Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
30/10/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002 – 01 - 57, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 29 октомври 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002 – 01 - 57, внесен от Министерски съвет на 27 октомври 2020 г.
  От името на вносителя законопроекта бе представен от г-жа Петя Копчева - началник отдел в дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, която постави акцент върху промените, направени с преходните и заключителни разпоредби в Закона за местните данъци и такси.
  Една от промените е свързана с предвиденото в закона изискване за целите на данъка върху недвижимите имоти, завършването на сграда или на части от нея да се установява освен с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, и с представянето на удостоверение по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/. С промяната се предлага да отпадне изискването за представяне на удостоверението по реда на ЗКИР.
  Предложението е свързано с промяна в съответната разпоредба на ЗКИР през 2019 г., съгласно която отпада изискването при въвеждане на строежите в експлоатация собственикът, съответно възложителят, да представя издадено от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) удостоверение, че данните, подлежащи на отразяване, са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Вместо това АГКК предоставя достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка относно наличието им в кадастралната карта и кадастралните регистри. В тази връзка за удостоверяване завършването на сграда или част от нея е достатъчно удостоверението за въвеждане в експлоатация или разрешението за ползване, тъй като преди неговото издаване органите, които въвеждат строежа в експлоатация, са длъжни да извършат служебна проверка в информационната система на АГКК.
  По този начин ще се постигне намаляване на административната тежест за данъчно задължените лица и администрацията, както и ще се повиши качеството на услугите и дейностите, предоставяни в процеса на административното обслужване.
  На следващо място и във връзка с констатирани проблеми при определяне на данъка при придобиване на моторни превозни средства се предлага допълнение на случаите, при които не се дължи посоченият данък. С включване на случаите на прекратена регистрация на основание износ или тотална щета се цели еднозначното определяне на случаите на прекратена регистрация, в които не би следвало да бъде подновена регистрацията на моторното превозно средство.
  С цел предотвратяване избягването на това условие изрично е посочено, че изключението от облагане се прилага само в случай че няма последваща регистрация на моторното превозно средство от нов приобретател в страната. По този начин се цели, от една страна, изключване от облагане на случаите, в които няма последваща регистрация на моторното превозно средство, а от друга, предотвратяване на заобикалянето на законовите разпоредби и избягването на плащането на данък при придобиване на моторни превозни средства.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, с 10 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 5 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002 – 01 - 57, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума