Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
26/06/2019 второ гласуване

  Указ № 149 на Президента на Република България, постъпил на 25. 06. 2019 г., за връщане за ново обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приет от Народното събрание на 13 юни 2019 г. и мотивите към указа
  Д О К Л А Д


  На свое заседание, проведено на 26 юни 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Указ № 149 на Президента на Република България, постъпил на 25. 06. 2019 г., за връщане за ново обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приет от Народното събрание на 13 юни 2019 г. и мотивите към указа.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Емилия Друмева – секретар по правни въпроси в администрацията на Президента на Република България, г-н Валентин Йовев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и представители на граждански организации.
  Г-жа Емилия Друмева представи пред комисията Указа на Президента на Република България и мотивите към него.
  На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България президентът връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на § 2 и 9 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приет на 13 юни 2019 г.
  В мотивите си президентът заявява, че не се противопоставя на опита да бъдат въведени правила, нормативи и стандарти, както изрично повелява чл. 55 от Конституцията, прокламиращ основното право на здравословна и благоприятна околна среда.
  Според президента обаче, режимът за „диво къмпингуване“ става по-рестриктивен, като се въвеждат значителни ограничения в сравнение с досегашния ред. Тази промяна е предложена между двете гласувания на законопроекта, без обществено обсъждане, което оставя без отговор редица въпроси. Президентът подчертава, че ограниченията за „диво къмпингуване“ по Черноморието са вече в закона, а местата, където ще може да се къмпингува, не са определени. Не са определени и условията за ползване и престой в тези места, т.е. няма ги стандартите и нормативите, които са изрично предвидена в Конституцията гаранция за осъществяването на основното право на чиста околна среда.
  Освен рестриктивни правила, според мотивите на президента с промените в закона се въвеждат и строги санкции за тяхното нарушаване. При липсата на яснота за капацитета на местата, разрешени за разполагане на палатки, кемпери или каравани, не може категорично да се твърди, че е намерена най-щадящата мярка за постигане на желания резултат - опазването и възпроизводството на околната среда. Налага се извод за несъразмерност между строгите санкции към гражданите и липсата на строгост към дължимата грижа от страна на държавата.
  Представителите на присъстващите граждански организации изразиха подкрепа на ветото на президента.
  В хода на дискусията само от народните представители от БСП бе изразена позиция в подкрепа на ветото на президента за да може да продължи дискусията по оспорените текстове. Останалите народни представители, които взеха отношение, изразиха несъгласие с мотивите на президента и обърнаха внимание, че от страна на неправителствените организации се представя невярна информация за съдържанието на закона.
  Подчертано бе, че приетият закон не ограничава права, а създава допълнително такива, като предоставя възможност за удовлетворяване на исканията им за регламентиране на свободно къмпингуване извън съществуващите категоризирани къмпинги, но при определени правила, условия и ред, като те ще имат възможност да участват в създаването на подзаконовата нормативна уредба.
  Изложени бяха становища, че няма как новият режим да се явява по-рестриктивен от съществуващия до сега ред, тъй като ред и правила за свободно къмпингуване до момента не са създадени, а има редица законови разпоредби в действащото законодателство, които не позволяват дейности от подобен характер.
  По отношение на санкциите изрично бе обърнато внимание, че приетия закон предвижда тези разпоредби да влязат в сила в едногодишен срок след влизането в сила на наредбата, с която ще се определят условията и реда за определяне на места за свободно къмпингуване, като в този едногодишен срок ще могат да се реализират и процедурите за определяне на места за разполагане на палатки, кемпери и каравани.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление – с 13 гласа - “за”, 6 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме повторно Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приет на 13 юни 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума