Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
28/09/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 28 септември 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 06. 07. 2017 г.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител г-н Танер Али. Със законопроекта се предлага при издаването на преписи и удостоверения от актовете за гражданско състояние да бъде въведена забрана да се изискват лични данни, които са се намирали в системата на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението /ЕСГРАОН/, но са били заличени. Въвежда се и задължение Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството /ГД „ГРАО“ към МРРБ/ служебно да извърши промени в данните, съдържащи се в ЕСГРАОН, отнасящи се до заличаване, съответно – възстановяване на имена на определена категория граждани.
  В комисията са предоставени становища от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи и Министерство на правосъдието, в които се изразява несъгласие с предложения законопроект. Обърнато е внимание, че действащия закон не съдържа изискване гражданите да предоставят лични данни при издаване на удостоверения и преписи въз основа на регистрите на актовете за гражданското състояние. С промените в закона през 2015 г. е въведена и изрична забрана за това с разпоредбата на чл. 42, ал. 2. В тази връзка, предлаганата разпоредба в параграф 1 от законопроекта е излишна. Предложените хипотези за служебно заличаване или възстановяване на имена е неприемлива, а по начина по който тези задължения са вменени на ГД „ГРАО“ е неизпълнима. Правото на име, респективно свързаното с него право за промяната му са от категорията на личните субективни неимуществени права. Действащия закон последователно е прокарал принципа за доброволност и свободно изразена воля на лицата, като възстановяването или промяната са възможни, ако гражданите желаят това. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация. Законът не ограничава лицата във времето, като в параграф 1б, както и в параграф 17 от заключителните разпоредби на ЗИД на ЗГР от 2015 г., са уредени и въпросите за промяна на имената на починалите лица.
  В хода на дискусията, изказалите се народни представители споделиха част от мотивите на вносителите, в които са посочили причините за предлаганата промяна, но обърнаха внимание, че сред тях са налице различни хипотези и евентуалното служебно заличаване и възстановяване на имена, би засегнало и лица, които не желаят подобна промяна и би било в противоречие с принципите на закона. При служебно заличаване и възстановяване биха настъпили и други последици, които няма как да бъдат отразени служебно в документи от различен характер на съответните лица, въз основа на които те, или техни наследници черпят определени права, което би им създало неоправдани затруднения.
  Главна дирекция „ГРАО“ не би могла да извърши служебно заличаване и възстановяване, тъй като промяната на имената е вписана в регистрите на актовете за гражданско състояние, които се съхраняват и поддържат от служители в общинските администрации, а вписванията в тях могат да се правят единствено от длъжностните лица по гражданско състояние в общините и кметствата, определени от кметовете на общини.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, с 2 гласа - “за”, 7 гласа - “против” и 9 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума