Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/09/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 954 – 01 – 58, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители
  Д О К Л А Д  На редовно заседание, проведено на 12 септември 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 954 – 01 – 58, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 31. 07. 2019 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Националното сдружение на общините в Република България.
  От името на вносителя законопроекта бе представен от г-н Християн Митев.
  Законопроектът е изготвен с цел да се засили личната отговорност на кметовете в отношението към гражданите. Промяната е продиктувана от наблюдаваното в ежедневната практика недобросъвестно поведение от страна на много кметове, които изолират гражданите, неглижират техните проблеми, не взимат под внимание мнението и желанията на обществените групи и по никакъв начин не осъществяват пряк контакт с тях. Подобни примери не са само изолирани и единични явления, а по-скоро се превръщат в практика и манталитет на местната власт по принцип. Подобно отношение от страна на администрацията е недопустимо в условията на правовата държава и демократичното управление, което налага въвеждането на задължения за приемането и изслушването на гражданите.
  Проектът предвижда и създаването на Глава „Административно-наказателни разпоредби“, продиктувано от необходимостта да се гарантира стриктно спазване на задълженията, които законът възлага на кметовете, както и налагане на санкции при тяхното нарушаване или неизпълнение.
  Според вносителите с предложените промени ще се постигне в по-голяма степен публичност и прозрачност при вземане на решения, участие на гражданите в управлението и създаване на активни местни общности, които да определят местните политики и насоките на развитие.
  Националното сдружение на общините не подкрепя законопроекта. В становището, изразено и по време на заседанието на комисията, се изказа несъгласие с предложените промени, като бе обърнато внимание, че в практиката на редица общини има не само приемни дни, но и по-добри и разнообразни примери на взаимодействие с гражданите, от предложените с промените в закона. Не се споделят и предложените административно-наказателни разпоредби и прекомерността на санкциите.
  В хода на дискусията преобладаващата част от изказалите се народни представители подкрепиха становището на общините. В изразените позиции бе обърнато внимание, че се подкрепя логиката на вносителите за приемни дни за срещи с граждани, но те могат да намерят регламентация в правилника за организацията и дейността на общинския съвет и в устройствения правилник на общинската администрация. По отношение на санкциите бе обърнато внимание, че по принцип санкции за неизпълнение на определени задължения могат да се предвидят, но следва да се намери по-удачна формулировка и евентуално да се потърси по-подходящо систематично място в друг нормативен акт.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - с 1 глас - “за”, 6 гласа - “против” и 7 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 954 – 01 – 58, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума