Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
07/05/2019 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, №902-01-11,
  внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 21. 03. 2019г.
  Д О К Л А Д
  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  Проект

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
  (Обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  Създават се нови § 1, 2 и 3:
  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения.
  1. Досегашния текст на чл. 1 става ал.1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават и поддържат в актуално състояние с цел:
  1. документиране на местоположението, границите, трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на недвижимите имоти.
  2. създаване и водене на имотния регистър;
  3. изработване на устройствени планове;
  4. създаване и поддържане на специализирани карти, регистри и информационни системи, на други регистри, предвидени в закон, както и осигуряване на достъп до данните в тях.
  5. изграждането, внедряването, развитието, поддържането и ползването на инфраструктурата за пространствена информация, осигуряването на достъп до пространствени данни по Закона за достъп до пространствени данни, Закона за устройство на територията и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
  6. предоставянето на услуги за нуждите на държавното управление, данъчното облагане на недвижимите имоти, устройственото планиране и инвестиционното проектиране.
  § 2. В чл. 2, ал. 5 думите „по ал.1 и 2“ се заменят с „по ал.1“ и се създава изречение второ: „ Данните по ал.2 са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят доколкото източникът на тези данни има доказателствено значение”.
  § 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 думите „кадастъра и имотния регистър“ се заменят с „кадастъра, имотния регистър и устройствените планове на общините“.
  2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „Националния портал за пространствени данни, информационния Портал за устройството на територията, информационния портал на Единната информационна точка.“
  3. В ал. 3 думите „за обмена на данни между тях и“ се заменят с „достъпът до данните в тях, както и достъпа до данните в“.
  4. В ал. 4 думите „Обменът на данни между“ се заменя с „Достъпът до данните в“.

  Предложението по § 1 в частта му по ал. 2, т. 5 и по § 3, т. 1 и 2 е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип предложението в останалата му част.
  Комисията предлага да се създадат нови § 1, 2 и 3:
  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения.
  1. Досегашният текст става ал.1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават и поддържат в актуално състояние с цел:
  1. документиране на местоположението, границите, трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на недвижимите имоти;
  2. създаване и водене на имотния регистър;
  3. изработване на устройствени планове;
  4. създаване и поддържане на специализирани карти, регистри и информационни системи, на други регистри, предвидени в закон, както и осигуряване на достъп до данните в тях;
  5. предоставяне на услуги за нуждите на държавното управление, данъчното облагане на недвижимите имоти, устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

  § 2. В чл. 2, ал. 5 думите „по ал.1 и 2“ се заменят с „по ал.1 и по ал. 2, т. 3“ и се създава изречение второ: „Данните по ал. 2, т. 1, 2 и 4 са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, доколкото източникът на тези данни има доказателствено значение.”

  § 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „за обмена на данни между тях и“ се заменят с „достъпът до данните в тях, както и достъпът до данните в“.
  2. В ал. 4 думите „Обменът на данни между“ се заменят с „Достъпът до данните в“.

  § 1. В чл. 8, ал. 2 думите „и за съобщаване на процедури по създаване, поддържане и изменения на кадастъра“ се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 4.

  § 2. В чл. 12 т. 11 се изменя така:
  „11. осигурява координацията с централната и териториалната администрация, и с юридическите лица по чл. 32, ал. 1 при осъществяване на дейностите по създаване на специализираните карти и регистри; води регистър на създадените специализирани карти и регистри;“.


  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 2 на вносителя се правят следните допълнения:
  1. В чл. 12, т. 4 накрая се добавя: „както и на дейностите по изработването и поддържането в актуално състояние на специализираните карти и регистри по чл. 34;“
  2. Създават се нови т. 14 и 15 със следното съдържание:
  „14. осъществява връзка с други специализирани регистри и информационни системи за предоставяне на данни, съхранявани и поддържани при изпълнението на дейностите по кадастъра съгласно този закон;
  15. осигурява достъп до поддържаните от нея данни, метаданни и услуги чрез Националния портал за пространствени данни;“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 5:
  § 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 накрая се добавя: „както и на дейностите по изработването на специализираните карти и регистри по чл. 34“.
  2. Точка 11 се изменя така:
  „11. осигурява координацията с централните и териториалните органи на изпълнителната власт и с юридическите лица по чл. 32, ал. 1 при осъществяване на дейностите по създаване на специализираните карти и регистри; води регистър на създадените специализирани карти и регистри;“.
  3. Създават се т. 14 и 15:
  „14. осъществява връзка с други специализирани регистри и информационни системи за предоставяне на данни, съхранявани и поддържани при изпълнението на дейностите по кадастъра съгласно този закон;
  15. осигурява достъп до поддържаните от нея данни, метаданни и услуги по Закона за достъп до пространствени данни чрез Националния портал за пространствени данни.“

  § 3. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Правоспособните лица по ал. 1 могат да предоставят на хартиен носител документите по чл. 55, ал. 2, получени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. За предоставените документи се събира таксата, определена в тарифата по чл. 8, ал. 2.“
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Собственик или друго заинтересовано лице може да възложи и на правоспособно лице по ал. 1 изработването на проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот, кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35а.“
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  Параграф 3 на вносителя се изменя така:
  § 3. В чл. 16, ал. 3 думите „скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради“ се заменят с „проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри“, а след думите „границите на поземлен имот“ се добавя „удостоверения за идентичност, както и“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 6:
  § 6. В чл. 16, ал. 3 думите „скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради“ се заменят с „проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри“.

  § 4. В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „молба“ се заменя със „заявление“.
  2. В ал. 2 думата „молбата“ се заменя със „заявлението“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 7.

  § 5. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „се застрахова само за времето на своята дейност по този закон“ се заменят със „сключи застраховка „Професионална отговорност“.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Правоспособното лице е длъжно да преминава курс за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация на всеки две години след края на годината, в която е придобило съответната правоспособност или е преминало курса.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 8:
  § 8. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „се застрахова само за времето на своята дейност по този закон“ се заменят със „сключи застраховка „Професионална отговорност“.
  2. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Правоспособното лице е длъжно да преминава курс за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация на всеки две години след края на годината, в която е придобило съответната правоспособност или е преминало курса.
  (5) Курсовете за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособните лица по кадастър се провеждат по програма, одобрена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Курсовете се провеждат от университетите, в които се обучават студенти по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, от неправителствените професионални организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра и от лица с квалификация и опит за провеждане на обучения в областта на кадастъра.“

  § 6. В чл. 21, ал. 1, т. 5 думите „от този закон“ се заличават и след думата „картографията“ се добавя „и нарушението е повторно“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 9.

  § 7. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Курсовете за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособните лица по кадастър се провеждат по програма, одобрена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Курсовете се провеждат от университетите, в които се обучават студенти по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, от неправителствените професионални организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра и от лица с квалификация и опит за провеждане на обучения в областта на кадастъра.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в § 8, поради което предлага § 7 да бъде отхвърлен.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  Създават се нови § 7а – 7л:
  § 7а. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 думите „както и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект“ се заличават;
  2. В т. 3 думата „съоръжение“ се заменя с „площадков обект“.
  3. Създава се т. 4:
  „4 площадков обект на техническата инфраструктура;“
  § 7б. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 думата „съоръжение“ се заменя с „площадков обект“, а думите „в което има самостоятелен обект и“ се заличават.
  2. В ал.2 след думата „място“ се добавя „и номера на кадастралния район“.
  § 7в. В чл. 27, ал.1 т. 2 и 3 се изменят така:
  „2. за сграда и площадков обект на техническата инфраструктура: идентификатор; очертание на сградата или на площадковия обект, определено с геодезическите координати на определящите точки; застроена площ, брой етажи; предназначение; адрес;
  3. за самостоятелен обект в сграда или в площадков обект на техническата инфраструктура: идентификатор, граници; брой нива в обекта; площ по документ; предназначение; адрес;“
  § 7г. В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. В ал.1, т.3 думата „съоръженията“ се заменя с „площадковите обекти“, а думите със самостоятелни обекти“ се заменят с „както и самостоятелните обекти“.
  2. В ал. 2 думата „съоръженията“ се заменя с „площадковите обекти“.
  § 7д. В чл. 30, ал.2, т. 1 думата „съоръжение“ се заменя с „площадков обект“, а думите „в което има самостоятелен обект“ се заличават.
  § 7е. В чл. 31а се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Зони на ограничения върху поземлени имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен акт, административен акт или договор се отразяват в кадастъра и в специализираните карти и регистри по чл. 32.“
  2. В ал. 2 думите „глава шеста“ се заменят с „чл. 32“.
  3. В ал. 5 се създава ново изречение първо: „Агенцията по геодезия, картография и кадастър води регистър за зоните на ограничения.“
  § 7ж. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) след думата „общините“ се добавя „експлоатационните дружества“.
  б) буква „б“ се изменя така:
  „б) строежи, съоръжения и други обекти в поземлените имоти, включително за линейните обекти (надземните и подземните проводи и съоръжения) на техническата инфраструктура и техните сервитутни ивици, без сградите и съоръженията със самостоятелните обекти в тях;
  в) в т. 2 след думата „създават“ се добавя „и поддържат в актуално състояние“;
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Специализираните карти, регистри и информационни системи се изработват и поддържат въз основа на данните и във формата на записа по чл. 12, т.5.“
  3. В ал.7 и в ал.9 думите „чл. 34, ал. 1“ се заменят с „ал.1, т.1“;
  4. Създават се ал. 11 и 12:
  „(11) Лицата по ал.1 са длъжни да предоставят публичен достъп до специализираните карти, регистри и информационни системи за извършване на справки и проверки, както и за получаване на специализирани данни, които набират и поддържат в актуално състояние съобразно характера на своите функции. Достъпът до данните по ал.1, т.1 се осъществява по електронен път чрез информационния портал на Единната информационна точка.
  (12) Условията и редът за предоставянето на достъп до данните по ал. 1, т. 1, както и форматите на данните се определят с наредба на Министерски съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.„
  § 7з. Чл. 34 се изменя така:
  „Чл. 34. (1) За нуждите на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, както и за други благоустройствени дейности в урбанизираните територии, се изработват специализирани карти за устройствено планиране.
  (2) Специализираните карти по ал.1 се изработват във формата на записа по чл. 12, т.5 чрез съвместяване на данните от кадастралната карта, данните от специализираните карти по чл. 32, чрез отразяване на водни площи и течения, озеленени площи и други подземни и надземни обекти на благоустройството, данните от одобрен подробен устройствен план, както и други данни по чл. 115 от Закона за устройство на територията. Изработването на специализираните карти по ал. 1 може да се извършва едновременно или отделно от създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.
  (3) Специализираните карти по ал. 1 служат като техническа основа за изработване на устройствените планове и техните изменения когато съдържат необходимите данни по глава седма, раздел първи от Закона за устройство на територията.
  (4) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и/или общините възлагат изработването на специализираните карти по ал. 1. Възложители на специализирани карти по ал. 1 могат да бъдат и лицата по чл. 124а, ал.3 и ал.4, както и лицата по чл. 124а, ал.5 от Закона за устройство на територията, на които е издадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план.
  (5) Съдържанието и редът за създаване и поддържане на специализираните карти по ал.1 се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
  § 7и. Чл. 40 се изменя така:
  „Чл. 40. Разходите за отстраняване на несъответствия между отразеното в кадастралната карта и кадастралните регистри и действителното положение са за сметка на собствениците на недвижими имоти, само ако липсващите или неточно отразени данни за имотите не съществуват в източниците по чл. 41 и без изпълнение на задълженията им по чл. 36 и чл. 38, ал.1 – 3 не биха могли да се включат в кадастъра.“
  § 7к. В чл. 43, ал.1, т. 6 думата „съоръжения“ се заменя с „площадкови обекти на техническата инфраструктура“.
  § 7л. Чл. 44а се изменя така:
  „Чл. 44а. (1) Когато в производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се констатират несъответствия, получени при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1, лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2, прави контролни преки измервания, въз основа на които се нанасят границите на обектите на кадастъра, които са материализирани на място. Когато границите на обектите на кадастъра в урбанизираните територии не са материализирани на място, те се отразяват съобразно границите, заснети в кадастралния план, а за частите с приложена регулация, съобразно границите по приложения регулационен план.“

  Предложението в частта му за създаване на нови параграфи от § 7а до § 7д включително и за § 7к е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип предложението в останалата му част.
  Комисията предлага да се създадат нови § 10, 11, 12, 13 и 14:
  § 10. В чл. 31а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Зони на ограничения върху поземлени имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен акт, административен акт или договор, се отразяват в кадастъра и/или в специализираните карти и регистри по чл. 32.“
  2. В ал. 2 след думите „по реда на“ се добавя „чл. 32 и/или на“.
  3. В ал. 5 се създава ново изречение първо: „Агенцията по геодезия, картография и кадастър води регистър за зоните на ограничения.“, а досегашният текст става изречение второ.

  § 11. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 след думата „общините“ се добавя „експлоатационните дружества“.
  б) в т. 1 буква „б“ се изменя така:
  „б) строежи, съоръжения и други обекти в поземлените имоти, включително за линейните обекти (надземните и подземните проводи и съоръжения) на техническата инфраструктура и техните сервитутни ивици, без сградите и съоръженията със самостоятелните обекти в тях;“
  в) в т. 2 след думата „създават“ се добавя „и поддържат в актуално състояние“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Специализираните карти, регистри и информационни системи се изработват и поддържат въз основа на данните от кадастъра и във формата на записа по чл. 12, т. 5.“
  3. В ал. 5 в изречение първо след думите „се предава“ се добавя „безвъзмездно“.
  4. Алинеи 6 и 7 се отменят.
  5. В ал. 8 думите „чл. 34, ал. 1“ се заменят с „ал. 1, т. 1“;
  6. Алинея 9 се изменя така:
  „(9) Лицата по ал. 1 са длъжни да предоставят публичен достъп до специализираните карти, регистри и информационни системи за извършване на справки и проверки, както и за получаване на специализирани данни, които набират и поддържат в актуално състояние съобразно характера на своите функции. Достъпът до данните по ал. 1, т. 1 се осъществява по електронен път чрез информационния портал на Единната информационна точка.“
  7. Алинея 10 се отменя.

  § 12. Член 34 се изменя така:
  „Чл. 34. (1) За нуждите на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, както и за други благоустройствени дейности в урбанизираните територии, се изработват специализирани карти за устройствено планиране.
  (2) Специализираните карти по ал.1 се изработват във формата на записа по чл. 12, т. 5 чрез съвместяване на данните от кадастралната карта, данните от специализираните карти по чл. 32, чрез отразяване на водни площи и течения, озеленени площи и други подземни и надземни обекти на благоустройството, данните от одобрен подробен устройствен план, както и други данни по чл. 115 от Закона за устройство на територията. Изработването на специализираните карти по ал. 1 може да се извършва едновременно или отделно от създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.
  (3) Специализираните карти по ал. 1 служат като техническа основа за изработване на устройствените планове и техните изменения, когато съдържат необходимите данни по глава седма, раздел първи от Закона за устройство на територията.
  (4) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и/или общините възлагат изработването на специализираните карти по ал. 1. Възложители на специализирани карти по ал. 1 могат да бъдат и лицата по чл. 124а, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на територията, както и лицата по чл. 124а, ал. 5 от същия закон, на които е издадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план.
  (5) Специализираните карти по ал. 1 се поддържат от общините.
  (6) Съдържанието и редът за създаване и поддържане на специализираните карти по ал.1 се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“

  § 13. Член 40 се изменя така:
  „Чл. 40. Разходите за отстраняване на непълноти или грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри са за сметка на собствениците на недвижими имоти само ако липсващите или неточно отразени данни за имотите не съществуват в източниците по чл. 41 и без изпълнение на задълженията им по чл. 36 и чл. 38, ал. 1 – 3 не биха могли да се включат в кадастъра.“

  § 14. Член 44а се изменя така:
  „Чл. 44а. Когато в производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се констатират несъответствия, получени при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1, в кадастралната карта се нанасят границите на обектите на кадастъра, които са материализирани на място, в съответствие с документите за собственост. Когато границите на обектите на кадастъра в урбанизираните територии не са материализирани на място, те се отразяват съобразно границите, заснети в кадастралния план, а за частите с приложена регулация - съобразно границите по приложения регулационен план.“

  § 8. В чл. 47, ал. 1 думата „ведомства“ се заменя с „централни и териториални администрации“.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  Параграф 8 на вносителя да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.

  § 9. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „ведомство или община“ се заменят с „централна или териториална администрация“.
  2. В ал. 5:
  а) в изречение първо думите „и в графичен вид“ се заличават;
  б) създава се изречение трето: „Изработеният проект се подава в цифров вид по електронен път.“

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 9 на вносителя т. 1 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 15:
  § 15. В чл. 51, ал. 5 в изречение първо думите „и в графичен вид“ се заличават и се създава изречение трето: „Изработеният проект се подава в цифров вид по електронен път.“

  § 10. В чл. 54а ал. 3 се изменя така:
  „(3) Сграда или съоръжение на техническата инфраструктура със самостоятелен обект, както и строежи, които създават зони на ограничения, не се въвеждат в експлоатация, ако обектите на кадастъра не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка относно наличието им в кадастралната карта и кадастралните регистри.“

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 10 на вносителя ал. 3 на чл. 54а се изменя така:
  „(3) Сграда или площадков обект на техническата инфраструктура не се въвеждат в експлоатация, ако обектите на кадастъра не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка относно наличието им в кадастралната карта и кадастралните регистри. Строежите – линейни обекти на техническата инфраструктура, не се въвеждат в експлоатация, ако не са нанесени в специализираните карти, регистри и информационни системи по реда на чл. 32.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 16:
  § 16. В чл. 54а ал. 3 се изменя така:
  „ (3) Строежите, обекти на кадастъра, не се въвеждат в експлоатация, ако не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Строежите, които не са обекти на кадастъра, но създават зони на ограничения, не се въвеждат в експлоатация, ако зоните на ограничения не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка относно наличието им в кадастралната карта и кадастралните регистри. Строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви “б“ и “ж“, които създават зони на ограничения, не се въвеждат в експлоатация, ако не са нанесени в съответните специализирани карти и регистри по чл. 32.“

  § 11. В чл. 55 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5 думите „и на общинска служба по земеделие“ се заличават.
  2. В ал. 6 изречение първо се изменя така:
  „Съдебен орган, административен орган, лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги, получили електронна скица, схема или удостоверение от кадастралната карта и кадастралните регистри чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра или предоставени им от заинтересовано лице, могат да ги разпечатат и да удостоверят идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие.“

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 11 на вносителя в чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „удостоверения“ се добавя „за идентичност“, а накрая се добавя „както и скици от кадастралната карта с нанесени данни от специализирани кадастрални карти по чл. 32, ал.2“;
  2. В ал.3 се създава ново изречение второ: „Удостоверения за идентичност на недвижим имот се издават от общините, когато е необходимо, освен данните от кадастралната карта, да бъдат използвани и данните от карти и планове по чл. 41, ал.1, т.1 както и данни, които се съдържат в предходни кадастрални и регулационни планове.“
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Документите по ал. 2, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.“
  4. В ал. 6 изречение първо се изменя така: „Орган на съдебната власт, административен орган, лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги, получили чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър електронен документ по ал. 2, могат да го разпечатат на хартиен носител и да удостоверят идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 17:
  § 17. В чл. 55 се правят следните изменения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Документите по ал. 2, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.“
  2. В ал. 6 изречение първо се изменя така: „Орган на съдебната власт, административен орган, лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги, получили електронен документ по ал. 2 чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра или предоставен им от заинтересовано лице, могат да го разпечатат на хартиен носител и да удостоверят идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие.“

  Комисията предлага да се създаде нов § 18:
  §18. Създава се чл. 55а:
  „Чл. 55а. Удостоверения за идентичност на недвижим имот се издават от общините, когато е необходимо освен данните от кадастралната карта да бъдат използвани и данните от карти и планове по чл. 41, ал. 1, т. 1, както и данни, които се съдържат в предходни кадастрални и регулационни планове.“

  § 12. Създава се чл. 55а:
  „Чл. 55а. (1) Правоспособни лица по кадастър, които са търговци или лица, упражняващи свободна професия, могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за териториите с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, като предоставят на хартиен носител документите по чл. 55, ал. 2, получени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра.
  (2) Документите по ал. 1, предоставени на потребителите на кадастрална информация от правоспособните лица по кадастър на хартиен носител, имат силата на официален документ.
  (3) Дейността по ал. 1, осъществявана от правоспособните лица по кадастър, се извършва при спазване на общите правила, определени с Наредбата за административното обслужване, и се контролира от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Обстоятелството по ал. 1 се отбелязва в регистъра по чл. 12, т. 8.
  (4) Редът и условията за осъществяване и прекратяване на дейността по ал. 1, контролът по ал. 3 и видовете документи, които предоставят правоспособните лица по кадастър, се определят с наредбата по чл. 58, ал. 1.“

  Предложение от н.пр. Младен Шишков и група народни представители:
  В § 12 в чл. 55а се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) „Редът и условията за осъществяване и прекратяване на дейността по
  ал. 1, както и контролът по нея и видовете документи, които предоставят
  правоспособните лица по кадастър, се определят с наредбата по чл. 58, ал.1.
  Обстоятелството по ал. 1 се отбелязва в регистъра по чл. 12, т. 8.“
  2. Алинея 4 да отпадне.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 12 на вносителя вместо чл. 55а да се създаде нов чл. 56, като в ал. 1 се създаде изречение второ:“За предоставените документи се събира таксата, определена в тарифата по чл. 8, ал. 2.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 19:
  § 19. Създава се нов чл. 56:
  „Чл. 56. (1) Правоспособни лица по кадастър, които са търговци или лица, упражняващи свободна професия, могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за териториите с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, като предоставят на хартиен носител документите по чл. 55, ал. 2, получени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. За предоставените документи правоспособните лица по кадастър събират таксата, определена в тарифата по чл. 8, ал. 2.
  (2) Документите по ал. 1, предоставени на потребителите на кадастрална информация от правоспособните лица по кадастър на хартиен носител, имат силата на официален документ.
  (3) Условията и редът за осъществяване и прекратяване на дейността по ал. 1, контролът върху нея и видовете документи, които предоставят правоспособните лица по кадастър, се определят с наредбата по чл. 58, ал. 1. Обстоятелството по ал. 1 се отбелязва в регистъра по чл. 12, т. 8.“

  § 13. Създава се чл. 97а:
  „Чл. 97а. (1) Правоспособно физическо лице, което наруши за първи път чл. 20, ал. 1 или чл. 25, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.
  (2) Правоспособно юридическо лице или едноличен търговец, което наруши за първи път чл. 20, ал. 1 или чл. 25, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 20.

  § 14. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 22 и 23:
  „22. „Повторно нарушение“ е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
  23. „Централна и териториална администрация“ са администрациите по смисъла на чл. 38 от Закона за администрацията.“

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 14 на вносителя се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1, т.1 думата „съоръжение“ се заменя с площадков обект, а думата „съоръжението“ с площадковия обект.
  2. Създават се нови точки 1а и 1б:
  „1а. "Площадков обект на техническата инфраструктура" са обекти и трайно прикрепените към тях или към поземлен имот съоръжения или елементи на техническата инфраструктура по чл. 64 от Закона за устройство на територията без линейните им части.
  1б. „Линеен обект на техническата инфраструктура“ са подземни и/или надземни преносни (довеждащи и отвеждащи) проводи (мрежи) и други елементи на техническата инфраструктура по чл. 64 от Закона за устройство на територията, включително принадлежащите им трайно прикрепени към земята конструктивни елементи и/или съоръжения“.
  3. Точка 23 да отпадне.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 21:
  § 21. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
  1. Създава се т. 1а:
  „1а. „Линеен обект на техническата инфраструктура“ са подземни и/или надземни преносни (довеждащи и отвеждащи) проводи (мрежи) и други елементи на техническата инфраструктура по чл. 64 от Закона за устройство на територията, включително принадлежащите им трайно прикрепени към земята конструктивни елементи и/или съоръжения“.
  2. Създава се т. 22:
  „22. „Повторно нарушение“ е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.“

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В преходните и заключителни разпоредби се създават нови § 14а - § 14е:
  § 14а. Одобрените до влизането в сила на този закон кадастрални карти се изменят с цел отразяване на площадкови обекти на техническата инфраструктура по реда на чл. 53а.
  § 14б. За нуждите на възлагането, изработването и поддържането в актуално състояние на специализираните карти, регистри и информационни системи, Агенцията по геодезия картография и кадастър предоставя безвъзмездно на лицата по чл. 32, ал.1 данните от кадастралната карта и кадастралните регистри. Общините предоставят копия от кадастралните планове на подземните проводи и съоръжения, копия от одобрени инвестиционни проекти и екзекутивни документации за изградени подземни и надземни линейни обекти на техническата инфраструктура, както и други специализирани данни, включително за кадастрално заснемане и нанасяне на съществуващи и новоизградени линейни инженерни мрежи, както и данните постъпили по реда на § 36 от ПРЗ към ЗИД ЗКИР обн. ДВ бр. 57/2016г.
  § 14в. Наредбите по чл. 32 и чл. 34 се приемат в тримесечен срок от влизане в сила на този закон. В същият срок експлоатационните дружества, които набират, поддържат в актуално състояние специализирани данни по чл. 32, ал.1, т.1, б.“б“ се задължават да възложат изработването на специализирани карти, регистри и информационни системи по чл. 32, ал.1, т.2.
  § 14г. До приемането на наредбата по чл. 32, ал.12 експлоатационните дружества, предоставят данните по чл. 32, ал.1, т.1, б. „б“ по електронен път чрез осигуряване на достъп до информационните си системи, по предварително оповестени пропорционални, недискриминационни и прозрачни условия, а при липса на техническа възможност – по досегашния ред.
  § 14д. (1) До изработването на специализираните карти за устройствено планиране, за нуждите на инвестиционното проектиране, собственик или друго заинтересувано лице може да възложи на правоспособно лице по чл. 16, ал. 1 изработването на частична специализирана кадастрална карта по чл. 34.
  (2) Съдържанието и минималният обхват на частичните специализирани карти за устройствено планиране по ал.1 се определят с наредбата по чл. 34, ал.5.
  § 14е. До предаването на специализираните кадастрални карти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по реда на чл. 32, ал.7 линейните обекти на техническата инфраструктура се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение от съответната община, че възложителят е изпълнил задълженията си по § 36 от ПРЗ към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)

  Предложението по § 14а е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип предложението в останалата му част.
  Комисията предлага да се създадат § 22, 23, 24, 25 и 26:
  § 22. За нуждите на възлагането, изработването и поддържането в актуално състояние на специализираните карти, регистри и информационни системи Агенцията по геодезия картография и кадастър предоставя безвъзмездно на лицата по чл. 32, ал.1 данните от кадастралната карта и кадастралните регистри. Общините предоставят копия от кадастралните планове на подземните проводи и съоръжения, копия от одобрени инвестиционни проекти и екзекутивни документации за изградени подземни и надземни линейни обекти на техническата инфраструктура, както и други специализирани данни, включително за кадастрално заснемане и нанасяне на съществуващи и новоизградени линейни обекти на техническата инфраструктура, както и данните, постъпили по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57от 2016 г.)

  § 23. (1) Наредбите по чл. 32 и чл. 34 се приемат в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.
  (2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон експлоатационните дружества, които набират и поддържат в актуално състояние специализирани данни по чл. 32, ал.1, т. 1, буква “б“, са длъжни да възложат изработването на специализирани карти, регистри и информационни системи по чл. 32, ал.1, т. 2.

  § 24. До приемането на наредбата по чл. 7, ал. 3 експлоатационните дружества предоставят данните по чл. 32, ал. 1, т. 1, буква „б“ по електронен път чрез осигуряване на достъп до информационните си системи, по предварително оповестени пропорционални, недискриминационни и прозрачни условия, а при липса на техническа възможност – по досегашния ред.

  § 25. (1) До изработването на специализираните карти за устройствено планиране, за нуждите на устройственото планиране и на инвестиционното проектиране собственик или друго заинтересувано лице може да възложи на правоспособно лице по чл. 16, ал. 1 изработването на частична специализирана карта по чл. 34.
  (2) Съдържанието и минималният обхват на частичните специализирани карти за устройствено планиране по ал.1 се определят с наредбата по чл. 34, ал. 5.

  § 26. (1) До предаването на специализираните карти и регистри на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по реда на чл. 32, ал. 5 строежите, които не са обект на кадастъра, се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение от съответната община, че възложителят е изпълнил задълженията си по § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
  (2) До осигуряване на функционалности в информационната система на кадастъра за отразяване на зоните на ограничения в кадастралната карта и кадастралните регистри, зоните на ограничения се нанасят в съответните специализирани карти и регистри по чл. 32.

  Комисията предлага да се създадат § 27, 28 и 29:
  § 27. В тримесечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник” Министерският съвет приема измененията в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители.
  § 28. В тримесечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник” министърът на регионалното развитие и благоустройството привежда подзаконовите нормативни актове по прилагане на закона в съответствие с този закон.

  § 29. Двугодишният срок за преминаване на курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър до влизането в сила на този закон, започва да тече от влизането в сила на този закон.

  § 15. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г.,
  бр. 14 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7:
  а) в ал. 4:
  аа) в т. 1 думите „поддържа възложените от държавата" се заменят със „създава";
  бб) в т. 2 пред думата „поддържа" се добавя „създава и";
  б) създава се ал. 6:
  „(6) Научното осигуряване, окончателната обработка и анализ на резултатите от измерванията на Държавната гравиметрична мрежа и Държавната нивелачна мрежа се извършват съвместно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Министерството на отбраната, Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия и от Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките.“
  2. В чл. 9, ал. 1:
  а) създава се нова т. 5:
  „5. извършването на нивелачните и гравиметричните измервания на точките от държавната геодезическа мрежа;“
  б) досегашната т. 5 става т. 6.
  3. В чл. 14, ал. 4 числото „7“ се заменя с „10“.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни предствители:
  В § 15 на Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, б. „а“ се добавят:
  а) „вв) създава се нова т. 3:
  „3. създава и поддържа държавната гравиметрична мрежа на територията на страната.“
  б) „гг) следващите точки се преномерират съответно от 4 до 11.“
  2. В т. 2:
  а) добавя се нова б. „а“ със следното съдържание:
  „а) в т. 4 думите "поддържането на основната гравиметрична мрежа и" отпадат;
  б) съществуващите б. „а“ и „б“ стават съответно „б“ и „в“.
  3. Създава се нова т. 3:
  „3. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 3, след „т. 1“ запетаята и цифрата „3“ отпадат;
  б) в ал. 4, след „т. 2“ се поставя запетая и се добавя цифрата „3“.
  4. Досегашната точка 3 става т. 4.
  5. Създава се нова т. 5:
  „5. В чл. 20, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 1, думите „и държавната гравиметрична“ отпадат;
  б) в т. 2, след думите „за мареографните станции“ се добавят „и държавната гравиметрична мрежа“.“
  6. Създава се нова т. 6:
  „6. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1, след „т. 1“ запетаята и цифрата „3“ отпадат;
  б) в ал. 2, след „т. 2“ се поставя запетая и се добавя цифрата „3“.“
  7. Създава се нова т. 7:
  „7. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1, след „т. 2“ се поставя запетая и се добавя цифрата „3“;
  б) в ал. 2, след „т. 1“ запетаята и цифрата „3“ отпадат.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 30:
  § 30. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7:
  а) в ал. 4:
  аа) в т. 1 думите „поддържа възложените от държавата“ се заменят със „създава“;
  бб) в т. 2 преди думата „поддържа“ се добавя „създава и“;
  вв) създава се нова т. 3:
  „3. създава и поддържа държавната гравиметрична мрежа на територията на страната.“
  гг) досегашните т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.“
  б) създава се ал. 6:
  „(6) Научното осигуряване, окончателната обработка и анализ на резултатите от измерванията на Държавната гравиметрична мрежа и Държавната нивелачна мрежа се извършват съвместно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Министерството на отбраната, Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия и от Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките.“
  2. В чл. 9, ал. 1:
  а) в т. 4 думите „поддържането на основната гравиметрична мрежа и“ се заличават;
  б) създава се нова т. 5:
  „5. извършването на нивелачните и гравиметричните измервания на точките от държавната геодезическа мрежа;“
  в) досегашната т. 5 става т. 6.
  3. В чл. 13:
  а) в ал. 3 думите „ал. 1, т. 1, 3 и 5“ се заменят с „ал. 1, т. 1 и 5;
  б) в ал. 4 думите „ал. 1, т. 2 и 4“ се заменят с „ал. 1, т.2, 3 и 4“.
  4. В чл. 14, ал. 4 числото „7“ се заменя с „10“.
  5. В чл. 19, ал. 1, т. 2 думите „т. 6“ се заменят с „т. 7“.
  6. В чл. 20, ал. 3:
  а) в т. 1 думите „и държавната гравиметрична“ се заличават;
  б) в т. 2 след думите „за мареографните станции“ се добавя „и държавната гравиметрична мрежа“.
  7. В чл. 23, ал. 1, т. 4 думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“.
  8. В чл. 34:
  а) в ал. 1 думите „чл. 13, ал. 1, т. 1, 3 и 5“ се заменят с „чл. 13, ал. 1, т. 1 и 5“;
  б) в ал. 2 думите „чл. 13, ал. 1, т. 2 и 4“ се заменят с „чл. 13, ал. 1, т. 2, 3 и 4“.
  9. В чл. 35, ал. 1 думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“.
  10. В чл. 49:
  а) в ал. 1 думите „чл. 13, ал. 1, т. 2 и 4“ се заменят с „чл. 13, ал. 1, т. 2, 3 и 4“;
  б) в ал. 2 думите „чл. 13, ал. 1, т. 1, 3 и 5“ се заменят с „чл. 13, ал. 1, т. 1 и 5“.

  § 16. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от
  2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.), в чл. 177, ал. 1 думите „и документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5“ се заменят с „и посочва идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация“.

  Предложение от н.пр. Десислав Чуколов:
  В § 16 на Преходни и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1.В чл. 151, ал. 1 се създава т. 16:
  „16. монтаж, демонтаж, подмяна или допълване, поддръжка и/или подобряване на елементи от радиопредавателната система на приемо-предавателните станции, както и тяхната подмяна и/или допълване с елементи и оборудване от същия и/или друг вид технология в същия или друг честотен обхват, в случай че не се налага извършването на изкопни работи, не се променят съществено конструкцията, вида на конструктивните елементи и/или натоварвания на съответните съоръжения, при спазване на противопожарните и здравните норми и изисквания."
  2. В чл. 177, ал. 1 от ЗУТ в изречение второ след думите „т.10“ се добавя „и т. 16", а накрая на изречението да се постави запетая и се добавя „съответно пред органите на държавния здравен контрол."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 16 на вносителя се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 на чл. 177 от Закона за устройство на територията се създава ново изречение второ: „За линейните обекти на техническата инфраструктура възложителят представя удостоверение от АГКК, че строежите са нанесени в специализираните карти, регистри и информационни системи по чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър.“
  2. В параграф 8 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията се създават ал. 8 и 9:
  „(8) При служебно изменение на плановете по ал.1 въз основа на заповед на органите по чл. 135, ал.1 във връзка с ал.5, ако не е реализирана нито една от възможностите за прилагане на заварените дворищнорегулационни планове по ал.2, поземлените имоти се урегулират по правилата на чл. 17.
  (9) Правила на предходната алинея се прилагат и при създаване на нови подробни устройствени планове за урегулиране на цели населени места или на части от тях.
  3. В § 22 от заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията ал. 2 и 3 се изменят така:
  (2) При създаване на цифров вид на подробен устройствен план, одобрен в графичен вид,, ако поземлените имоти са урегулирани по имотни граници в графичния план, местоположението на регулационната линия в цифров вид съвпада с местоположението на имотната граница, установена при преобразуването в цифров вид на кадастралния план, послужил като основа за изработването и одобряването на подробния устройствен план.
  (3) При трасиране на място на регулационна линия, на поземлени имоти, урегулирани с вътрешни регулационни линии по имотните граници, , ако се получат разлики спрямо съществуващите на място материализирани имотни граници в рамките на допустимата точност, определена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, вътрешните регулационни линии се трасират по съществуващите на място имотни граници.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 31:
  § 31. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от
  2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и бр. 1, 25 и 25 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 117а:
  „Чл. 117а. (1) При създаване на цифров вид на подробен устройствен план, одобрен в графичен вид, в който поземлените имоти са урегулирани по имотни граници в графичния план, местоположението на регулационната линия в цифров вид съвпада с местоположението на имотната граница, установена при преобразуването в цифров вид на кадастралния план, послужил като основа за изработването и одобряването на подробния устройствен план.
  (2) При трасиране на място на регулационна линия, на поземлени имоти, урегулирани с вътрешни регулационни линии по имотните граници, ако се получат разлики спрямо съществуващите на място материализирани имотни граници в рамките на допустимата точност, определена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, вътрешните регулационни линии са по съществуващите на място имотни граници.“
  2. В чл. 177, ал. 1:
  а) в изречение първо думите „и документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5“ се заменят с „и посочва идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация“.
  б) създава се ново изречение второ: „За строежите по чл. 32, ал.1, т.1, букви “б“ и „ж“ от Закона за кадастъра и имотния регистър, които създават зони на ограничения, възложителят представя удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че са нанесени в специализираните карти и регистри по чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър.“
  в )досегашното изречение второ става изречение трето.
  3. В § 22 от заключителните разпоредби ал. 2 и 3 се отменят.

  Комисията предлага да се създаде § 32:
  § 32. (1) При служебно изменение на плановете по § 8, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията въз основа на заповед на органите по чл. 135, ал. 1 във връзка с ал. 5 от същия закон , ако не е реализирана нито една от възможностите за прилагане на заварените дворищнорегулационни планове по § 8, ал. 2 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, поземлените имоти се урегулират по правилата на чл. 17 от Закона за устройство на територията.
  (2) Правилата на ал. 1 се прилагат и при създаване на нови подробни устройствени планове за урегулиране на населени места или на части от тях.

  § 17. В тримесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник” Министерският съвет да направи необходимите изменения, произтичащи от този закон, в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в § 27, поради което предлага § 17 да бъде отхвърлен.

  § 18. В тримесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник” министърът на регионалното развитие и благоустройството да приведе подзаконовите нормативни актове по прилагане на Закона за кадастъра и имотния регистър в съответствие с този закон.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в § 28, поради което предлага § 18 да бъде отхвърлен.

  § 19. (1) Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник”.
  (2) Двугодишният срок за преминаване на курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър до влизането в сила на този закон, започва да тече от влизането в сила на този закон.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 33:
  § 33. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник”.

  § 20. Навсякъде в закона думите:
  1. „Ведомствата, общините“ и „ведомствата, общините“ се заменят съответно с „Централните и териториалните администрации“ и „централните и териториалните администрации“.
  2. „Ведомствата и общините“, „ведомствата и общините“ и „ведомства и общини“ се заменят съответно с „Централните и териториалните администрации“, „централните и териториалните администрации“ и „централни и териториални администрации“.
  3. „съответното ведомство“ се заменят със „съответната централна администрация“.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  Параграф 20 на вносителя да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 20 да бъде отхвърлен.

  Предложение от н.пр. Десислав Чуколов:
  Създават се § 21 и 22:
  § 21. В тримесечен срок от обнародване на закона в „Държавен вестник“ министърът на здравеопазването привежда наредбата по чл. 19, ал. 4 от Закона за здравето в съответствие с този закон.
  § 22. В тримесечен срок от обнародване на закона в „Държавен вестник“ министърът на вътрешните работи привежда наредбата по чл. 125, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи в съответствие с този закон.

  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума