Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
09/05/2019 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8,
  внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 28 март, 2019 г.


  Р А Б О Т Е Н Д О К Л А Д
  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯТА
  с предложенията, внесени от народни представители в срока
  по чл. 83, ал. 1 от ПОДНС – 25 април, 2019 г.
  Проект !
  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

  (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 2015 г., бр. 20 от 2016 г., бр. 36 от 2016 г., бр. 58, 96 и 103 от 2017 г. и бр. 28 от 2018 г.)

  § 1. В Чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 се създават изречения четвърто и пето: „Условията на търга за отдаване под наем на морски плаж се публикуват до 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Заповедта на министъра на туризма за провеждане на търг за отдаване под наем на морски плаж е индивидуален административен акт и подлежи на предварително изпълнение при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  2. В ал. 6 се създава изречение второ: „Заповедта на министъра на туризма или на областния управител, с която се определят лицето, спечелило търга, и наемната цена, е индивидуален административен акт и подлежи на предварително изпълнение при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  Параграф 1 се изменя така:
  §1. В чл. 7, ал. 5 в изречение трето накрая се поставя запетая и се добавя „доколкото с този закон не е предвидено друго“ и се създава изречение четвърто: „Условията на търга за отдаване под наем на морски плаж се публикуват не по-късно от 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.“.

  Предложение от н.пр. Димитър Бойчев и група народни представители:
  В § 1, т. 1 в ал. 5 изречение четвърто се изменя така: „Условията на търга за отдаване под наем на морски плаж се публикуват не по-късно от 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.“
  Предложение от н.пр. Валери Симеонов, Христиан Митев и Георги Колев:
  Параграф 1 се изменя така:
  „§ 1. В чл. 7 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 5 се създава изречение четвърто:
  „Условията на търга за отдаване под наем на морски плаж се публикуват на интернет страницата на Министерството на туризма, а в случаите по ал. 6 - на страницата на съответната областна администрация, най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие."
  2. В ал. 9 се създава изречение второ: "Не може да се възлагат на
  концесия или да се отдават под наем и морски плажове, които граничат
  със защитени територии по изречение първо и до тях не е осигурен
  свободен достъп чрез отворен за обществено ползване път, както и
  морски плажове, независимо от местоположението им, за които не е
  осигурена възможност за свързване с техническата инфраструктура за
  енергоснабдяване, водоснабдяване и за отвеждане и пречистване на отпадъчни води.''


  Предложение от н.пр. Валери Симеонов, Христиан Митев и Георги Колев:
  Създава се § 1а:
  „§ 1а. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 3 думата „ пешеходен " се заличава.
  2. В ал. 4, т. 2, буква „б" думите „заведения за бързо обслужване"
  се заменят със „заведения за хранене ": коктейлбар или кафе - бар.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „Зоните на активната плажна площ по ал. 4, т. 1 за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите са равностойни като площ и като достъп до тила на плажа и до морето със зоните с разположени от концесионера или наемателя плажни принадлежности, които той предоставя възмездно на посетителите на морския плаж. Зоните по изречение първо са в равностойна последователност и се обозначават на морския плаж и на указателните табели, поставяни от концесионера или от наемателя на съответния морски плаж. "
  4.В ал.7 след „до 2 на сто от" се добавя думите „активната плажна площ", а думата „ площта " се заличава.
  5. В ал.8 думите „обектите за бързо обслужване" се заменят със „заведенията за хранене" , а след „до 2 на сто от" се добавя думите „активната плажна площ" , а думата „площта" се заличава.


  § 2. В чл. 13 се създава ал. 8:
  „(8) Главният архитект на съответната община разрешава издаването или отказва издаването на разрешението по ал. 3 в 30-дневен срок от възникването на основанието за това.“
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  Параграф 2 да отпадне.
  Предложение от н.пр. Валери Симеонов, Христиан Митев и Георги Колев:
  В § 2 предложеният от вносителя текст става т. 2 и се създава т. 1:
  1. В чл.13 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Поставянето на преместваеми обекти и съоръжения на територията на морските плажове, включително ползваната допълнителна търговска площ по чл. 10, ал. 8, и на територията на националните курорти се разрешава от главния архитект на общината въз основа на схема. Схемата определя преместваемите обекти и съоръжения, допълнителната търговска площ и зоните по чл. 10, ал. 6. Схемата се изработва от общинската администрация за сметка на съответната община по искане на министъра на туризма, в което се посочва отдадения под наем или на концесия морски плаж, за който се отнася. При изработване на схемата се спазват изискванията на чл.5б-чл.57а от Закона за устройство на територията и на наредбата на общинския съвет по чл. 56, ал. 2 от същия закон, както и предвижданията на устройствените планове за изграждане на обектите на техническата инфраструктура. Одобряването на схемата, както и нейните изменения, се извършват със заповед на главния архитект на общината. "


  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  Създава се нов § 2а:
  § 2а. Член 10а се изменя така:
  „Чл. 10а. (1) Извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им могат да се обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани.
  (2) Местата по ал. 1 не се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. В тях се разрешава поставянето само на обекти по чл. 153, ал. 1, т. 5 от Закона за горите - архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма без търговско предназначение, като кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни табла, чешми, дървени огради, скари и други, които не представляват строителство по смисъла на Закона за горите и на Закона за устройство на територията.
  (3) Условията и редът за определяне на местата по ал. 1, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях, се определят с наредба на министъра на туризма, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите.“

  § 3. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Забранява се поставянето на плажни принадлежности и палатки, а също и преминаването, паркирането и престоят на пътни превозни средства, ремаркета и полуремаркета върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", освен в случаите на разрешено строителство по ал. 1.“
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Забраната за преминаване, паркиране и престой на пътни превозни средства, ремаркета и полуремаркета по ал. 2 не се отнася до случаите на извършване на аварийно-спасителна дейност на територията на морския плаж.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.

  Предложение от н.пр. Димитър Бойчев и група народни представители:
  В § 3, т. 1 относно новата ал. 2 думите „плажни принадлежности и“ се заличават.

  Предложение от н.пр. Валери Симеонов, Христиан Митев и Георги Колев:
  В § 3, в чл. 17а се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „плажни принадлежности" се заличават, а на тяхно място се поставя „чадъри, шезлонги, маси, столове, шатри", както и в думите „пътни превозни средства " думата „ пътни " се заличава.
  2. В § 3, чл.17а, ал. 3 думата „ пътни " се заличава.

  Предложение от н.пр. Христиан Митев:
  В § 3 в чл. 17а се създава ал. 4:
  „(4) Извън случаите по ал. 1 промяната на предназначението на поземлени имоти, за които в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл.6, ал.7 са отразени пясъчни дюни, и/или строителството в тях се разрешава само ако с проекта на подробния устройствен план и инвестиционния проект е предвидено тяхното опазване и съхраняване.“

  § 4. В чл. 22е се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Който в нарушение на закона ограничава правото на гражданите на свободен и безплатен достъп до морските плажове или определя такси за това, се наказва с глоба от 2000 до 4000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 3000 до 6000 лв. или имуществена санкция от 6000 до 12 000 лв.”
  2. Алинеи 3 - 6 се отменят.

  § 5. Член 23 се изменя така:
  „Чл. 23. (1) Който в нарушение на закона поставя заграждения, ограничаващи свободния пешеходен достъп до обектите по чл. 6, ал. 4 и 5, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 4000 до 8000 лв. или имуществена санкция от 6000 до 12 000 лв.”

  Предложение от н.пр. Валери Симеонов, Христиан Митев и Георги Колев:
  В § 5, в чл. 23, ал. 1 думата „пешеходен“ се заличава.

  § 6. Създава се чл. 23а:
  „Чл. 23а. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 15, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 2000 до 20 000 лв. или имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв.”

  § 7. Член 24 се изменя така:
  „Чл. 24. (1) Който наруши разпоредбата на чл. 10, ал. 4, т. 1, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 2000 до 6000 лв. или имуществена санкция от 6000 до 12 000 лв.”

  § 8. В чл. 24б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За неизпълнение на задължението по чл. 13, ал. 8 на главния архитект на общината се налага глоба от 1000 до 5000 лв.“
  2.Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  Параграф 8 се изменя така:
  § 8. Член 24б се изменя така:
  „Чл. 24б. (1) Който постави палатка, шатра, или паркира кемпер или каравана в чужд имот извън местата, определени по реда на чл. 10а, се наказва с глоба от 500 до 1000лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. Когато нарушението е извършено повторно наказанието е глоба от 1500 до 3000 лв.
  (2) Който устройва места за разполагане на палатки кемпери или каравани в нарушение на разпоредбите на чл. 10а се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 10000 до 20000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. Когато нарушението е извършено повторно наказанието е глоба от 6000 до 10000 лв. или имуществена санкция от 12000 до 60000 лв.

  Предложение от н.пр. Валери Симеонов, Христиан Митев и Георги Колев:
  Параграф 8 да отпадне.

  § 9. Член 25 се изменя така:
  „Чл. 25. (1) Който постави преместваем обект или съоръжение на територията на морския плаж в нарушение на чл. 10, ал. 4, т. 2 или чл. 13, ал. 3, ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 2000 до 6000 лв. или имуществена санкция от 6000 до 12 000 лв.”

  § 10. Създават се чл. 26 - 37:
  „Чл. 26. (1) Който постави преместваем обект или съоръжение на територията на неохраняем морски плаж или прилежащата му акватория,
  без да има право на това, се наказва глоба от 5000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 6000 до 12 000 лв. или имуществена санкция от 12 000 до 60 000 лв.
  Чл. 27. (1) Който в нарушение на чл. 10, ал. 6 не изпълни изискването за осигуряване на равностоен достъп до морето по отношение на зоната на активната плажна площ по чл. 10, ал. 4, т. 1 за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите, се наказва глоба от 1000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 2000 до 6000 лв. или имуществена санкция от 6000 до 12 000 лв.
  Чл. 28. Който в нарушение на чл. 10, ал. 6 не обозначи зоната на активната плажна площ по чл. 10, ал. 4, т. 1 за свободно разполагане на плажни принадлежности с указателна табела, се наказва с глоба от 500 лв. до 1000 лв. или с имуществена санкция от 700 до 1400 лв.
  Чл. 29. (1) Който наруши разпоредбата на чл. 10, ал. 7 или 8 се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 2000 до 6000 лв. или имуществена санкция от 4000 до 40 000 лв.
  Чл. 30. (1) Който в нарушение на закона постави преместваеми обекти и съоръжения върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.
  (2) Който в нарушение на закона постави плажни принадлежности или палатка върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 1000 до 3000 лв.
  (3) Който в нарушение на закона премине или спре пътно превозно средство за престой или за паркиране върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.
  (4) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 3000 до 6000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.
  (5) Когато нарушението по ал. 2 и 3 е извършено повторно, наказанието е глоба от 1000 до 3000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 31. (1) Който, без да има право на това, разполага плажни принадлежности, които предоставя възмездно на посетителите на морския плаж и/или обвързва предоставянето им на посетителите на морския плаж като добавка към продавана стока или услуга безвъзмездно или срещу привидна цена на друга стока или услуга, се наказва с глоба от 2000 до 6000 лв. или с имуществена санкция от 4000 до 20 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 5000 до 10 000 лв. или имуществена санкция от 10 000 до 40 000 лв.
  Чл. 32. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 22е, 24, 24а, чл. 24б, ал. 2, чл. 26, 27, 28 и 29 се съставят от длъжностни лица, определени от министъра на туризма.
  (2) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 24, 27, 28 и 29 се съставят от длъжностни лица, определени от областните управители, в случаите, в които областните управители са оправомощени от министъра на туризма.
  (3) Актовете за установяване на нарушения на чл. 10, ал. 2, т. 2, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 12 и чл. 17а, ал. 1, предложение първо се съставят от длъжностни лица, определени по реда на глава двадесет и трета от Закона за устройството на територията.
  (4) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 23, 23а, 25 и
  чл. 30, ал. 1, освен ако в закон е предвидено друго, се съставят от длъжностни лица от съответните общински администрации, определени от кмета на общината.
  (5) В случай че министърът на туризма е сезиран за наличието на нарушение по чл. 23, 25 и чл. 30, ал. 1 и не е започнато административно-наказателно производство по реда на ал. 4, актовете за установяване на нарушение се съставят от длъжностни лица, определени от министъра на туризма или от областните управители в случаите, в които областните управители са оправомощени от министъра на туризма.
  (6) Актовете за установяване на нарушения на чл. 10, ал. 2, т. 4 се съставят от длъжностни лица, определени по реда на глава шеста от Закона за подземните богатства.
  (7) Актовете за установяване на нарушения на чл. 10, ал. 2, т. 5 и
  чл. 11, ал. 2, т. 2 се съставят от длъжностни лица, определени по реда на глава дванадесета от Закона за водите.
  (8) Актовете за установяване на нарушения на чл. 10, ал. 2, т. 6 и
  чл. 11, ал. 2, т. 1 се съставят от длъжностни лица, определени по реда на глава шеста, раздел II от Закона за управление на отпадъците.
  (9) Актовете за установяване на нарушения на чл. 10, ал. 2, т. 7 и
  чл. 11, ал. 2, т. 3 се съставят от длъжностни лица, определени по реда на глава осма от Закона за защита на растенията.
  (10) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 31 се съставят от длъжностни лица, определени от областните управители.
  (11) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 30, ал. 2 и 3 се съставят от длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.
  Чл. 33. Наказателните постановления се издават:
  1. от министъра на туризма или оправомощени от него длъжностни лица - за установени нарушения по чл. 22е, 23, 24, 24а, чл. 24б, ал. 2, чл. 26, 27, 28, 29, чл. 30, ал. 1 и чл. 32, ал. 5;
  2. от областните управители или оправомощени от тях длъжностни лица - за установени нарушения по чл. 23, 24, чл. 24б, ал. 2, чл. 26, 27, 28, 29, и чл. 32, ал. 5 - в случаите, в които областните управители са оправомощени от министъра на туризма;
  3. от компетентните органи, определени по реда на глава двадесет и трета от Закона за устройството на територията - за установени нарушения на чл. 10, ал. 2, т. 2, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 12 и чл. 17а, ал. 1, предложение първо;
  4. от кмета на общината или оправомощени от него длъжностни лица - за установени нарушения на чл. 23а; наказателните постановления за нарушения по чл. 23, 25 и чл. 30, ал. 1 се издават от кмета на общината или оправомощени от него длъжностни лица, с изключение на случаите по чл. 32, ал. 5;
  5. от компетентните органи, определени по реда на глава шеста от Закона за подземните богатства - за установените нарушения на чл. 10, ал. 2, т. 4;
  6. от компетентните органи, определени по реда на глава дванадесета от Закона за водите - за установени нарушения на чл. 10, ал. 2, т. 5 и чл. 11, ал. 2, т. 2;
  7. от компетентните органи, определени по реда на глава шеста, раздел I от Закона за управление на отпадъците - за установени нарушения на чл. 10, ал. 2, т. 6 и чл. 11, ал. 2, т. 1;
  8. от компетентните органи, определени по реда на глава осма от Закона за защита на растенията - за установени нарушения на чл. 10, ал. 2, т. 7 и чл. 11, ал. 2, т. 3;
  9. от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи или оправомощени от тях лица - за установени нарушения на чл. 30, ал. 2 и 3.
  Чл. 34. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по този закон, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях компетентният орган или оправомощени от него длъжностни лица прилага принудителни административни мерки.
  Чл. 35. (1) За преустановяване на административните нарушения по чл. 22е, 24, 24а, 26, 27, 28, 29 и чл. 30, ал. 1, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях министърът на туризма или оправомощено от него лице:
  1. издава задължителни предписания за отстраняване на нарушението за сметка на нарушителя;
  2. издава задължителни предписания до нарушителя за отстраняване на плажните принадлежности, с чиято площ се нарушава процентното съотношение по чл. 10, ал. 4, т. 1; нарушителят изпълнява задължителното предписание по изречение първо за собствена сметка;
  3. издава задължителни предписания до нарушителя за отстраняване на преместваемите обекти по чл. 10, ал. 4, т. 2, с чиято площ се надвишава допустимата площ на преместваемите обекти и/или на допълнителната търговска площ от площта на морския плаж; нарушителят изпълнява задължителното предписание по изречение първо за собствена сметка;
  4. спира дейността на разположените от нарушителя преместваеми обекти по чл. 10, ал. 4, т. 2, както и достъпа до тях, включително чрез пломбиране и запечатване, до отстраняване на нарушението;
  5. отстранява нарушението за сметка на концесионера или наемателя.
  (2) За преустановяване на административните нарушения по чл. 30, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях кметът на общината или оправомощено от него лице издава задължителни предписания за отстраняване на нарушението за сметка на нарушителя.
  (3) Прилагането на принудителните административни мерки се извършва с мотивирана заповед на министъра на туризма, както и на кмета на общината в случаите по ал. 2 или на оправомощени от тях длъжностни лица.
  (4) Заповедта за прилагане на принудителни административни мерки подлежи на незабавно изпълнение.
  (5) Заповедта по ал. 3 може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) Обжалването на заповедта по ал. 3 не спира изпълнението й.
  Чл. 36. (1) За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения на чл. 10, ал. 2, т. 2, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 12 и чл. 17а, ал. 1, предложение първо се прилагат принудителни административни мерки, определени по вид, компетентни органи, които ги прилагат, и начин за тяхното прилагане със Закона за устройството на територията.
  (2) За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по чл. 10, ал. 2, т. 5 и чл. 11, ал. 2, т. 2 се прилагат принудителни административни мерки, определени по вид, компетентни органи, които ги прилагат, и начин за тяхното прилагане със Закона за водите.
  (3) За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по чл. 10, ал. 2, т. 6 и чл. 11, ал. 2, т. 1 се прилагат принудителни административни мерки, определени по вид, компетентни органи, които ги прилагат, и начин за тяхното прилагане със Закона за управление на отпадъците.
  Чл. 37. Установяването на нарушенията и издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“

  Предложение от н.пр. Димитър Бойчев и група народни представители:
  В § 10, чл. 30, ал. 2 се изменя така:
  „(2) На лице, което постави палатка върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, се налага с глоба от 500 до 1000 лв. или имуществена санкция от 1000 до 3000 лв.“
  Предложение от н.пр. Валери Симеонов, Христиан Митев и Георги Колев:

  В § 10, в чл. 30 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „плажни принадлежности“ се заменят с „чадъри, шезлонги, маси, столове, шатри.“
  2. В ал. 3 думата „пътно“ се заличава.

  Предложение от н.пр. Христиан Митев:
  В § 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Предложеният текст на чл. 26, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Който постави преместваем обект, съоръжение, огради, кемпери, каравани, заслони, шатри или палатки на територията на неохраняем морски плаж, морски плаж за природосъобразен туризъм или прилежащата им акватория, без да има право на това, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв.“
  2.В чл. 29 след думите „чл.10, ал.7 или 8” се добавя „ и чл.10а”.
  3.В чл. 30 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Който в нарушение на закона постави палатка, шатра, навес, заслон или друг вид съоръжение върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.“

  § 11. Параграф 1, т. 5, буква „б“ от допълнителните разпоредби се отменя.

  Предложение от н.пр. Валери Симеонов, Христиан Митев и Георги Колев:
  Параграф 11 се изменя така:
  § 11. В § 1 от допълнителните разпоредби, т. 7 се изменя така:
  „7. „ допълнителна търговска площ " е частта от морския плаж около преместваеми обекти на заведения за хранене по чл. 10, ал. 4, т. 2, на която се допуска поставяне на преместваеми подиуми за разполагане на маси и столове за консумация, както и на устройства за защита от пряко слънчево греене ~ тенти и чадъри не по-високи от преместваемия обект ".


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  Наименованието на раздел „Заключителна разпоредба“ се променя на „Преходни и заключителни разпоредби“ и се създава нов § 11а:
  §11а. Наредбите по чл. 10а, ал. 3 и по чл. 21, ал. 1, т. 7 се издават в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

  Предложение от н.пр. Христиан Митев:
  Създават се преходни и заключителни разпоредби с нови § 11а и 11б:
  §11а. Спира се прилагането на подробни устройствени планове, предвиждащи застрояване в поземлени имоти в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", за които в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл.6, ал.7 са отразени пясъчни дюни и е предвидено нарушаването им, освен в случаите по чл. 17а.
  § 11б. Установяването на наличието на пясъчни дюни - не включени в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл.6, ал.7, се осъществява от комисия, назначена от министъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството. В състава на комисията се включват специалисти с минимален трудов стаж по специалността от 10 години - специалист по почвознание (морфология на почвените ресурси), специалист геолог, специалист по геодезия и картография, специалист по ботаника, специалист по хидрология, специалист по метеорология и др., които не са участвали в дейности, отнасящи се към Закона за биологичното разнообразие.“

  Предложение от н.пр. Гергана Стефанова, Пламен Христов и Боряна Георгиева:
  Създават се преходни и заключителни разпоредби с нов § 11а:
  § 11а. В Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 3 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр. 77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 98, ал. 2 се отменя.
  2. В Приложение № 3 към § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби след текста „НР 14 "Токсични за околната среда": отпадъци, които представляват или могат да представляват непосредствени или проявяващи се след време рискове за един или повече компоненти на околната среда." се добавя „Отпадъци, които отговарят на някое от следните условия, се класифицират като опасни със свойство HP 14:
  1.1. Отпадъци, които съдържат вещество, класифицирано като
  озоноразрушаващо с код на предупреждение за опасност Н420 в съответствие
  с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16
  декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на
  вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и
  1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB L 353,
  31.12.2008 г., стр. 1), наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 1272/2008, като
  концентрацията на това вещество е равна или по-висока от пределната
  концентрация от 0,1 %.
  [с(Н420)>0,1 %]
  1.2. Отпадъци, които съдържат едно или повече вещества, класифицирани
  като представляващи остра опасност за водната среда с код на
  предупреждение за опасност Н400 в съответствие с Регламент (ЕО)
  № 1272/2008, като концентрацията на тези вещества е равна или по-висока от
  пределната концентрация от 25 %. За такива вещества се прилага гранична
  стойност от 0,1 %.
  Щ с (Н400) > 25 %]
  1.3. Отпадъци, които съдържат едно или повече вещества, класифицирани
  като представляващи хронична опасност за водната среда от категории 1, 2
  или 3 с код на предупреждение за опасност Н410, Н411 или Н412 в
  съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, като сборът от всички
  концентрации на всички вещества, класифицирани като представляващи
  хронична опасност за водната среда от категория 1 (Н410), умножен по 100 и
  прибавен към сбора от концентрациите на всички вещества, класифицирани
  като представляващи хронична опасност за водната среда от категория 2
  (Н411), умножен по 10 и прибавен към сбора от концентрациите на всички
  вещества, представляващи хронична опасност за водната среда от категория 3
  (Н412), е равен или по-висок от пределната концентрация от 25 %. За вещества, класифицирани като Н410, се прилага гранична стойност от 0,1 %, а за вещества, класифицирани като Н411 или Н412, се прилага граничната стойност от 1 %.
  [100 х Ес (Н410) + 10 х Ес (Н411) + Ес (Н412) > 25 %]
  1.4. Отпадъци, които съдържат едно или повече вещества, класифицирани като представляващи хронична опасност за водната среда от категории 1, 2, 3 или 4 с код(ове)на предупреждение за опасност Н410, Н411, Н412 или Н413 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, като сборът на концентрациите на всички вещества, класифицирани като представляващи хронична опасност за водната среда, е равен или по-висок от пределната концентрация от 25 %. За вещества, класифицирани като Н410, се прилага гранична стойност от 0,1 %, а за вещества, класифицирани като Н411, Н412 или Н413, се прилага граничната стойност от 1 %.
  [Е с Н410 + Е с Н411 +Е с Н412 + Е с Н413 > 25 %] където: Е = сбор, а с = концентрации на веществата."
  3. Текстът в забележката под таблица 9 „Присъждането HP 14 за опасно свойство се извършва въз основа на критериите, определени в приложение VI към Директива 67/548/ЕО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества." се заличава.

  § 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  Предложение от н.пр. Валери Симеонов, Христиан Митев и Георги Колев:
  В § 12 накрая се добавя „с изключение на § 2, т. 1, който влиза в сила от 1 януари 2020 г.“
  Форма за търсене
  Ключова дума