Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
25/09/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 954 – 01 – 71, внесен от Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Красимир Ципов и Танер Али
  Д О К Л А Д


  На извънредно заседание, проведено на 25 септември 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 954 – 01 – 71, внесен от Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Красимир Ципов и Танер Али на 18. 09. 2019 г.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител Искрен Веселинов.
  Целта на предлаганите промени е да се създаде правна възможност за назначаване на кметски наместници, в които няма да се произведат избори за кметове на кметства на предстоящите избори за общински съветници и кметове и е в отговор на въпроси и предложения, постъпили в комисията от редица общини в страната и от Националното сдружение на общините.
  С последните промени в Закона за административно-териториалното устройство на Република България бе прието, че за създаване на кметство е необходимо населеното място, или населените места, включени в състава на кметството, да имат население над 350 души. Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс избори за кметове на кметства се произвеждат само в кметствата, които към датата на обнародване на указа на президента за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
  На последните избори, преди предстоящите, изискванията за население в кметствата бяха над сто души и в тези населени места бяха произведени избори за кметове на кметства. Съобразно новите изисквания в голям брой населени места не само, че няма да се произведат избори за кметове на кметства, но в тях няма да могат да се назначат и кметски наместници, тъй като съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация кметски наместници могат да се назначават в населени места, които не са административен център на кметство. Съществуващите към момента кметства, в които няма да се произведат избори за кметове на кметства не мога да бъдат закрити, тъй като закона изисква това да стане чрез допитване до населението, а това е тромава и практически трудно реализуема процедура.
  С предлаганите промени се дава възможност в тези населени места, които ще продължат да имат статут на кметство, но в тях няма да се произведат избори за кметове на кметства, да могат да се назначат кметски наместници в съответствие с утвърдената от общинския съвет структура и обща численост на администрацията – т.е. общинския съвет е органа, който ще определи в кои населени места могат да се назначават кметски наместници. С оглед осигуряване на приемственост и по аналогия с други разпоредби на закона е предвидено кметовете на кметства в тези населени места след изтичане на мандата им да изпълняват временно функциите на кметски наместници до освобождаването им от новоизбрания кмет на общината.
  В комисията е постъпило становище от Националното сдружение на общините в Република България в което е изразена подкрепа за законопроекта.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - с 12 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 954 – 01 – 71, внесен от Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Красимир Ципов и Танер Али, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума