Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
22/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора, № 954-01-62, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 21 ноември 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора, № 954-01-62, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 05.09.2019 г.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Искрен Веселинов.
  Законопроектът урежда обществените отношения, свързани с правата и интересите на възрастните хора с цел осигуряване на подходящи, справедливи и достъпни услуги, чрез които да се даде възможност на възрастните хора да продължат да живеят смислено и ползотворно в общество, което ги признава за важен източник на знание, мъдрост и опит.
  В демографски план застаряването на населението е необратим процес и затова отговорът на това предизвикателство трябва да бъде насочен към прилагане и развитие на интегрирана политика за мобилизиране и пълноценно използване на възможностите на наличните човешки ресурси.
  Нарастващият брой и дял на хората на и над 65 г. и поставя сериозни предизвикателства пред социално-осигурителната система, системата за социално подпомагане, здравеопазването и образованието. Според Координационната група на Европейската комисия за активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве, това е процес, при който възможностите за здравни грижи, участие и сигурност се оптимизират, за да се подобри качеството на живот на хората в процес на остаряване.
  Възрастните хора имат присъщо право на живот, на достойнство и на почтено отношение, които трябва да бъдат гарантирани и защитени от закона.
  Законопроектът е структуриран в три основни части: права на възрастните хора, задължения за гарантиране защита направата на възрастните хора и контрол и административно-наказателна отговорност. Чрез проекта на Закон за защита на правата и интересите на възрастните хора се създава правна уредба за изграждане на национални и местни съвети на възрастните хора, които да участват в разработването на решения на проблемите, пред които са изправени, както и да бъдат привличани към активното изслушване и консултиране, което да доведе до промени.
  Предвид нарастващата продължителност на живота, този проектозакон си поставя за цел възрастните хора да имат възможност и да избират да остават на пазара на труда, не само до определената със закон възраст за пенсиониране, а и след това, ако имат такова желание.
  В хода на проведената дискусия, г-н Искрен Веселинов отговори на поставените въпроси от народните представители.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 8 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 8 гласа –“въздържал се”, предлага на Народното събрание, Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора № 954-01-62, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума