Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
09/09/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 002-01-30, внесен от Министерски съвет.
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 9 септември 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 002-01-30, внесен от Министерски съвет на 23. 07. 2020 г.
  От името на вносителя законопроекта бе представен от г-жа Петя Тянкова – началник на кабинета на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи, която постави акцент върху основните промени в закона.
  Законопроектът предвижда при маловажен случай на нарушение от физическо лице или неизпълнение на задължение от едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община, наказващият орган да не налага наказание на нарушителя, а да го предупреждава писмено, че при извършване на друго административно нарушение от същия вид, представляващо маловажен случай, в едногодишен срок от влизане в сила на предупреждението, за това друго нарушение ще му бъде наложено административно наказание. С предлаганите промени предупреждението към нарушителя ще може да бъде отправяно само в писмена форма. Предвижда се предупреждението да подлежи на обжалване и протест, както и възможност производството, приключило с предупреждение, да подлежи на възобновяване.
  Предлага се уредба на приспадането на времето, през което за същото нарушение наказаното лице е било лишено по административен ред или фактически от възможността да упражнява определена професия или дейност, при изпълнение на наказанието временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.
  Урежда се териториалната компетентност на наказващите органи при нарушения, извършени в киберпространството.
  Допълва се уредбата относно случаите, в които лице с правомощие на актосъставител не следва да съставя акт за установяване на административно нарушение и относно отвода на наказващия орган, с ясни правила относно компетентния орган да състави акт за установяване на административно нарушение и да издаде наказателно постановление и сроковете, и реда, по които е необходимо наказващият орган да се отведе.
  Предлага се осъвременяване и допълване на уредбата на резолюцията за прекратяване на административнонаказателното производство чрез изчерпателно посочване на основанията за прекратяване на производството, съдържанието на мотивираната резолюция, случаите, в които може да се оспорва, и реда за оспорването й, както и правомощията на наказващия орган при отмяна на резолюцията от съда.
  Регламентира се задължението на наказващия орган да изложи мотиви по отношение на вида и размера на наложената административна санкция. Регламентира се и споразумението в общия административен закон, като се очаква това да допринесе да се ускори административнонаказателното производство, да се облекчи и ускори процедурата по събиране на държавните вземания със санкционен произход, да се облекчи процесът на доказване за наказващия орган и да се разтовари съдебната система от твърде големия брой дела от административнонаказателен характер.
  Предлага се удължаване на срокът за депозиране на възражение срещу съставения акт за установяване на административно нарушение от три на седем дни, както и този за оспорване на наказателните постановления и другите подлежащи на оспорване актове на наказващия орган - от седем на четиринадесет дни, с оглед да се даде възможност на гражданите да организират ефективно защитата си.
  Предвижда се осъвременяване на уредбата на съдебния контрол върху законосъобразността на санкционните актове на администрацията чрез изрична уредба на правомощията на районния съд в производството по ЗАНН и регламентация на съкратено съдебно производство. Предлага се и осъвременяване на института на възобновяване на административнонаказателното производство чрез прецизиране на подлежащите на възобновяване актове, разширяване на кръга лица, които могат да искат възобновяване на производството, допълване и прецизиране на основанията за възобновяване и сроковете за това, както и уредба на правомощията на административния съд в производството по възобновяване.
  Предвидена е уредба на правните последици при преобразуване на юридическо лице в хода на административнонаказателното производство, образувано срещу това лице в случаите, когато е допуснало неизпълнение на задължение към държавата или община.
  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 8 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 002-01-30, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума