Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
31/01/2019 първо гласуване

  Доклад за изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г., № 802 – 00 - 59, внесен от Министерски съвет.
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 31 януари 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди доклад за изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г., № 802 – 00 - 59, внесен от Министерски съвет на 28.12.2018 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на физическото възпитание и спорта: г-н Асен Марков – главен секретар, г-н Петър Младенов – ръководител на дирекция „Младежки политики“, г-жа Гергана Рошманова – главен експерт в дирекция „Младежки политики“ и г-жа Панайотка Панайотова – началник отдел „Инвестиционна политика“, които представиха доклада от името на вносителя.
  Докладът за изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта (НПРФВС) 2013-2016 г. е разработен на основание чл. 7, т. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и отразява изпълнението на НПРФВС 2013-2016 г., приета с Решение № 523 на Министерския съвет от 30.08.2013 г. Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта е основен стратегически документ, който има за цел обединяване на усилията на всички държавни, обществени, неправителствени и частни организации за утвърждаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм като средство за подобряване на здравето и физическата годност на населението, както и издигане на спортния престиж на нацията на световно ниво.
  Структурата на доклада е съобразена с целите, приоритетите, необходимите мерки и дейности за изпълнение, свързани с развитието на спорта за всички за четири годишен период от време, залегнали в Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта
  В доклада е представена структурирана и изчерпателна информация за резултатите по всички основни приоритети и предприетите мерки и дейности от държавните институции и общините в страната за тяхната реализация за периода 2013 - 2016 г. Направени са съответните изводи и препоръки за дейностите по отделните приоритети, като са предвидени действията, които трябва да бъдат предприети от страна на отговорните институции за насърчаване и стимулиране на физическото възпитание на всички граждани и осигуряване на оптимални условия и възможности за практикуване на спорт чрез подпомагане на дейности, свързани с изграждане, модернизация и оборудване на спортните обекти и съоръжения; ремонт и реконструкция на съществуващата спортна инфраструктура. Спомената е също и необходимостта от повишаване размера на средствата, нужни за осъществяването на реализацията на въпросните приоритети и цели. Засегната е ролята на общините за подобряване на спортната инфраструктура, имайки предвид че по-голямата част от собствеността е тяхна. Като една от възможностите за подобряване на спортната инфраструктура е предложено също и създаването на публични-частни партньорства.
  В хода на дискусията бяха поставени въпроси от страна на членове на комисията, на които отговориха представителите на Министерството на младежта и спорта.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 6 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание, да приеме проекта за решение за одобряване на доклад за изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г., № 802 – 00 - 59, внесен от Министерски съвет.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума