Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
15/03/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, №902-01-11, внесен от Министерски съвет
  На редовно заседание, проведено на 15 март 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, №902-01-11, внесен от Министерски съвет на 01. 03. 2019 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Валентин Йовев – заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Националното сдружение на общините в Република България.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Валентин Йовев.
  Целта на законопроекта е да се подобри административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги, като се създаде правна възможност за лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК).
  С направените изменения и допълнения в разпоредбите на закона се урежда възможността за лица, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, които са търговци или упражняват свободна професия, да подпомагат дейността на СГКК, като предоставят на хартиен носител най-търсените официални документи – скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите ще бъдат получавани чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. Предоставяните на потребителите по този ред документи ще имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Правоспособните лица ще предоставят кадастрални услуги на потребителите при спазване на общите правила, определени с Наредбата за административното обслужване. Тази дейност на правоспособните лица ще се контролира от АГКК, като информация относно това, кои правоспособни лица извършват посочените дейности, ще се отбелязва в в съответния регистър. Детайлна уредба на реда и условията за осъществяване и прекратяване на дейността и видовете документи, които правоспособните лица ще предоставят, ще се определи в подзаконов нормативен акт – Наредбата за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  Въвежда се задължение за лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, да поддържат и да повишават професионалната си квалификация. Правоспособните лица се задължават да преминават курсове - на всеки 2 години, след годината, в която са придобили правоспособност или са преминали предишен курс.Курсовете за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособните лица по кадастър ще се провеждат по програма, одобрена от АГКК. Курсовете ще се провеждат от университетите, в които се обучават студенти по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, неправителствените професионални организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра и от лица с квалификация и опит при провеждане на обучения в областта на кадастъра.
  Предложена е промяна относно налагането на санкции на лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, които при изпълнение на дейността си са нарушили нормативните изисквания и нарушението е повторно.
  Предлага се изменение, с което се въвежда изискване изработеният от правоспособното лице проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри да се подава в цифров вид по електронен път вместо на хартия.
  Разширява се кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК чрез информационната система на кадастъра, като електронните документи могат да се използват за провежданите от тях производства.
  В преходните и заключителни разпоредби са предложени промени в Закона за геодезията и картографията, с които се цели актуализиране и прецизиране на текстовете, за които в хода на прилагането им е констатирано, че са неточни или непълни, или не съответстват изцяло на дейностите, регламентирани в други нормативни актове, или на практическото изпълнение, вследствие въвеждането на най-съвременните технологии в геодезическата практика.
  Предложени са и промени в Закона за устройство на територията с които се цели облекчаване на административната тежест при провеждане на процедурата по въвеждане на строежи и сгради в експлоатация, като за възложителя на обекта отпада задължението да предоставя на органите, въвеждащи обектите в експлоатация, документ, доказващ, че обектите са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Изменението е свързано с промените в ЗКИР, съгласно което се въвежда задължение за АГКК да осигури достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация с цел те да извършват служебна проверка за това, дали обектите са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри.
  С оглед на необходимостта от извършване на промени и в подзаконовите нормативни актове по прилагане на ЗКИР, които трябва да бъдат приведени в съответствие с измененията, произтичащи от този закон, е предвидено законопроектът да влезе в сила в 3-месечен срок от публикуването му в „Държавен вестник”.
  В резултат на реализиране на промените в закона ще бъде подпомогната дейността на СГКК, ще се подобри административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги, като, от една страна, ще се даде възможност да се създадат нови точки за достъп до услугите на кадастъра, а от друга, ще бъде освободен ресурс на СГКК, като служителите ще насочат своята дейност върху контрола на дейността по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и по поддържането им в актуално състояние. Това ще подобри качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри и ще повиши удовлетвореността на потребителите на кадастрални услуги.
  В становището на Националното сдружение на общините е изразена принципна подкрепа на законопроекта, като е направено предложение за разпределение на постъпленията от таксите за оказани услуги от общините, като част от приходите постъпват в общинския бюджет.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха принципната си подкрепа към законопроекта, като обърнаха внимание на необходимостта от прецизиране на отделни разпоредби между двете гласувания.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 12 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект № 902-01-11, за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума