Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
14/05/2020 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за Българския Червен кръст, № 054 – 01 - 20, внесен от Александър Ненков и Искрен Веселинов
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 14 май 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за допълнение на Закона за Българския Червен кръст, № 054 – 01 - 20, внесен от Александър Ненков и Искрен Веселинов на 09.03.2020 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Дирекция “Държавна собственост“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Александър Ненков.
  Съгласно Закона за Българския Червен кръст БЧК е единствената национална организация на Червения кръст на територията на Република България. Той е част от международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.
  Българския Червен кръст е автономна организация, която подпомага държавата в хуманитарната област, в подготовката за действия при военно положение, военни конфликти и бедствия, за опазване и укрепване здравето на населението и за възпитанието му в дух на висока нравственост, милосърдие и благотворителност, както и при приемането, съхраняването и разпределянето на предоставената от чужди държави, организации и граждани помощ с хуманитарни, в т. ч. екологични и културно-просветни цели.
  Разпоредбите на действащия закон изискват БЧК да се подпомага от държавата. Държавните институции, търговските дружества и гражданите са длъжни да подпомагат БЧК при изпълнение на неговите задачи.
  С проекта на Закон за допълнение на ЗБЧК се регламентира правна възможност върху имоти - публична или частна държавна собственост, с изключение на имотите -изключителна държавна собственост, да може да се учредява безвъзмездно право на строеж в полза на БЧК за трайно задоволяване на обществени потребности, предвид осъществяваните от него дейности с обществено-полезна насоченост и значимост. Предложената нормативна уредба в чл. 5а е в съответствие със Закона за държавната собственост и законодателството в областта на държавните помощи.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от предложеното допълнение в закона.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, със 17 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за допълнение на Закона за Българския Червен кръст, № 054 – 01 - 20, внесен от Александър Ненков и Искрен Веселинов, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума