Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
19/07/2018 първо гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 802-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2018 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  Д О К Л А Д
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 802-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2018 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 19 юли 2018 г., Комисията по енергетика обсъди и гласува законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници , № 802-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на енергетиката - г-н Жечо Станков – зам.министър; г-н Николай Налбантов - директор Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“; г-жа Александрина Димитрова - държавен експерт в Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“; г-жа Гергана Пенева – главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от зам. министър Жечо Станков, като предлаганите изменения и допълнения са свързани с три основни аспекта.
  Първият е свързан с транспониране на изискванията на чл. 2 от Директива 2015/1513/ЕО. Промените са насочени основно към потреблението на биогорива в транспорта и изпълнение на задължителната цел от 10% дял от енергия от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в транспортния сектор до 2020 г. Въвежда се праг от 7% на конвенционалните биогорива, които могат да бъдат отчитани за изпълнението на целта от 10% енергия от възобновяеми източници в крайното потребление в сектор „Транспорт“ до 2020 г. Чрез транспонирането също така се уведомява Европейската комисия за националната цел за биогоривата от ново поколение, която е в размер на 0,05 процентни пункта енергийно съдържание от задължителния дял на енергията от ВЕИ. С оглед постигането на тази цел, през тази година се планува да се въведе задължение към лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход за транспорта, да предлагат на пазара за дизелови двигатели горива със съдържание на биодизел от минимум 6% обемни, като минимум 1% обемен да е биодизел от горива от ново поколение. Това задължение е въведено и за крайните разпространители на тежки горива от нефтени продукти.
  Вторият аспект е свързан с изпълнение на решение на Европейската комисия относно държавна помощ, а именно: премахване на риска от нарушаване на чл. 30 и на чл. 110 от Договора за функциониране на Европейския съюз. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници е предложено изменение в Закона за енергетиката с което се премахва компонентата към цената „Задължение към обществото“, отразяваща разходите за енергия от възобновяеми източници за произведената на територията на трети държави – членки на Европейския съюз и енергия, която се потребява на територията на страната. Трябва да бъде определен и размерът на компенсация за периода от 1 юли 2011 г. до влизане в сила на Закона за енергетиката. След като бъде определена тази сума ще бъде инвестирана за развитие на междусистемната свързаност и по-конкретно – за изграждане на електропровод на 400 киловолта между подстанция „Марица Изток“ и подстанция „Nea Santa“ с Гърция.
  Третият аспект е свързан с изпълнение на препоръки от одитен доклад на Сметната палата, с който се регламентират правомощия на Министерството на земеделието, храните и горите с оглед по-добрата координация при изпълнение на целите.
  В последвалата дискусия народният представител Валентин Николов попита дали междинните цели са индикативни или задължителни.
  Народният представител Таско Ерменков направи изказване, че част от законопроекта се приема отново защото не са нотифицирали навреме действията и има наказателна процедура. Пожела да бъде предоставена кореспонденцията, която е водена между Министерство на енергетиката и Европейската комисия относно казуса. Г-н Ерменков приема бележките по законопроекта на Българската петролна и газова асоциация - БПГА и заяви, че народните представители на „Бсп за България“ ще гласуват „въздържал се“.
  Народният представител Атанас Костадинов попита вносителите относно твърдението на БПГА, че предлаганите мерки надвишават изискванията на европейското законодателство и всъщност България е с най-висок компонент на биогорива средно за Европа.
  Г-н Жечо Станков отговори на поставените въпроси, като заяви че междинните цели са индикативни, това което трябва да бъде изпълнено е задължителната обвързваща цел към 2020 г.
  Министерство на енергетиката няма притеснение относно неизпълнение или нетранспониране на директиви. Има уведомително писмо от Европейската комисия свързано с промени в Директива 2009/28, които също засягат и други директиви. В тази връзка се извършва съответното транспониране.
  Единствената кореспонденция, която е водена, е свързана с уведомително писмо от Европейската комисия и ще бъде предоставена.
  Заложено е 10 пъти по-ниска норма относно размера на биогорива от ново поколение. Определена е норма е в размер на 0,05 процентни пункта, за която на европейско ниво е казано, че може да бъде 0,5%.
  От гостите на заседанието становище представи Светослав Бенчев - представител на Българска петролна и газова асоциация, като в него изразяват желание в срока между двете гласувания да бъде проведен диалог с представители на Министерство на енергетиката относно процентите, които се налагат за биогорива.
  След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с 13 гласа „за”, без ”против” и 5 гласа ”въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници , № 802-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума