните обекти“ се заменят със „засегнатите поземлени имоти“.
  3. В ал. 3:
  а) в т. 1:
  аа) в буква „а“ думите „на въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи“ се заменят с „и изграждане на линейни енергийни обекти“;
  бб) в буква „б“ навсякъде думата „служещите“ се заменя със „засегнатите“;
  вв) в буква „в“ след думата „дървета“ се добавя „и храсти“, а думите „електропроводите и хидросъоръженията“ се заменят с „линейните енергийни обекти“;
  б) в т. 2:
  аа) в текста преди буква „а“ думата „служещите“ се заменя със „засегнатите“;
  бб) в буква „а“ след думите „застрояване или“ се добавя „засаждане на“;
  вв) в буква „б“ думите „технически изисквания и след писмено съгласуване с титуляря на сервитута“ се заменят с „технически и други изисквания и след писмен договор, предвиждащ съответните условия и цена“;
  в) точка 3 се изменя така:
  „3. промяната на собствеността на засегнатия имот и на линейния енергиен обект не прекратява действието на сервитутите по ал. 1;“
  г) в т. 4, в изречение второ думите „всяка част от господстващия имот“ се заменят с „лицата по ал. 1“, а думите „служещия имот“ се заменят със „засегнатите имоти“;
  д) в т. 5 думите „за нуждите на господстващия имот“ се заменят с „от лицата по ал. 1 за изграждането и експлоатацията на линейния енергиен обект“;
  е) в т. 6 думата „служещия“ се заменя със „засегнатия“.
  4. В ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 1 думите „на съответните“ се заменят с „и размерите на сервитутните зони на линейния енергиен обект в засегнатите“;
  б) в т. 2 след думата „изплати“ се добавя „или внесе“, а думите „на собственика на имота, върху който е възникнал сервитутът“ се заменят с „по реда на ал. 6 на разположение на собственика“.
  5. В ал. 6 думите „по тази глава“ се заменят със „за сервитутите на линейните енергийни обекти“, думата „лицензиран“ се заменя с „независим“ и се създава изречение второ: „При обжалване размера на обезщетението съдът може да допусне предварително изпълнение на сервитутното право при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.“
  6. В ал. 8 думите „е учредено“ се заменят със „се учредява“, а думата „уговаря“ се заменя с „посочва“ и се създава изречение второ: „Когато сервитутната зона не попада в имота, в който ще се изгражда площадков енергиен обект, за този обект се учредяват сервитути.“
  7. В ал. 10 след думата „обекти“ се добавя „и обекти с национално значение“.


  § 7. В чл. 64а навсякъде думата „служещия“ се заменя със „засегнатия“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 13.

  § 8. В чл. 66 думата „служещи“ се заменя със „засегнатите“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 14.

  § 9. В чл. 67 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „лицата по чл. 62, ал. 1 и чл. 64, ал. 1“ се заменят с „лицата, които експлоатират енергийните обекти“ и след тях се поставя запетая.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Лицата, които изграждат или експлоатират енергийните обекти, имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и друга инфраструктура - публична собственост, с изключение на поземлени имоти в горски територии, за изграждане, прокарване, скачване, преминаване и поддържане на линейни енергийни обекти, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.“
  Работната група подкрепя по текста на вносителя за § 9, който става § 15.

  § 10. В чл. 81е, ал. 2:
  1. Създава се ново изречение трето: „Надзорният орган е съставен от членове, представляващи вертикално интегрираното предприятие, и членове, представляващи акционери - трети страни, в случаите, в които има такива акционери;“.
  2. Досегашното изречение трето става изречение четвърто.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 16:
  § 16. В чл. 81е, ал. 2 в изречение второ думата „лица“ се заменя с „членове, представляващи вертикално интегрираното предприятие, и членове, представляващи акционери - трети страни, в случаите, в които има такива акционери“.

  § 11. В чл. 81н се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Собственикът на мрежата в случаите, когато е определен независим системен оператор на газопреносна мрежа, и операторът на съоръжение за съхранение на природен газ, когато са част от вертикално интегрирано предприятие, са независими по отношение на правноорганизационната форма, организацията и вземането на решения от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие, които не са свързани с пренос, разпределение и съхранение на природен газ.“
  2. В ал. 6 се създава изречение второ: „Операторът на система за съхранение притежава ефективни, независими от интегрираното предприятие за природен газ права за вземане на решения относно активите, които са необходими за функционирането, поддръжката или развитието на съоръжения за съхранение.“
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 17:
  § 17. В чл. 81н се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Собственикът на мрежата, когато е определен независим системен оператор на газопреносна мрежа, и операторът на съоръжение за съхранение на природен газ, когато са част от вертикално интегрирано предприятие, са независими по отношение на правноорганизационната форма, организацията и вземането на решения от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие, които не са свързани с пренос, разпределение и съхранение на природен газ.“
  2. В ал. 6 се създава изречение второ: „Операторът на съоръжение за съхранение на природен газ притежава ефективни, независими от вертикалното интегрирано предприятие за природен газ права за вземане на решения относно активите, които са необходими за функционирането, поддръжката или развитието на съоръжението за съхранение.“

  § 12. В чл. 81о се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Персоналът на оператор, който е бил част от вертикално интегрирано предприятие, не се прехвърля към предприятия, изпълняващи някоя от функциите по производство или доставка.“
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 18.

  § 13. Създава се чл. 92а:
  „Чл. 92а. (1) Операторите на публично достъпни зарядни точки са страни по сделки с електрическа енергия като крайни клиенти във връзка с предоставяни от тях услуги за зареждане на електрически превозни средства.
  (2) Ползвателите на услуги за зареждане на електрически превозни средства не са страни по сделките с електрическа енергия и не встъпват в договорни отношения за нейната доставка.
  (3) Доставката на електрическа енергия за зарядна точка, разположена в имот, който се снабдява като обект на краен клиент, може да е предмет на сделка, страна по която е енергийно предприятие, различно от доставящото електрическа енергия за снабдяване на имота.
  (4) Сделките с електрическа енергия по ал. 1 и 3 и отношенията по предоставянето на услуги за зареждане на електрически превозни средства се уреждат съгласно правилата по чл. 91, ал. 2.“

  Предложение на н.пр. Делян Добрев и Ивелина Василева:
  В § 13, относно чл. 92, ал. 2 думите „и не встъпват в договорни отношения за нейната доставка“ се заличават.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 19, като в ал. 2 думите „и не встъпват в договорни отношения за нейната доставка“ се заличават.

  § 14. В чл. 104а се създават ал. 5 и 6:
  „(5) Операторите на публично достъпни зарядни точки като крайни клиенти ползват електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, към която са присъединени, при условията на ал. 1.
  (6) Ползвателите на услуги за зареждане на електрически превозни средства за ползването на мрежата не встъпват в договорни отношения с оператора на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа.“
  Предложение на н.пр. Делян Добрев и Ивелина Василева:
  В § 14, относно чл. 104:
  1. В ал. 5 думата „условията“ се заменя с „общите условия“.
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Ползвателите на услуги за зареждане на електрически превозни средства не са страна по сделки с оператора на електропреносната и/или електроразпределителната мрежа.“
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя като предлага следната редакция на § 14, който става § 20:
  § 20. В чл. 104а се създават ал. 5 и 6:
  „(5) Операторите на публично достъпни зарядни точки като крайни клиенти ползват електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, към която са присъединени, при общите условия по ал. 1.
  (6) Ползвателите на услуги за зареждане на електрически превозни средства не са страна по сделки с оператора на електропреносната и/или електроразпределителната мрежа.“

  § 15. В чл. 116 се създават ал. 8 и 9:
  „(8) Операторът на електропреносната мрежа няма право да откаже присъединяването на нов обект на производител въз основа на възможни бъдещи ограничения в преносната способност на мрежата, като предоставя необходимата информация за преносната мрежа във връзка с присъединяването, включително за начина и сроковете за присъединяване, в съответствие с 10-годишния план за развитие на мрежата.
  (9) Операторът на електропреносната мрежа няма право да откаже нова точка за присъединяване на нов обект на производител на основание, че това ще доведе до допълнителни разходи, свързани с увеличаване на преносната способност на елементите от мрежата в непосредствена близост до точката на присъединяване. Необходимите промени в електропреносната мрежа за нуждите на присъединяването се отразяват в следващия 10-годишен план за развитие на мрежата.“
  Работната група подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 21:
  § 21. В чл. 116 се създават ал. 8 и 9:
  „(8) Операторът на електропреносната мрежа няма право да откаже присъединяването на нов обект на производител на електрическа енергия въз основа на възможни бъдещи ограничения в преносната способност на мрежата, като предоставя необходимата информация за преносната мрежа във връзка с присъединяването, включително за начина и сроковете за присъединяване, в съответствие с 10-годишния план за развитие на мрежата.
  (9) Операторът на електропреносната мрежа няма право да откаже нова точка за присъединяване на нов обект на производител на електрическа енергия на основание, че това ще доведе до допълнителни разходи, свързани с увеличаване на преносната способност на елементите от мрежата в непосредствена близост до точката на присъединяване. Промените в електропреносната мрежа, необходими за присъединяването се отразяват в следващия 10-годишен план за развитие на мрежата.“

  § 16. В чл. 117 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, в текста преди т. 1 след думата „енергия” се поставя запетая и се добавя „включително зарядна точка за зареждане на електрически превозни средства“.
  2. В ал. 4 след думата „мотивира“ се добавя „писмено“.
  3. Създава се ал. 10:
  „(10) При изграждане на зарядна точка за зареждане на електрически превозни средства по чл. 92а, ал. 3 по искане на клиента тя се присъединява към съответната електрическа мрежа като обособен обект със самостоятелно измерване на доставяната от мрежата електрическа енергия при условията и по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7.“

  Предложение на н.пр. Делян Добрев и Ивелина Василева:
  В § 16, относно чл. 117, в т. 1 и 3 думите „за зареждане на електрически превозни средства“ да се заличат.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 22, като в т. 1 и 3 думите „за зареждане на електрически превозни средства“ се заличат.

  § 17. В чл. 118 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Операторът на електропреносната мрежа, съответно оператор на електроразпределителна мрежа, може в съответствие с критерии, определени в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5, временно да ограничи или да преустанови достъпа на ползвател на мрежата, който нарушава условията за достъп, и това би довело до нарушаване на техническите параметри и сигурността на мрежите или до влошаване на условията за снабдяване на други ползватели.“
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 23.
  § 18. В чл. 119 ал. 5 се отменя.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 24.

  § 19. В чл. 120 се създава ал. 7:
  „(7) Когато това е технически възможно и икономически целесъобразно, операторът на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа при присъединяване към мрежата на зарядна точка за зареждане на електрически превозни средства, както и в случаите по чл. 67, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност монтира интелигентни измервателни системи при спазване изискванията на чл. 67, ал. 6 от същия закон.“

  Предложение на н.пр. Делян Добрев и Ивелина Василева:
  В § 19, относно чл. 120 думите „за зареждане на електрически превозни средства“ се заличат.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 25, като думите „за зареждане на електрически превозни средства“ се заличат.

  § 20. В чл. 197 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5:
  а) в основния текст след думите „присъединяването към газопреносната мрежа“ се добавя „с писмен мотивиран отказ“;
  б) точка 1 се отменя.
  2. В ал. 6 думите „1 и“ се заличават.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 26:
  § 26. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5:
  а) в текста преди т. 1 след думата „може“ се добавя „с писмен мотивиран отказ“;
  б) точка 1 се отменя.
  2. В ал. 6 думите „т. 1 и 2“ се заменят с „т. 2“.


  § 21. В чл. 199, ал. 5 след думите „присъединяването към газоразпределителната мрежа“ се добавя „с писмен мотивиран отказ“.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 27:
  § 27. В чл. 199, ал. 5 след думата „може“ се добавя „с писмен мотивиран отказ“.

  § 22. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
  1. Създава се т. 24г:
  „24г. „Зарядна точка“ означава интерфейс, с помощта на който може да се зарежда по едно електрическо превозно средство или да се заменя акумулаторът на едно електрическо превозно средство.“
  2. Създава се т. 26а:
  „26а. „Интелигентна измервателна система" е електронна система, която може да измерва потреблението на енергия, като предоставя повече информация от традиционен измервателен уред и може да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация.“
  3. Създава се т. 31б:
  „31б. „Линеен енергиен обект” е съвкупност от подземни и/или надземни съоръжения, включително принадлежащите им трайно прикрепени към земята конструктивни елементи, предназначени за:
  а) пренос, транзитиране или разпределение на електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефт или нефтопродукти през мрежи;
  б) производство на електрическа енергия, надземни и подземни водопроводи на хидротехнически съоръжения;
  в) събиране и транспортиране на добития нефт и природен газ от обект/обекти за добив до площадкови обекти, като: събирателен пункт, събирателен колектор, съоръжение за първична преработка на нефт и природен газ, съоръжение за преобразуване на параметрите на природния газ, съоръжение за съхранение и други площадкови обекти до преносна или разпределителна мрежа, както и тръбопроводи за отвеждане на води, свързани с добива на нефт и природен газ.“
  4. Създава се т. 34д:
  „34д. „Оператор на публично достъпна зарядна точка“ е физическо или юридическо лице, което отговаря за експлоатацията на публично достъпна зарядна точка за зареждане на електрически превозни средства.“
  5. Създава се т. 41г:
  „41г. „Публично достъпна зарядна точка“ означава зарядна точка, която предоставя недискриминационен достъп на ползвателите в Европейския съюз. Недискриминационният достъп може да включва различни условия за установяване на автентичността, използване и плащане.“

  Предложение на н.пр. Делян Добрев и Ивелина Василева:
  В § 22, т. 41г се изменя така:
  „41г. „Публично достъпна зарядна точка“ е зарядна точка, до която е предоставен недискриминационен достъп на ползвателите в Европейския съюз. Недискриминационният достъп може да включва различни условия за идентификация на ползвателя, за използване и заплащане на услугата.“
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 28:
  § 28. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) създава се т. 24г:
  „24г. „Зарядна точка“ е интерфейс, с помощта на който може да се зарежда по едно електрическо превозно средство или да се заменя акумулатора на едно електрическо превозно средство.“
  б) създава се т. 26а:
  „26а. „Интелигентна измервателна система" е електронна система, която може да измерва потреблението на енергия, като предоставя повече информация от традиционен измервателен уред и може да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация.“
  в) създава се т. 31б:
  „31б. „Линеен енергиен обект” е подземен и/или надземен провод или съвкупност от проводи, включително принадлежащите им трайно прикрепени към земята конструктивни елементи и/или съоръжения, както и водопроводи на хидротехнически съоръжения, предназначени за:
  а) пренос или разпределение на електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефт или нефтопродукти през преносна или разпределителна мрежи;
  б) производство на електрическа и/или топлинна енергия;
  в) пренос на добития нефт и природен газ от обект за добив до площадкови енергийни обекти.“
  г) създава се т. 34д:
  „34д. „Оператор на публично достъпна зарядна точка“ е физическо или юридическо лице, което отговаря за експлоатацията на публично достъпна зарядна точка.“
  д) създава се т. 41г:
  „41г. „Публично достъпна зарядна точка“ е зарядна точка, която предоставя недискриминационен достъп на ползвателите в Европейския съюз. Недискриминационният достъп може да включва различни условия за идентификация на ползвателя, за използване и за заплащане на услугата.“
  2. В § 1а думите „и Директива 2009/73/ЕО от 13 юли 2009 г. на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ, L 211/94 от 14 август 2009 г.) се заменят с „Директива 2009/73/ЕО от 13 юли 2009 г. на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ, L 211/94 от 14 август 2009 г.) и изискванията на чл. 2, т. 3 и 7 и чл. 4, параграфи 7, 8, 9, 10, 11 и 12 на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (ОВ, L 307/1 от 28 октомври 2014 г.).

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Работната група не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага да бъде отхвърлено.

  § 23. В § 1а от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката след думите „за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ, L 211/94 от 14 август 2009 г.)“ се поставя запетая и се добавя „както и изискванията на чл. 2, т. 3 и 7 в частта относно публично достъпна зарядна точка, чл. 4, параграфи 7, 8, 9, 10, 11 и 12 на Директива 2014/94/ЕС.“ на Европейския парламент и на съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщане на инфраструктурата за алтернативни горива (ОВ, L 307/1 от 28 октомври 2014 г.).
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 23 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 28.

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  Създава се нов §..
  §… . В § 73, ал. 1 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 8.05.2018 г.) преди думата „срочните“ се добавят думите „безсрочните и“.
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група предлага да се създаде § 29:
  § 29. В § 73, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 38 от 2018 г.) думата „Срочните“ се заменя с „Безсрочните и срочните“.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  Предложение на н.пр. Таско Ерменков и група народни представители:
  § 23а. От влизането в сила на този закон за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез енергийни обекти по § 18, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката(обн., ДВ, бр. 56 от 2015 г, изм. бр. 100 от 2015 г.), въведени в експлоатация до 7 ноември 2011 г., се прилагат цените, приети с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране от 7 ноември 2011 г. за определяне на преференциални цени по чл. 31, ал. 8 от Закона за енергията т възобновяеми източници, а за обектите, въведени в експлоатация след 7 ноември 2011 г., се прилагат цените, действащи към датата на въвеждането им в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията.
  Работната група не подкрепя предложението.

  § 24. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 35 от
  2015 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 27 и 38 от 2018 г.) в чл. 67 ал.6 се изменя така:
  „(6) Когато се прилагат интелигентни измервателни системи и се въвеждат интелигентни средства за търговско измерване за природен газ и/или електрическа енергия, се спазват следните изисквания:
  1. измервателните системи да осигуряват информация на крайните клиенти относно реалния период на потребление, както и да се вземат изцяло под внимание целите за енергийна ефективност и ползите за крайния клиент при формулиране на минимално допустимите функционални характеристики на измервателните уреди и задълженията, наложени на участниците на пазара;
  2. да се гарантира сигурността на интелигентните средства за търговско измерване и предаването на данни, както и неприкосновеността на личния живот на крайните клиенти, при спазване на законодателството относно защита на данните и неприкосновеността на личния живот;
  3. по искане на крайния клиент да се осигурява възможност средствата за търговско измерване да отчитат електрическата енергия, доставена в електропреносната или в съответната електроразпределителна мрежа от обекта на крайния клиент;
  4. да се осигурява възможност, по искане на краен клиент, данните за подадената и отдадената електрическа енергия да се предоставят – на него или на трета страна, действаща от името на крайния клиент, в лесно разбираем формат, който да позволява сравнение на търговските условия на сходна основа;
  5. по време на инсталирането на интелигентни средства за търговско измерване операторът на съответната мрежа да дава на крайните клиенти подходящи съвети и информация, по-специално за пълния потенциал на тези средства по отношение на управлението на отчитането на показанията и наблюдението на енергопотреблението.“
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 30.

  § 25. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм. и доп.,
  бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г.,
  бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г. , бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г. и бр. 13, 58 и 103 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 54:
  а) в ал. 1 точки 1 и 4 се отменят;
  б) в ал. 2, т. 2, буква „б“ цифрата „4“ и запетаята след нея се заличават.
  2. В чл. 55, ал. 1, т. 1 думите „чл. 54, ал. 1, т. 4-7“ се заменят с „чл. 54, ал. 1, т. 5-7“.
  3. В чл. 56, ал. 1, в основния текст думите „чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2, т. 3, буква „ж”, т. 4-7“ се заменят с „чл. 54, ал. 1, т. 2, т. 3, буква „ж”, т. 5-7“.
  4. В чл. 61:
  а) в ал. 1:
  аа) точка 1 се изменя така:
  „1. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации с диаметър под 1500 мм, въздушни и подземни електропроводи, кабели и други довеждащи и отвеждащи проводи на техническата инфраструктура, включително на прилежащите към тях съоръжения (шахти с площ до 15 кв. м, както и стълбове на въздушни електропроводи с площ на стъпките до 100 кв. м);“
  бб) създава се т. 5:
  „5. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия.“;
  б) в ал. 2 думите „нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия“ се заличават;
  в) в ал. 3, т. 2, буква „в“ накрая се добавя „и т. 5“.

  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:

  В § 25 от преходните и заключителни разпоредби:
  1. В т. 1 буква „б“ се изменя така:
  „б) в ал. 2, т. 2:
  аа) буква „а“ се отменя;
  бб) в буква „б“ думите „ал. 1, т. 4, 5 и 6“ се заменят с „ал. 1, т. 5 и 6“.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. В чл. 55, ал. 1, т. 1 думите „чл. 54, ал. 2, т . 2, буква „а“ и чл. 54, ал. 1, т. 4-7“ се заменят с „чл. 54, ал. 1, т. 5-7“.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 31:
  § 31. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм. и доп.,
  бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г. , бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13, 58 и 103 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 54:
  а) в ал. 1 точки 1 и 4 се отменят;
  б) в ал. 2, т. 2:
  аа) буква „а“ се отменя;
  бб) в буква „б“думите „ал. 1, т. 4, 5 и 6“ се заменят с „ал. 1, т. 5 и 6“.
  2. В чл. 55, ал. 1, т. 1 думите „чл. 54, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 54, ал. 1, т. 4-7“ се заменят с „чл. 54, ал. 1, т. 5-7“.
  3. В чл. 56 ал. 1, в текста преди т. 1 навсякъде думите „чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2, т. 3, буква „ж”, т. 4-7“ се заменят с „чл. 54, ал. 1, т. 2, т. 3, буква „ж” и т. 5-7“.
  4. В чл. 61:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 1 думите „включително на прилежащите към тях хидротехнически съоръжения (шахти) с площ до 15 кв. м, както и“ се заличават, а накрая се добавя „включително на прилежащите към тях съоръжения (шахти с площ до 15 кв. м или стъпки с площ до 100 кв. м на стълбове за въздушни електропроводи)“;
  бб) създава се т. 5:
  „5. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия.“;
  б) в ал. 2 думите „нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия“ се заличават;
  в) в ал. 3, т. 2, буква „в“ накрая се добавя „и т. 5“.


  Предложение на н.пр. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков:
  Създава се нов § 25а:
  §25а. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г. и бр. 17 от 2018г.) в чл. 17а ал. 2 съюзът „а“ се заличава, а след думите „100 кв. м.“ се добавя „кранови възли, станции за катодна защита, свещи, контролно-измервателни прибори и електрически съоръжения към газопроводи с площ не по-голяма от 300 кв.м.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група предлага да се създаде § 32:
  § 32. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г., изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) в чл. 17а ал. 2 съюзът „а“ се заличава, а накрая се добавя „а за кранови възли, станции за катодна защита, свещи, контролно-измервателни прибори и електрически съоръжения към газопроводи с площ не по-голяма от 300 кв. м“.

  § 26. Започнатите и неприключили до влизането в сила на този закон процедури за учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 4 от Закона за горите се довършват по досегашния ред.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 33:
  § 33. Започнатите и неприключили до влизането в сила на този закон процедури по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 4 от Закона за горите се довършват по досегашния ред.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА:

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума