Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/10/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702 – 01 - 20, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702 – 01 - 20, внесен от Министерски съвет на 29. 09. 2017 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Светла Костова – директор на дирекция „Държавно съкровище“, г-жа Жени Начева – директор на дирекция „Финанси на общините“ и г-жа Диана Драгнева – директор на дирекция „Правна“ в Министерството на финасите. От името на вносителите законопроектът бе представен от г-жа Жени Начева.
  Предложените промени в законопроекта са насочени към прецизиране и доразвиване на нормативната уредба в три основни направления - фискални правила и бюджетна процедура; взаимоотношения на държавния бюджет с бюджетите на общините и изпълнение на общинските бюджети; трайна уредба на отношения, свързани с банковото обслужване и системата на единната сметка и съгласуване на разпоредби на свързано законодателство със Закона за публичните финанси.
  Промените, предложени в първото основно направление - фискални правила и бюджетна процедура са свързани с постигането на пълно съответствие с изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки във връзка с диалога с ЕК в рамките на прегледа по транспониране на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. в националните законодателства.Предвидено е разширяване на обхвата и съдържанието на средносрочната бюджетна прогноза с включване на допълнителна информация за основни показатели в сектор „Държавно управление“. Предлага се прецизиране на процедурата по внасяне и представяне на програмните бюджети в Министерския съвет и в Народното събрание с цел гарантиране на съответствие на параметрите на бюджетните документи към законопроекта за държавния бюджет.
  Предложените промени в частта за взаимоотношенията на държавния бюджет с бюджетите на общините и изпълнение на общинските бюджети са свързани с обособяване на основните взаимоотношения, чиито размери по видове се приемат със закона за държавния бюджет за съответната година, както и доразвиване на уредбата относно други взаимоотношения с държавния бюджет. С промените се определят изчерпателно условията, при които може да се извършват промени в бюджетните взаимоотношения, като е посочен редът за това и компетентните органи. Промените, свързани с прецизиране на уредбата относно общините с финансови затруднения са насочени към ограничаване на негативните ефекти върху бюджетната позиция и върху местната общност и засилване на финансовата дисциплина при изпълнението на общинските бюджети .
  Предложени са и промени, с които се създава трайна уредба на материята, свързана с обезпечаване, реализация на обезпеченията и възстановяването на средствата по сметки на бюджетните организации, която към настоящия момент се урежда с годишните закони за държавния бюджет за съответната година.
  В комисията са предоставени становища на Фискалния съвет и на Националното сдружение на общините в Република България, в които се изразява принципната подкрепа към законопроекта. В становището на НСОРБ са направени и конкретни бележки и мотивирани предложения за промени в отделни разпоредби на законопроекта, като са изразени резерви по отношение на ефекта от предлаганите промени за изравняване на някои условия и ограничения в случаите на вземане на решения за ползване на временни безлихвени заеми при временни касови разриви с тези за дългосрочния общинския дълг.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха несъгласие с част от промените, свързани с взаимоотношенията на държавния бюджет с бюджетите на общините и изпълнението на общинските бюджети и обърнаха внимание на необходимостта от прецизиране на отделни разпоредби от законопроекта в съответствие с изразеното становище на Националното сдружение на общините в република България.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 8 гласа - “за”, 6 гласа - “против” и 1 глас – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702 – 01 - 20, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума