Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
21/05/2019 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 902-01-7, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 11април,2019 г.
  Р А Б О Т Е Н Д О К Л А Д
  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ
  /с предложенията, внесени от народни представители в срока по
  чл. 83, ал. 1 от ПОДНС – 20 май, 2019 г./

  Проект
  Закон
  за изменение и допълнение на
  Закона за местното самоуправление и местната администрация
  (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. бр. 15 от 15.02.2013 г., бр. 1, 19 и 53 от 2014 г., бр. 39, 43 и 51 от 2016 г., бр. 9, 99 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 21, 24 и 47 от 2018 г.)

  § 1. В чл. 21, ал. 1 т. 6 се изменя така:
  „6. приема и изменя годишния бюджет на общината, включително показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите и кметствата, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;“.

  § 2. В чл. 44, ал. 1 т. 5 се изменя така:
  „5. организира изпълнението на общинския бюджет, включително своевременното изпълнение на утвърдените от общинския съвет показатели по чл. 52, ал. 2 за районите и кметствата.“

  § 3. В чл. 52 се създават нови ал. 2 и 3:
  „(2) Общинският съвет по предложение на кмета на общината утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите и кметствата в рамките на приетия бюджет на общината по ал. 1.
  (3) Когато се финансират обекти на територията на кметствата и възложител е кметът на общината, кметовете на кметства или оправомощени от тях длъжностни лица се включват в съставите на комисиите по чл. 103 от Закона за обществените поръчки, упълномощават се от възложителя да участват в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите, както и да го представляват при съставянето на актове и протоколи по време на строителството съгласно Закона за устройство на територията и нормативните актове по прилагането му.“

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В чл. 52, в новата ал. 2 се създава изречение второ: „Не по-малко от половината от общата сума за капиталови разходи се разпределя по районите, кметствата и населените места по обективни критерии и показатели, определени от общинския съвет.“

  Предложение от н.пр. Спас Панчев и Александър Сабанов:
  Създават се преходни и заключителни разпоредби с § 4 и 5:
  § 4. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България в чл. 16, т. 1 числото „350“ се заменя с „250“.
  § 5. (1) Населените места, които към деня на обнародването на указа на президента на републиката за насрочване на избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, придобиват статут на кметство и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове.
  (2) Кметските наместници в населените места, които към деня на влизането в сила на този закон отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, продължават да изпълняват правомощията си до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство.
  (3) При предсрочно прекратяване на пълномощията на кметски наместник по ал. 2 кметът на общината може да назначи нов кметски наместник.
  Форма за търсене
  Ключова дума