Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
30/04/2019
  1. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 954-01-16, внесен на 22 март 2019 г. от Делян Добрев и Валентин Николов.
  2. Разни.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по енергетика


  П Р О Т О К О Л
  № 31  На 24 април 2019 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по енергетика при следния


  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 954-01-16, внесен на 22 март 2019 г. от Делян Добрев и Валентин Николов.
  2. Разни.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Валентин Николов.

  * * *

  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Имаме кворум. Откривам заседанието на Комисията.
  Предлагам дневен ред на днешното заседание: (Изчита дневния ред.)
  Който е съгласен с дневния ред, моля да гласува. За – 13, против и въздържали се – няма. Дневният ред се приема.
  Преминаваме към

  ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
  Гости на днешното заседание са: (Изчита списъка на присъстващите гости.)
  Предлагам да не се спирам на всичко подробно, а да изчитаме само проблемните текстове и онези, които са одобрени от работната група.
  „Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката“.
  Работната група подкрепя наименованието на Закона.
  Гласувайте. За – 13, против и въздържали се няма. Приема се.
  Предложение от Валентин Николов за създаването на нов § 1.
  Работната група подкрепя предложението и предлага да се създаде § 1:
  § 1. В чл. 4, ал. 2, т. 4а думите „Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета (ОВ, L 295/1 от 12 ноември 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 994/2010“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 (ОВ, L 280/1 от 28 октомври 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/1938“.
  Който е съгласен с предложението, моля да гласува. За – 13, против и въздържали се няма. Приема се.
  По § 1 на вносителя има предложение на Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов – в т. 21, в изречение първо думата „разполагаемостта“ се заменя с „прогнозна месечна разполагаемост“.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя, който става § 2.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Искам да знам становището на БЕХ и на КЕВР. Става въпрос за разполагаемостта. Какво правят АЕЦ и ТЕЦ 2 след замяната на разполагаемостта от годишна на месечна. Какво прави КЕВР при тази ситуация?
  ПЕТЬО ИВАНОВ (БЕХ): Подкрепяме предложението на работната група.
  ИВАН ИВАНОВ (КЕВР): В този случай КЕВР ще има повече ангажименти, защото ще трябва да се съобразява с прогнозната месечна разполагаемост. Във връзка с предложението – участниците в свободния пазар ще знаят ясно за всеки месец какво е блокираното количество за регулиран пазар и няма да се изпада в ситуация, когато два-три месеца преди завършването на ценовия период се оказва, че липсва енергия, която може да бъде предложена. Ще има по-добро разпределение на енергията в рамките на 12-те месеца прогнозно.
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Ще допълня – дружествата от БЕХ имат разнородни становища. НЕК подкрепя този текст, но АЕЦ и ТЕЦ 2 не подкрепят този текст. Колегите предлагат да се въведе понятието „прогнозна разполагаемост“. Можем да помислим върху компромисен вариант.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Ние сме сложили „прогнозна месечна разполагаемост“. Съществува практиката – когато остане енергия на двете дружества, особено нощем, те да изсипват цялото количество в НЕК. Опитват се да пришият всичко към регулирания пазар. Това създава проблеми на дружествата. Когато няма прогнозни стойности, тогава този пазар ще обере всички излишъци.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Не намираме баланса в момента. Г-н Николов, пожелавам Ви пак да станете директор на АЕЦ и да видим как ще работите с месечна прогнозна разполагаемост. От гледна точка на производителите ситуацията с месечната разполагаемост е неприемлива. Прехвърляме отговорност на КЕВР, но те нямат капацитет и възможност да реагират за определяне на месечните прогнози. В момента няма проблем с този начин на определянето…
  КОНСТАНТИН ДЕЛИСИВКОВ (БФИЕК): Имахме притеснения и няколко срещи с регулатора. За свободния пазар е важно да има по-голямо предлагане на продукти. В момента оставаме блокирани количества. Смятаме, че с прогнозна месечна разполагаемост ще има по-голямо предлагане за свободния пазар. Докато не изчистим модела – да се върви към пълно отваряне на пазара с ограничаване само до енергийно бедните и застрашени групи от обществото, имаме голямо преливане и недостатъчно добро ценообразуване на количествата за свободен пазар. Напоследък цените са доста високи и се разминават от тренда на централноевропейските и регионалните пазари. Подкрепяме да има повече яснота на месечна база. НЕК е разнородна организация – производител, обществен доставчик, търговец, производител от ВЕЦ, управлява и ПАВЕЦ. До две-три години трябва тези дейности да се разделят и да има по-голяма прозрачност какво се случва с количествата – както за обществен доставчик, така и за участието ѝ като голям производител.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Добре е да видим кому ще угодим и какво правим днес с този закон. Не се мисли за цялостната верига – от производство до доставка на електроенергията. Правим текст, за да угодим на част от КРИБ, не на всички. Поддържам си предложението.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Който е съгласен с предложението на г-н Аталай, моля да гласува. За – 2, против – няма, въздържали се – 11. Не се приема.
  По реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника – в § 1, т. 1, създава се нова т. 2:
  „2. В т. 15 след думите „чл. 46“ се добавя „и търга по чл. 163д“.
  Т. 2 става т. 3.“
  Пояснявам – КЕВР освен по чл. 46, впоследствие в Закона създаваме в чл. 163д да може да извършва търгове във връзка с комбинираното ефективно производство.
  Който е съгласен с това предложение за § 1, моля да гласува. За – 11, против няма, въздържали се – 2. Приема се.
  По § 2 има предложение на Валентин Николов, подкрепено от работната група.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  „§ 3. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „по чл. 33, ал. 1“ се заменят с „по чл. 33, ал. 1 и 2 и премии по чл. 33а“.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Комисията не регулира цената за продажба на топлинна енергия и не определя цени по чл. 33, ал. 1 и 2 и премии по чл. 33а на производител на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, на който не са определяни такива цени и премии, освен в случаите по чл. 163д, ал. 1 или 2.“
  Който е съгласен с текста, моля да гласува. За – 13, против и въздържали се няма. Приема се.
  По § 3 има предложение на Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов – новият чл. 31а отпада.
  Работната група не подкрепя предложението. Тя подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Пожелавам успех, защото няма да минат 6 месеца и пак ще се върнем, но г-н Иванов е убеден, че ще се справи със задачата. Кога ще премине общественото обсъждане, как ще се приемат тези цени?! Не ясно. Не мога да разбера защо го правите.
  ИВАН ИВАНОВ: Чл. 31а, който се предлага, е важен за функционирането на КЕВР и спазването на процедурите. Ще говоря за решението, което трябва да вземем в края на юни за следващия ценови период. Поради договора между Булгаргаз и Газпром, Булгаргаз подава заявление за цени на 10 юни. Трябва да излезем с цена на природния газ на 30 юни. Когато изменението на тази цена е значително, тогава трябва да направим изменение в цената на толпинната енергия, респ. на високоефективната еленергия, произведена по комбиниран начин, а оттам – добавката „задължение към обществото“ и във финална фаза – цената на еленергията за крайните потребители. Прокуратурата изискваше да се произнесем с едната цена, през следващия месец – с другата и накрая с третата. Това разбива годишния ценови модел, защото тези цени трябва да влязат в сила на 1 юли. Беше ни обяснено, че в закона трябва да се запише възможността за паралелно провеждане на процедурите. Затова предлагаме това уточнение. Така ще работим по процедурата, по която и до момента сме работили. При обжалвания в съда няма да има основания за връщане на решението.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: А с този текст не отваряте ли възможността и другите ЕРП-та да искат промяна в цената на електроенергията?
  ИВАН ИВАНОВ: Текстът не създава основание за промяна на сроковете за заявления, които са записани в другите части на закона и на нормативните актове. Чрез ал. 1 и 2 Комисията може паралелно да проведе процедурите.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Който е съгласен с предложението на г-н Аталай и г-н Абазов, моля да гласува. За – 2, против няма, въздържали се – 11. Предложението не се приема.
  Гласуваме § 3 по вносител. За – 11, против – няма, въздържали се – 2. Приема се.
  По § 4 работната група подкрепя текста на вносителя и той става § 5.
  По § 5 работната група подкрепя текста на вносителя и той става § 6.
  Гласуваме. За – 13, против и въздържа ли се няма. Параграфи 5 и 6 са приети.
  Предложение на Валентин Николов за § 6.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
  „§ 7. В чл. 35 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 3а думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
  2. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
  „(6) Крайните клиенти по ал. 5, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електоразпределителните мрежи заплащат частта от цената или от компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 за разпределяне на разходите, произтичащи от задълженията за предоставяне на премии и за изкупуване по преференциални цени на електрическа енергия:
  1. от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
  2. произведена от възобновяеми източници.
  (7) Крайните клиенти по ал. 5, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи не заплащат разходите по ал. 6, т. 1 и/или 2 за количествата електрическа енергия, която е произведена в други държави – членки на Европейския съюз, и за която издадените от компетентните органи на тези държави сертификати за произход на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия или гаранции за произход на електрическа енергия от възобновяеми източници са признати в Република България съгласно разпоредбите на чл. 163г, съответно на чл. 35 от Закона за енергията от възобновяеми източници.“
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме. За – 13, против и въздържали се няма. Приема се.
  По § 7 работната група подкрепя текста на вносителя, който става § 8.
  По § 8 работната група подкрепя текста на вносителя, който става § 9.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме § 7 и 8, които стават § 8 и 9. За – 13, против и въздържали се няма. Приемат се.
  Предложение на Валентин Николов, което се подкрепя от работната група и тя предлага да се създадат нови § 10 и 11.
  „ § 10. В чл. 36в се създават ал. 12, 13 и 14:
  „(12) Дейността на фонда се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по чл. 36г, ал. 5, т. 1.
  (13) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на фонда се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
  (14) Когато длъжност в администрацията на фонда се заема от служител с висше юридическо образование, придобитият трудов или служебен стаж се признава за стаж по специалност „Право“.“
  § 11. В чл. 36ж се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 т. 3 думите „която обезпечава изпълнението на задължението по ал. 1 чрез покритие на отговорността на търговеца или производителя“ се заменят с „по смисъла на т. 15, раздел ІІ, буква „А" от приложение № 1 към Кодекса на застраховането“.
  2. В ал. 4 изречение второ думите „задълженото лице е посочено“ се заменят с „фондът е посочен“, а изречение трето се изменя така: „Застраховката се приема, ако не обезпечава друго задължение и ако застрахователят е поел безусловно задължение за целия срок на застрахователния договор да плати при настъпване на застрахователното събитие в 5-дневен срок от получаване на първо писмено поискване.“
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Нека да обсъдим § 10, който касае дейността на фонда. Мисля, че тук се прави аналогия с онова, което беше въведено миналата година относно дейността на регулатора. Необходимо ли е да товарим Закона за енергетиката с такъв тип разпоредби, защото ако отношенията са трудови, те ще бъдат регулирани от Кодекса на труда.
  Второ, за ал. 14. Казва се „придобитият трудов или служебен стаж“ – останал е текст от Закона за КЕВР, който може би трябва да се махне – „се признава за стаж по специалност „право“. Да разбираме ли, че става въпрос за каквато и да е длъжност във Фонда? Ако някой организационен секретар е юрист по образование, това счита ли се за юридически стаж? Трябва да се направи разграничение, че става дума за юристи, упражняващи дейност свързана с правото.
  ДИЯН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Такава е логиката – за юрист, който се явява на съответни производства.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Г-жо министър, значи предлагате да добавим само за такъв юрист.
  На основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника правя предложение, но юристите да изчистят текста, за да следваме философията, която каза г-жа Петкова – да бъде признат за стаж по право само ако изпълнява такава служебна заетост.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Нека да разчистим нещата и да дадем възможност на юристите да им се води стаж, иначе ще се води и на „Първан баняджията“.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Добре. Който е съгласен с параграфи 10 и 11 с направените промени, моля да гласува. За – 13, против и въздържали се няма. Приемат се.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 12, но в § 9 на база чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника относно чл. 36е, в ал. 1, т. 2 се отменя. Какво отменям? Това е във връзка с искането на работодателите и търговците относно вноса на електрическа енергия, който сега облагаме с 5% по ЗКО, да отпадне. Ако те потвърждават, аз внасям това предложение. Против? Няма. Виждам, че предложението има одобрение.
  Гласуваме § 9, който става § 12 с направената промяна. За – 13, против и въздържали се няма. Приема се.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 13.
  По § 11 има предложение на Валентин Николов, подкрепено.
  Предложение на Аталай и Абазов, неподкрепено от работната група.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като нов § 25.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Няма представители на „Топлофикация“. Защо ако ще направим когенерация на заместваща мощност, трябва да има конкурс за тази заместваща мощност?
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Потвърждавате ли предложението си, г-н Аталай? Добре.
  „Топлофикация“ София всъщност са две – едното е за мощност, която е съществувала преди 1 януари 2017 г., където се водят като заварени положения по сега съществуващия начин за даване на премия, и след 1 януари. В мощности, влезли в рехабилитация, няма смисъл да правим конкурс. Затова предвиждаме това изключение, за да могат да довършат рехабилитацията на съществуващата мощност.
  Който е съгласен с предложението на Аталай и Абазов, моля да гласува. За – 2, против няма, въздържали се – 11. Не се приема.
  Гласуваме предложението § 11 да отпадне. За – 11, против няма. Въздържали се – двама. Приема се.
  Предложение на Валентин Николов, подкрепено.
  Работната група предлага да се създадат нови параграфи 14, 15, 16 и 17:
  „§ 14. В чл. 72а, ал. 2 думите „Регламент (ЕС) № 994/2010“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2017/1938“.
  § 15. В чл. 75 се създава ал. 3:
  „(3) Фондът провежда контрол за верността и пълнотата на подадената информация, въз основа на която се начисляват и събират средствата на фонда.“
  § 16. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В изпълнение на контролните си правомощия фондът:
  1. извършва проверки чрез упълномощени от него лица;
  2. уведомява органите на специализирания контрол, с оглед предприемането на мерки от кръга на тяхната компетентност.“
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „съответно комисията“ се заменят с „комисията, съответно фондът“.
  § 17. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „енергетиката“ се поставя запетая и се добавя „на председателя на управителния съвет на фонда“
  2. В ал. 3, т. 1 думите „съответно на комисията“ се заменят с „на комисията, съответно на фонда“.“
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Ще внеса нюанс към предложените текстове. В Закона за административните нарушения и наказания – чл. 47, е определено кои са органите, които могат да упражняват такъв тип правомощия. Спорният момент е дали фондът, който се управлява от управителен съвет, притежава такъв тип правомощия. В случая нещата стоят така, че Фондът трябва да създаде свое контролно звено, което трябва да провери задълженото лице какви приходи е декларирал от продажба на енергия, защото на тази база се определя вноската от 5% във фонда. Има обаче такъв компетентен орган. Ако колегите установят несъответствие, могат да сезират компетентния орган. Влизаме обаче в правни колизии със Закона за административните нарушения и наказания. Не е безспорен случаят кой ще издава наказателното постановление. На управителния съвет на колективния орган на управление никой не е възложил да изпълнява контролни функции или изпълнението на определен закон. Ако искаме проверка на дадена информация, това е нещо различно. С тази разпоредба ще въведем трети контролен орган – след регулатора и министъра.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Ако фондът среща проблем със събирането на информация, то така търсим вариант да се премахне този проблем.
  ДИЯН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Ако Фондът няма тези контролни функции, в момента ние се сблъскваме с необходимостта да съберем вярната информация, за да администрираме точно приходите и вноските, които всички задължени лица по смисъла на закона трябва да внесат във Фонда.
  В последните изменения на Закона, тъй като започнахме да издаваме актове за публични вземания, до последната промяна това беше единствено и само в правомощието на Националната агенция за приходите. Фондът събра над 36 милиона просрочени вземания и над 8 милиона лихви за това.
  Считаме, че предложените редакции ще ни дадат възможността много по-оперативно да успяваме да съберем необходимата информация, да установим точните приходи.
  Какво се случва в момента? Голяма част от задължените лица, които декларират своите приходи, забравят да декларират и приходите, които имат от директно присъединени клиенти. Това ние го установяваме по друг начин. От Комисията за енергийно и водно регулиране разбираме, че има лица, които не са внасяли във Фонда дължимите 5%. Сега в момента ние виждаме, че има задължени лица, които имат директни присъединени клиенти, не внасят дори и такса „задължение към обществото“ за продадената от това енергия, не внасят петте процента. Това единствено и само има възможност да бъде проверено на място и да се издаде наказателно постановление.
  Що се отнася кой да го издава – колективен орган е Фондът за електроенергийна сигурност, съответно представлява се пред трети лица от председателя на Управителния съвет. Това е направено като аналогия за наказателните постановления от Комисията за енергийно и водно регулиране. Въобще не възразявам в случай, че това е в правомощията на Министерството на енергетиката и на министъра на енергетиката, така да остане. Съответно ние ще сезираме по компетентност Министерството, та те да направят съответната проверка. (Реплика на министър Теменужка Петкова.) Както прецените, госпожо Министър.
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Това, което според мен трябва да се направи, е задължително да се прецизира текстът на ал. 3, защото там е казано: „Фондът провежда контрол за верността и пълнотата на подадената информация, въз основа на която се начисляват и събират средствата.“. Това означава да се направи проверка по отношение верността на приходите. Това не е наша компетентност, според мен, друг орган може да каже дали приходите са хикс или игрек. Защото ние на база на тези приходи казваме: „Пет процента върху 100 единици – една сума, върху 200 единици – друга сама.“ Ако има приходи, които не са декларирани, то представлява друг тип нарушение. Така разсъждавам аз, може да не съм права, но исках да го поставя като въпрос. А вече, както се прецени…
  ДИЯН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Може би госпожа Петкова е права. Ако прецените, не ги подкрепяйте. Да бъде с друг орган по компетентност.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: Оставяме този член за доработка, за да може да го преценят юристите.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Може да го отложим за друго заседание.
  ДИЯН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Направените предложения са изпратени в Министерството от доста време за конкретно становище.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Господин Червенкондев, разбирам Ви, Вие искате да направите някаква подредба – дали сте текстовете, но министърката е напълно права.
  Комисията ще направи още едно следващо заседание, нека юристите да погледнат какво може да остане от този текст и кое да отпадне. Защото аз, като гледам, проблемът е в § 3.
  ДИЯН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Нека да отпадне, господин Председател, въобще не държа да се вменяват на Фонда допълнителни ангажименти или отговорности. Това е правено с цел оперативната работа да бъде по-добра, да бъдем по-коректни и да си изпълняваме задълженията съвестно и в срок.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: Законът за енергетиката има празнота във връзка с Фонда за енергийна сигурност. Знаем, че този фонд е създаден, за да може да поддържа финансовата сигурност в сектора. Трябва да направим всичко възможно да може да съществува, да прави по някакъв начин контрол и да издава актове, както сме написали. Има и други контролни органи, като управителни съвети, АПИ и така нататък, които издават актовете, тоест не виждам някаква колизия на този въпрос, и тъй като този текст е обвързан с други текстове по нататък в Закона, затова предлагам да го гласуваме, аз държа на това.
  За – 13, против и въздържали се няма. Приема се.
  Предложение от народните представители Аталай и Абазов.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група предлага да се създаде нов § 18:
  „§ 18. В чл. 83, ал. 1, т. 6 думите „условията и реда за тяхното обслужване“ и „реда и начина на обслужване на средствата за търговско измерване“ се заличават.
  Подлагам на гласуване предложения текст на работната група за § 18. За – 13, против и въздържали се няма. Приема се.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 19.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 20.
  Има ли предложения? Няма.
  Подлагам на гласуване параграфи 12 и 13, които стават съответно параграфи 19 и 20. За – 13, против и въздържали се няма.
  По § 14 има предложение на Аталай и Абазов.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 21.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Като махнем таксите за износа и сега махнахме и за вноса, то как, откъде и по какъв начин ще бъде финансиран електросистемният оператор?
  Разбрах, че моето предложение се препокрива с следващите действия, които ще направи КЕВР, и чрез смяна на цената на преноса ще се намерят съответните средства към системния оператор, също и от Фонда. Не оттеглям предложението, остава за залата, за да чуят хората.
  БОЯН КЪРШАКОВ („Хидроенергия“): Като производители искаме да разберем какво е намерението. Записано е, че производителите могат да дължат цени за достъп и за пренос До голяма степен се получава несигурност по отношение на нашите бъдещи разходи за участие в енергийната системи. Какви ще бъдат? Финансиращите институции веднага поставиха този въпрос – колко големи могат да бъдат тези такси, кой ще ги определя, на какъв период ще ги определя? Особено голяма дискусия предизвика възможността да плащаме такса „пренос“, тъй като ние продаваме енергията на граница на собственост, самото заплащане на такса „пренос“ не е присъщо на производител. За мрежовите оператори е казано, че става дума само за технологичните загуби, които си купуват, ние купуваме собствени нужди, и сега ги заплащаме. Въпросът ни тук е: предвижда ли се заплащане и за производството, в какви размери? Изпратили сме становище по темата до Комисията.
  ПЛАМЕН МЛАДЕНОВСКИ (КЕВР): Искам да отговоря на Боян Кършаков. Това не е нов текст, до момента съществуваше такава възможност. Само че текстът гласеше: „ползвателите на мрежа“, което е абсолютно същото. просто тук се прецизира така, че да отпадне възможността износителите да плащат таксите за пренос и достъп. И към момента съществуваше разпоредба, но Комисията не беше определяла цени за пренос и достъп на производителите, освен на такива с динамично променяща се генерация, каквито са фотоволтаиците и вятърните централи. Така че каква ще е таксата, кой ще плаща, кога ще плаща – на тези въпроси в момента не може никой да Ви отговори. Това ще се случи след решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, която е колективен орган.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Ако сте прочели текста, който аз предлагам, това ще се случи само след решение на Комисията за енергийно и водно регулиране. Ако този отговор Ви удовлетворява, налягайте си парцалите. (Реплики.)
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: Господин Аталай имаше предвид за технологичните разходи, както ги е написал.
  Подлагам на гласуване предложението на Аталай и Абазов. За – 2, против няма, въздържали се – 11. Не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 14, който става § 21. За – 11, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието.
  По § 15 има предложение от народния представител Валентин Николов, подкрепено.
  Предложение на народните представители Аталай и Абазов.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 22:
  „§ 22. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Клиент или производител на електрическа енергия с обект с предоставена или инсталирана мощност над 30 kW може да поиска от оператора на електропреносната или електроразпределителната мрежа подмяна на средството за търговско измерване с такова, с дистанционен отчет на данните от измерването по периоди на сетълмент съгласно правилата по чл. 91, ал. 2. Подмяната се извършва в срок до 30 дни от постъпване на искането и след заплащане на стойността на средството за търговско измерване и разходите по подмяната.“
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „по ал. 4“ се заменят с „по ал. 4 и 5“.
  3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.
  4. Създава се ал. 9:
  „(9) В случаите на монтирано средство за търговско измерване с дистанционен отчет на данните от измерването по периоди за сетълмент, съгласно правилата по чл. 91, ал. 2, клиентът или производителят на електрическа енергия може да заяви постоянен дистанционен достъп до данни от измерването за интервал не по-дълъг от 15 минути в съответния период за сетълмент. Операторът на електропреносната, съответно на електроразпределителната мрежа е длъжен в срок до 30 дни от постъпване на искането безвъзмездно да предостави такъв достъп на клиента или производителя.“
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Колеги, не сте приели нашето предложение, но виждам, че има съвпадение с това, което Вие предлагате. Аз бих предложил, ако все пак приемете, че клиент или производител на електрическа енергия са обект с предоставена и инсталирана мощност над 50 киловата, може да поиска, тогава да си оттегля моето предложение…
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: Добре, господин Аталай, аз също съм съгласен с Вас във връзка с наредбата. Тя е разпределена на отделни категории, така че 50 е разумно предложение, аз бих го подкрепил. Но да чуем и електроразпределителните дружества.
  ПЕТЯ ШИКОВА: Представлявам ЧЕЗ – разпределение. Ние искаме още веднъж да обърнем внимание. Едно от предложенията ни е точно за 50 киловата. Наредбата за регулиране на цените е създала няколко категории групи. Може би на настоящия етап по-удачно би било да се синхронизират и да се смъква с по една стъпка 50 киловата.
  На следващо място, ако прецените считаме, че както е формулирана ал. 1 – клиенти и производители с предоставена или инсталирана мощност, евентуално може да възникне объркване, защото говорим за предоставена мощност, а инсталираната мощност по отношение на клиентите винаги е по-голяма. Може би да помислите да се раздели – за клиента да е за предоставена, за производители да е за инсталирана.
  Опасяваме се, че може да има двусмислие и излишни спорове с клиентите – дали е предоставената или инсталираната.
  По отношение на ал. 9 – за предоставянето на достъп до данните в реално време или за период не по-късен от 15 минути, нашето предложение е да предоставяме данни до предходния календарен ден по периоди на сетълмент.
  Аргументите ни са следните: в момента на практика такива данни се предоставят за клиенти, които са с предоставена мощност 100 и над 100 киловата и се предоставят с една седмица назад. Сега като се разшири обхватът, реалистично е и мисля, че напълно би удовлетворило ползвателите на тези данни, ако предоставяме данни до предходния календарен ден. Иначе лично аз малко се затрудних да разбера какво се има предвид по 15-минутен интервал в периода на сетълмент. Доколкото знам, в момента периодът на сетълмента е един час. Не знам 15-те минути с какво ще допринесат за прогнозирането.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Аз съм съгласен с Вас в първата част на Вашето изложение, тоест можем да направим изменение, за да да няма объркване. Доколкото разбирам, господин Аталай прави предложение по чл. 83, ал. 5 – 30 да се замени с 50, с което аз съм съгласен. Оттегляте ли си предложението в такъв случай, господин Аталай?
  РАМАДАН АТАЛАЙ: При положение, че 50 го приемате… Моят текст е много по-ясен и точен, отколкото Вашия. Не знам дали да си го оттеглям или да си остане, може да се замислите. Вие решенията си ги взимате в последния момент, после да ни ми кажете: „Защо не го остави?“ и да се чудим какво да правим. Нека да остане текстът, но ще гласувам за Вашия текст за 50 киловата.
  КАЛИНА ТРИФОНОВА (ЕВН): Правя конструктивно предложение, за да може този текст да стане ефективен и за да може да се използва. Разбирам, че идеята е да могат клиенти и производители да имат достъп в реално време до данните от потреблението, респективно производството.
  Поради тази причина Ви предлагам думата „подмяна“ или да се замени с „монтиране“, или да се добави „и монтиране“. Тоест клиент или производител на електрическа енергия, субект с предоставена или инсталирана мощност над 30, 50 киловата може да поиска от оператора на електропреносната мрежа монтиране на средство за търговско измерване с дистанционен отчет. Или да стане подмяна, или монтиране. Целта на това предложение е да може само този, който има такъв достъп, само той да има данните до неговия електромер, а не до цялата база данни, защото ние имаме много строги правила. В момента се готви отделен регламент по отношение на тези данни и за да сме сигурни от гледна точка и на киберсигурност и на кибератака е по-добре всеки, който иска такъв електромер, да му се монтира и той да има достъп. Когато е за негова сметка, електромерът ще си остане негова собственост, няма да бъркаме регулаторната база на активите със собствеността на електромерите върху всички останали средства за търговско измерване, няма да влизаме в регулираните цени и така нещата ще бъдат поставени ясно и чисто. Това е предложението.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: От КЕВР имат ли да кажат нещо по въпроса по това предложение?
  ИВАН ИВАНОВ: Ние приемаме предложението да бъде инсталирана мощност над 50 киловата. Що се касае до подмяната, ние го приемахме да бъде подмяна, но за монтирането – също по смисъл би трябвало да запази текстът.
  Не можем да приемем предложението на господин Аталай, който иска да се заплати от клиента не само подмяната и стойността на измервателния уред, също комуникационната свързаност и платформата за предоставяне на данни на клиента. Това е към оператора.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Да, защото като отиде към оператора, цената ще бъде към крайния клиент, нали? А иначе казваш, че няма да вдигаш цената и пак ще кажеш – от фонда да вземат парите.
  ИВАН ИВАНОВ: И в момента вече има такава комуникационна свързаност и платформа.
  ПЛАМЕН МЛАДЕНОВСКИ: Това, което предлагат от ЕВН, реално представлява монтиране на контролно мерене. То не е официално търговско мерене и за мен този текст се обезсмисля, тъй като ако има разминавания в данните, това не е официално търговско мерене. Това е монтиране на контролен електромер, който да остане собственост на клиента. Това не е идеята на вносителите.
  ИВАН ИВАНОВ: Ако това, което каза господин Младеновски, е вярно, тогава наистина не трябва да бъде монтиране. Нас не ни интересува контролен електромер. Искаме да се въведе интелигентен измервателен уред на мястото на този, който е в момента.
  КАЛИНА ТРИФОНОВА: Това не е интелигентен измервателен уред. Нали говорим, че целта е да има по-точно балансиране и потребителите да имат ясна представа какво им е потреблението в момента. Останах с впечатление, че мотивите са да има по-точно прогнозиране и тези данни трябват за целите на балансирането. Ето защо те не е необходимо да са средства за търговско измерване по смисъла на закона и да са собственост на потребителя. Затова сме казали, че може да има монтиране и тогава данните да се предоставят. В противен случай рискуваме с предоставянето на данните и ще стане много по-сложно. За 30 дни да се предоставят тези данни – това означава да се изгради много сложна система. От гледна точка на секюрити на данните според мен ще е проблематично как да се влиза и кой да може да бърка в тези данни.
  ПЛАМЕН МЛАДЕНОВСКИ: Ако това мерене е контролно, от него няма никакъв смисъл, тъй като операторът пак ще прилага за съответния клиент стандартизиран товаров профил. Той не може да се балансира. Той се балансира по стандартизиран товаров профил.
  МАРИЯ КРЪСТЕВА: Аз съм от Асоциация „Свободен енергиен пазар“, представлявам търговци на електроенергия. Абсолютно подкрепяме господин Младеновски в неговата теза, защото и към момента крайни клиенти монтират собствени контролни електроуреди за измерване, но те нямат никаква правна стойност.
  Ние сме да се запази текстът. Нека да се заплаща от клиентите и да бъде собственост на електроразпределителните дружества, както е в момента в нормативната база. Това е инвестиция, която после ще влезе в активите на ЕРП-тата, затова под някаква форма да се компенсират потребителите за бъдещ период. Подкрепяме текста на работната група.
  НИКОЛА НИКОЛОВ: От Българска фотоволтаична асоциация подкрепяме текста на вносителя. Става дума за данни в реално време. Само това върши работа. Не знам откъде се появиха 15-те минути или четири измервания в един час.
  Първо, това е доста нереалистично, защото говорим за натрупвания или за моментна мощност – за какво точно говорим?! Нека да отпаднат 15-те минути. От гледна точка на производителите ние със сигурност ще монтираме такива, които са свързани с нашите скали. Няма как да правим електромери, които са елементарни. За нас е много важно от гледна точка на балансиране. Въпросът е, че досега нямахме тази възможност. Дали това трябва да бъде контролен електромер или реално търговско измерване, безспорно е, че трябва да бъде реално търговско измерване, защото всичко останало е несериозно и оспорваемо.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: Добре, разбрахме.
  Колеги, господин Аталай направи предложение – 50 киловата вместо 30, аз направих предложение във връзка с предложението, което е за поправката за клиент и за производител.
  Господин Аталай всъщност не го оттегли, ние трябва да гласуваме това предложение, което не се подкрепя.
  Който е „за“, моля да гласува. За – 2, против няма, въздържали се 11. Предложението не се приема.
  Който е „за“ направените предложения и текст на § 15, който става § 22, моля да гласува. За – 11, против няма, въздържали се 2. Текстът се приема.
  По § 16 работната група подкрепя текста на вносителя, който става § 23.
  По § 17 работната група подкрепя текста на вносителя, който става § 24.
  Някакви предложения?
  БОЯН КЪРШАКОВ: Не бях сигурен къде ще му е най-доброто място на този въпрос, но във връзка със свалянето на границата от четири на един на тези, които ще минат на договори за премии, има не малко производители, които си имат отделни централи, които ползват един и същ ресурс или за целта на прогнозирането на производството работят като един. В момента и при координаторите в групите има така наречения виртуален електромер и си правят общ график с цел да са точни, да няма отклонение и да плащат сериозни дисбаланси. Част от тях ще минат законно по договори за премии. Тези, които са под един мегават, нямат възможност. Законът не го предвижда. Ще се получат ситуации, примерно ВЕЦ-овете, които имат каскадно управление на водите, където едната централа е над един мегават или две са над един мегават, третата е под един. В момента си правят общ график при координатора в комбинираната група, но след промяната няма да могат повече, защото той няма да има право повече да им поддържа общ виртуален електромер заради различните начини на отчет към Фонда за премията и към НЕК за преференциалното изкупуване.
  Въпреки че не сме го предлагали в писмен вид на Комисията, молбата ми е да се помисли дали не е възможно да се даде възможност на по-малките производители в същия този срок, който е даден за по-големите, да си подадат заявления, да минат на договори за премии и да бъде по този начин работено с тях, ако някой няма нещо против по този въпрос.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: Нямахме достатъчно време за текстове, но сме обмислили да дадем такава възможност. Разбира се, че ще я дадем, а и да не натоварим фонда изведнъж.
  В тази връзка който е „за“ § 16 и § 17, моля да гласува. За 11, против – няма, въздържали се – 2. Текстовете се приемат.
  Има предложение на народния представител Валентин Николов.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група предлага да се създаде нов § 25:
  „§ 25. В глава единадесета се създава Раздел III с чл. 163д:
  „Раздел III – Търг
  Чл. 163д. (1) Комисията провежда търг за предоставяне на преференциална цена и/или премия за електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведена от съществуващ или нов обект, при следните условия:
  1. съществуваща мощност за производство на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия е изведена от експлоатация;
  2. предоставянето на помощта няма да доведе до превишаване на одобрения от Европейската комисия размер на бюджета на схемата за подпомагане с преференциална цена и/или премия за производството на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;“
  3. до провеждането на конкурса не е определяна преференциална цена и/или премия за енергията.
  (2) Търг не се провежда в следните случаи:
  1. при изграждане на заместваща мощност или извършване на реконструкция и модернизация, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона на устройство на територията, в обект, за който на производителя е определена преференциална цена и/или премия;
  2. когато министърът на енергетиката докаже пред Европейската комисия, че само един или ограничен брой проекти или територии биха могли да бъдат допустими.
  (3) Редът и условията за провеждане на търг, включително доказването по ал. 2, т. 2, както и критериите за определяне на размера на преференциалната цена и/или премия се определят с наредба на министъра на енергетиката, при спазване на Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 – 2020 г.“.“
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: В чл. 163д, ал. 1, т. 3 е допусната чисто техническа грешка. Може би трябва да бъде „до провеждането на търг“, а не на конкурс, защото самия раздел е озаглавен „Търг“ и навсякъде нататък говорим за търг.
  След това по отношение на изключенията: „Търгове не се провеждат в следните случаи: т. 1 при изграждане на заместваща мощност или при извършване на реконструкции и модернизация, които изискват въвеждане в експлоатация, съгласно Закона за устройство на територията в обект, за който на производителя е определена преференциална цена и/или премия.“
  Ние предлагаме с цел прецизиране на текста и на недопускане на някакви други хипотези да се въведе следният текст: „При изграждане на заместваща мощност, която е по-малка или равна на съществуващата.“ За да не си помисли някой, че може да изгради нещо огромно и след това ние ще се чудим как да събираме пари и да плащаме. „Топлофикация“ е във втората хипотеза.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: Те имат до 2015 г. изведена мощност, която е 30 мегавата. В момента с реконструкцията и модернизацията ще правят 40 мегавата, затова текстът е направен така.
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Това е добре, че ще се увеличат енергийните мощности на страната. Колегите от Министерството са го отбелязали като вратичка. Народните представители ще преценят как да действат в тази ситуация.
  По отношение на т. 2 – „когато министърът на енергетиката докаже пред Европейската комисия, че само един или ограничен брой проекти или територии биха могли да бъдат допустими“. Тук искаме да остане формулировката „когато министърът на енергетиката докаже“, така ли? В насоките текстът е „държавата членка“, но ние изхождаме от това, че с предишната промяна в Закона се каза, че „министърът на енергетиката отговаря за държавните помощи в енергетиката, така ли? Добре.
  В ал. 3 на чл. 163д се казва „Условията и редът за провеждане на търг, включително доказването по ал. 2, т. 2, както и критериите за определяне на размера на преференциалната цена и/или премия се определят с наредба на министъра на енергетиката при спазване на насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и енергетиката за периода 2014 –2020 г.“ В последната редакция, която обсъждахме на срещата миналата седмица, текстът беше по-различен и аз мисля, че това беше правилният текст. Такава уредба, която е свързана с критериите за провеждане на търг и за определяне на преференциалната цена или премията, трябва да бъде в прерогативите на регулатора. Така смятаме ние. В противен случай изпълнителната власт ще се намесва. Аз съм далеч от мисълта, че някой от нас ще упражнява всички тези дейности, но изпълнителната власт ще се намесва на практика в дейността на регулатора и няма как тя да задава критериите за определяне на цената, на премията или преференциалната цена. Нашето предложение е да си остане старият текст, който е свързан с наредбата, че се приема от регулатора.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: Госпожо Министър, съгласна сте с ал. 2, т. 2 във връзка с това, че Вие сте администратор. Нали така?
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Да, това се има предвид. Защото в насоките е: държавата членка доказва. Тук изхождаме от това, че министърът съгласно Закона е определен за администратор на тези помощи и в това си качество ще информира Комисията. Но тежестта на доказване трябва да бъде на този оператор, който иска да изгради и съответната мощност. Това ще трябва да се разпише в тази наредба – като някакви минимален брой документи, които трябва да бъдат представени, за да може да се прецени.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: Това се има предвид и това ще остане в протокола.
  ИВАН ИВАНОВ: Ние имаме различно мнение от това на министър Петкова и на Министерството. Основанията ни за това са следните.
  Първо, с промените, които бяха извършени в Закона за енергетиката от 5 май 2018 г., администратор на държавната помощ в енергетиката се явява министърът на енергетиката. Раздел III е свързан с предоставяне на държавна помощ в общ случай и в случай на изключение.
  На второ място, в насоките на Европейската комисия за държавната помощ в областта на околната среда и енергетиката се говори за обекти и за територии, което е всъщност елемент на енергийната политика, защото в нашия случай всички топлофикации могат да се окажат в тази ситуация. Причината за това е, че на топлофикационните дружества се определя регулирана цена от Комисията поради обстоятелството, че всяко едно от топлофикационните дружества се явява монополист на съответната територия за предоставяне на услугата „централно топлоснабдяване“. Когато трябва да се избере при наличие на свободна мощност къде да бъде изградена тази мощност, императивно не може да се каже, че ще бъде там, където е съществувало изведеното от експлоатация, дори и по причини на демографските промени, които настъпват в страната. Това е елемент от енергийната политика.
  Освен това комуникацията с Европейската комисия относно държавната помощ се извършва изцяло от правителството и това е в основополагащите актове на Европейския съюз, включително и този за функционирането му. Когато се говори за страните членки императивно се разбира, че това е правителството чрез съответния ресорен министър.
  На следващо място, ние ще определяме цената в този случай и това е разписано. Но ако ние определяме реда и условията, това означава, че регулаторът ще „преяде“ с власт. Той ще се окаже единствения орган, който може при определен начин да приеме решения, които не са правилни. Ще подпомогнем процеса на създаването на наредбата, но трябва да бъде извън регулатора. А ние ще я приложим при определяне размера на преференциалната цена или премия. Това е становището на КЕВР.
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА:. Обикновено сме на едно и също мнение с господин Иванов, но този път има известни нюанси в двете гледни точки.
  Първият нюанс е, че няма как Министерството да се занимава с ценообразуване. Аз смятам, че изпълнителната власт трябва да стои далеч от тези правомощия на регулатора. Регулаторът в либерализиран пазар в бъдеще ще определя цените на пренос, за достъп, такъв тип премии. Това е неговата функция. Според мен правителството и изпълнителната власт не трябва да имат досег до такъв тип дейности.
  Що се отнася до ал. 2, т. 2, за доказването на това, че дадено дружество е единственият възможен проект на дадена територия, аз смятам, че в това има логика и трябва да отпадне от тази наредба. Но по отношение на определянето на критериите, провеждането на търговете за определяне на премии и преференциални цени мисля, че мястото им е в регулатора.
  По отношение на доказването на единствена мощност на определена територия мисля, че господин Иванов има право и това трябва да бъде ангажимент на държавата, разбирайте на министъра, който отговаря за тези държавни помощи. Тук сме на едно мнение.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Текстът в ал. 3 е така написан, че създава колизия. Тук са смесени задълженията. Министерството се занимава с енергийната политика, но ценовата политика, критериите и наредбата си е Ваше задължение господин Иванов, а провеждането на конкурсите във връзка с т. 2 от Европейската комисия като администратор е Министерството. Би било добре този текст да бъде разделен. Не две наредби, а редът и условията за провеждане на търга да отидат към Министерството, а определянето на цените да остане в КЕВР. Това е логиката.
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Редът и условията – когато става въпрос за изключения. Това са случаите, в които не се провеждат търг. Това да бъде ангажимент на Министерството на енергетиката. Когато става въпрос за Наредбата за търговете по отношение на премии, преференциални цени, условия, критерии – мисля, че мястото му е при регулатора.
  ИВАН ИВАНОВ: Ако се запише, че критериите за определяне на размера на преференциалната цена или премия се определят с наредба на Комисията за енергийно и водно регулиране при спазване насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда за енергетика в периода 2014 – 2020 г., аз го приемам. Редът и условията за търга да отидат към ангажимента на Министерството.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Нека да се направят две алинеи – 3 и 4.
  ПРЕД. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Има съгласие вече.
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Текстът, свързан с предоставяне на преференциални цени и премии, да си отиде там, където му е мястото – в регулатора, а по отношение на другите ангажименти, свързани с процедурата за случаите, в които не се провежда търг, тоест за изключенията, тогава държавата да има ангажимент да доказва пред Европейската комисия, че не е налице необходимост от провеждане на търг, като министърът ще си разработи правила, процедура или наредба, на база на която да каже поради какви причини и как ще доказва подобни твърдения.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Предлагам сътрудниците да напишат текст. Аз поемам ангажимента по чл. 83, ал. 5, т. 2 да бъда вносител, така че текстът да бъде вписан.
  Който е „за“ така определения текст, както го формулира госпожа Петкова, моля да гласува.
  За – 13, против и въздържали се няма. Приема се.
  Извинявайте, аз имам едно предложение – пак на база на чл. 83. Става дума за тези изключения.
  „В § 25, в чл. 163д се съставя нова ал. 3:
  „(3) В случаите по ал. 2 предоставянето на помощта не трябва да доведе до превишаване на бюджета по ал. 1, т. 2.“
  Алинея 3 става ал. 4.“
  Пояснявам – в един момент могат да завалят доста предложения към министъра да ходи да нотифицира и съответно да получи одобрение във връзка с тези изключения по различни принципи, но те не трябва да надвишават бюджета, който ще бъде одобрен от Европейската комисия.
  Това е моето предложение. В противен случай можем да изпуснем нещата и във Фонд „Енергийна сигурност“ да не достигат финансови средства, за да може да ги компенсира.
  Има ли някой във връзка с този текст, който да е против? Няма.
  Предлагам да се имплементира този текст, който предлагам.
  За – 13, против и въздържали се няма. Приема се. Той влиза в чл. 163д.
  Предложение на народния представител Валентин Николов. Работната група подкрепя предложението.
  Работната група предлага да се създадат нови § 26, 27, 28, 29 и 30:
  „§ 26. В чл. 208, ал. 1 след думата „комисията“ се поставя запетая и се добавя „председателя на управителния съвет на фонда“.
  § 27. В чл. 209, ал. 1 след думата „комисията“ се поставя запетая и се добавя „председателя на управителния съвет на фонда“.
  § 28. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 77, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 77, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1.“
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Наказателните постановления по чл. 208 и 209 се издават от председателя на управителния съвет на фонда или от оправомощено от него длъжностно лице, когато нарушението е установено от съответните контролни органи по чл. 78, ал. 1.“
  3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
  § 29. В § 1 от допълнителните разпоредби в т. 70 накрая се добавя „с обща инсталирана мощност не по-малко от 1 MW“.
  § 30. В § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 38 от 2018 г., изм. и доп., бр. 83 и 91от 2018 г.) в ал. 6 думите „като се прилагат ал. 3 и 4“ се заменят с „до размера на нетното специфично производство за инсталираната мощност преди реконструкцията и модернизацията, като се прилагат ал. 3 и 5“.“
  Има ли предложения? Не виждам.
  Гласуваме § 26, 27, 28, 29 и 30.
  За – 13, против и въздържали се няма. Приемат се.
  „Преходни и заключителни разпоредби“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 31.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 32.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 33.
  Някой иска ли да вземе думата?
  Заповядайте, госпожо Кръстева.
  МАРИЯ КРЪСТЕВА (АСЕП): За § 19, който става § 32 – търговците на електроенергия, работодатели и големи индустриални потребители в България сме обединени около предложението – КЕВР да се произнася с решение по предстоящия ценови период в сектор „Електроенергетика“ в срок минимум тридесет дни преди влизане на решението в сила. Това е с оглед възможност за повече планиране и адаптация към новите пазарни условия, тъй като към момента решенията се оповестяват на 30 юни и влизат в сила от 1 юли, което не е достатъчно, според бизнеса и според търговците.
  ИВАН ИВАНОВ: Считам, че текстът, който се предвижда, ще можем да го въведем в сила и да спазим изискванията.
  КОНСТАНТИН ДЕЛИСИВКОВ (БФИЕК): Имахме принципна среща. Ние от много време не можем да избягаме от датата 30 юни и даже преди да има борса за електроенергия, договорирането с централите се случваше в последните дни на юни. За нас е изключително важно, може да не успеем да го приложим от този 30 юни, но трябва да имаме яснота поне по доклада на КЕВР в началото на юни, за да може да се сключват спокойно дългосрочни договори на свободния пазар. Затова ако не успяваме отсега да го въведем с оглед кратките срокове, хубаво е да помислим за следващия регулаторен сезон, да имаме по-рано яснота за регулираната рамка.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Съгласен съм с Вас – ще дойде и този период, но мисля, че сега не е моментът.
  ИВАН ИВАНОВ: Господин Делисивков, в последната седмица на месец май, традиционно Комисията за енергийно и водно регулиране провежда закрито заседание, приема Проект за цените, който веднага се качва с оглед да може в първата седмица на месец юни да се проведе открито заседание, последвано от обществено обсъждане и до края на месец юни да се произнесем.
  Това, което не ни позволява значително преди това да се провеждат тези заседания, е обстоятелството, че относно цената на природния газ ние ще получим заявлението от „Булгаргаз“ на 10 юни и ще трябва в движение да отразим и това. В края на месец май ще имаме заседание и ще започне процедурата.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието, § 18, който става § 31, § 19, който става § 32, и § 20, който става § 33.
  За – 13, против – няма, въздържали се – няма. Приемат се.
  В § 21 има предложение от Валентин Николов.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 34.
  Няма да го изчитам. Давам възможност да се вземе думата.
  ГАБРИЕЛА ТОДОРОВА (Българска ветроенергийна асоциация): Във връзка с проведения срок за старта на новия режим за ВЕИ производителите над 1 мегават, който виждаме, че сте коригирали на 1 октомври, предлагаме и настояваме за удължаване на този период, подобно на промените от миналата година, когато производителите на 4 и над 4 мегавата излязоха на организиран борсов пазар. Считаме, че малките производители също трябва да имат необходимото техническо време за съгласувателни и други процедури, включително избор на координатор на балансираща група. Считаме, че не трябва да бъдат дискриминирани спрямо големите. Трябва да има равнопоставеност. Затова настояваме стартовата дата да е 1 януари 2020 г.
  ДОБРИН ИВАНОВ (АИКБ): Ние сме на противоположната позиция и настояваме да се запази първото предложение на вносителя – за внасяне на промените от 1 юли, тъй като цената на електроенергията на свободната енергийна борса в последните няколко месеца е нестабилна заради недостатъчното предлагане. Ако удължим срока с три месеца, предполагам, че ще имаме остра криза на енергийната борса през тези три месеца, тъй като предстои планов ремонт на големи мощности. Знаете какъв е проблемът с квотите и ако се удължи срокът, тогава нищо няма да мотивира тези малки производители да излязат на енергийната борса и дефицитът ще бъде изключително голям, което ще се отрази несъмнено върху цената и върху цялата икономика. Настояваме категорично за запазване на срока за въвеждане 1 юли. Смятам, че и Министерството, и законодателят могат да ускорят процесите по приемането на Закона, за да се увеличи предлагането на енергийната борса. Благодаря.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: Като вносители не оставихме преходен период, но знаете какво се случи с предишния председател, получи се вакуум, виждате – Законът още не е приет. Остава много малко време и ще натоварим прекалено много Фонда за енергийна сигурност. Той ще се справи, но ще го натоварим. Има предоговаряне с банките, затова сложихме… Очакваме да се получи нетното специфично число, което ще постигнат всичките ВЕИ-та и свободно ще излязат на борсата, но през останалото време това ще се продава от НЕК, което надявам се, всички да следим, това да се продава в ден напред или в рамките на деня, а не както предишния път.
  Аз съм съгласен с Вас, но, за съжаление, проблемът е в нас и затова даваме този период на адаптация.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Колеги, Вие от индустриалния капитал, моите уважения към Вас, но понякога, ако Ви кажем на 30-ти, Вие би трябвало да сте си увеличили производството в интерес на тези производители, но едва ли ще можете да го направите.
  Бях притеснен докато не беше паднала таксата за внос. Какво Ви притеснява? От 1000-мегаватовите, които ще излязат, не знам колко гигавата, колко енергия ще отиде към Борсата, за да удовлетвори чак толкова големите индустриалци в България. Внесете си, ако цената на Борсата в България не Ви изнася. Вече имате пълно право, докарайте от Индонезия.
  Молбата ми е била винаги когато се сяда на тази маса, да се мисли балансирано – и за производителите на електроенергия, и за ползвателите. Ако не намерим този баланс и всеки изскача като защитник на собствените си интереси, Законът няма да е работещ.
  Моите уважения към Вас, аз дълго време съм работил към големи индустриални предприятия, знам Вашите трудности, но същевременно да утрепем сега зелените, които имат по 1000 киловата, по 1 мегават, трябва сега да си назначат счетоводители, трябва да си назначат ред други хора, които би трябвало да се занимават с тези проблеми, а Вие си мислите за Вашата си градинка.
  Смятам, че три месеца са нито голям, нито малък срок, за да може всички да реагират, да не създаваме някакъв трус в системата.
  Иначе Ви поздравявам, пред Вашите работодатели ще изглеждате добре.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИВ ИВАНОВ: Не виждам други мнения.
  Който е „за“ § 21, който става § 34, моля да гласува.
  За – 13, без против и въздържали се.
  Който е „за“ § 22, който става § 35, моля да гласува.
  За – 13, без против и въздържали се.
  Предложение на народния представител Валентин Николов.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група предлага да се създаде § 36. Няма да го изчитам.
  Има ли дискусия във връзка с § 36? Не виждам.
  Който е „за“ предложения § 36 с измененията, които е направил Валентин Николов, моля да гласува.
  За 13, без против и въздържали се. Текстът е приет.
  По § 23 има предложение на народния представител Валентин Николов.
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 37.
  Някой иска ли да вземе думата?
  ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ (Агенция за устойчиво енергийно развитие): Моето предложение е редакционно. В ал. 2, информацията по чл. 52, ал. 2, според нас е некоректно позоваване. Трябва да бъде чл. 52, ал. 2, т. 1 и 2.
  Вторият момент касае сегашния режим на предоставяне на информация, който е структуриран в наредба към Закона и в момента се предоставя тримесечна информация, а не ежемесечна. И с идеята, че правим някои неща, свързани с облекчаване на административната тежест, предлагам да не бъде ежемесечно, а да бъдат тримесечни и годишни периоди, а за малките обекти периодът да остане едногодишен, но срокът да бъде до 31 януари, тъй като електроенергията се мери, така че те да могат да си подадат отчетите.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: Някой нещо да каже по тази тема? Няма.
  Господин Алексиев, припознавам Вашето предложение по чл. 83, моля да бъде вкарано.
  Който е съгласен с предложения текст, с тези изменения, които господин Алексиев предложи, моля да гласува.
  За 13, без против и въздържали се. Приема се.
  Предложение на народния представител Валентин Николов.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група предлага да се създаде § 38.
  Някой иска ли думата? Не виждам.
  Който е „за“ предложения § 38, моля да гласува.
  За 13, без против и въздържали се. Предложението се приема.
  Предложение на народните представители Аталай и Абазов.
  Работната група подкрепя/неподкрепя предложението. Тук, госпожо Министър, заедно с Вашия екип трябва да се уточним, става дума за енергийната ефективност. Работната група тук не е посмяла да предложи или да отхвърли това предложение, защото стои в дневния ред и трябва по някакъв начин да се реши.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Щях да предложа Агенцията за устойчиво енергийно развитие и министър Петкова да вземат отношение, защото това предложение е една загриженост от всички, които виждаме, че този Национален план за действие по енергийна ефективност не сработи и не работи.
  Идеята на предложенията (от всички заинтересовани страни, не е само мое предложение) е Вие да се ангажирате да актуализирате тази Програма и Агенцията за устойчиво развитие да утвърди една методика, чрез която вече да се реализира енергийната ефективност така, както е прието и не е реализирано досега от този План.
  Дали трябва да го разглеждаме по точки? Ако се приеме общата идея, смятам, че ще сме поставили началото на изпълнението на онези общи цели и индикативните цели, заложени в плановете за енергийна ефективност. Ако го приемете, не е необходимо и много да ни разяснявате. Ако не го приемете, кажете точно защо не искате да се раздвижи енергийната ефективност и аз ще Ви разбера.
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Една от задачите на Министерството на енергетиката е да развива енергийната ефективност, така че сме далеч от мисълта, че такова нещо не искаме или че някой бяга от отговорност. Но аз ще помоля изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, в чиито правомощия е нормативната уредба и цялата експертиза в тази област, да вземе отношение по предложението на господин Аталай.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: Господин Алексиев, ако го приемате, кажете, че го приемате, ако не, кажете прагматично с няколко довода. Ако решите, че трябва да се отлага, също го кажете.
  ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ: Агенцията не подкрепя предложението със следния мотив: разговорът прилича на този, който беше преди малко с КЕВР. Става въпрос за методика за осигуряване на необходимото финансиране. Това финансиране касае голяма част от задължените лица – частни субекти, тоест един вид ние трябва да кажем на бизнеса от къде да намери финансиране за нещо, което е вменено като задължение.
  И второ, аз не знам дали Министерството има такива компетенции, но Агенцията няма. Ние сме специализирана структура и моите кадри са предимно инженери. Няма как да правим разработки, свързани с финансиране. И отново голяма част от нещата са свързани с ценообразуване, включително и енергийно, което е в друга институция.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: От 2020 г. са мерките, които трябва да се предложат, тоест говорим за пари. Тези пари от някъде трябва да дойдат. Единият вариант е от сметките на потребителите. Вторият вариант е да се търсят други алтернативни източници на финансиране. Електроразпределителните дружества трябва да ги приложат и затова се изисква усилието на всички ни – законодателната, изпълнителната власт и съответно агенциите.
  Аз предлагам да направим работна група в тази връзка и да намерим бързо решение, защото в един момент някой ще плати тази сметка, но въпросът е да бъде постепенно, бавно, плавно, тоест да не натоварим в един момент потребителите с това нещо.
  ИВАН АЛЕКСИЕВ: Въпросът наистина касае финансиране и разликата между алтернативните мерки и индивидуалните цели е една единствена – веднъж финансирането минава през търговците, втори път – през държавата. Тоест, няма начин крайният потребител да не плати мерките за енергийна ефективност.
  Междувременно работим много усилено с екипа на господин Станков, който в момента е в отпуска, и с търговците на енергия задължени лица за идентифициране и допълване на алтернативните мерки, за да бъде намалена тежестта върху тях. Вече имаме някои предложения, които следва да бъдат обсъдени с Министерството, и съответно, ако бъдат припознати като такива, да ги включим в схемата по чл. 7.
  КАЛИНА ТРИФОНОВА (ЕВН): В подкрепа и на господин Алексиев. Към момента наистина всички имаме разбиране, че крайният клиент ще плати сметката, но и до момента крайният клиент не плаща и няма никакъв ангажимент по отношение на енергийната ефективност. Огромна част от задълженията са към регулирания пазар. Там имаме също ценово регулиране. Вярно е, че има възможност по Закона за енергетиката крайните снабдители като задължени лица да предявят искане за компенсиране на разходи, които те са направили за енергийната ефективност, но в случая говорим за разходи в размер на 200 – 300 млн. лв., които крайните снабдителя няма как предварително да финансират.
  Благодарна съм, че на тази маса сме абсолютно всички заинтересовани страни – законодателна, изпълнителна власт и регулатор, защото има нужда от общ консенсус, за да изпълним кумулативната цел. Тя е национална. Това, че държавата е решила, че част от нея ще бъде прехвърлена на някакви задължени лица, не я освобождава от задължението да каже по какъв механизъм тези лица ще съберат необходимото финансиране. Единствено България към момента не е направила това нещо.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Господин Аталай, ако искате ние с Вас да поемем ангажимент след празниците да направим дискусия в Комисията за енергетика, да извикаме всички институции и да търсим варианти, съответно да сложим индикативни цели за приемане на конкретни мерки. Още не знам дали приемаме текста.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Колеги, съгласен съм. Колкото се може по-бързо да актуализираме Програмата. Да дадем реда, по който би трябвало да бъдат финансирани, или тези, които са финансирани, по какъв начин на тях да бъдат издадени бели сертификати, защото идва времето вече да говорим и за зелените сертификати. Ако не почнем да се занимаваме с енергийната ефективност до крайния клиент, със задълженията на всеки към енергийната ефективност, то 2020 г. чука на вратата. Впоследствие не ми се мисли, който и да дойде на власт, как и по какъв начин ще се оправдава.
  За създаването на Комисията съм съгласен. Дали ще изостанем още с месец или два, след евроизборите ще дойдат поредни избори. 2019 г. приключва. Какво правим 2020 г. тогава? Не знам. Както кажете. Моето предложение съм го оставил на масата. Нека да гласуваме – приема се, отхвърля се. С тези решения, които предложихте, господин Председател, съм съгласен.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Който е „за“ предложените от господин Аталай текстове, моля да гласува.
  За – 2, против – няма, въздържали се 11. Не се приемат.
  По § 24 има предложение на народния представител Валентин Николов, подкрепено от работната група.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 39.
  Тук става дума за наредбите, които приехме. Ще има различен текст, но той да се приведе в съответствие с това, което приехме. Предлагам да гласуваме текста, който ще бъде приет от работната група във връзка с преди това приетия текст за наредбите.
  КОНСТАНТИН ДЕЛИСИВКОВ: Имам въпроси. Миналата година се взе решение държавните помощи за кафява енергия да бъдат нотифицирани и индустрията да се възползва от възможността за отстъпка от компонентата за кафява енергия. Скоро става една година оттогава. Все още нямаме яснота, какво се случва с компенсацията на компонентата за кафява енергия в цена „задължения към обществото“.
  Четейки този текст, аз като представител на асоцииран интерес съм много притеснен от кога ще се приложи механизмът. Тогава беше изразена политическа воля той да се приложи от 2018 г. с компенсационен механизъм.
  Тук моят въпрос е: как този запис повлиява на вече взетото решение да има компенсация за индустрията за кафява енергия? Записвайки по този начин текста, ние всъщност нотифицираме наново този вид механизъм.
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Ще взема отношение, господин Делисивков, понеже предполагаме, че интервенцията е към Министерството. По Закон, то трябва да интервенира пред Европейската комисия текста. Вие много добре знаете какъв диалог водихме. Веднага след приемането на промените в Закона беше нотифициран този текст, но нотификацията не значи одобрение. За да бъде дадено одобрение от Европейската комисия, тя трябва да излезе с решение, а решение няма. Има въпроси от страна на Европейската комисия, тъй като не можем да я убедим все още по отношение на тези преференциални цени, които са давани до настоящия момент по сега съществуващата схема за високо ефективното и комбинирано производство. В момента, в който ние имаме решение на Европейската комисия, веднага ще бъде дадена възможност за такова подпомагане. Доколкото знам колегите от Регулатора са включили тази част от компонентата в ценовото решение. Правим всичко възможно, за да ускорим този процес. Може би преди около две седмици дойде писмо от Европейската комисия, с което тя ни приканва с цел по-голяма бързина и оперативност да оттеглим едната от нотификациите, защото те станаха няколко. След всяка промяна в Закона, ние нотифицираме допълнително. Сега пак ще се наложи да нотифицираме. Те предложиха да се изтегли тази нотификация, за да може да върви нотификацията по отношение на векапетата, а след това веднага да се нотифицира и помощта за бизнеса. Така че ние имаме готовност, работим заедно по този въпрос. Каквото зависи от нас, ще го направим, така че да улесним бизнеса.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Който е „за“ § 24, който става § 39, с редакцията, която споменах преди това, моля да гласува.
  За 13, против и въздържали се – няма.
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: За § 24, ал. 2 „В едногодишен срок от влизането в сила на този закон, министърът на енергетиката издава наредбата по чл. 163д“.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Споменах – с приетото предложение. Ще направят редакцията.
  По § 25 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 40.
  Във връзка с § 40? Не виждам изказвания. Гласуваме.
  За – 13, против и въздържали се – няма. Приема се.
  По § 26 има предложение на народния представител Валентин Николов. Работната група подкрепя текста на предложението.
  Предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов. Работната група го подкрепя по принцип.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 41.
  Изказвания?
  ПЕТЯ ШИКОВА: Опасяваме се, че мрежовите оператори са възложители по ЗОП. Специално за ЧЕЗ разпределение, по което може би не сме стигнали мащабите на колегите от EVN в монтирането на дистанционни електромери, ние имаме такава програма, но ако трябва да изпълним това, което се прие преди малко в 120, ще трябва да организираме допълнителни обществени поръчки. Три месеца ще бъде кратък срок. Нашето предложение по принцип е 1 януари 2020 г.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Доколкото разбирам – три месеца от нас, един месец от потребителя, докато се направи предложението и докато изчака да бъде монтиран – стават четири месеца. Добре.
  Някой нещо от това предложение? Не виждам. Гласуваме.
  „За“ – 13, против и въздържали се – няма.
  Приключихме Закона.

  ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – РАЗНИ

  ОГНЯН ВИНАРОВ: Господин Иванов, прокуратурата към Вас има повдигнати обвинения. Господин Иванов си тръгва. Ще Ви ги предам.
  Върховната административна прокуратура с две резолюции изпраща на Апелативната специализирана прокуратура разследване на председателя на КЕВР – Иван Иванов, Малина Крумова – бивш заместник-министър, Красимир Първанов – заместник-министър на енергетиката, Александър Манолов – заместник-министър на икономиката, по изменението на Закона за енергетиката, Глава X „Топлофикация“. 2016 г. и 2018 г. тяхната работна група се провали.
  За Александър Манолов – не изготвиха наредба за метрология, за проверка на софтуера на статичните електромери и дистанционното отчитане, за което става дума тук. По този начин кражбата на електрическата енергия се обезпечава.
  Необходими условия за преминаване от 2020 г. към интелигентни измервателни системи за дистанционно отчитане – това е метрология на електромерите, топломерите, разпределителите по радиаторите, водомерите и газ електромери, с което се премахват прогнозното отчитане, изравнителните сметки, и фирмите за дялово разпределение. Така е сега в Германия, Холандия и Франция, а в България от 2020 г. трябва да се внедри тази интелигентна система.
  Съжалявам, че тези господа напуснаха. Ние към, които е отправено това от прокуратурата – Емил Георгиев, Огнян Винаров, Еленко Божков, Минчо Христов, Георги Христов, Деян Грозданов и Венцислав Митовски от София – искаме оставката на Иван Иванов на това основание, както редица заместник-министри, министри и други ръководители в държавата си подадоха оставка. Защото има две резолюции от трима прокурори от Върховната административна прокуратура.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Господин Винаров, господин Иванов не е тук, но това ще влезе в протокола. Благодаря за сигнала.
  ОГНЯН ВИНАРОВ: От 2013 г. е първата работна група за индивидуални договори за топлофикацията и допълнителен топломер. Втората беше 2016 г., третата – 2018 г. Преди 2015 г. има Проект за това изменение, който е на Вашите бюра. Министърът ли ще го внесе или Вие? Подкрепя се от г-н Аталай и Валери Симеонов.
  ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Не мога да поема такъв ангажимент, но щом го подкрепят, може да го внесем.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 16,45 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Валентин Иванов


  Стенограф:
  Карамфил Матев
  Форма за търсене
  Ключова дума