Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
19/10/2017
  1. Изслушване на енергийните предприятия относно икономическото и техническо състояние и готовност за отоплителния сезон – 2017-2018 г. включително: изпълнение на ремонтни програми, изпълнение на инвестиционни програми, изпълнение на програми за постигане на екологично съответствие прах, азотни окиси, CO2.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по енергетика


  П Р О Т О К О Л
  № 7


  На 19 октомври 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по енергетика при следния

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Изслушване на енергийните предприятия относно икономическото и техническо състояние и готовност за отоплителния сезон – 2017-2018 г. включително: изпълнение на ремонтни програми, изпълнение на инвестиционни програми, изпълнение на програми за постигане на екологично съответствие прах, азотни окиси, CO2.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по енергетика, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,05 ч. и ръководено от председателя на комисията по енергетика господин Делян Добрев.

  * * *

  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Колеги, можем да започнем днешното заседание.
  Дневният ред е от една-единствена точка както следва:
  1. Изслушване на енергийните предприятия относно икономическото и техническо състояние и готовност за отоплителния сезон – 2017-2018 г. включително: изпълнение на ремонтни програми, изпълнение на инвестиционни програми, изпълнение на програми за постигане на екологично съответствие на прах, азотни окиси, въглероден диоксид.
  Който е съгласен с така прочетения от мен дневен ред, моля да гласува.
  За – , против и въздържали се – няма.
  Дневният ред е приет.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  ИЗСЛУШВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСНО ИКОНОМИЧЕСКОТО И ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И ГОТОВНОСТ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН – 2017-2018 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ПРОГРАМИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРАХ, АЗОТНИ ОКИСИ, ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД
  Тъй като Комисията бе свикана от мен по предложение на колеги от БСП с конкретно искане за изслушване на „Топлофикация София“ за тяхната готовност, предлагам да започнем с „Топлофикация София“ и след това ще изслушаме всички останали дружества, които ни интересуват, и ще задаваме въпроси към тях.
  Добре дошли на: заместник-министъра на Енергетиката господин Жечо Станков, на председателя на Комисията по енергийно и водно регулиране господин Иван Иванов, на председателя на Българския енергиен холдинг господин Петьо Иванов, на госпожа Евгения Харитонова, на господин Петър Илиев – изпълнителен директор на Националната електрическа компания, на господин Иван Йотов – изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор, от „Булгартрансгаз“ на господин Георги Гегов, Камен Манов, Пламен Иванов и Владимир Малинов, от „Булгаргаз“ на Николай Павлов и Иван Иванов, от ЧЕЗ „България“ на Виктор Станчев и Зорница Генова, от ЕВН „България“ на господин Гочо Чемширов, Илина Стефанова, Ангел Киров, Петър Костадинов, Ивелина Панайотова и Ваня Бояджиева, от „Енерго-про Мрежи“ на Николай Николов и Пламен Стефанов, от АЕЦ „Козлодуй“ на Иван Андреев и Георги Кирков, от мини „Марица изток“ на Андон Андонов, от ТЕЦ „Марица-изток 2“ на Живко Динчев, от „Топлофикация София“ на Георги Беловски, Пламен Георгиев и Боян Паунов, от Асоциация на топлофикационните дружества на Кремен Георгиев и Боян Колев. Сигурно има и други, които не прочетох.
  Давам думата на „Топлофикация София“ – заповядайте, господин Беловски.
  ГЕОРГИ БЕЛОВСКИ: Добър ден на всички!
  Казвам се Георги Беловски – изпълнителен директор на „Топлофикация София“.
  Когато говорим за готовност за зимния сезон, ние отчитаме една специфика, която има компанията, а именно: чисто енергийното й съдържание, което представлява производствената част и преноса; и търговската част, което представлява комуналната част или връзката с клиентите. Днес ще коментирам нещата, които извършваме и в двете направления, тъй като „Топлофикация“ трябва да бъде разглеждана винаги в тази съвкупност, а не само като енергийна компания и готовността на съоръженията за осъществяване и производство на съответната услуга, която предоставяме.
  По отношение на енергийната част, „Топлофикация“ в момента на територията на София има 11 производствени единици, от които две са най-съществени – това са два ТЕЦ-а с производство на топлинна електрическа енергия, имаме два ВОЦ-а, в които се произвежда само топлинна енергия, и спомагателни други съоръжения, които са на територията на столицата, като покриват определени по-малки територии от града. Освен това мрежата, с която оперира „Топлофикация София“ е близо 1000 км. Тя покрива всъщност вътрешната част от Околовръстното на София като основно е фокусирана в централната и градска част, западната и източната част и южната част на града. В северната част исторически не е развивана тази мрежа, поради което в тази част има отопление, което се извършва по друг конвенционален начин – с твърдо гориво. Това рефлектира, разбира се, върху общата екологична среда в града.
  По отношение на производствените мощности – това, което ние имаме, категорично заявявам, че „Топлофикация“ ползва собствено финансиране и финансиране от Фонд „Козлодуй“ в определена пропорция, като, разбира се, по-голям е делът на собственото финансиране, в резултат на което се извършват определени инвестиционни мероприятия. През изминалата година, а и миналите две години, се осъществяват проекти, които са финансирани от Фонд „Козлодуй“, а това са именно в насока подмяна на турбини, нови турбини или пълно отремонтиране на котли. Това има съществено значение за компанията, тъй като ще доведе до две основни направления – едното е намаляване на емисиите на въглероден диоксид, и другото е оптимизация в разходната част, намаляване на горивната компонента, на газа, който изразходваме, и производството на високоефективна електрическа енергия, която е факт. Всъщност ние продаваме единствено на регулирания пазар, за момента не участваме на пазара, който е на борсов принцип.
  Изпълненията на тези ангажименти се следват плътно в срокове, в които са поети и съгласно първоначалните договори, и се осъществяват съответните инвестиционни мероприятия. Има и редица други инвестиционни мероприятия, които излизат извън кръга на по-мащабните. Те са свързани с различни други съоръжения, които по експертна оценка на нашите експерти се налага текущо да бъдат подменяни с нови или да бъдат извършвани ремонтни дейности по тях.
  По отношение на преносната мрежа – това е доста голяма мрежа в сравнение с останалите компании на територията на страната, със структура, която изясних, но и доста стара с доста проблеми, в резултат на което се получават годишно различни пробиви в системата и се налага нарушаване нивото на услугата спрямо крайния клиент.
  Усилията, които се полагат в компанията, и ремонтите, които се извършиха през текущата година, са в посока за първи път, поне от 7-8 години, цялостна рехабилитация на голям участък от магистрален тръбопровод – нещо, което през годините не се е правило. И доста от така наречената „дворна мрежа“ или кварталните отклонения, които са по-малки диаметри, се извършват регулярно през последните години – подмяна на участъци от около 20 км годишно. Стремежът ни е да се опитаме да не нарушаваме ритъма на снабдяване на нашите клиенти, базиран на проблеми в преносната мрежа. В момента провеждаме доста интензивни консултации, целящи да открием съвременни методики, които биха дали възможност безизкопно да се направи профилактика и анализ на състоянието на мрежата, за да може да се извършват точно и на място съответните ремонти, без да се налага да се компрометира уличната мрежа в града.
  По отношение на търговската част на компанията – изключително съществена. Търговската част е свързана с меренето, тоест с абонатните станции и със съответното вярно мерене и доверието на клиентите към това, което ние предоставяме като количества, и с фактурирането, остойностяването – това, което реално бърка в джоба на хората. Уверявам Ви, че полагаме изключителни усилия в тази посока, за да се създаде пълна увереност, че това, което предоставя „Топлофикация София“ във всяка една сграда, е вярно измерено, то отговаря на нормативните изисквания като температурни режими, като налягане и всички неща, които трябва да се съблюдават. И, от друга страна, фактурирането, което често е предмет на дискусии между нашите потребители и медиите, също да бъде безспорно чрез използването на съответни софтуерни продукти. За тази цел ние въвеждаме в търговската част в момента интегрирана информационна система SAP, която позволява да се обхванат основни направления в търговската част, а именно фактуриране, осчетоводяване, доставките, което е много важно, тъй като ние сме компания с много голям брой най-разнообразни доставки, реализирани чрез инструментариума на обществената поръчка, човешки ресурси – тъй като ние имаме над 2300 човека, там има много сериозни неща, които трябва да се следят.
  Когато говоря за готовност за зимния сезон, освен че съоръженията са готови, освен че са подготвени и са дадени необходимите количества резервни горива, които законът изисква, ние отделяме много сериозно внимание на окомплектовката на хората и на микроклимата в рамките на компанията. През последните години това, което се случва като отношение между работодател и работници, ни дава увереност, че няма да се стига до напрежение и нашите колеги ще бъдат достатъчно мотивирани в изпълненията на служебните задължения.
  Изключително важен аспект са хората. Много обръщаме внимание на това нещо.
  Бих могъл, разбира се, да се спра и на други проекти, ако има нещо конкретно.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря Ви, господин Беловски, за кратката презентация на доклада, който сте изпратили в Комисията.
  Колеги, всички имате доклада. Ако има въпроси към господин Беловски, сега е моментът.
  Господин Бойчев.
  ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
  Ние поискахме това изслушване точно с мотива да видим готовността на Софийското топлофикационно дружество.
  Господин Беловски, благодаря. Материалът, който сте представили, е доста подробен, има достатъчно информация. Ще се спра на готовността за зимния сезон. Това е контекстът на темата, която разглеждаме днес, въпреки че, господин Председател, като гледам, че тук е и регулаторът, и законодателят в наше лице, и ръководството на „Топлофикация“, ние многократно се налага да решаваме едни или други проблеми на този сектор и в частност на „Топлофикация“. Мисля, че предстои гледане на такъв тип законодателни решения. Може би там ще е по-големият разговор за съдбата и бъдещето на „Топлофикация“, затова няма да влизам в тези отношения, те са отделен предмет на внимание.
  Знаете, че миналата година имаше много тежка авария. Това ни накара да поискаме изслушването и да видим готовността. Стигнахме до ситуация дни наред да не се знае точната причина за аварията. Дори се сещам, че кметът на Столична община каза, че ще сигнализира прокуратурата, за да се търсят отговорниците за възникналата ситуация.
  Господин Беловски, имаше и много спекулации и информации, които аз чух, дори че участъците, които са били обект на авария, са били ремонтирани същата година и са аварирали от това, че не са били изпълнени редица технически мероприятия както трябва, тъй като беше казано, че има някакъв хидравличен удар, който допусна цели квартали в София дни наред да излязат извън топлоподаването, извън получаването на тази услуга. Помните, че дори имаше един период, в който не можехме да установим времето, в което ще бъде възстановено. Знаете, че това създава проблем при исторически създадената мрежа в града и безалтернативността на част от сградите за друг тип топлоподаване.
  С оглед ситуацията от миналата година, изводите и поуките, които би трябвало да сте направили, да чуем как изглежда това към днешна дата. Вие сте го написали, чета на стр. 7: „27 септември, при извършен оглед на всички видими участници от топлопреносната мрежа – проходими, колектори, камери, въздушни възглавници – не са констатирани пробиви, проблеми и т.н.“ Имате цял раздел и за топлопреносната мрежа, в който констатирате, че сте направили оглед на всички участъци и други неща. Не ми остана да проверя в доклада от миналата година, но предполагам, че и там има подобни изводи. Затова бих искал да видя това, което се прави.
  Казахте, че 17 км подменяте в мрежата от тази година. Близо 1000 км е мрежата на „Топлофикация“ – 996 км. Притеснително е, че с такъв тип темпове, знаете на колко години е тази мрежа и колко амортизирана, на нас ни трябва качествен скок в техническата модернизация на „Топлофикация“. Но това е друга, по-голяма тема, която би трябва да коментираме.
  Бих искал да видя и тази инвестиционна програма, която е заложена от това, което виждам, 75 млн. лв., какъв обем от нея е изпълнен, тъй като справката с годините назад показва, че в различните години сме 30-40% изпълнение на инвестиционната програма. Пак казвам – при това техническо състояние на дружеството и на съоръженията ми се струва най-малкото, че не би трябвало да бъде така, да не се изпълняват на пълен обем заложените инвестиционни програми.
  Какъв процент от средствата от Фонд „Козлодуй“, които се представят на „Топлофикация“, досега сме успели да усвоим?
  Пак казвам: има много други въпроси, господин Председател, съобразявам се с темата, защото за бъдещето на „Топлофикация“ имам доста забележки, виждам, че сте сложили добри срокове. Мисля, че точно така няма да се случат нещата, но не е тук времето и мястото.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Бойчев.
  Наистина имаме много гости, така че благодаря, че бяхте кратък, само с няколко въпроса.
  Господин Беловски, очакваме да чуем от Вас отговорите.
  ГЕОРГИ БЕЛОВСКИ: Благодаря.
  Започвам с аварията, но ще очертая една обща картина, която бих помолил да се отчита, когато в бъдеще се правят някакви оценки за потенциалната възможност за работа в градска среда.
  Аварията не засегна участъци, които са били ремонтирани. Аварията засегна магистрален тръбопровод, това е втора магистрала, под „Цариградско шосе“, което всъщност доведе до основния теч и падането на налягането в системата. Този срив, който като цяло допринесе за по-бавно отстраняване на всички други по-малки пробиви, които се получиха в системата.
  Основният проблем, който аз лично за себе си виждам, че съществува и нееднозначно можем да го потвърдим, е следният. През последните 7 или 8 години има, което е напълно правилно като позиция, едно отношение към клиента и към потребителя, което предполага да има непрекъснатост на услугата и да не се прекъсва удобството, което е създадено на хората. Безспорно времето, в което живеем, изисква такъв подход към клиента. За съжаление мрежата, с която разполага „Топлофикация“ и особено тези магистрални тръбопроводи, са на повече от 30-40 години и ако по тях не бъде извършена рехабилитация редовно, те не биха могли да функционират нормално. Това, което се случва с тръбопроводите на „Топлофикация“, е външната намеса на корозия. Химически обработената вода, която е движи вътре в тръбите, не позволява да имаме корозия и в най-малкия диаметър, и в по-големите. Проблемът е външната корозия. Тя се формира от лугата и солта. Лугата и солта през зимно време преминава през уличните платна, влиза в съответните колектори и като с нож разрязва на определени участъци, макар и дебелите тръбопроводи, изолирани по стара технология, но пробива и тази стара технология. Това се случи всъщност и с аварията през месец февруари. Такива големи тръбопроводи са компрометирани по този начин.
  Това, което трябва да се каже, е, че ако не се направи своеобразна профилактика и ремонт на такива основни стебла, тези проблеми ще се повтарят и през следващите години. Това обаче е свързано с нарушаване нивото на услугата към клиентите, защото спирането на един магистрален тръбопровод означава да се прекъснат големи райони.
  Това, което направихме и през миналата, и през тази година е, че направихме секциониране на мрежата, тоест със съответни клапи определихме по-малки участъци и когато се налага спиране да се спират п о-малки жилищни райони, за да няма такъв голям обем от хора, които да бъдат засегнати с проблемите. И беше направена съответната рехабилитация.
  В първото си експозе казах, че всъщност идеята е да се направи профилактика на големите тръбопроводи от едни компютърчета, които с ултразвук минават по тръбата и отчитат къде има намаляване размера на тръбата. Лошото е, че те не могат да се движат с вода, която е с висока температура и която има движение. Трябва да се движат, когато е спрян ТЕЦ-ът, тоест спряна е съответната отсечка, за да се направи тази профилактика.
  Това, което аз считам, че през следващите години най-вероятно ще се налага, ако искаме да си огледаме добре големите тръбопроводи, ще се налага да се извършват такива профилактични действия, за да може да се заздравят съответните тръбопроводи. Хубавото на цялата тази профилактика е, че ТЕЦ София, заедно с района в Люлин и в Земляне, са свързани в една мрежа, което позволява тези големи райони, без да се нарушава нивото на услугата, да се извършват съответни ремонтни дейности. Проблемът е при ТЕЦ София-изток, който не е обвързан с другите съоръжения на дружеството и там ще се налага такова спиране, разбира се вече секционирано на по-малки райони, за да се извършват такива ремонтни дейности.
  По отношение на втория Ви въпрос – подмяна на мрежата, бих искал да изтъкна следните изключително съществени аргументи за невъзможността да се правят много големи ремонти. Уличната инфраструктура в София е обременена с няколко основни мероприятия. Това е правенето на станциите по метрото, където са блокирани основни транспортни възли и се преместват движения в по-малки улици, от една страна. От друга страна, всяка година самият гр. София има собствена инвестиционна политика по рехабилитация на много големи участъци, отново основни булеварди, което предполага, че комуналните дружества и тези, които имаме отношение към някакви подземни мрежи, не можем да се включим с големи отсечки и с големи участъци като цяло, тъй като ще блокираме града. Самият КАТ не разрешава да се осъществява затваряне на улици през този сезон, през който другите правят ремонти. Рехабилитацията на уличната мрежа става само през летния сезон. Всички искат тогава да правят ремонти и се оказва, че ние не можем да получим разрешение за строеж и право от КАТ да влезем в доста участъци, които за нас е ясно, че са компрометирани, че трябва да се направи подмяна и създава такъв административен проблем, с който не можем да се преборим.
  За мен като човек, който две-три години много сериозно съм навлязъл в тези неща и съм се ангажирал, 20 до 25 км е реалистично да се осъществява подмяна и то на такива квартални райони, а в централната градска част и където има основни булеварди, е изключително трудно да предвидя дали бихме могли да получим разрешение за работа там.
  По отношение на въпроса Ви за изпълнението на инвестиционната и ремонтната програма, когато се говори за инвестиционна и ремонтна програма, обикновено се третира едногодишен хоризонт. Приема се някакъв план в рамките на следващата година да бъде извършен. Този план представлява програма максимум. Тоест всички възможни мероприятия, които съответните заявители от нашите заводи казват, че трябва да се извършва някакъв ремонт или някаква инвестиция. Освен него обаче имаме и преходни дейности, които остават от предишната година, тоест голяма част от инвестициите и от разходите, които се правят през текущата година, представляват плащания на извършени действия или през миналата година, или нещо, което завършва януари или февруари. Поради тази причина нашето разбиране, че разглеждането на инвестиционната програма година по година, откъснато от минали периоди, не е правилно, тъй като не дава ясна картина за разходната част на дружеството и за това, което е актувано и което трябва да се плати.
  Ние се стремим и фонд „Козлодуй“, където са ни основните проекти, с най-висока стойност, сме сключили договорите. Най-трудното при изпълнението на една инвестиционна програма всъщност е провеждането на обществената поръчка и сключването на договор. След сключването на договор нещата ще се случат, тъй като този изпълнител винаги, поне в нашата компания, който и да е той, си изпълнява съответните ангажименти.
  Вторият критерий, по който може да се гледа, е фактурирането, тоест нещо е актувано, фактурирано, това означава, че е свършено. По тези критерии към м. август или септември, ние имаме изпълнение на инвестиционната програма между 50 и 60%. Ремонтната е около 40%. Пак казвам – по отношение на плащанията, което е последващо, това не е изпълнение на инвестиционна програма, а изпълнение на плащания по програма, те обикновено са по схема, при която се извършва или плащане в края на периода на договора. Освен това ние плащаме един месец, след като е приключило фактурирането по договора. Тоест самите плащания считаме, такъв разговор водим и с Общинския съвет, с нашия принципал, че не могат да бъдат ясна индикация за изпълнението. За нас индикацията е сключването на договорите, което е най-голямата битка. Най-трудното е да структурираш задание, да преминеш през всички процедурни неща, да избереш изпълнител, да сключиш договор, и актовете, които са предадени, съответно фактуриране.
  При тези неща, заедно с предходните остатъци от миналата година, нашата оценка е, че се справяме в един разумен обем от дейности. Факт е, че чрез обществените поръчки има винаги голяма доза неизвестни и голяма доза забавяне в съответните месеци, през които човек първоначално е заложил приоритетите, които трябва да изпълни. Ние при планирането винаги залагаме най-приоритетни дейности, с тях започваме обществените поръчки, групираме ги в три групи. Не може всичко да се следва точно и постоянно. Стремим се. Последната година показва доста добри резултати в това отношение.
  Фонд „Козлодуй“ – това е Вашият четвърти въпрос – е източник на финансиране на компанията, който е договорен през далечната 20190 г. и тогавашните стойности за инвестиционните дейности, които трябва да направим, са били в един размер. През годините, в резултат на някакво инфлационно натрупване, пазарни изменения на основни стоки, цена на труда, норми на печалба и каквото искате, в крайна сметка процедурите, които се провеждат след тези години, показват, че цените не отговарят на тогавашните занижени прогнозни стойности и в крайна сметка „Топлофикация“ е поставена пред задължението да извършва плащания повече, а не наравно с това, което и фонд „Козлодуй“.
  По фонд „Козлодуй“ нещата вървят като дейности напълно в крак с плановете, които имаме. Самите плащания, които EBRD извършва, стават бавно. Просто EBRD доста мудно реагират на документацията, която се изпраща, но като дейности, като мероприятия, които трябва да извършваме, сме абсолютно в графика, който е договорен и който трябва да бъде извършван през съответните години.
  Само да отворя една скоба – разбира се, за да се осъществява плащането на инвестиционната програма, това е въпрос с паричния поток. И тук две думи за финансовия статус на компанията. Нашата оценка е, че ние сме в устойчиво финансово състояние, използвам нарочно тази дума, тъй като понятието „печалба“ като резултат при „Топлофикация“ от години общо взето варира. Текущо през годината дружеството е на печалба – първото и второто тримесечие е винаги на печалба, през третото и през четвъртото тримесечие дружеството започва да трупа загуба, която е обусловена от редица фактори. Ако има въпроси ще разясня кои са.
  Но по същественото, за да имаме устойчиво развитие, е паричният поток или това е всъщност този огромен обем от работа, който свършихме, за събираемостта. В момента за компания, която няма право да прекъсва услугата на физическите лица – колегите от ЧЕЗ могат лесно да изключат, при тях е по-лесно и събираемостта е по-голяма – но при нормативна забрана да изключваш услугата, събираемостта при физическите лица е 90% с реално внесени пари в компанията и заедно с разсрочените споразумения стигаме до 93%. Корпоративните клиенти, при които имаме право да спрем подаването на топлоенергия, при тях събираемостта е 96%, тоест с тези ръстове, които направихме със събираемостта и съответно намаляване на задълженията, които имаме към „Булгаргаз“, защото сме ги намалили значително, обслужваме дълга към БЕХ, който е реструктуриран, договорен като дългосрочен дълг, нашето убеждение и аз потвърждавам пред Вас, че компанията финансово е в устойчиво състояние и може да изпълнява своите задължения към всичките си кредитори, които има. Нямаме задължения към работници и служители, нямаме задължение към бюджет, към доставчици с изключение на „Булгаргаз“, където стойността на задължението, което имаме, варира.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Беловски, благодаря за изчерпателните отговори.
  Ще дам възможност и на други колеги, ако имат въпроси конкретно към Вас. Докладът Ви е наистина подробен. Аз също изказвам задоволство от неговия формат. Това, което ме впечатли лично мен, е, че освен инвестициите, за които Вие казахте, подготовката за есенно-зимния период, по данните, които сте ни предоставили, сте намалили значително задълженията си към „Булгаргаз“. Всички в тази зала знаем, че това е драма от десетилетия между „Топлофикация“ и „Булгаргаз“. Спомням си, че само преди две-три години задълженията на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ бяха близо 300 млн. лв. 270-280 милиона лева. Явно, освен доброто управление на компанията, реформите, промените в законодателството, решенията на регулатора, всяко едно от тези неща е допринесло за по-доброто състояние на компанията. Днес по Ваши данни виждаме, че тези 280-300 млн. лв. задължения към „Булгаргаз“ са намалени до 56 млн. лв. Това наистина е голям успех.
  Надявам се да не спрете дотук, а догодина, като Ви поканим за подготовката за есенно-зимния сезон, да ни докладвате, че всички стари задължения към „Булгаргаз“ са изплатени и сте платили фактурата за предния месец, а не фактурата за месец май, както е в този доклад. Надяваме се да продължи положителното развитие на компанията и да сте готови за зимата, за да няма аварии и смущаване в снабдяването за този отоплителен сезон.
  Господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Аз изслушах „Топлофикация София“ и чак хвалбите, които чух сега от господин Дилян Добрев ме учудиха. Да не се случи така, че изведнъж сега всички клиенти на „Топлофикация“ да дойдат и да Ви ръкопляскат и да казват колко са доволни. Нека малко да снишим хвалбите, да видим реалното състояние на „Топлофикация“, че тя е в това състояние, в което е и би трябвало оттук нататък каквото трябва да се направи към клиента. Има подготвен един законопроект, отново да го разгледаме общо за глава „Топлофикация“ и да видим какво трябва да се пипне там, защото клиентите на „Топлофикация София“ все още не са доволни. Мисля, че никой няма да ме опровергае в тази посока. Не вярвам и Вие, господин Иванов от регулатора, да сте доволни. Ако и Вие сте доволни от всичко това, което прави „Топлофикация“, значи тогава нещата сме ги балансирали.
  Видях Ви материалите, виждам, че полагате съответните усилия, но един въпрос, който е много деликатен в момента - „Топлофикация София“ при санирането на жилищата основният критерий, който искахме, това, което и хората искат, е да бъдат изнесени вертикалните щрангове и Вашите уреди да бъдат поставени така, че оттам да можете да мерите топлинната енергия, която подавате към съответния апартамент. Имате ли достъп да проследите по време на санирането на тези жилища правят ли се тези дейности или не се правят. Защото, ако ще санираме в София блоковете без да изнесем всички щрангове в общите места и оттам нататък да започнем веднъж завинаги да вкарваме в нормален ритъм, в нормален режим панелните жилища, или онези стари топлоподаващи съоръжения, да знаете, че „Топлофикация София“ винаги ще бъде трън в очите на обществото.
  Въпросът ми е: имате ли поглед, знаете ли новите санирани жилища изпълняват ли се по тези европейски критерии, които, разбира се, и в България го изискваме.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря Ви.
  Господин Беловски.
  ГЕОРГИ БЕЛОВСКИ: Това, което знаем ние, е, че не се изпълняват по този начин. Санирането покрива друг тип дейности, които имат елемент на резултат, който ще доведе до енергоспестяване, но в частта топлофикационни компоненти в сградите не се предприемат такива действия.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Благодаря Ви.
  А доволни ли сте от господин Иванов? (Оживление.)
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Въпросът е резонен, понеже регулаторът се избира от Народното събрание.
  ГЕОРГИ БЕЛОВСКИ: Господин Иванов и регулаторът имат ролята след подадени от „Топлофикация София“, не говоря за останалите дружества, след подадени от нас разходи по съответната методика да получи крайна цена, която трябва да бъде за потребителя. Аз потвърждавам пред Вас, че „Топлофикация София“ работи в много добри делови отношения с регулатора от гледна точка на дискусията, която имаме по отношение на разходите, които подаваме. Нашата работа е не да определяме цените и да казваме кое е приемливо за обществото и кое не е. Нашата работа е вярно да предоставим разходите, които да бъдат сложени във формулата. Наблюдението и нашето виждане е, че регулаторът отчита справедливо тези разходи, които предоставяме.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Беловски.
  Давам думата на господин Иванов.
  Господин Иванов, като независим орган, можете да вземате думата когато пожелаете, след знак към мен.
  ИВАН ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Ще бъда съвсем кратък. Освен значително по-доброто финансово състояние на „Топлофикация София“, както и другите топлофикации в страната, което се дължи на два фактора – законовите изменения, които бяха направени в 2015 г. на два пъти, от 6 март и от 24 юли, но и решенията, които взима енергийният регулатор, който търси баланс в рамките на обществения интерес, защитавайки едновременно и интересите на потребителите, и в същото време отчитайки, че е необходимо да има финансова стабилност на енергийните дружества.
  Ако ми позволите, господин Председател, да отговоря на това, което попита в началото господин Аталай.
  Има възможност дружествата, които извършват саниране на блоковете по Програмата за саниране, да подменят централните щрангове и да оставят единствено на потребителите финансовия ангажимент от прокараните централни щрангове да се изгради в рамките на отделните апартаменти хоризонтална разстановка на топлопреносната уредба в апартамента. И там, където такова съгласие има, няма никакъв проблем.
  Разбира се, не може програмата да бъде ангажирана в самите апартаменти да извърши това преустройство. Мисля, че това беше станало ясно още по-миналата година, когато се въведе Програмата за саниране – възможност в рамките на блока това да се извърши, когато има съгласие от страна на етажната собственост.
  Благодаря Ви, господин Председател.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Ерменков иска да вземе отношение по този въпрос.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Господин Иванов, не съм съгласен с Вас, защото всяка програма може да има съответните изисквания, задължителни в нея за изпълнение и финансиране от държавата, след като държавата финансира и иска да провежда политика. След като може да поставя изолация на моята външна стена на апартамента ми, по същия начин може да бъде задължително за програмата да прекара и щранговете вътре в апартамента. Даже това е един от начините, по който може съответно да се регламентират взаимоотношенията на „Топлофикация“ с клиентите – този, който не желае да му се прекарва, просто не се подвключва към „Топлофикация“, тоест имаме пресяване и на клиенти, и на платци, и начин на отчитане.
  Според мен това вече е извън контекста, но се обръщам и към колегите от управляващата коалиция – ако ще продължаваме тази програма, според мен това трябва да стане задължителна част от изискванията за одобряване на съответните проекти. Иначе ще си лепим стиреопорче отвън, но това няма да помогне нито за добра енергийна ефективност, нито за справедливо отчитане на топлинната енергия. Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: И аз благодаря.
  Има логика Вашето предложение, господин Ерменков. Обсъждали сме го в нашата Комисия и друг път. Нашето предложение дори към кабинета бе такова. Следващия път се надяваме да се случи.
  Разбрах, че заместник-министър Станков трябва да тръгва след малко. Затова предлагам да променим реда и да дадем думата на Министерството. Знаем, че те наскоро също проверяваха на място дружествата за готовността им за зимния период.
  Заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖЕЧО СТАНКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги, уважаеми гости! Действително, както споменахте, господин Добрев, бяха извършени проверки. Аз съм структурирал моето изказване по следния начин: извършените проверки, заключения, има и проверки, които предстои да стартират, и впоследствие всички колеги от дружествата, част от Българския енергиен холдинг, са представени от изпълнителните си директори, ако имат те да добавят нещо, също да вземат отношение.
  Във връзка с проверките, които бяха извършени между 18 септември и 4 октомври, провериха се на територията на цялата страна на извадков принцип съоръжения както на електроенергийния системен оператор, така и на трите електроразпределителни дружества. Съответно бяха проверени съоръженията в над 15 града, за да бъда по-конкретен – в 17 града и техните райони. Бяха проверени електрически подстанции и въздушни електропроводи на високо, средно и ниско напрежение, както и възлови станции и трафопостове.
  По отношение на подстанциите съответно всички съоръжения са годни за експлоатация. Извършени са всички предвидени мероприятия. И да е имало забележки, те не са свързани със сигурността на енергоснабдяването, а по-скоро със сигурност на обслужващия персонал в района. Съответно тези забележки са отстранени.
  По отношение на въздушните електропроводи – високо напрежение на Електроенергийния системен оператор, проверените просеки е установено, че са почистени и са готови да посрещнат зимните условия, без да нарушават захранването.
  По отношение на въздушните електропроводи – средно напрежение, голяма част от просеките, които са били посетени, са почистени, а в останалата част продължават да се извършват дейности, като е важно да споменем, че точно този месец, в който се намираме в момента, е най-подходящ за извършване на тези дейности във връзка с листопада, който предстои.
  По отношение на въздушните електропроводи – ниско напрежение, важно е да споменем, че тези, които са в градовете по трасета над пешеходни зони, са подменени с изолирани усукани проводници, които не се влияят от клоните на дърветата, а в по-големите градове е установено, че има извършване от въздушно в подземно установяване на проводниците, за да няма нарушаване на захранването.
  По отношение на аварийните планове, проверено е изготвянето на аварийни планове както от електроенергийния системен оператор, така и от трите разпределителни дружества. Съответно те са изготвени спрямо изискванията и по-важното – консултирани и приети от кметовете на общини, МВР и областните управители.
  Установили сме, че резервните части, които се поддържат на склад, са също в необходимия обем при аварийни ситуации да може да се реагира своевременно.
  Ако трябва да направя общо заключение: в резултат на извършените проверки на Електросистемния енергиен оператор и трите електроразпределителни дружества смея да твърдя, че те са в готовност за посрещане на рисковете от експлоатационен, организационен, логистичен и метеорологичен характер през предстоящия есенно-зимен сезон, така че това е заключението на база на всичките проверки, които са извършени в продължение от 18 септември до 4 октомври. Винаги трябва да имаме едно наум, виждайки какво се случва както в Европа, така и на територията на други континенти, че има неща, които са извън човешките възможности, свързани със стихиите. Надяваме се, че през идния зимен сезон няма да има такива на територията на страната.
  Във връзка с предстоящи проверки, които са организирани, във връзка със заповед на министъра на енергетиката Теменужка Петкова предстоят проверки между 2 ноември и 10 ноември, като са определени за проверка абсолютно всички дружества, които са сключили договори за студент резерв за предстоящия есенно-зимен сезон. Важно е да споменем, че проверката ще бъде съвместна с Електроенергийния системен оператор, като във връзка с Наредба № 11 колегите от Министерството ще извършват проверка във връзка с резервите от горива, а колегите от ЕСО в съответствие с изискванията за осигуряване на студен резерв. Ще бъдат проверени абсолютно всички дружества, които имат договор – ТЕЦ „Бобов дол“, „Топлофикация Перник“, „Топлофикация Русе“, ТЕЦ „Марица-изток 2“, ТЕЦ „Марица-изток 3“, „Топлофикация Сливен“. Единствено „Биовет“ не е включено в заповедта, защото знаете, че те работят на природен газ и там нямаме безпокойства за количества газ, които трябва да бъдат съхранявани на склад.
  Предприета е и допълнителна проверка, която ще се осъществи от колегите от Министерството, а именно на ЕЙ И ЕС „Марица-изток 1“ и ТЕЦ КонтурГлобал „Марица-изток 3“ във връзка с големите инсталирани мощности там и голямото значение на тези мощности за стабилността на електроенергийната система. Те също ще бъдат проверени.
  Това е от наша страна с предстоящите проверки.
  Във връзка с това, което е извършено като дейности по самите дружества предполагам колегите ще вземат по-подробно отношение.
  Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря на господин Станков.
  Колеги, въпроси към заместник-министъра? – Не виждам.
  Давам думата на Петър Илиев от НЕК да ни запознае със ситуацията там.
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: Уважаеми господин Добрев, уважаеми депутати, уважаеми колеги, уважаеми гости! Преди да започна, искам само да кажа нещо извън темата. Аз, като абонат на „Топлофикация София“ съм изключително доволен от услугата топлофикация. (Оживление.) Защото преди 14 години, като правих ремонт на жилището си, тогава ме питаха „Няма ли да си монтираш бойлер?“, аз казах, че вярвам на „Топлофикация“ и не съжалявам, нямам бойлер. Единствено съжалявам, че не си монтирах слънчеви батерии, но това е друга тема.
  Но, за да се подобри топлофикационната услуга и да се помогне не само на „Топлофикация“, но и на хората, са наложителни според мен сериозни промени в нормативната уредба, защото тя е остаряла, вече изискванията са по-големи…
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Илиев, извинявайте, за НЕК, ако може, не за „Топлофикация София“. (Оживление.) За НЕК.
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: Приключвам.
  За Националната електрическа компания ние сме изпратили един подробен доклад. Предлагам да не го чета, защото е и доста дълъг. Ще засегна само няколко неща.
  Националната електрическа компания е готова за зимния сезон, както е темата, само с една отметка, че в Националната електрическа компания не се готвим за зимата, а се готвим за пролетното пълноводие. Всички наши усилия са насочени за пролетното пълноводие, тъй като тогава се очакват и доста големи валежи и да не допуснем наводнения, които никога не са ставали по причина на Националната електрическа компания, и да можем максимално да оползотворяваме високите води.
  Другото, което мога да кажа: направихме си сериозни изводи от миналата година и се надяваме, че тази година няма въобще да има възможност за такива, каквито миналата зима. Проблемите са известни, изпитваме сериозен недостиг на парични средства и поради тази причина имаме забавяне в плащанията към доставчици, както и към бизнеса.
  Миналата година аз мислех, че е суха година, защото беше най-сухата от 25 години, но тази година се оказа, че е още по-суха. Въпреки това нивата на язовирите към тази сутрин в 8,00 ч. са с 3,5% повече отколкото миналата година. Така че имаме вода. И миналата година имахме вода, само че не знаехме какво ще стане, защото такава дълга зима аз поне не си спомням.
  Това са основните проблеми. Ако имахме малко повече пари, щяхме да направим повече неща, но за зимата, ако е по причина НЕК, както е миналата година, НЕК нямаше нито една авария през зимата и нямаше прекъсвания по вина на НЕК.
  Има доста предложения. Ако желаете мога да Ви кажа какви са според нас изводите от миналата година. Ако не – ще използваме по друг повод, защото и там според мен трябва да се направят някои промени в законодателството, за да бъдем защитени не точно ние, а клиентите на електрическата енергия.
  Написал съм го доста подробно. Ако имате въпроси мога да Ви ги прочета. Имаме горива, заредени са, зареждаме. Приключили са повечето от ремонтите както на язовирите, така и на ВЕЦ-овете. Осигуряваме материали за почистване на пътищата. Имаме техника. Стараем се в рамките на възможностите все пак да подменяме и техниката, въпреки че тя е много стара. Имаме превозни средства над 35 години, но ги поддържаме и се стараем всичко да извършваме със собствени сили максимално. За строителни дейности не сме похарчили нито един лев за възлагане. Всичко извършваме със собствени сили, както и повечето от ремонтите на ВЕЦ-овете и на язовирните стени.
  Това е накратко.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Илиев, благодаря за представянето.
  Имаме доклада. Успокоително е, че имате с 3,5% повече вода, въпреки че като процент това, доколкото си спомням, мисля, че беше около 70.
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: 68,2.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Тоест пак е по-ниско, отколкото преди 3-4 години. Може би сушата е обяснение.
  Положителното, което се вижда от Вашия доклад, ще дам думата и на другите колеги за въпроси, е, че финансовото Ви състояние е значително по-добро. Това обаче, което не видях в доклада, е свързано с информацията, която имаме, че част от търговците не Ви заплащат задължение към обществото, което влошава финансовото Ви състояние. Това е тема, която в тази Комисия ни притеснява. Искаме да попитаме: Вие какво предприемате в тази връзка? Необходими ли са Ви законодателни промени, за да се справите с този проблем, защото дори ако проблемът сега се отнася само за няколко търговеца на електроенергия, той много бързо може да ескалира и да се превърне в проблем, който ще застраши сигурността на снабдяването.
  Освен това искам да попитам: Вие налагате ли ограничения на недобросъвестните търговци? Това, което имам предвид, е, че ако някой Ви дължи сума за задължение към обществото, той може ли да се яви при Вас в ТЕЦ 2, или в АЕЦ „Козлодуй“, да купи пак ток или да продължи да купува тока, да продължи да го продава, да събира задължения към обществото и да не ги издължава на Националната електрическа компания? Има ли списък с тези недобросъвестни търговци?
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: Има такъв списък и ние го публикуваме на нашата страница, на всички търговци, които имат задължение за обществото. Публикуваме го постоянно.
  Какъв е проблемът? Мога да кажа, защото ние доста го обсъждаме и мислим как да го разрешим и какво на практика трябва да се направи, защото там са над 30 милиона. Вярно е, че доста от тях са разсрочени, но ние с всичките тези търговци нямаме договори. И единственото е да могат да бъдат отстранени от пазара. Пробвахме – няколко фирми ги отстранихме…
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: А защо не са отразени? Трима са централите, които продават електроенергия. Те са държавни. След като има търговци, които са недобросъвестни и не си плащат на държавата, защо държавата трябва да ги допуска в участие в други процедури? Ето, например, в Закона за обществените поръчки си има правило – даваш си удостоверение, че липсват задължения към държавата, за платени данъци и осигуровки и т.н., и едва тогава можеш да се явиш. Тук се получава, че има компании, които дължат 30-40 млн. лв. на Националната електрическа компания и същите тези компании продължават да си играят на търгове и да купуват и да продават ток.
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: На този въпрос аз не мога да отговоря защо купуват от другаде. От НЕК не купуват тези търговци, тъй като ние не продаваме на свободния пазар.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Министерството на енергетиката или Българският енергиен холдинг могат ли да ограничат или да решат този проблем или не могат? Регулаторът също, ако има някакви механизми. Защото най-лесното е да кажете: трябва законодателна промяна. Въпросът е дали може без законодателна промяна. На мен ми се струва съвсем логично да поискаш от този, който участва в търговете, документ, че той е бил изряден към държавата.
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: Това наистина трябва да бъде и точно затова…
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Илиев, въпросът не е към Вас.
  ПЕТЬО ИВАНОВ: Господин Добрев, за момента ние не сме предвидили такава възможност, но на практика не смятам, че съществува ограничение, което да ни помогне по някакъв начин да подобрим събираемостта на НЕК. Просто трябва да помислим по какъв начин може да се имплементира това. Както Ви е известно, голяма част от енергията напоследък се предлага през платформите на Независимата енергийна борса. Когато минава през тези платформи е много трудно, понеже няма срещане на продавач с крайния клиент или със съответния търговец. Много е трудно да се осъществи такава връзка. Когато съответни търговци се явяват на търгове, които са обявени на платформите на централите на АЕЦ, на ТЕЦ или на НЕК, ще бъде много по-лесно това да се осъществи. Когато имаме посредничество на борсата, прави нещата доста по-трудно предвидими и затова трябва да помислим по какъв начин може да става това нещо.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Николов ми подсказва, че най-добрият и категоричен начин е превантивните санкции – текст, който води до отнемане на лиценза на този търговец. Много бързо ще започне търговецът да си плаща.
  Господин Илиев, притеснява ни този въпрос. Очакваме от Вас…
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: И мен ме притеснява и то много. (Оживление.) Ние постоянно говорим и с КЕВР, и с Министерството.
  Вижте ,не винаги търговците са некоректни, защото имат отзад и клиенти, които не им плащат. И повечето са бюджетни – училища ,болници. Като прекъснем един търговец, значи да оставим и болницата, и училището, и други организации, които да ги оставим без ток. Така че не е толкова лесно, имат забавени плащания. И поради тази причина се опитваме в повечето пъти с разговори, защото отстраняването от пазара – това е единствената административна мярка ,която ние можем да направим, води след себе си, че търговецът на практика фалира, но на него няма и какво да му вземеш, защото те общо взето нямат никакви активи.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Илиев, не съм съгласен с Вас. Няма как държавата да остави някой без ток. Знаете, че имаме института на доставчик от последна инстанция – ако на някой му закъса търговецът, веднага се включва доставчикът от последна инстанция в лицето на НЕК и му доставя ток, фактурира му и т.н. Всички ще имат ток.
  А логиката за това „дайте да продължим да плащаме или да даваме ток на недобросъвестния, понеже иначе нямало как да си съберем ние приходите“ не е доброто решение според мен.
  Разбрах, ще мислим заедно за решение. Надявам се да намерим такова.
  Господин Станков иска думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖЕЧО СТАНКОВ: Благодаря Ви, господин Добрев.
  Във връзка с така поставения от Вас въпрос и в устна дискусия с колегите около мен, може би единият от вариантите е промяна на правилата за търговия и то в насока да се ограничи достъпът на тези търговци, ако трябва да бъдат въведени допълнителни ограничения или да им се отнемат права, от които се възползват. Ако и това не свърши работа, може би някакъв тип законодателна инициатива.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря Ви.
  И аз мисля, че ще се намери начин. След като има начин при неплатена сметка от 50 лв. да се спира токът, би трябвало да има начин при неплатена сметка от 30 млн. лв. пак да се спира токът.
  Господин Иванов.
  ПЕТЬО ИВАНОВ: Смятам, че тук е мястото да индикираме още един проблем, който се забелязва в събираемостта. Понеже няма представители на Фонда за сигурност на електроенергийната система, както знаете и там има ликвидни проблеми от това, че има недобросъвестни производители, които не си плащат вноските от 5%. Тези вноски съответно са предвидени да запълват дефицита в НЕК. Ние, ако мислим за вариант, в който да успеем да събираме по-добре таксата „задължение на обществото“, трябва да мислим и вариант по какъв начин да улесним фонда, какви правомощия може да му се дадат, така че да има самостоятелна роля. В момента той е зависим. Тези вземания са класифицирани като държавни такива и е зависим от колаборацията с НАП.
  Ние с оглед предстоящата либерализация, може би трябва да мислим по какъв начин всички тези фондове би трябвало да се концентрират във Фонда за сигурност на електроенергийната система и да му бъде направен статут, който да му позволява индивидуално да има роля в събираемостта.
  Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: И аз благодаря.
  Ако трябват законодателни промени, ние в Комисията по енергетика винаги сме работили конструктивно и сме подкрепяли с единодушие правилните решения за енергетиката, но все пак Вие трябва да ни подскажете и решението, защото Вие се сблъсквате конкретно с проблема.
  Господин Ерменков.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Първо, това, което и господин Николов каза, никакъв проблем няма с промяна на правилата за търговия да се въведе изискуемост за доказване, че няма задължение към бранша, за да може да се ползваш от стоката на бранша, грубо казано. Така че не е необходимо тук да има каквито и да е било законодателни промени. Според мен достатъчно е тази промяна да се направи в правилата за търговия с електроенергия и колкото по-бързо го направите, толкова по-бързо ще има ефект.
  Проблемът с Фонда е ясен. Знаем, че това са държавни вземания – така се водят, и затова Националната агенция за приходите, след като й се предадат документите, тя наново започва да прави проверка, след това ги удостоверява и чак тогава те стават изискуеми. Сигурно ще намерим начин, по който да съкратим този път. Ще търсим вариантите, при които, може би Фондът да бъде упълномощен да си събира сам парите без да минава пред допълнителни проверки, но трябва много внимателно да пипаме тук, за да не нарушим някои други баланси.
  Аз имам един въпрос към господин Илиев. Чух, че се помоли на Господ тази зима да бъде по-добра от миналата. Все пак искам да попитам: защо, въпреки не толкова сухия сезон, язовирите не са пълни толкова, колкото трябва да бъдат пълни? Това на какво се дължи – на повишено търсене на електроенергия от ВЕЦ-вете ли за продажба, от недобро управление на балансите или от нещо друго? Защото от края на октомври да говорим, че търсим баланс на язовира с пролетната вълна, ми се струва прекалено предпазливо. По тази логика можем да ги изпразним съвсем, защото не знаем точно каква вълна ще дойде тогава.
  Въпросът ми наистина е важен и искам да ми отговорите на него, защото управлението на водния ресурс е изключително ключов за електроенергийната стабилност, особено в един зимен период, в който не знаем точно колко студено ще бъде, кога ще бъде, и какво може да се случи, примерно авария. Представете си миналата зима с една допълнителна авария някъде, какво щеше да стане, и липса на воден ресурс, който да покрие това потребление. Така че, ако можете да ми обясните защо са само 68%, ще Ви бъда много благодарен.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Илиев.
  ПЕТКО ИЛИЕВ: Знаете че водата се управлява от Министерството на околната среда и водите. Производството на електрическа енергия е на четвърто място в градацията на използването на водите. Всичките води, които се използват от даден язовир, първо минават за водоснабдяване, после за напояване, след това е за промишлени нужди и чак тогава е електрическата енергия.
  Пролетно време от две години имаме ограничение за нивата на язовирите – не трябва да надвишават 80%. Това е от Министерството на околната среда и водите. Всичките язовири – имаме писма, даже имаме актове, ако станат 82 или 83%.
  След това през тази година, то беше и миналата, всичките водохващания, защото знаете, че нямаме много големи реки, които да пълнят язовирите, те се пълнят от стотици километри водохващания – малки изворчета, които се вкарват в язовирите. През летния период всички тези водохващания са спрени и са вкарани в реките, за да могат да се отводняват речните корита и не влизат в язовирите. Другото което е, много вода отива за напояване и всичката вода, която общо-взето сме изхарчили, това е за напояване и водоснабдяване.
  Всеки месец ние получаваме разпореждане за всеки един язовир колко вода трябва да бъде отпусната за напояване, колко за водоснабдяване по часове, въобще за всички язовири. Така че ние почти цяла година не сме продавали на свободния пазар вода, а само тази енергия, която е само за напояване или за други нужди, които са преди нас. Ако я нямате тази справка, ще Ви я предоставя. Примерно язовир „Батак“ – там отива много вода за напояване, той е на 45%.
  Водите не ги управляваме ние.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Илиев.

  Господин Иванов.
  ПЕТЬО ИВАНОВ: Само да допълня какви мерки се вземат, така че да не изпаднем в някаква кризисна ситуация.
  Ние смятаме, че сме си научили урока от януари месец, най малкото и тогава, и през цялата текуща година се използва изключително много оборотна вода през ПАВЕЦ „Чеира“, която де факто да не ни губи водните ресурси. Това може да бъде потвърдено от господин Йотов по отношение на баланс, и по отношение на управление на електроенергийната система, но ние чрез оборотна вода успяваме да покрием голяма част от товарите.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: То това си личи при положение, че годината е по-суха от миналогодишната, а имаме по-голям резерв, с 3,5% в язовира, явно това е причината.
  Господин Гено.
  ИВАН ГЕНОВ: Моят въпрос може да се каже, че е малко страничен, той не касае енергийната система и нейната надеждност през зимата, но като говорим за зимна подготовка, аз не разбрах каква е готовността на НЕК за зимата по отношение на едно оборудване, за което са платени 1 млрд. 200 милиона лв. и стои на теферич. Особено двете шахти на реакторите, които са без всякаква защита – става въпрос за зимна подготовка.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Генов, извинявайте, че Ви прекъсвам. Вие сте внесли искане за изслушване по тази тема и сме го насрочили за другата седмица.
  ИВАН ГЕНОВ: Ако може съвсем кратко, само господин Илиев…
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Няма кой да отговори.
  ИВАН ГЕНОВ: …да каже шахтите на реакторите в същото състояние ли са, както бяха в неделя? Защото ми гарантираха, че в понеделник ще вземат мерки и ще ми се обадят.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Илиев, взети ли са мерки в понеделник? За да затворим тази тема
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: Шахтите са покрити. Ще Ви кажа за тези две шахти. Тези шахти дойдоха с корабите, тъй като те близо четири месеца се влачиха по пристанища и по кораби. Дойдоха с нарушена опаковка. Имаме подписан съвместен протокол с производителя и чакаме тяхното решение точно за тези две шахти. Всичкото друго се съхранява общо-взето, чакаме новото оборудване. Имаме предвидени дори по-добри мерки, отколкото предлагат производителите.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Илиев.
  За другата седмица за Комисията, Ви моля с по-подробна информация по всички тези въпроси, за да успокоим колегите, че всичко е наред.
  ИВАН ГЕНОВ: Не, да се успокоим като държава. Това са милиони.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Разбирам Ви, господин Генов.
  Господин Жельо Бойчев.
  ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Доволен съм, че това изслушване се провежда и виждам, че няколко пъти се споменават месеците в началото на януари тази година, тъй като тогава системата беше изправена пред риск да не може да осигури електроснабдяването. Затова слушам много внимателно и господин заместник-министър Станков и директорите на експлоатационните дружества. Освен това, знаете, че тук има стенограма и затова искаме да направим това изслушване, защото, надявам се, да не изпадаме втори път в такъв тип ситуация. Тя не беше приятна нито за нас, които изнасяхме определени данни, нито, предполагам, е била приятна за Вас. Помня внимателно думите, които сте казали тук относно проверките, които извършвате, и относно готовността. Само ще припомня, че тогава имахме една абсурдна ситуация, да се окаже, че студеният резерв, за който се заплаща и българската държава и Вие, в ключовите моменти, в които е необходим, в един момент се оказа, че той не може да бъде ползван.
  Чух, че имате проверки, така че оттук нататък да знаете, че ако има проблем с това нещо, отговорността директно Ви казвам отсега от кой ще я търсим. Затова правим това изслушване.
  Ние с господин Ерменков и господин Илиев, ще направим едно по специално питане за язовирите, защото Вие казахте 3%, въпреки че аз чета внимателно Вашия доклад, който сте дали. Там вижте какво пишете: „Производството на електроенергия от собствените ВЕЦ и ПАВЕЦ през периода януари-август е характерно за средно влажна година.“ Вие казвате, че е по-лоша годината, но имаме 26% намаление на годината, а знаете колко е важна тази енергия въобще за балансиращия пазар и за управлението на енергийните ресурси на страната. Ще поискаме да видим състоянието на язовирите, знаем че Министерството на околната среда и водите управлява в голяма степен тези неща.
  Знам, че е за зимната подготовка, но се изкушавам за един въпрос, тъй като сте го записали в доклада и присъствието на господин Иванов като ръководител на регулатора е тук, относно дългосрочните договори с американските централи. Посочили сте , че влизането им сила – намалението на цените за разполагаемост с 14% за едната централа и с 15 за другата, там беше обявено като голям успех. Бих искал да чуя и от господин Иванов, и от Вас това реално стана ли факт, така както го бяхме заложили в модела, на база на който Вие одобрихте всички параметри по цените.
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: С американските централи вече е факт. Доста време фактурираме по намалените цени.
  Намалението на цената на американските централи не е ефект в НЕК, а ефектът е в потребителите, тъй като ние работим с цената, която КЕВР ни е определил. Това е реалната цена, по която ние плащане. Ако не беше намалена, щеше да бъде по-висока цената на населението. Така че там са тези икономии, а не са в Националната електрическа компания.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Иванов, заповядайте.
  ИВАН ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Да, господин Бойчев, това намаление на цената за разполагаемост наистина е факт повече от една година. То се отчита в ценовото решение и това е една от причините да има почти запазване на цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар. Цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар беше повишена средно само с 1,5%, което по отношение на изменение на цени, на материали, повишаване на основна работна заплата, минимална работна заплата и, естествено, инфлация, която съществува тази година, наистина се явява под това ниво. Една от причините за това е именно намаляването на цената на разполагаемост за двете американски централи в проценти, които Вие ги отбелязахте. И това е отразено в доклада на регулатора, с който са определени цените за крайните потребители. Наистина е факт.
  Нещо повече – запазва се това, което беше съобщено, че в рамките на 10 години, ако продължават да действат по същия начин тези договори, което вече е отделен въпрос, но иначе в рамките на 10 години това би било икономисване на около 1 млрд. лв. от бюджета, който трябва да дадат крайните потребители за цената на електроенергията, когато я ползват от НЕК, а това са потребителите на нерегулиран пазар.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Иванов.
  Заповядайте за реплика, господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Господин Иванов, аз не разбирам от тази материя, която господин Бойчев пита, но не ми стана ясно тези 90 милиона, които ги афиширахте, реално постигнати ли са, и този един милиард, сега като ги хвърли във въздуха изведнъж, по какъв начин и как хората ще разберат, и на нас тук да ни е ясно, че тази година Вие казахте, че 90 милиона по малко ще получават американските електроцентрали. Това постигнато ли е? Точно и ясно, за да не задам въпроса на господин Илиев.
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: Постигнато е. Абсолютно, то си личи от фактурите. Във всичките фактури го пише.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Значи миналата година и за тази Вие на американските централи сте платили с 90 милиона по-малко или с 100 милиона по-малко.
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: Да, по-малко сме платили. Цената на НЕК е намалена. Въпреки всичките други увеличения, на НЕК е намалена с близо 15 лв. за две година.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: От което не сте толкова щастливи.
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: Дали съм щастлив или не, това е друг проблем. Въпросът е, че това са го усетили, защото ако цената на НЕК беше дори и същата, въпреки повишението на цената на газа, това щеше да се дигне, веднага отива в цената на крайния потребител.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Илиев. Предлагам да прекратим този диалог.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Разбирам Ви, господин Илиев. В тази част разбирам, но това, което каза господин Иванов, не стана ясно. Сега вече стана ясно.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Чухме ясен отговор, че парите са спестени и колко са.
  Господин Николов.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Благодаря Ви.
  Съвсем кратък коментар във връзка със задълженията, които имат някои от търговците на ток. Разбрах, че над 30 млн. лв. са задължения към обществото, което трябва да плаща към Националната електрическа компания.
  Имаше един немалък търговец на ток – „Енемона“, който фалира. Доста договори имаше сключени с ВиК дружествата по страната. Те не спряха да доставят вода към населението. Тоест по някакъв начин Законът за енергетиката и механизмът работи. Тоест няма проблем да остане някои без ток, ако се предприемат мерки.
  Второ, не смятам, че всичките проблеми трябва да се хвърлят в Народното събрание. Имате невероятен инструментариум от мерки, които може да приложите към тези търговци. Един от тях е производството за отнемане на лиценз, който КЕВР може да направи и Вие трябва да го сезирате за това, че те имат влошено финансово състояние. Второ, те най-малкото нарушават един закон и една директива във връзка с разплащанията на субекти в Европейския съюз, което ние сме приели и те го нарушават. Трето, Вие като кредитор, поради факта, че към Вас дължат пари, може да предприемете хиляди мерки, относно тези дружества. Да не казвам, че дружествата сами могат да изработят механизъм, който да не ги допуска на пазара. Всяко едно от дружествата, които са под шапката на Български енергиен холдинг.
  Това ми беше коментарът. Благодаря.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Може ли да ни кажете кои са тези дружества, за да стане ясно.
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: Има ги на страницата на НЕК. Това всяка седмица се обновяваме всичките дружества, които …
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Имате ли списък, господин Илиев?
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: Сега не го нося.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Излиза, че тези 5%, за които тръбим от една година, отидоха на друго място.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Не. Това са две отделни теми. Задължението към обществото е около 37 лв. на мегават, 5% са си отделна тема. Имаме проблем и с едното, и с другото. Тоест търсим начин да решим проблема и с едното, и с другото, докато не се е задълбочил този проблем. Все още не е голям, докато не се е задълбочил.
  Други колеги, народни представители? Не виждам.
  Минаваме към изслушване на господин Йотов от Електроенергийния системен оператор.
  ИВАН ЙОТОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги и гости, ако ми разрешите ще направя, първо, много кратък коментар по изказванията преди мъничко. Само и само за яснота. (Смях и реплики.) Изкушавам се извън контекста да го кажа, но Вие поне ме разбрахте.
  Исках да кажа, че господин Илиев в изложението си по отношение на това дали може да се купува от доставчик от последна инстанция, той е достатъчно добре запознат и достатъчно ясно разбира, че ще вземе от там по-големи приходи. Той просто иска да каже, че не може да ги събере, защото повечето от организациите, които трябва да заплатят тези приходи, както казахте и Вие господин Николов, това са ВиК, болници и други бюджетни предприятия и затова е трудно да ги събира. Предполагам това имаше предвид.
  Още нещо извън контекста по преди малко казаното, но от енергийна гледна точка е това, че производството от ВЕЦ на електроенергия, в енергийния баланс на страната до момента, сравнено със същия период на миналата година, е малко над 28% снижение. Това идва да каже, че годината е била под средно влажна и че НЕК е използвал рационално тези ресурси, за да държи нивото на състояние на язовирите, като това от миналата година.
  Това го заявявам, защото са числа потвърдени от …
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Добре.
  Господин Йотов, струва ми се, че се разбирате добре с НЕК и пак извън контекста, аз си спомням времената, когато НЕК и ЕСО се отделяха, имаше работни групи. Работните групи от едното и другото дружество, имаше един протокол, който завършваше със: събрахме се, говорихме и не се разбрахме. И всички се бяха подписали. Пак извън контекста. (Смях.) Сега виждам, че се разбирате, нямате протоколи „Не се разбрахме“.
  Ако обичате за подготовката на ЕСО, защото сме напред във времето. Виждам, че другите директори са нетърпеливи и те да кажат какво се случва в техните дружества.
  Заповядайте.
  ИВАН ЙОТОВ: Заради това ще бъда кратък. Благодаря, още един път на Вас. Благодаря също на оценката на Министерството, което наистина ни даде добра оценка за подготовката.
  Вместо да казвам числа по отделни параметри, бих искал да кажа само, че ремонтните и инвестиционните програми в дружеството, както и зимната подготовка не са нещо, което е инцидентно. То продължава постоянно, постоянно се работи.
  Също така, искам да кажа, че когато настъпва такъв период –есенно-зимен период, се правят определени планове и при нас нещата, които трябва да изпълняваме, най-вече касаят пълнотата на мрежата през есенно-зимния сезон, ограничаване на плановите изключвания и възможността за бърза реакция.
  По отношение на задълженията на оператора за доставяне на студен резерв, определен от заповед на Министерството и финансиран от КЕВР, това нещо е свършено. Както и това, че през годината до трето тримесечие включително, дружеството е на печалба общо, като от регулирана дейност е с известна малка загуба.
  Бях ли достатъчно лаконичен, не знам.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Да, съвсем достатъчно господин Йотов. (Оживление.)
  ИВАН ЙОТОВ: Благодаря Ви.
  Готов съм да отговарям на въпроси.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Колеги, въпроси към ЕСО, към господин Йотов?
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Един съвсем лаконичен въпрос ще задам, но от гледна точка на практиката.
  Господин Йотов, предполагам, че освен инвестициите, които са правени, Вие имате и готовност със съответната техника, ако не дай си Боже някъде нещо стане, да предприемете необходимите мерки? Още един път така да го повторим, за да сме сигурни и да успокоим хората, защото знаете как стоят нещата при обледеняване, силни ветрове и други неблагоприятни за електропреноса явления.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Дори да допълня въпроса. Когато беше най-тежката зимна ситуация в началото на 2015 г. се включихте с екипи и с техника, за да подпомогнете електроразпределителните предприятия. Сега имате ли пак такава добра комуникация едни с други, за да си помагате в случай на нужда?
  ИВАН ЙОТОВ: Ами то обикновено ние помагаме, но в това няма нищо лошо.
  Както и господин Илиев, каза преди малко, човек трябва да си вземе поука от някои такива събития. Да, господин Ерменков, ние след като преживяхме пролетта на 2015 г., осигурихме допълнителна техника, осигурихме високопроходими автомобили, UTV, три високопроходими вишки, високопроходим кран. Всичко, което би могло да ползваме ние, извън контекста на авариите, сме го закупили. Това, което не е необходимо и което можем да ползваме, са рамков договор за използване на дронове за облитане и локализиране на повреди, както и в момента сме в края на сключване на рамково споразумение, не дай си Боже да бъде използвано, за превоз на тежки товари, имам предвид електрически стълбове, с хеликоптер. Сключихме договор с „Транселектрика“ за аварийна помощ. Имаме договори с всички други страни. Както и преди малко отбелязах – по-добре да не се ползват тези неща, но да ги има.
  Изкушавам се да кажа една народна поговорка, но …
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Да не дърпаме дявола.
  ИВАН ЙОТОВ: Едно време казваха, че дългите ритли трябват един път в годината, но трябва да ги имаш. Който знае какво е „ритла“.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Който не знае, ще провери в Google. (Оживление.)
  Господин Иванов.
  ПЕТЬО ИВАНОВ: Ако ми позволите само една малка отметка.
  Понеже господин Йотов беше прекалено лаконичен, все пак нека да отдадем заслуженото, че те за този есенно-зимен период, са предвидили по-голям размер на обема „студен резерв“, необходим за есента и зимата, над 600 мегавата. Тоест в сравнение с миналата година, ние имаме малко по-големи резерви.
  И отделно от това да потвърдя, че в държавата енергетика не само по отношение на взаимна помощ между разпределителните и преносното предприятие, ние помагаме когато има аварии. Особено в ТЕЦ „Марица-изток 3“. Тук господин Живко Дичев, може да потвърди и господин Иван Андреев, винаги когато можем и имаме необходите резерви, ние се отзоваваме, защото то е важно за целия баланс.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Това бяха важни уточнения и допълнения.
  Сега давам думата на ЧЕЗ. Ще се налага ли да Ви се помага?
  Заповядайте.
  ВИКТОР СТАНЧЕВ: Уважаеми господин Добрев, уважаеми народни представители, уважаеми колеги и уважаеми гости! Аз се надявам, че няма да се налага са ни се помага, поне засега. През последните години ние сме получили необходимата подкрепа от ЕСО, когато се налага, за което благодаря в лицето на господин Йотов персонално.
  Да кажа как ние сме подготвени за есенно-зимния сезон. Всички тук знаем за тежката зима, която беше през тази година, големия товар, който мина и през съоръженията на ЧЕЗ. Смея да твърдя, че това за нас беше огромно предизвикателство. Такъв товар повече от 10-12 години не сме отчитали в нашата мрежа.
  Мисля, че се справихме така подобаващо. Нямаше съществени проблеми. Въпреки това ние предприехме всички необходими мерки през тази година, за да подобрим състоянието на мрежата. Затова всички необходими обходи по мрежата във всичките типове съоръжения са направени съгласно нормативната уредба.
  Предприехме така наречената „превантивна поддръжка“. През тази година променихме малко подхода от гледна точна на това, че заложихме на термовизионната диагностика. Над 3000 трафопоста към момента са профилактирани от гледна точка на термовизия и само на 710 трафопоста се наложи да извършим пълно изключване и профилактика на възлите и на съоръженията.
  Мисля, че това е подходът, тъй като през предходните години между 4 и 5 хиляди трафопоста се изключваха принудително, независимо дали се нуждаят от профилактиране или не. Това го правим с цел подобряване качеството на обслужването на клиентите и осигуряване на по-добро, по-качествено електрозахранване.
  През тази година, за разлика от другите години, внесохме един голям процент автоматизация на мрежата, или използването на така наречените „дистанционно управляеми“ комутационни апарати във въздушните електропроводи. И съответно сигнализатори за земни и къси съединения, също чрез дистанционно получаване на данните. 37 броя за момента са дистанционните мощностния разделители в мрежата и 67 са сигнализаторите за земни и къси съединения. Като през тази есен започваме и монтажа на дистанционно управляеми прекъсвачи, също във въздушните електропроводи. По този начин осигуряваме и ще осигурим по-висока оперативност на мрежата, по-малко смущаване на захранването на клиентите и повишаване на качеството.
  Другото нещо, което е съществено и продължаваме практиката от миналата година е в подмяна на кабели 100 киловолта. През тази година в ход в момента е подмяна в столицата на кабел 110 киловолта. Той е кабел, от критичната инфраструктура на столицата и ще бъде завършен до края на месец ноември.
  В ход са поръчани съответните материали за още един кабел 110 киловолта, който ще бъде изпълнен през следващата година, и пълни реконструкции на две подстанции в столицата.
  Новото, което през тази година ще стартираме, е така наречения „ретрофит“ на класически подстанции. За тази година сме планирали да направим ретрофит на подстанция Долна Митрополия и подстанция Верила. Като за следващата година са планирани още пет подстанции. Така че по този начин ще въведем най-модерното оборудване, което е на пазара, дистанционно управляемо от нашата диспечерска служба, което считаме, че е нещо ново в развитието на мрежата, на територията на „ЧЕЗ Разпределение“.
  Искам да благодаря също на Министерството за оценката, която даде за нашата работа. Това са просеките, това са ремонтите на електропроводите. Само една статистика ще Ви дам – за тази година са подменени над 44 хиляди изолатора по електропроводи средно напрежение с така наречените „композитни“ или силиконови изолатори, които са с по-добри характеристики, по-лесни са за монтаж и съответно дават по-добри възможности за поддържането на мрежата.
  Не на последно място това е подмяната на старите амортизирани мрежи ниско напрежение. Тук се даде оценка за подмяна на такива проводници по мрежи ниско напрежение. За тази година до месец септември сме подменили приблизително 3 милиона метра проводници с усукани. Изцяло компанията върви в подмяна на голите изолирани проводници с усукани изолирани и реално не подменяме и не изграждаме мрежи по старата технология с голи проводници.
  Друго по-съществено това е подмяната на силови трансформатори. Тук се даде един много сериозен акцент и през тази година – подменени са 533 трансформатора до края на месец септември, като се изваждат от експлоатация трансформатори, които са били в употреба повече от 30 години. Считам, че по този начин ще подобрим състоянието на мрежата.
  Мога да кажа, че към момента мрежата е в състояние, в което може да посрещне есента и съответно зимата.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Това е добро заключение на Вашия доклад. Имаме го всички пред нас.
  Благодаря за това, че бяхте изчерпателен.
  ВИКТОР СТАНЧЕВ: Благодаря и аз.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Ако има, колеги, въпроси?
  Господин Жельо Бойчев.
  ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Ще си позволя само за ЧЕЗ, тъй като е в избирателния район, от който съм излъчен. Признавам, че не съм гледал отчетите на другите дружества, но единствено само коментар господин Председател. Това е и смисълът на това изслушване, че тук се заявяват определени готовности и се декларират от тези дружества.
  Аз се надявам това, което сте ни изпратили, да не е като на дружеството, което е в процедура на продажба, защото всичко наистина звучи много добре – инвестиционната програма, подробно сте описали, 10-годишна програма за модернизация. Искам да Ви кажа, че специално ще следя и тези показатели, които са на с. 9, където Вие констатирате за деветмесечието на тази година, че има регистрирани нарушения в работата на съоръженията с 17% по-малко, при работата на кабелните електропроводи – с 12% , при въздушните електропроводи – с 25%, което е доста осезаем ръст.
  Налага ми се да провеждам срещи с избиратели и трябва да кажа, господин Председател, че районите около София, Софийска област и другите, един от поставяните въпроси много често е за качеството на предоставената от Вас услуга. И, да Ви кажа, малко контрастира с изводите, които има в този. Надявам се, че ги извършвате тези неща.
  Радвам се, че сте отделили особено внимание и на София, и там има реконструкция на основни кабели 110 киловолта, защото имаше при тази авария, която коментирахме с „Топлофикация“, и едно леко разменяне на реплики къде е вината, защото имаше един трафопост, който беше оставен.
  Надявам се, че това, което сте написали, да е така и наистина да има такъв тренд на понижаване на оплакванията и регистриране на нарушения в електропреносната мрежа.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Бойчев за отношението.
  Вижда се, че не само ГЕРБ хвали, БСП дори хвали тук работата на енергийните дружества.
  ВИКТОР СТАНЧЕВ: Само да кажа, че по този въпрос, аз не мога да дам никаква информация от гледна точка на това, че това е мероприятие от собственика и аз не съм оторизирам и нямам информация реално какво е развитието на тази процедура, така че съжалявам, но не мога да взема отношение.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Бойчев другата седмица имаме Белене, по-другата може да поканим собственика да го питаме.
  Давам думата сега на EVN.
  ГОЧО ЧЕМШИРОВ: Благодаря Ви, господин Добрев.
  Господа народни представители, колеги. „Електроразпределение – Юг“ е извършило необходимата подготовка на разпределителната мрежа за работа при есенно-зимни условия. Това беше казано и от проверяващите от Министерството, господин Станков, така че, аз няма да влизам в подробности какво е свършено.
  Съвсем накратко – направени са инспекции на всички съоръжения в резултат, на което са подменени близо 2 хиляди стълба, около 200 км проводник е сменен.
  Също така има подготовка и на персонала за работа при зимни условия, като особено е наблегнато при образоването на персонала за работа при зимни условия с цел намаляване на рисковете, на безопасната работа. Абсолютно е оборудван персоналът с екипировки, дрехи, облекла. В специален тренировъчен полигон се извършват тези обучения.
  Успяхме и тази календарна година до момента 26 км електропроводи да ги свалим под земята, което е някаква все пак гаранция за по-сигурна и устойчива работа в екстремни условия.
  Продължава сътрудничеството с институциите – областен управител, общини, Гражданска защита. Пред всички тях сме представили нашата подготовка, има създадени канали за комуникации. Тези комуникации отново са прослушани и проиграни, така че считам, че „Електроразпределение – Юг“ е подготвено да посрещне зимата в Югоизточна България.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Добре, благодаря.
  Само още веднъж – 26 км са въздушните линии, които са вкарани под земята?
  ГОЧО ЧЕМШИРОВ: Двадесет и шест километра въздушни ги свалихме в подземни.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Това са тези 3,065 милиона в презентацията?
  ГОЧО ЧЕМШИРОВ: Да, това са 3 млн. 065.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Да, добре.
  Господин Ерменков.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Един въпрос във връзка пак със зимните условия: проверявали ли сте все пак по просеките дали има близко дървета, които биха могли да създадат… Аз знам, че не може да ги предвидите всичките, но има и рискови такива, които биха могли да създадат аварийни ситуации и дали сте предприели някакви мерки в това отношение?
  ГОЧО ЧЕМШИРОВ: Да, 678 км има извършена просека линейно по електропроводи средно и ниско напрежение. Това са резултатите от инспекциите при обходите.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Пенев.
  НИКОЛАЙ ПЕНЕВ: Благодаря.
  Един въпрос към господин Чимширов: EVN разполага ли с необходимата за тежки зимни условия високопроходима техника и екипи с оглед да не се допускат ситуации, каквито бяха през настоящата зима в Сливенска и Ямболска област с прекъсване на захранването към потребителите в продължение на два-три дни, а някъде и повече? Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Чимширов.
  ГОЧО ЧИМШИРОВ: При тези аварии през 2015 г. имаше такава продължителност на отделни райони, които бяха без електроснабдяване.
  Разполагаме с необходимата техника. Не я докладвах, но имаме и 13 високопроходими специализирани автомобила, 367 високопроходими автомобили в КЕЦ, по КЕЦ-овете 29 високопроходими автовишки, 9 моторни шейни. Освен това от време на време ползваме и когато е необходимо помощта на ЕСО, за което благодарим. Естествено ние понякога също сме им помагали, но най-вероятно е оставало на ниво в техните райони,у не е стигало до господин Йотов. Верижна специализирана механизация има. Имаме сключени договори също за допълнителна специализирана техника с фирми, които при необходимост да задействаме.
  Имаме на разположение собствени агрегати – някъде около 8 10 агрегата имаме. Освен това имаме договори за доставка на агрегати при необходимост за определени места. Имаме вече два броя мобилни трафопостове по 400 киловолтампера и два по 800 киловолтампера, които при необходимост да бъдат за необходимото време само на транспорта да бъдат закарани до необходимото място.
  Мисля отново, че ние сме се подготвили. Както казаха и колеги, ако има някакви абсолютни екстремни ситуации това вече няма как да…
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Чемширов.
  Давам думата на „Енерго-Про“.
  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
  Господин Добрев, уважаеми господа, гости, колеги! „Енерго-Про“ обслужва територията на Североизточна България, която обхваща девет области от Варна, Добрич, Силистра, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Горна Оряховица, Велико Търново и Габрово.
  Освен дейностите, които са по лицензия задължение на компанията – за почистване на просеките средно, ниско напрежение обслужване на трафопостовете, които са собственост на компанията, инвестиции в мрежи средно и ниско напрежение, ние си взехме поука през тази година от това, което се случи януари месец на нашата територия, лошите климатични условия и това, което те предизвикаха върху мрежите ни, като основното беше липсата и недостатъчни просеки, които завършихме тази година по мрежите средно и ниско напрежение. Тогава се наложи по места да се искат помощи от общинските служби, бяха включени и формирования на Гражданска защита, военните по тези територии. Помощ от ЕСО също имаше на територията на Силистра и Добрич, където имаше много паднали електропроводи.
  За тази година, освен екипировката на екипите, на 360 мобилни екипи с високопроходима техника – джипове, в момента сме и в процедура за закупуване на допълнително високопроходима верижна техника, която да позволи на екипите да стигат бързо до аварийните места.
  Имаме договори с фирмите по места за доставка на горива. Автомобилите са оборудвани с резервни гуми, екипите са облечени с дрехи, закупени са инструменти и техника за подмяна и ремонт на съоръженията.
  Хората са преминали през обучение за работа в кризисни ситуации, има планове, тренировки сме направили за локализиране и отстраняване бързо на авариите.
  Естествено сме обърнали внимание и на подстанциите на наша територия, които са наша собственост – 25, които са напълно автоматизирани без дежурен персонал. На територията има и подстанции – 65 на ЕСО, и чужди, на трети лица – още пет.
  Поддържаме контакти с диспечерските служби на ЕСО в постоянна връзка сме, така че в очакване сме на зимата. Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря и аз.
  Колеги, въпроси?
  Да, заповядайте, колега.
  ГЕОРГИ СТОИЛОВ: Благодаря.
  Исках да Ви питам подобен въпрос като на колегата. Виждам в доклада, че сте подготвени с всичко, с автомобили, както казахте.
  Въпросът ми е по-конкретно за една община в област Русе – Ветово, за която и към момента, ежедневно има няколкократно спиране на електроподаването дали има нещо предвидено зимата за тази община, за да не се получи, както миналата зима – пак няколко дни спиране и оставане без електроподаване. Благодаря.
  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Може би имате предвид изключванията в момента, които са планови. Да, там се извършва ремонт, има възложен ремонт за подмяна на изолацията, включително и Глоджево, където имаше проверка предната седмица, относно жалби за качеството за снабдяване.
  Имайте предвид, че инвестиционната и ремонтната програма тази година, която започнахме и все още не е завършена, по приоритет сме се водили именно от тези места, където имаме много жалби за некачествено напрежение, чести прекъсвания, така че приоритетно работим по тези места.
  Имаме така наречените „горещи точки“, които са локализирани на нашата компания, и надявам се, че до края на годината те ще бъдат обезпечени с нормално електроснабдяване. Тоест това, което ни създава проблем, са чуждите съоръжения, присъединени към нашите мрежи, където е много трудно да намерим собственик, към който да бъде връчено предписание и да се изиска ремонт. Наложи се тази година да влезем в много такива трафопостове и да направим редица обслужвания, подмяна на изолация и други неща за наша сметка, само и само да няма жалби от хората за некачествено снабдяване. Такъв беше случаят в Галата, такъв беше случаят в Тетово, където има много чужди съоръжения на наши електропроводи, в Русе и около Русе вилните зони, около Варна. Надявам се, че тази зима ще има резултат от дейността, която направихме. Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря Ви.
  Господин Иванов, заповядайте.
  ИВАН ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
  Искам да отбележа, че по време на големите студове във втората половина на месец януари и първите десет дни на месец февруари Електроенергийният системен оператор и трите разпределителни дружества се справиха много добре с тази ситуация. Там, където имаше прекъсване за по-дълъг период от време, беше само в райони, където независимо от наличната техника на разпределителните дружества и на системния оператор се налагаше да се поиска съдействието на военна техника, която превишава като качество, за разчистване на път тази техника, която притежават разпределителните дружества и системният оператор. Но във всички случаи ще отбележа, че проблемите тогава бяха свързани основно с активирането на студения резерв, а не с преноса и разпределението на мрежата, защото регулаторът следеше ежедневно ситуацията.
  Ще отбележа допълнително две неща. Първо, регулаторът предприе мерки за санкциониране на разпределителните дружества в случаите, когато има сериозно разминаване между заплануваните от тях инвестиции и реално изпълнение. Убеден съм, че тази дисциплинираща мярка ще даде много сериозен ефект в тази и следващите години, когато наистина дружествата ще бъдат дисциплинирани да изпълняват своите инвестиционни програми, което пък е гаранция за подобряване на качеството и отстраняването на авариите там, където възникват.
  Нека да бъдем реалисти, атмосферните условия понякога са такива, че при екстремни случаи авария не може да не настъпи. Важното е тя да бъде отстранена максимално бързо и считам, че това ще бъде факт.
  И на последно място, ще отбележа, че все повече се увеличава при нас броят на тези жалби, които са подадени към регулатора, и междувременно разпределителните дружества удовлетворяват жалбоподателя с предприетите от дружеството мерки и респективно ние се произнасяме, че отпада правният интерес на жалбоподателя поради удовлетворяване на предявените от него претенции към съответното дружество.
  Това исках да отбележа и искам тази тенденция да се запази, но се наблюдава в тези две години и половина в този състав на регулатора. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря Ви и аз, господин Иванов.
  Само да не се урочасаме тук, наистина добре вървят нещата.
  Ще дам думата накратко на „Булгартрансгаз“ и на „Булгаргаз“. Това, което по-конкретно ни интересува, е какви са количествата в Чирен на „Булгартрансгаз“ и на „Булгаргаз“? И виждате ли някакви проблеми в посрещането на студените зимни дни?
  ГЕОРГИ ГЕГОВ: Благодаря, господин Председател.
  Ще започнем с Чирен. Първо, искам да кажа, че всички мероприятия, които да осигурят транзита и вътрешната мрежа, са извършени. Те са по отношение на реновиране на компресорни станции. В момента два нови отремонтирани украински компресора монтираме в Кардам, които ще използваме активно зимата. Набавили сме достатъчно количество метанол за Чирен, достатъчно гориво, за да могат да работят машините. Извършили сме доста ремонти със собствени сили и средства след направени инспекции там, където старите тръби все пак дават дефекти.
  По отношение на Чирен, искам да кажа, че тази година своеобразен рекорд от газ, който сме нагнетили, газът е около 470 млн. кубически метра. И още по-интересната новина е, че всъщност той е собственост вече на шест компании. Вследствие на либерализиране на пазара за съхранение шест компании вече в България държат природен газ в Чирен.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря.
  Това беше интересна информация. Доскоро беше една –„Булгаргаз“. Сега са шест компании.
  Господин Павлов, „Булгаргаз“ освен нагнетените количества газ за зимния период, ни интересува и финансовото състояние на „Булгаргаз“. Знаем, че допреди три, четири години „Булгаргаз“ постоянно увеличаваше вземанията си, постоянно беше в ликвидна криза, БЕХ го спасяваше с по 50 милиона горе-долу всяка година.
  Сега ситуацията е значително по-добре от това, което аз виждам от Вашите отчети и от доклада, който сте ни предоставили, но все пак да потвърдите, че това е така.
  НИКОЛАЙ ПАВЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги, уважаеми гости! По отношение на осигуряване на есенно-зимния сезон мога да кажа, че „Булгаргаз“ е нагнетил 300 млн. кубика в Чирен и е изпълнил своите задължения по Плана за извънредни ситуации.
  Готови сме да осигурим всички необходими количества, дори и допълнителни, на клиентите през този период. Знаете, миналата година и тази година всъщност беше много студена не толкова като температури, колкото като продължителност. Регистрирахме рекорди по дневно потребление на природен газ за последните 17 години.
  Искам да кажа, че нагнетяването приключи на 30 септември и сме готови в навечерието на зимата за добив. Предоставили сме графика на колегите от „Булгартрансгаз“.
  Това, което е важно да се каже, е, че нагнетяването беше изцяло със собствени средства за трета поредна година и не сме в тежест на Българския енергиен холдинг да изискваме финансиране.
  По отношение на финансовото състояние бих казал, че сме в отлично финансово състояние. Миналата година беше най-добрата година за „Булгаргаз“ от разделянето на „Булгаргазхолдинг“ на три дружества – на БЕХ, на „Булгартрансгаз“ и на доставчика „Булгаргаз“. Изплатили сме абсолютно всички наши задължения към Националната агенция за приходи – над 160 милиона, кредита към БЕХ, всички наши задължения към други доставчици и сме разсрочили всички просрочени задължения, които заварихме към „Булгартрансгаз“. Те бяха над 76 милиона. Всички вноски се погасяват в срок и в пълен размер. Мисля, че остават около 30 и няколко милиона до 2019 г. месец април. По отношение на финансовото състояние нямаме абсолютно никакви притеснения.
  Това е най-общо, ако имате някакви въпроси, готов съм да отговарям.
  Може би още една важна тема – цената на природния газ. Към настоящия момент се радваме на най-добрата цена в региона. Спрямо хъбовете – 10 най-ликвидни хъба, сред които са италианският, „Баумгартен“, белгийският, разликата в доставката цена варира от 5 долара до 90 долара в полза на „Булгаргаз“. Ние се сравняваме най-вече с хъбовете, където „Газпромекспорт“ директно доставя – това е „Баумгартен“. Там разликата е 38 долара, ако не се лъжа към днешна дата в наша полза.
  За цената на газа за първото тримесечие не мога още да прогнозирам, тъй като е твърде рано.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: И аз Ви благодаря.
  Това е благодарение на новия договор, който беше подписан в началото на 2013 г.
  Това, което е важно в случая, е, че „Булгаргаз“ като един търговец, евентуалния риск е от финансовото състояние на това дружество и винаги сме страдали от лошо финансово състояние на дружеството. Радвам се, че в момента това не е каквото и да било притеснение.
  НИКОЛАЙ ПАВЛОВ: Последно изречение, ако позволите. Към 30 септември вече сме на печалба. Въпреки че е само 1 милион, все пак сме на положителен финансов резултат.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: След около 40 милиона загуба за първо тримесечие. Така ли беше?
  НИКОЛАЙ ПАВЛОВ: Да, това, което беше като загуба беше наистина около тридесет и няколко – четиридесет милиона.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря.
  Преминаваме към ТЕЦ-2 и „Мини Марица-изток“.
  ЖИВКО ДИНЧЕВ: Уважаеми господин Добрев, уважаеми господа народни представители, колеги, дами и господа! С няколко думи, сравнено с предното деветмесечие производствената програма в ТЕЦ-2 беше увеличена във връзка с това, което се чу, че зимата беше малко по-продължителна и студена, година беше сушава. Централата работи с това, сравнено с предното деветмесечие, близо милиард повече, което доведе за централата повече приходи, но успоредно с това има и доста повече разходи, особено за въглеродни емисии. Лошата новината също е, че въглеродните емисии от 4,60 вече са на 7,80 днес, което също влияе на финансовия резултат на дружеството.
  Що се отнася за зимата, за което сме се събрали – шестте блока от осемте са минали основни ремонти. В момента е седмият. В началото на следващия месец ще бъде и осми. Със завършването на него и осемте блока ще бъдат готови за поемане на есенно-зимния товар.
  Що се отнася за горивата – въглищният склад и сега е близо зимен. Сутринта беше 580 хил. тона, мазутът е много над наредбите.
  Що се отнася до оборудването и готовност за зимата, понеже ние осигуряваме и пътищата около нас. Централата работи 24 часа извозваме нашите работници, затова също помагаме на АПИ за почистването на пътищата и доставката на суровини и материали. Освен въглища, трябва да се говори вече за варовик, който също се доставя с автотранспорт.
  С няколко думи – централата е готова за зимата.
  Питането относно големи горивни инсталации и BREF документа на дейности, които извършваха дружествата в региона – говоря за четирите ТЕЦ-а съвместно. Имаме вече подписан договор с „Амек Уестър Уилър“ за оценка на приходите.
  В момента имаме подписан договор ние „ТЕЦ Марица изток 2“ с „Дженерал Електрик“, Германия, за оценка на разходите. Надявам се в сроковете да успеем да подадем документи за дерогация към Изпълнителната агенция на МОСВ.
  И последно – да декларирам, че „ТЕЦ Марица изток 2“ е готов за зимата.
  Това е, което исках да кажа.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Динчев.
  И при Вс ситуацията е по-добра, отколкото беше миналата година например. Все още имате проблеми. Все още има притеснения, както Вие казахте, свързани с квотите, върху чиято цена ние не можем да влияем за съжаление. Но пък се вижда, че и при Вас ситуацията е по-добра, отколкото беше през миналата година.
  ЖИВКО ДИНЧЕВ: Значително.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Андонов се извини.
  Господин Генов.
  ИВАН ГЕНОВ: Това не приемам за нормално това „по-добре“. Аз просто винаги съм го съжалявал господин Димчев, че каквото и да работи, както и да работят, каквито и производствени резултати да имат, те винаги са на загуба и не е в тях проблемът. Регулаторът е тук. Ние можем да казваме, че тази година е по-малка загубата от миналата година, но тази година те имат по-голямо производство, по-високи цени, на по-високи цени са реализирали продукцията си и всяка година, сигурен съм, че и предните години е било така, се чува тук как дружеството е на загуба.
  Проблемът не е в „Марица изток 2“. „Марица изток 2“ е едно от основните дружества в нашата енергийна система. Не е нормално да работи при такива условия. Значи проблемът не е в тях, явно нещо при нас куца. Дали е в регулатора на господин Иванов, дали е в държавата, дали е в парламента – не знам, но куца определено. Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Генов, аз разбирам Вашето притеснение и че трябва да си поставяме високи цели, но в същото време обаче не мога да се съглася, че има отношение регулаторът, или пряко законодателството към финансовото състояние на дружеството, защото знаете, че цените, по които продава „ТЕЦ 2“ не са регулирани. Те са свободно договорени цени. Нито парламентът може да определи стойността на квотите за въглеродни емисии.
  В случая европейските норми и правила, директиви и регламенти ни възпрепятстват да упражним каквато и да е протекционалистка, ако искате, политика по отношение на „ТЕЦ 2“. Разбира се, каквото може по закон се прави,свързано със студен резерв, квота за сигурност на електроснабдяването, но ситуацията е такава, каквато е.
  ИВАН ГЕНОВ: Господин Добрев, ако „ТЕЦ Марица изток 2“ беше частно дружество, то отдавна нямаше да съществува.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Генов, да не влизаме в тази тема, защото не е предмет на днешното обсъждане. Става въпрос за подготовката за зимния период. Ще имаме възможност допълнително да дискутираме този въпрос.
  Господин Ерменков.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Моят въпрос е свързан не само със зимата и зимния период, както говорим, а е свързан и въобще с бъдещето на въглищните централи.
  Докъде докарахте подготовката за искане на дерогация? Защото това е изключително важен въпрос, който може да не касае тази зима, но ще касае следващата зима. Знаехме, че трябва да има работна група. Някъде към края на октомври вече трябваше всичко да е наред и да е внесено. Сега сме 19-ти и искам да знам докъде сте докарали тези неща?
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Това е хубав въпрос.
  Господин Динчев.
  ЖИВКО ДИНЧЕВ: Аз казах, но ако трябва ще го повторя.
  На 11-ти четирите дружества сключихме договор с „Амек Уестър Уилър“, които са правили подобно нещо в Англия и в Ирландия за оценка на ползите. А всяко едно от дружествата – говоря за четирите ТЕЦ-а в региона – индивидуално сключват договор. Що се отнася до „ТЕЦ 2“, имаме договор с „Дженерал Електрик“, Германия, за оценка на разходите.
  Имайки тези два документа, ние може би към началото на следващата година – говоря за януари, понеже работата е доста сериозна като обем за оценка на разходите, и на ползите – доста трудно тези компании ни съдействаха във връзка с кратките срокове. От тази гледна точка ние сме в доста сериозен диалогов режим с компаниите, които работят, но понеже искат входни данни, нямат опит с нашите горива, защото е по-специфично горивото, се надявам да си изпълнят ангажиментите по сключените договори, така че в началото на следващата година ние да разполагаме с необходимата документация, която да представим в Изпълнителната агенция за искане на дерогация.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Благодаря.
  Имам един уточняващ въпрос. Съжалявам, че го няма заместник-министърът, защото Министерството на енергетиката трябваше да бъде координатор на цялата тази дейност. Сега ще Ви поставя малко в неудобното положение. Може да не ми отговаряте, ако не Ви отърва отговорът и е опасен за субординацията: помага ли Министерството? В смисъл, тази координация, която я прави, докъде е и в каква степен е реализирана? Вас Ви питам като човек, който накрая ще опере целия пешкир, ако не се случат резултатите.
  ЖИВКО ДИНЧЕВ: На Министерството аз съм много благодарен и доволен за помощта, която оказва. Още повече, че те са инициатори за срещите и с МОСВ, защото помощта трябва да идва не само от нашето Министерство, а и от страна на МОСВ и те са проводникът точно за тези срещи.
  Докладите, които изпращам може би всеки месец с напредъка до Министерството, ако има необходимост ще ги изпращам и до Вас, до господин Добрев, за да сте запознати всеки месец какво се случва.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Хубаво е, тъй като всички народни представители се вълнуват от тази тема, да изпращате тази информация и в Комисията. Секретарката на Комисията ще я разпраща на колегите народни представители.
  Господин Николов има въпрос.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Аз благодаря на господин Ерменков, че повдигна този въпрос, макар че не е в дневния ред, но просто на тази база може би една препоръка. Вие сега ще изготвите един доклад, от който се надяваме да получите една безсрочна дерогация, да няма срок тази дерогация. Но нали разбирате, че след осем години принципно Европейската комисия ще спусне най-добрите практики, които за тези осем години са направени в някои централи. Тоест, де факто това няма да е безсрочна дерогация. Ние пак ще трябва да искаме дерогация от новите препоръки.
  Идеята ми е следната: за да не изпаднем в някаква подобна ситуация след осем години, дали имате някакъв план, който да предложите на Министерството на енергетиката, или ако нямате да направите такъв – нови инвестиции, нови технологии или каквото и да е, което да предложите, така че ние да не изпаднем в същата ситуация след осем години? Това имам предвид.
  ЖИВКО ДИНЧЕВ: Имайки предвид спецификата на нашите въглища, искайки дерогации, това не значи, че ние не правим капиталовложения в сега съществуващите очистващи се инсталации. Дерогациите ни са свързани с това, че сумите, които се влагат и смисълът, точно затова е формулата „оценка на ползите и разходите“, тоест, ние в близките три-четири години ще си направим необходимите инвестиции, ще си повишим нивото на очистване, но то няма да е това, което е в момента с наличните техники, което е дадено. Ние се развиваме и в момента, повишаваме очистването на съответните – особено за серните емисии заради обгазяванията в Гълъбово, но там, където смисълът го няма - в азота и в живата, там ще искаме необходимите дерогации в зависимост от технологиите, които имаме.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря Ви, господин Динчев.
  Други въпроси към шефа на „ТЕЦ 2“? Няма.
  Преминаваме към Мините.
  Андонов се извини, че са го извикали в Министерството.
  Давам думата на господин Иванов да ни запознае със ситуацията в мините.
  ПЕТЬО ИВАНОВ: Благодаря за дадената дума.
  Аз само искам да вметна, отново като се върнем за най-добрите налични техники, че преди време имаше изслушване в Комисия и в края на заседанието си бяхме обещали да направим едно изнесено заседание в региона, където уважаемите депутати да се запознаят на място и с техниката, и с начина, по който пък се добиват и въглищата. Надявам се, че това не е отпаднало като ангажимент и ще се радвам Комисията да осъществи този план.
  По отношение на „Мини Марица-изток“, те също декларират, че имат пълна готовност за посрещане на есенно-зимния период. За тях януари месец също беше тежък. По отношение на неблагоприятните атмосферни условия те имаха намалени възможности за добив. Въпреки това те успяха да се справят и набавиха достатъчно гориво за трите големи ТЕЦ-а, които са около мините, включително и за „Брикел“. Както знаете, голяма част от горивото за „Брикел“ де факто захранва други централи във вътрешността на страната.
  Освен това, понеже тази година има по-малко вода и по-малко произведена ел.енергия от вода, както бе отбелязано – приблизително около 30% надолу. Имаме по-високо потребление на ел.енергия, от друга страна. Всичко това нещо е дошло през производство от конденциозните централи. ТЕЦ „Марица изток“ 1, 2 и 3 имат повишено производство средно между 15-20%, съответно повишено е производството по отношение на добива на въглища към тези централи. Към днешна дата е средно около 14% от това, което е било планирано. Очаква се до края на годината този тенд да спадне леко до около 10% по-висок добив от планираните въглища.
  Съответно ние можем да заявим, че „Мини Марица-изток“ отговарят на повишените заявки от страна на централите, така че да не се получи ситуация, в която да има недостиг на въглища и недостиг на произведено електричество.
  По отношение на отводнявания на канали също са проведени всички необходими мерки, така че, ако има, както се случи 2015 г., висока вълна, доколкото е възможно да бъдат предотвратени всякакви неблагоприятни последствия.
  Също така се работи достатъчно целенасочено в осигуряване на социалния микроклимат в дружеството. Осигурени са всички необходими зимни дрехи за персонала.
  В общи линии това са най важните неща, които са извършени от страна на ръководството на Мини „Марица-изток“ по подготовката за посрещане на есенно зимния период. Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Иванов.
  Господин Ерменков има въпрос. Надявам се можете да отговорите.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Тук виждам едни числа, които силно ме притесняват. Само ще направя едно малко напомняне, че в Доклада за състоянието на националната сигурност, частта „Енергетика“, състоянието със съотношението добив откривки беше окачествено като критично. Нали така беше? За 2016 г. говоря.
  В 2016 г. за откривките имаме отчет 64 млн. 120 хил. кубически метра. А бизнес програмата е била 66 хил. 100 хиляди. Отчетът е 61 хил. 303 хиляди. Тоест реално не само, че нямаме подобряване на ситуацията с откривките, която е оценена като критична за 2016 г., а имаме влошаване. И това влошаване поставя под риск въобще работата на мините като такива. Затова много моля, Вие няма да имате възможност, но предайте на господин Андонов, ако може да изпрати някакви прогнози, виждания как мисли да се справя с този проблем, защото наистина това е изключително важен елемент от сигурността за работата на мините, да не стигнем до ситуация, в която ще има и аварии в това число, при намалени откривки.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Аз искам да допълня въпроса на господин Ерменков.
  Знаем, че в мините разкривката има определени коефициенти на бордовете и определени нива, които са опасни. Ако можете да ни кажете, какъв е бил коефициентът преди две-три години или колко е бил най-малкият коефициент и колко е сега? Сега ли е най-малкият или сега ситуацията е подобрена? Също и колко е нормалният коефициент? Предполагам, че тези основни данни ги имате. Благодаря.
  ПЕТЬО ИВАНОВ: Аз се опасявам, че в пълна точност няма да мога да отговоря на въпроса, но все пак, както е забелязал господин Ерменков, има по-малко изпълнение на плана за откривка към деветмесечието. Но това, естествено, е продиктувано от по голямата необходимост за добив. Тоест няма как с едни и същи средства ние едновременно да увеличаваме производството и да успяваме да покриваме плана с откривка.
  Към края на 2015 г. беше написан един доклад и съответно бяха предприети мерки. По предписание на „Минпроект“ бе въведена една тригодишна програма за стабилизиране на бордовете и на коефициентите. Тази програма предвиждаше добива за три последователни години – 2016 г., 2017 г., 2018 г. добивът на въглища да бъде в порядъка на 27 млн. 500 хил. тона. За миналата година това успяхме да го постигнем – добивът беше съвсем малко над предвиденото, с около процент. За тази година съществено ще се различава, защото има над 10% преизпълнение на добива. Съответно това ще повлияе в леко влошаване на постигнатите към края на 2016 г. коефициенти между откривките. За момента нямаме индикации, че има някаква ситуация за тревожност.
  Освен това на оперативки ние обсъждаме ежеседмично какви възможни мерки можем да предприемем, така че мините да бъдат разтоварени по възможност от искане за по-голям добив, но както знаете това всичко е свързано с необходимостта от електропроизводство. Ако през обществения доставчик има по-малка необходимост за натоварване на някои централи, това съответно се прави.
  Вие знаете, че в енергетиката този процес е доста сложно обвързан. Той включва и финансови взаимовръзки, включва и технически възможности. Каквото можем, аз Ви уверявам, че правим в тази насока да не се влошава.
  Искам да подчертая още веднъж, че това, което е заварено към 2015 г., след стартиране на плана от началото на 2016 г., имаме подобрение и то значително, на коефициента на разкривки.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Иванов, аз ще Ви помоля за последните 10 или 15 години, за колкото имате, да ни изпратите коефициентите за разкривка и коефициентите на бордовете, така да се каже, за да видим на какво ниво са те и дали има основания да се притесняваме или не.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Кои са оптималните все пак.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Да, кое е нормалното равнище на разкривката и на коефициентите.
  И още нещо искам да вмъкна, което мисля, че е изключително важно. Според мен не трябва да гледате как да намалите работата на трите ТЕЦ-а, за да може мините да наваксат с разкривката, а трябва да гледате как да се организира така работата в мините, че те при пълно натоварване на ТЕЦ-овете да смогват с разкривката и с производството на въглища. Защото сега, ако ТЕЦ-овете работят на 80% и ние стигнем необходимите коефициенти, след това те пак ще заработят на 100% и след две-три години пак ще трябва да имаме тригодишна програма, в която да спираме ТЕЦ-овете, за да могат мините да наваксат. И този проблем няма как да бъде решен дългосрочно с тригодишна програма, в която основният метод за справяне с проблема е намаленото производство на въглища.
  Като коментар го давам, няма нужда да ми отговаряте, въпросът е, че според мен това трябва да е политиката.
  Заповядайте, ако искате да кажете нещо.
  ПЕТЬО ИВАНОВ: Аз искам да добавя в защита на ръководството на „Мини Марица-изток“, съответно и в наша защита като изпълнителен директор на БЕХ, че ние работим така, че да бъдат организирани нещата, за да се случи препоръката, която Вие казвате. Ние не говорим само да намалим производството, полагат се усилия и през инвестиционната програма да може да бъде увеличена възможността за по-голяма разкривка. Има пуснати обществени поръчки за покупка на нови булдозери, има нови ленти, които да позволят на Дружеството да успява да направи по-голяма разкривка. Вие знаете, че всичко това е обвързано с не малко финансови средства и с не малко сложности по отношение на процедурите, които трябва да се спазват във връзка със Закона за обществените поръчки, но въпреки това Дружеството полага усилия след изпълнение на тази инвестиционна програма да има възможност да разкрива доста по-големи площи и обеми. Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уточняващ въпрос, господин Иванов, като влязохме в тази тема.
  Тази година Вие въведохте в експлоатация в мините нов роторен багер, нали така? Или рехабилитиран стар?
  ПЕТЬО ИВАНОВ: Миналата година се въведе.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Миналата година – нов роторен багер.
  ПЕТЬО ИВАНОВ: Да.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: След като въведохте новия роторен багер, вдигна ли се количеството на добития материал? Имам предвид изкопна земна маса, имам предвид и добити въглища. Общото количество вдигна ли се? Имаше ли ефект от новия роторен багер, защото с булдозери няма да стане работата – нито разкривката, нито добива на въглища?
  ПЕТЬО ИВАНОВ: Искам да кажа, че булдозерите са също важен елемент, защото те трябва да подготвят…
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Това не оспорвам, не споря.
  ПЕТЬО ИВАНОВ: По отношение на разкривките се вдигна разкритата маса и това е факт по отчета, който е даден. Тоест, ние 2015 г. и 2016 г. можем да ги сравним и се вижда, че това нещо е факт.
  По отношение на добитите въглища, както казах и по-рано, просто се спазва програмата, така че да има по възможност по-малък добив, за да се подобрят коефициентите на разкривка.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Добре, този отговор ни задоволява, не за друго, притеснявам се, че господин Генов догодина пак ще пита: „Защо така?“, а Живко Динчев ще каже: „Ами, защото не ми дават въглища.“ Затова отсега да мислим за въпросите, които тук ще Ви питат следващата година.
  Остава едно дружество по докладите, които аз имам – АЕЦ „Козлодуй“.
  Господин Андреев, заповядайте.
  ИВАН АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги, уважаеми гости! Ние сме дали доста подробен доклад по отношение на нашите изпълнения на плановете. Финансовото ни състояние е стабилно. Това се вижда от доклада.
  По принцип изпълнили сме всичките необходими мерки по отношение на ядрената безопасност и приоритетните проекти. В момента Шести блок е в планов годишен ремонт и се готви неговото пускане, след което се надяваме там да сме отстранили проблемите и да можем да направим изпитанията на 104%.
  Другото, което е важно да направим до края на годината, е извозването на един транспорт отработено гориво за Русия. Там също сме на финалната права.
  И по отношение на зимната подготовка, всички мерки са взети и както всяка година смятам, че сме готови.
  Друго няма какво да кажа.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: И Вие бяхте лаконичен, като господин Йотов. Сега сигурно господин Иванов ще се намеси да добави.
  Искам да попитам, то е свързано, не само със зимната подготовка и със сигурността на електроенергийната система, дежурният въпрос, свързан с удължаването на живота на, казано популярно, на Пети и на Шести блок – докъде са дейностите, има ли забавяния, очаквате ли проблеми? Благодаря.
  ИВАН АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  По отношение на удължаването на ресурса очакваме новият 10-годишен лиценз на Пети блок. На 5 ноември той изтича. Подали сме всички необходими документи в Агенцията за ядрено регулиране и очакваме преди срока да получим съответния лиценз.
  По отношение на Шести блок всички планирани дейности за удължаване на ресурса са изпълнени и съответно там нямаме някакви притеснения и очакваме да си продължи проекта, догодина да предадем документацията в Агенцията.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Тоест, в следващите две седмици трябва да получите удължения лиценз за експлоатация на Пети блок?
  ИВАН АНДРЕЕВ: Да.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: И няма закъснения по Шести блок?
  ИВАН АНДРЕЕВ: Няма закъснения.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Добре, благодаря.
  Колеги, въпроси?
  Господин Иванов, заповядайте.
  ИВАН ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
  Само по повод на изказването на господин Генов и вметнатото изречение, че може вината да е и в регулатора относно цените на двете държавни енергийни дружества в БЕХ, имам предвид „ТЕЦ Марица-изток 2“ и АЕЦ „Козлодуй“ искам да отбележа, че регулаторът тази година постигна в своето ценово решение цени, по които общественият доставчик изкупува електроенергията от ТЕЦ „Марица изток 2“ и от АЕЦ „Козлодуй“ такива, че за първи път ръководителите на двете дружества, по време на открито заседание на Комисията, заявиха че нямат никакви забележки към решението на регулатора.
  Ще отбележа, че само допреди година цената, по която се изкупуваше енергията от АЕЦ „Козлодуй“, беше 30 лв. на мегаватчас. Сега тя е 54 лв. и практически съвпада с цената, която беше поискана от АЕЦ „Козлодуй“, което всъщност дава, именно тази финансова възможност на АЕЦ „Козлодуй“ да изпълни всичките си финансови задължения, свързани с модернизацията както на V-ти, впоследствие на VI ти блок, на АЕЦ „Козлодуй“. Също беше повишена цената, по която се изкупуват от обществения доставчик електроенергията от ТЕЦ „Марица изток 2“.
  Така че регулаторът изпълнява своите задължения именно защитавайки обществения интерес, а общественият интерес изисква енергийните дружества да бъдат в добро финансово здраве.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Точно така е господин Иванов. Ние също го виждаме и оценяваме.
  Господин Николов има въпрос – бивш шев на АЕЦ „Козлодуй“.
  ИВАН ГЕНОВ: Извинявам се, аз не съм говорил за АЕЦ „Козлодуй“, господин Иванов, така че няма смисъл да се говори. АЕЦ „Козлодуй“ е обречен да бъде на печалба, а „Марица изток 2“ е обречен да бъде на загуба – това е проблемът, както и да работят.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Да не правим такива крайни заключения.
  Господин Николов, смятате ли и Вие така? Заповядайте.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Аз искам задам съвсем друг въпрос.
  Знаем, че единият блок на АЕЦ „Козлодуй“ вече работи с ново гориво, което предполагаше, че трябва да се направят 104-процентовите проби. Очаквате ли сега с новата презарядка да направите тези проби и да заработите на 104%? Това е първият въпрос.
  И вторият въпрос: предвид това ново гориво и предвид възможностите му, и удължаването на ресурса, кога очаквате да се увеличи периодът на презарядка, имам предвид да не се прави всяка година, а на по-голям период от време.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Андреев.
  ИВАН АНДРЕЕВ: Благодаря.
  По отношение на първия въпрос, смятаме да ги направим, както казах, изпитанията след пуска на блока. Водили сме вече разговори с НЕК на тази тема, като сме отчели всичките забележки, които имахме към работата на блока в предния период. Съответно сме разговаряли с основните наши контрагенти от Корчатовския институт и имаме от тях достатъчно документи, които да ни позволят да направим тези експерименти. Надяваме се всичко да е нормално. Проблемът смятам, че е решен към момента.
  По отношение на периодите между презарядките, там има такава възможност. Да това е вариант, може да бъде направен, но към момента има някои други неща, които биха спрели такъв вариант. Това е, най-вече изпитания по оборудването, които са на определен период. Водили сме разговори с Агенцията по ядрено регулиране, към момента няма крайно решение по този въпрос.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Андреев.
  Сега е ред на господин Генов – въпрос към АЕЦ „Козлодуй“.
  Заповядайте.
  ИВАН ГЕНОВ: Моят въпрос беше за удължаване на лиценза. Разбрах, че на трети, в петък ще бъде получен лицензът за удължаване, което е радващо.
  Има един друг важен въпрос за 104-процента на АЕЦ „Козлодуй“, не само на VI-ти блок. 104% трябва да се вдигнат и на V-ти блок – там има проблем с ротор на цилиндър високо налягане.
  Как вървят преговорите с НЕК за закупуване от площадката на „Белене“ на ротор, който може да се използва, вместо да се поръчва друг от „Турбоатом“ на много по-висока цена? Вървят ли преговорите и ще има ли положителен резултат, защото в началото на следващата година трябва да има ротор за V-ти блок, който да се смени и да има възможност за вдигане на 104%?
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Към господин Андреев и към господин Илиев.
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: Вървят преговорите колегиално. В момента тече оценка, защото ние може да сме държавни фирми, но всичко трябва да си бъде по правилата, по закона. Ще направим оценка на оборудването и ще го предоставим на АЕЦ „Козлодуй“.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Протоколите не завършват със „Събрахме се и не се разбрахме“, нали?
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: Не, такива неща не стават при нас. Работим в интерес и на двете дружества.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Андреев.
  ИВАН АНДРЕЕВ: Благодаря.
  Господин Илиев не засегна темата, че не става въпрос само за ротора на цилиндър високо налягане, а и за друго оборудване, което ни е необходимо и което няма нужда да закупуваме като ново и може да ни свърши на нас работа.
  ИВАН ГЕНОВ: Но, обръщам внимание, основното в момента, най-важното е роторът, който ще бъде необходим за април месец за ремонта на V-ти блок. Другото оборудване в момента не е толкова спешно, хубаво е и то да се вземе, но най-важен в момента е роторът, който е с приоритет като време.
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: Няма проблем в това отношение, ние и друг път други неща сме давали от площадката на „Белене“. Така че, ако им трябва, даваме им го на отговорно пазене, те си го влагат и, след това си уреждаме финансово нещата. Защо? Всичко става с плащане.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Това прозвуча като обратно на „Събрахме се и не се разбрахме“.
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: Няма такова нещо.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Има ли други въпроси?
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Да обърнем внимание на някои от журналисти, че става въпрос за старото оборудване на „Белене“, а не за новото. Да не си помислите, че разпродаваме новото „Белене“.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Колеги, не виждам други въпроси.
  Господин Ерменков.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Колеги, може да го приемете и като шега, но от това, което днес чухме, разбрахме, че цялата зима няма да има никакви проблеми. Записано е и в протокола. Дайте да си пожелаем след като мине зимният период да си направим едно заседание на Комисията за изслушване на дружествата как е минал зимният период и тогава нека да чуем същите думи, каквито чухме сега.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Колеги, не на шега, опозицията затова предизвиква това изслушване, за да може после да чете протокола и да сверява. (Оживление.)
  Господин Иванов.
  ПЕТЬО ИВАНОВ: Ще си позволя да коригирам думите на господин Ерменков. Ние казахме, че сме готови да посрещнем есенно-зимния период и имаме такава готовност. Дали ще има изненади, никой не може да каже, но е факт, че имаме готовност и имаме по-голяма възможност да реагираме.
  И другото, което желая да отбележа е, че финансово дружествата в БЕХ група, изпитват доста добри резултати, говоря и за консолидирано ниво, не дружество, по дружество Вие знаете, че има такива, които са във временно затруднение. Най-малкото ние в момента имаме разполагаеми ликвидни средства за 1 млрд. 230 млн. лв. по сметки и това е константа откакто се случиха две основни неща – законодателни промени и съответно регулаторни такива, което спомогна за едно постоянно добро финансово състояние на всички дружества в групата. Тоест ние имаме и възможност финансово да интервираме при необходимост. Благодаря
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Иванов.
  Получихме дисклеймър, господин Ерменков.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Да съобщим нещо, което не е свързано с енергетиката, но е свързано с регулатора.
  Член на Комисията за енергийно и водно регулиране е вицепрезидент на водните регулатори в Европа, наш, български. Мисля, че това също е едно признание за работата на регулатора.
  ИВАН ИВАНОВ: Мога да го съобщя, да – господин Димитър Кочков, който е член на регулатора и член на специализиран състав ВиК, е член на Асоциацията на европейските водни регулатори (WAREG). Днес официално ние го номинирахме, но неговото място в ръководството WAREG, като заместник-председател беше резервирано още на последното заседание на WAREG. Това е едно признание както за реформата във водния сектор на България, така и за Комисията за енергийно и водно регулиране, и признание че Комисията работи професионално, без да има намеса на политически елементи.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: И депутатите правят правилни предложения. (Оживление.)
  ИВАН ИВАНОВ: Да, така е.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Цари любов и хармония в нашата Комисия.
  Благодаря на всички за участието.

  (Закрито в 16,45 ч. )


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Делян Добрев  Стенограф:
  Нина Иванова
  Форма за търсене
  Ключова дума