Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
21/03/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие № 902-01-8, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д  На редовно заседание, проведено на 21 март 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие № 902-01-8, внесен от Министерски съвет на 26. 02. 2019 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, г-жа Екатерина Дацова - директор на дирекция “Управление на морските плажове” в Министерството на туризма и представители на граждански организации.
  От името на вносителя законопроекта бе представен от г-жа Ирена Георгиева.
  С предлаганите изменения и допълнения на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие се предвижда заповедите на министъра на туризма, с които се нарежда провеждането на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти – изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове, и заповедите за определяне на спечелилите проведените търгове, да подлежат на предварително изпълнение.
  Законопроектът предвижда забрана за поставяне на плажни принадлежности и палатки, а също и преминаването, паркирането и престоя на пътни превозни средства, ремаркета и полуремаркета, върху дюните, попадащи в обхвата на Черноморското крайбрежие, освен в случаите на разрешено строителство. Предложеното изменение е в съответствие с изискванията на Закона за защитените територии с оглед на опазването и съхранението на всички видове дюни и намиращите се в тях защитени видове на флората и фауната, които попадат в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А".
  Законопроектът предвижда и изменения и допълнения в административнонаказателните разпоредби на закона. Прецизирани са също така нормите, засягащи и органите, които са ангажирани с административното производство при установяването на нарушенията и определянето на наказанията. Предвижда се препращане към правилата за реализиране на административнонаказателното производство в съответния закон в случаите, в които се засяга област на регулиране, попадаща в компетентността на друг административен орган. С предложените разпоредби се определят изрично и видовете преустановителни и възстановителни принудителни административни мерки, които биха могли да бъдат прилагани от министъра на туризма с оглед на извършени нарушения на разпоредбите на закона.
  В комисията са постъпили редица становища от граждански и професионални организации, в които наред с изразената принципна подкрепа, са направени и предложения за прецизиране на отделни разпоредби от законопроекта и допълнителни промени в закона.
  В изказванията на присъствалите на заседанието представители на гражданските организации бяха застъпени позиции, аналогични на предоставените от тях писмени становища и предложения, като акцента бе поставен върху необходимостта от регламентиране по нов начин собствеността върху дюните, тяхното опазване и решаване на проблема с нерегламентираното къмпингуване върху дюни, плажове и в частни имоти.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха принципната си подкрепа за внесения законопроект. Същевременно бе обърнато внимание, че част от предложените разпоредби в законопроекта се нуждаят от значително прецизиране между двете гласувания, като следва да се направят и допълнителни предложения, с които да се създадат необходимите предпоставки за преодоляване на някои негативни тенденции от практиката по прилагане на закона и да се разрешат съществуващите проблеми, за които досегашните разпоредби не дават достатъчно основание за това.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 1 глас – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума