Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/10/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодакс, № 702 – 01 - 23, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702 – 01 - 23, внесен от Министерски съвет на 02. 10. 2017 г.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-жа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите.
  Основните промени, предложени в законопроекта, са свързани с намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. В тази връзка с преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени и промени в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данъка върху добавената стойност и други нормативни актове.
  Предложените промени в Закона за местните данъци и такси са насочени към облекчаване на административното обслужване и повишаване на контрола при извършване на годишните прегледи за техническа изправност на превозните средства, като проверката за платен данък ще се извършва чрез достъп до автоматизирани системи за обмен на информация. Във връзка с комплексното административно обслужване се предвижда при предоставяне по служебен път на информация за наличие или за липса на задължения на лицето към съответната община по реда на ДОПК да не се дължи такса.
  В комисията е предоставено становище от Националното сдружение на общините в Република България, в което се изразява принципната подкрепа за предложените промени в законопроекта, включително и за промените в Закона за местните данъци и такси. В становището на НСОРБ са направени и конкретни бележки и мотивирани предложения за допълнителни промени и прецизиране на отделни разпоредби на законопроекта, които са насочени към постигане на равнопоставеност между държавните и местни органи, администриращи данъчни приходи и повишаване на тяхната събираемост.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 8 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 5 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702 – 01 - 23, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума