Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
06/06/2019 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 април 2019 г., № 902-02-13, внесен от Министерски съвет на 16. 05. 2019 г.
  Д О К Л А Д  На редовно заседание, проведено на 6 юни 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерски съвет на 16.05.2019 г.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-жа Деница Николова - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
  Меморандумът за разбирателство между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.е подписан 1 септември 2015 г. Подписаното споразумение между МРРБ и МБВР е в изпълнение на подписания меморандум. Проектът на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги е одобрен с Протокол № 13 от заседанието на Министерския съвет на 27 март 2019 г., като министърът на регионалното развитие и благоустройството е упълномощен да води преговори и да го подпише при условие за последваща ратификация. Споразумението е подписано на 8 април 2019 г. след съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет.
  Целта на настоящия законопроект е да се осигури основа за сътрудничество с Международната банка за възстановяване и развитие чрез възмездна консултантска помощ в областта на регионалната политика за новия програмен период с продължителност до края на декември 2020 г. и подготовка чрез намиране на добри и работещи решения, за следващия програмен период 2021-2027 г.
  Резултатите от изпълнението на споразумението ще допринесат и за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012-2022 г., както и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021-2030 г.
  В хода на проведената дискусия, г-жа Деница Николова отговори на поставените въпроси и народните представители се обединиха около необходимостта от предложения проект на Споразумението.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 5 гласа –“въздържал се”, предлага на Народното събрание, Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерски съвет на 16.05.2019 г., да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:

  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума