Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
18/04/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, № 954-01-24, внесен от Александър Ненков и група народни представители
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 18 април 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, № 954-01-24, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 16.04.2019 г.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Александър Ненков.
  С приемането на предложения законопроект се цели оптимизиране и ускоряване на процеса по изграждане на значими национални обекти и обекти с национално значение.
  В проекта се прецизират текстовете на чл.39б, ал. 1 и 2, като се регламентира възможността в седемдневен срок от постъпване на искане от органа, издал акта за отчуждаване и/или от инвеститора, съдът в закрито заседание да допусне предварително изпълнение на акта за отчуждаване, когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни и или обществени интереси.
  Предварителното изпълнение на акта се допуска при наличието на задължителните предпоставки - с влязъл в сила подробен устройствен план имотът да е отреден за национален обект или обект с национално значение; имотът да не е единствено жилище на собственика, и определеното с акта обезщетение да е внесено по сметка на правоимащите лица, а в случаите по чл.39а, ал. 1 - по сметка на областния управител.
  Предвидено е съобщаването на отчуждителния акт да се извършва само по реда на Административнопроцесуалния кодекс, което гарантира в достатъчна степен правото на защита на гражданите.
  Предлага се с определението за допуснато предварително изпълнение на акта съдът да определя и парична гаранция в размер до една трета от внесеното обезщетение, която се дължи от инвеститора. Инвеститорът може да бъде въведен във владение и да получи разрешение за строеж след като гаранцията бъде внесена по сметка на областния управител.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, със 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 1 глас – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, № 954-01-24, внесен от Александър Ненков и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума