Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
21/10/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 21 октомври 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49, внесен от Министерски съвет на 12 октомври 2020 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
  От името на вносителя законопроекта бе представен от г-н Валентин Йовев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Той подчерта, че законопроекта е изготвен в изпълнение на няколко решения на Министерски съвет, свързани с подобряването на административното обслужване и намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса, както и прецизирането и усъвършенстването на процеса, свързан с предоставянето на административни услуги по реда на ЗУТ.
  Предвидено е приемането на наредба от Министерския съвет, която да определи общите правила за организацията на административното обслужване по ЗУТ и да утвърди образци на документи за всички административни услуги, извършвани при условията и по реда на този закон. Целта е намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, като се уеднакви броят и видът на изискващите се документи за една и съща услуга, видът и съдържанието на заявленията за предоставяне на административни услуги и осигуряването на различни възможности за подаване на заявленията за извършване на услугите и получаване на готовите документи, в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс.
  С предложените изменения се урежда създаването на Единен публичен регистър по устройство на територията на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предвидено е, че условията и редът за публикуване и за поддържане в актуален вид на информацията в Единния публичен регистър по устройство на територията се определят с наредба на Министерския съвет. Единният публичен регистър по устройство на територията следва да обединява в себе си всички регистри, водени от МРРБ, ДНСК, областните администрации, общинските администрации и администрациите на районите в градовете с районно делене. С помощта на регистъра ще се осигури достъп до информация и документация, необходима за извършване на съответна административна услуга, т.е. ще се създадат условия за осъществяване на вътрешни административни услуги, с което значително ще се облекчат както гражданите и бизнесът, така и самата администрация. Регистърът ще бъде интегриран с Портала за отворени данни и Портала за пространствени данни. До регистъра ще се дадат ограничени права за ползване до отделни слоеве информация, без възможност за промени от гражданите.
  Законопроектът предвижда административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции, и органите на съдебна власт установяват служебно за нуждите на съответното производство всички обстоятелства, вписани в регистъра, въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от заявителя, молителя или жалбоподателя.
  Предвижда се административният орган, пред който е подадено заявление за издаване на индивидуален административен акт, да може да изисква само еднократно отстраняване на нередовности и/или представяне на допълнителни документи, за което органът уведомява писмено заявителя и предоставя подходящ срок за отстраняване на нередовностите и/или за представяне на документите. Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите и/или представяне на допълнителните документи, като не изключва възможността органът да отправи до заявителя нови забележки, ако не са отстранени нередовностите и/или непълнотите или ако в резултат на тяхното отстраняване възникнат нови нередовности и/или непълноти.
  Предложени са и промени , свързани с прецизиране на разпоредбите, отнасящи се до строителството в свлачищни райони.
  Предложените промени са насочени към намаляване на административната и финансова тежест за гражданите и бизнеса, като са въведени процедури за служебно съгласуване и предоставяне на информация.
  Регламентира се редът за служебно съгласуване на проектите на подробни устройствени планове със заинтересуваните централни и териториални администрации, както и със специализираните контролни органи при необходимост, в случаите, когато за съгласуването не се изисква издаване на актове при условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон.
  В Комисията са постъпили становища от Националното сдружение на общините в Република България, от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и от Българската стопанска камара, в които освен принципната подкрепа за законопроекта са направени и конкретни предложения за промени на отделни разпоредби.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха по принцип предложения законопроект, като обърнаха внимание на необходимостта от прецизиране на отделни разпоредбите, които биха създали противоречия или неприложимост в практиката.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, със 14 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 6 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума