Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
22/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за възрастните хора, № 954 – 01 – 73, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 21 ноември 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за възрастните хора, № 954 – 01 – 73, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 18. 09. 2019 г.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-н Николай Иванов.
  Законопроектът има за цел да уреди провеждането на държавната политика в подкрепа на възрастните хора и да им гарантира условия за пълноценен и активен живот и участие във всички сфери на обществения живот, да гарантира интересите на възрастните хора и да осигурява подходяща икономическа, социална и институционална среда за превенция и недопускане на социално изключване и за разширяване и подобряване на формите и условията за достъп на възрастните хора до обществените ресурси.
  Друга цел на законопроекта е държавата да гарантира свободата на възрастните хора да се сдружават, свободно да образуват организации за защита и провеждане на техните интереси и сами да определят условията за встъпване, участие и излизане от тях.
  Чрез законопроекта се определят органите на централно и местно ниво и механизмите за провеждане на политиката за възрастните хора. Подкрепата на възрастните хора се реализира чрез:
  - разработване и реализиране на програми и мерки за пълноценен и активен живот на възрастните хора в сферата на социалното включване, социалното и културно сближаване, здравеопазването, образованието и обучението;
  - грижа за възрастни хора в приемно семейство;
  - насърчителни мерки за възрастните хора. които имат временен характер и целят ускорено постигане на равни възможности на възрастните хора в специфични сфери на обществения живот и които се прилагат с цел премахване на пречките за балансирано представителство на възрастните хора във всички сфери на обществения живот.
  Със законопроекта се урежда и финансово обезпечаване на политиката за подкрепа на възрастните хора чрез създаване на Фонд „Подкрепа на възрастните хора" към министъра на труда и социалната политика и принципи и условия за функционирането му. Регламентира се набирането на средства по фонд „Подкрепа на възрастните хора“ и се урежда контролът и наблюдението по изпълнение на политиката за възрастните хора.
  В хода на дискусията част от изказалите се народни представители обърнаха внимание, че значителна част от предлаганите мерки, свързани с грижата и подпомагането на възрастните хора са уредени в различни разпоредби от действащото законодателство и при необходимост някой от тях биха могли да се допълнят, без да е необходимо да се приема отделен закон.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - със 7 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 9 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за възрастните хора, № 954 – 01 – 73, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума