Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
02/07/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д  На извънредно заседание, проведено на 2 юли 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерски съвет на 24.06.2019 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма и г-жа Екатерина Дацова – директор на дирекция „Управление на морските плажове“ в Министерството на туризма.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-жа Ангелкова.
  Със законопроектът се цели създаването на цялостна уредба на концесиите за морските плажове, като материята бъде включена в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, по аналогия със специфичната уредба в Закона за водите и в Закона за подземните богатства.
  С транспонирането на Директива 2014/23/ЕС в българското законодателство чрез Закона за концесиите, законодателят е приравнил режима на концесиите без трансграничен интерес с концесиите с трансграничен интерес, чиято прогнозна стойност е над 5 548 000 евро. Концесиите за морските плажове не биха могли да достигнат до такава сума. Поради това се предлага концесиите да се отдават и контролират по улеснени правила и при гъвкаво национално законодателство.
  Със законопроекта се предлагат промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, засягащи възлагането на концесия на морски плажове, които се доближават максимално до правилата, разписани в Закона за концесиите, но съобразени със специфичните задължителни дейности по морските плажове и предоставянето на допълнителни услуги.
  Регламентира се и дейността по контрола по начин, който позволява ефективност при отчитането на изпълнението на изискванията. За неуредените въпроси, свързани със стратегическото развитие и планиране на концесиите за услуга на морски плаж, финансирането на дейността и Националния концесионен регистър, както и за обжалването на решенията на концедента, се предвижда да се прилага Законът за концесиите.
  С предложените промени се цели и преодоляване на законодателната празнота и уреждане на преходните периоди, в които е прието решение за откриване на процедура по реда на отменената глава втора „а” от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие за възлагане на концесии за морски плажове до влизането в сила на този закон.  В хода на дискусията от страна на изказалите се народни представители бе изразена принципна подкрепа за законопроекта, като същевременно бяха поставени и редица въпроси, на които отговориха представителите на Министерството на туризма.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - с 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 3 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Александър Ненков
  Форма за търсене
  Ключова дума