Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
13/12/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-89, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-91, внесен от Валери Симеонов и група народни представители
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 12 декември 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-89, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 14. 12. 2018 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-91, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 20. 12. 2018 г.
  От името на вносителите първият законопроект бе представен от г-н Искрен Веселинов. Той обърна внимание на причините предизвикали предложената промяна. Предложеното изменение на Закона за местните данъци и такси е породено от въведената с промените в закона нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т., а именно данъкът да се определя по формула включваща два компонента: имуществен и екологичен. Той осигурява облекчение на собствениците на автомобили с категория „Евро 4" и по-високи, и утежнение за собствениците на автомобили, които не съответстват на екологична категория или съответстват на такава, по-ниска от „Евро 4". Допълнително утежнение за собствениците на автомобили с по-ниска екологична категория или липсваща такава допринесе и премахването на данъчни облекчения за превозните средства с действащо катализаторно устройство. Идеята на тази промяна беше основана на принципа „замърсителя плаща" или въвеждане на данъчни облекчения за собствениците на автомобили, които съответстват на високите екологични стандарти и утежнения за тези които не съответстват на такива и замърсяват околната среда повече.
  Предложената с този законопроект промяна засяга именно тези собственици на автомобили с по-ниска екологична категория или липсваща такава, чиито данък ще бъде увеличен драстично с въведения екологичен компонент и премахването на досегашните данъчни облекчения за наличие на катализаторно устройство, а това са над 50% от превозните средства на възраст над 15 г., които по официални данни са над 70% от всички регистрирани превозни средства. Предложението се конкретизира с намаляване на коригиращия коефициент при определяне на екологичния компонент за автомобили с екологични категории Евро 1, 2 и 3, и тези без наличието на такава. Една голяма част от собствениците на автомобили засегнати от предложените промени, а именно собствениците на по-стари автомобили, са граждани, чието социално положение и доходите които получават, не им позволяват закупуването на по-нови и отговарящи на съвременните екологични критерии автомобили. Именно за това целта на изменението на законопроекта е да направи сравнително по поносимо и приемливо данъчното утежнение породено от въвеждането на екологичния компонент, като се намаляват ставките на неговия коригиращ коефициент, за собствениците на автомобили с ниска екологична категория или липсваща такава.
  Втората част от законопроекта предлага намаление с 50% на данъка върху ППС с допустима маса до 3.5т ползващи автомобилни газови уредби (АГУ). Доказан факт, е че тези автомобили не замърсяват околната среда или замърсяват в най-малка степен. Именно заради това не е правомерно налагането на нова компонента от „екологичен коефициент" за тези ППС. Не е обоснован и довода, че собственици на такива ППС могат да монтират АГУ, но да не го използват. Икономическата логика в 99% от случаите показва, че монтираните АГУ се ползват с оглед на по икономически изгодното гориво. От друга страна контрола върху ползвателите на АГУ е изключително строг и задълбочен, като всяка една уредба преминава прегледи и задължително е придружена от паспорт.
  Законопроектът, внесен от Валери Симеонов и група народни представители бе представен от г-н Георги Колев. Той подчерта, че предложения законопроект се отнася до начина на определяне на годишния данък върху пътните превозни средства. Прави се уточнение, че имущественият компонент на данъка се определя от мощността на двигателя с вътрешно горене. При хибридните автомобили мощността на задвижващия агрегат е сбор от мощността на двигателя с вътрешно горене и на електродвигателя, като в този случай собствениците на такива автомобили са ощетени защото за данъчни цели се отчита тази обща мощност на двата агрегата и те заплащат незаслужено по-висок данък включително и върху мощността на екологичния електродвигател.
  Предлага се наличието на съответната екологична категория да се установява с документ издаден при извършен начален или периодичен годишен технически преглед, при който е извършено замерване съгласно изискванията на Наредбата за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. Съгласно действащата разпоредба тази категоризация се определя чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на автомобила с определената от производителя екологична категория. С течение на времето и експлоатацията на пътното превозно средство първоначалните показатели се променят - поставят се или се премахват газови уредби, катализатори и чипове за повишаване на мощността на двигателя, които променят екологичната категория без това да може да се отрази и установи от първоначално издадения документ.
  Според вносителите единствения правилен начин за доказване на актуалната екологична категория на пътното превозно средство е чрез документ издаден при извършен начален или периодичен годишен технически преглед, при който е извършено замерване съгласно изискванията на Наредбата за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. По този начин ще се постигне пропорционално и справедливо определяне на данъка върху превозните средства при съобразяване на действителното състояние на автомобила и коректно провеждане на принципа „Замърсителя плаща", без да се засягат автомобили, които не замърсяват в значителна степен атмосферния въздух.


  В комисията са постъпили становища от Министерството на финансите и от Националното сдружение на общините, в които са изложени съображения не подкрепящи и двата законопроекта.
  В изказванията си част от народните представители изразиха съгласие с предложението за намаляване на данъка за автомобилите с газови уредби, но обърнаха внимание, че трябва да се направят и някои допълнителни уточнения, които е целесъобразно да бъдат обект на отделна законодателна инициатива, за да могат да бъдат обсъдени през следващата година и след приемането им да се прилагат от 2021 г. По този начин и общините ще могат да направят своите разчети за следващите бюджети.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление:
  - с 2 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 10 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-89, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване;
  - с 2 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 10 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-91, внесен от Валери Симеонов и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума