Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
21/02/2019 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, подписано на 11 декември 2018 г. , № 902 – 02 - 6, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д  На редовно заседание, проведено на 21 февруари 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, подписано на 11 декември 2018 г. , № 902 – 02 - 6, внесен от Министерски съвет на 18.02.2019 г.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-жа Деница Николова - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
  Целта на настоящия проект е да се осигури основа за сътрудничество с ОИСР в областта на регионалната политика и по-конкретно в осъществяването на новия подход в политиката за регионално развитие и децентрализация на органите за управление на регионалното развитие.
  Споразумението предвижда ОИСР да осъществи проект „Преглед на многостепенното управление – как многостепенното управление и децентрализацията да бъдат успешни за регионалното развитие в България“ с продължителност 15 месеца (в периода от края на 2018 до първото тримесечие на 2020 г.). Обхватът на този проект ще се съсредоточи върху подпомагането на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да структурира отношенията между различните нива на управление и да укрепи капацитета на поднационалните структури на регионално ниво с цел да разработват поднационални публични инвестиции и стратегии и да прилагат ефективни политики за регионално развитие.
  Работата ще се извършва под ръководството на Комитета за развитие на регионалната политика на ОИСР, който е водеща международна структура в областта на многостепенното управление и политиката за развитие на регионално и градско ниво, както и за селските райони.
  Резултатите от изпълнението на споразумението ще допринесат и за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012-2022 г., както и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021-2030 г.
  В хода на проведената дискусия народните представители се обединиха около идеята за необходимостта и полезността на предложения проект на Споразумението.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 14 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа –“въздържал се”, предлага на Народното събрание, Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, подписано на 11 декември 2018 г. , № 902 – 02 - 6, внесен от Министерски съвет на 18.02.2019 г. , да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума